Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

TÜRK RUNİK HARFLİ METİNLERDEKİ DÜŞÜNME EYLEMLERİNİN KAVRAM ALANI BAĞLAMINDA ANLAM NÜANSLARI / MEANING NUANCE OF THINKING VERBS IN TURKIC RUNIC LETTERS IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT AREA

İbrahim KEKEVİ

Abstract


Özet
Anlambilim için yöntem bilgisi olarak somut olguları çözümleme bir başlangıç noktasıdır. Türkçenin de anlam yönü büyük ölçüde böyledir. Somut olgulardan hareketle benzetme ve aktarma yaparak soyut olgular yaratılır. Bu gelişimle elde edilmiş sözcüklerin anlamlarının belirlenmesi anlam alanlarının belirlenmesiyle mümkündür. Anlam belirleyiciler ve ayırıcılar somut sözcüklerde daha çözümleyici olsa da kavramlar söz konusu olduğunda durum daha karmaşık bir hal alır. Türk runik harfli metinler Türk dili için ilk yazılı kaynak konumundadır. Bu anlam gelişim sürecinin anlaşılması adına bir başlangıç noktası misyonu taşıdığı anlamına gelmektedir. Tarihî Türk dili, bu açıdan bugünün kavramlar dünyasını aydınlatmada önemli bir konumdadır. Anlam verme ve kavram oluşturma işleyişini eski metinlerden hareketle anlamak, mevcut Türk dili çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Türk runik harfli metinler kapsamında ele alınan kavramlar, kavram alanı olgusu gözetilmiştir. Sözcüklerin aralarındaki ince ayırımlar, incelenmiştir. Olası konumları belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türk Runik Metinler, Anlam, Eylem, Kavram

Abstract
As a methodology for semantics, it is a starting point for analyzing concrete facts. The meaning aspect of Turkish language is largely the same. Abstract phenomena are created by analogy and transference from concrete phenomena. The determination of the meaning of the words obtained by this development is possible by determining the meaning fields. Although semantics and separators are more analytic in concrete words, the situation becomes more complex when it comes to concepts. The texts with Turkic runic letters are the first written source for the Turkic language. This means that it carries a mission as a starting point for understanding the development process. In this respect, the historical Turkic language plays an important role in illuminating today's world of concepts. Understanding the process of making meaning and creating concepts from the old texts will contribute to the current Turkic language studies. The concepts and conceptual phenomenon considered in the context of Turkic runic letters are considered. Subtle distinctions between words have been studied. Possible positions were tried to be determined.
Key Words: Turk Runic Letters, Meaning, Verb, Concept

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF