Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

ADAM ÖLDÜRME: TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME / MURDER: A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF GENDER

Dolunay ŞENOL, Aybeniz SARIÇİÇEK

Abstract


Özet
Bireyler, hayatlarını güven dolu sürdürebilmek için, yaşadığı toplumun düzeniyle uyumlu eylemlerde bulunmalıdır. Kişilerin sergilediği davranışlar formel ve informel yasalarla kontrol altında tutulmakta, ‘sapma’ durumu ortaya çıktığında çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Sapmış davranışın formel yasalarla cezalandırılması, onun ‘suç’ olduğunu göstermektedir. Suç, toplumsal yapıya zarar verdiği için denetlenmeli, sebepleri belirlenmeli, en aza indirgenmeye çalışılmalıdır. Ceza sistemi mağdur kişinin hasarını, maddi – manevi tatmin şeklinde karşılayabilmesi için çalışmaktadır. Fakat söz konusu ‘adam öldürme’ suçu olduğunda, telafisi, geri dönüşü olmadığı için, fail kişiler üzerinde uygulanan cezalar, mağdur kişinin ailesini ya da toplumu rahatlatmamaktadır. Bu açıdan cinayet, en ağır suç olarak değerlendirilebilir. Adam öldürme suçunun sebepleri irdelendiğinde cinsiyet ilişkisi bağlamında farklı verilere ulaşılmaktadır. Kadın ve erkekleri katil olmaya sürükleyen etkenler ‘toplumsal cinsiyet’ başlığı altında yorumlanabilmektedir. Bu yüzden bu çalışmada feminist kriminolojinin teorik yaklaşımı ön planda tutulmuş, toplumsal cinsiyetin getirileri ile ilişkili biçimde, cinsiyete dayalı suç ve adam öldürme suçu nedenleri ortaya konulmaya çabalanmıştır. ‘Adam öldürme’ konusunda literatür incelendiği zaman, suç teorilerinin genelde ‘erkek’ suçluları kapsayan çalışmalar yaptığı, feminist kriminologların ise ‘kadın’ suçlulara yöneldiği görülmektedir. Fakat yapılan bu çalışmada her iki cinsiyetin ayrı ayrı ele alınarak, ‘toplumsal cinsiyet’ faktörü açısından suça eğilimlerinin incelenmesi literatürde bir fark yaratmaktadır. Bu açıdan yapılan suç çalışmalarına iyi bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suç, Adam Öldürme, Cinayet, Katil, Toplumsal Cinsiyet.

Abstract
In order to continue their lives full of confidence, individuals must take actions that are compatible with the order of the society in which they live. The behaviors of individuals are kept under control by formal and informal laws and various sanctions are applied when ‘deviation’ occurs. The punishment of deviant behavior by formal laws shows that it is a ‘crime’. The crime should be controlled because it harms the social structure, the reasons should be determined and the efforts should be minimized. The penal system works for the victim to compensate the damage in the form of material and moral satisfaction. But when it comes to the crime of ‘manslaughter’, the penalties imposed on the perpetrators do not comfort the victim's family or society, because the compensation is irreversible. In this respect, murder can be regarded as the most serious crime. When the causes of manslaughter are examined, different data are obtained in the context of sex relationship. The factors that lead men and women to become murderers can be interpreted under the heading of ‘gender’. Therefore, in this study, the theoretical approach of feminist criminology has been taken into consideration and the reasons of gender based crime and homicide crime have been tried to be revealed in relation to the returns of gender. When the literature on ‘manslaughter is examined, it is seen that crime theories generally do studies involving ‘male’ criminals and that feminist criminologists tend to ‘woman’ criminals. However, in this study, considering both sexes separately and examining the tendencies of crime in terms of ‘gender’ factor makes a difference in the literature. In this respect, it is considered that it will make a good contribution to the crime studies.
Key Words: Crime, Manslaughter, Murder, Killer, Gender.

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF