Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

KIRKLARELİ YÖRESİNDE KULLANILAN KAPI TOKMAKLARI / DOOR KNOBS USED IN KIRKLARELI REGION

Aynur SARICA

Abstract


Özet
Kırklareli, Türkiye’nin Trakya Bölgesi’nde yer alan beş ilden birisidir. Kuzeyinde Bulgaristan, batısında Edirne, doğusunda Karadeniz-İstanbul, güneyinde Tekirdağ ile komşu bir şehirdir. Sultan I. Murat Hüdavendigar 1362 yılında Bizanslılardan alarak Osmanlılara katmıştır.
Kırklareli geleneksel evleri ile önemli bir şehirdir. Geleneksel tarihi evlerde kullanılan kapı tokmakların tespiti için tek tek gezilmiş, konu ile ilgili literatür taranmıştır. Ayrıca Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Kırklareli Müzesinde yer alan tokmaklar da incelenmiştir. Bu çalışmada, Kırklareli kapı tokmaklarının tespit, belgelenmesi ve bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmıştır.
Kapı tokmakları, bugünkü kapı zillerin görevini görmekte insanların evlere girişlerini haber vermek için kullandıkları bir araçtır.
Bu çalışmada, günümüze kadar gelmiş Kırklareli’nde bulunan geleneksel evlerin kapılarında 9 adet, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde ise 6 adet, Kırklareli Müzesinde 1 adet kapı tokmağı olmak üzere toplam 16 adet kapı tokmağı belirlenmiştir. Bunlar yapım teknikleri, kullanılan malzeme, süsleme özelliklerine göre incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırklareli, kapı tokmağı, geleneksel evler.

Abstract
Kırklareli is one of the five cities located on the European side of Turkey. It borders Bulgaria in the North, Edirne in the West, Blacksea-Istanbul in the east and Tekirdağ in the South. Sultan Murat Hüdavendigar I conquered the city from Byzantines in 1362 to add within Ottoman borders.
Kırklareli is important for its traditional houses. Doorknobs used in these traditional houses have been detected during our visit, and a literature review has been conducted. The door knobs at Edirne Ethnography and Archeology Museum have also been examined. In this report, we aim to evaluate, document and introduce Kırklareli doorknobs to the world of science.
Door knobs were used for the same purpose as today’s doorbells to inform the incoming people.
In this study, there are 9 traditional door knobs in Kırklareli that survived through today, 6 doorknobs in Edirne Archeology and Ethnography Museum, 1 doorknob in Kırklareli Museum. Finally, we have detected 16 doorknobs in total. They are analyzed based on production technique, used materials and decorative features.
Keywords: Kırklareli, doorknob, traditional houses

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF