Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

TAHİR NEJAT GENCAN’IN “TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM” ADLI KİTABININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF TAHİR NEJAT GENCAN’S BOOK “TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM” IN TERMS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Hande AYTEN, Erhan YEŞİLYURT

Abstract


Özet
Ders kitapları, öğretim uygulamalarında yaygın olarak kullanılan materyallerdir. Tarihsel süreçte yabancılara Türkçe öğretmeyi amaçlayan birçok ders kitabı yazılmıştır. Kitapların yazıldıkları döneme göre içeriği, hedef kitlesi ve öğretim yöntemleri farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Tahir Nejat Gencan’ın “Türkçe Öğreniyorum” adlı kitabının yabancılara Türkçe öğretimindeki yerini saptamaktır. Bu çalışmanın evrenini Cumhuriyet döneminde yazılmış olan yabancılara Türkçe dil bilgisi öğretimi kitapları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi Tahir Nejat Gencan’ın yazdığı Türkçe Öğreniyorum adlı yabancılara Türkçe öğretimi kitabıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde çalışma konusuyla ilgili sekiz alt problem belirlenmiştir. Buna göre kitapta 13 metin türü, 26 tema, 12 soru tipi, 14 görsel öge tespit edilmiştir. Temel becerilerden dinleme becerisine yer verilmediği görülmüştür. Kitapta ölçme- değerlendirme için ayrıca bir bölüm verilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretim Yöntemleri, Tahir Nejat Gencan.

Abstract
Textbooks are widely used materials in teaching process. In the historical process, many textbooks aiming to teach Turkish to foreigners have been written. The content, target group and teaching methods differed according to the period they were written. The aim of this study is to determine the place of Tahir Nejat Gencan's book ”Türkçe Öğreniyorum” in foreign language teaching to foreigners. The universe of this study consists of books on teaching Turkish grammar to foreigners written in the Republican period. The sample of the study is Tahir Nejat Gencan's Turkish Teaching Turkish for Foreigners The sample was selected by random sampling. In the study, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. The study was carried out in accordance with nine predetermined sub-problems. According to this, 13 text types, 26 themes, 12 question types and 14 visual elements were determined. It was seen that basic skills were not included in listening skills. There is no chapter in the book for evaluation. The target audience of the book is foreign students.
Keywords: Teaching Turkish As A Foreign Language, Methods In Teaching Turkish To Foreigners, Tahir Nejat Gencan.

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF