Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

BAĞA KELİMESİNİN ART ZAMANLI İNCELENMESİ / POST-TIME INVESTIGATION OF “BAGA’’ WORD

Ünal KALAYCI

Abstract


Özet
Sözlüklerde “bağa” kelimesinin karşılığı” kurbağa” olarak verilmektedir. Aynı sözlüklerde başına “kur” sesleri eklendikten sonra (kurug>kuru>kur/kur) “kurbağa” kelimesinin anlamı da “kurbağa” olarak verilmektedir. Bir kelimenin başına başka bir kelime eklendiği ve kelimenin anlamında hiçbir değişiklik olmadığı örnek, Türkçede bilinmemektedir. Dolayısıyla hem “bağa” hem “kurbağa” kelimesi incelenmeye değer kelimelerdir. Bu noktada asıl düğümü bağa kelimesinin anlamı çözecektir.
“Bağa” kelimesi günümüzde tek başına pek kullanılmamakla birlikte pek çok kelimede birleşik kelimenin bir tarafını oluşturmaktadır. Bu çalışmada “bağa” kelimesinin Türkçenin ilk yazılı eserlerinden günümüze kadar izi sürülmüştür. Kelimedeki ses değişimleri, anlam değişimleri, bu kelimeyle oluşan birleşik sözcükler, bağa kelimesiyle sesteş kelimeler ve aynı kökten türeyen kelimeler tespit edilmiştir.
Çalışmada “bağa” kelimesi art zamanlı incelenerek sözlüklerde eş anlamlı görülen kurbağa kelimesinden farkının olup olmadığı tartışılmıştır. Tüm bu tespitlerden sonra “bağa” kelimesinin tek başına hangi anlamlar taşıyabileceği çıkarımı yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Art zamanlı inceleme, kaplumbağa, kurbağa, bağa.

Abstract
In the dictionaries, the word ‘‘baga’’ means ‘‘frog”. In the same dictionaries, after adding “kur” sounds (kurug> kuru> kur / kur) the word “frog’’ means “frog”. It is not known in Turkish that an additional word is added to the beginning of a word and there is no change in the meaning of the word. Therefore, both “tortoiseshell” and “frog” are worth looking at. At this point, the meaning of the word a tortoiseshell will solve the actual node.
Although the word “Bağa” is not used alone today, it forms part of the united word in many words. In this study, the word “baga’’ has been traced from the first written works of Turkish to the present day. The sound changes in the word, the changes in the meaning, the combined words formed with this word, the sound words and the words derived from the same root, have been detected. In the study, the term “tortoiseshell’’ was examined art-time and it was discussed whether there is any difference from the word frog which is synonymous with dictionaries. After all these determinations, the meaning of the word “tortoiseshell” alone can be deduced.
Keywords: Posttreatment, tortoise, frog, tortoiseshell

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF