Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

1917 ŞUBAT DEVRİMİNDEN BAĞIMSIZLIĞA KADAR KUZEY AZERBAYCAN’IN DURUMU / THE SITUATION OF NORTHERN AZERBAİJAN FROM FEBRUARY 1917 REVOLUTION TO INDEPENDENCE

Mehmet KAYA

Abstract


Özet
Kuzey Azerbaycan(Kafkas Bölgesi) coğrafi konumu itibariyle birçok ülkenin elde etmek için mücadele ettiği ve özellikle de Rusya emellerini gerçekleştirmek adına çeşitli hamleler ile buraya sahip olma arzu içinde olmuştur. Bununla beraber Rusya’nın kendi içindeki hükümet mücadeleleri bu bölgeye olan isteği daha da arttırmıştır. Bölgeye Rus ve İran hükümeti tarafından çok sayıda aile yerleştirilerek Türk ve Müslüman nüfuzu azınlık durumuna düşürmek istemişlerdir. İstedikleri bu durumu gerçekleştirmek için ise siyasi olaylara başvurulmuş ve netice almak için birçok mücadele verilmiştir. Bu süreçte Kuzey Azerbaycan’da Müslüman Türklerin lehine ve aleyhine yapılan haksızlıklar ile mücadele edecek fırkalar kurulmuş ve Müslüman Türk halkının savunuculuğunu üstlenmişlerdir. Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali ve sonrasında yaşanan bütün olayların yansımaları burada görülmüştür. İhtilal öncesi ve sonrası gelişmelere ele alınmıştır. Kuzey Azerbaycan’ın bağımsızlığı için yerel fıkralar yapılan zülüm ve baskıyı ortadan kaldırmak için gerek fiziksel gerekse Rus hükümetinin oluşturmuş olduğu meclisler içerisinde kendilerini savunmuşlardır. Rus Çarlığının Türk halkına eşitsiz ve kötü davranması halkın kendini savunmasıyla karşılık bulmuştur. Müslüman Türk Halkı yaptıkları kurultaylar, müzakereler ve meclisteki duruşlarıyla bağımsızlığı hak etmek için mücadeleleri sürdürmüş ve sonunda bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Bu çalışmada da 1917 ihtilalinden bağımsızlığa kadar yaşanan siyasi olaylar işlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Bolşevik İhtilali, Siyasi Mücadeleler, Bağımsızlık, 1917 İhtilalleri

Abstract
Northern Azerbaijan (Caucasus Region) has always been wanted to be possessed by many countries and especially Russia have been in great struggle to have it for carrying out its aspirations because of its geographical position. However, the government struggles within Russia have also increased the desire for this region more. A large number of families were settled in the region by the Russian and Iranian government and they wanted to make Turkish and Muslim influence a minority. In order to achieve this situation, political events have been resorted to and many efforts have been made to get the result. In this process, parties were established to combat the injustices against and in favor of Muslim Turks in Northern Azerbaijan and they advocated the Muslim Turkish people. The Bolshevik Revolution in Russia and the reflections of all the events that took place in the aftermath of the revolution were seen here. Developments before and after the revolution are also discussed. In order to eliminate the prosecution and oppression for the independence of northern Azerbaijan, the local parties defended themselves both physically and ideologically in Russian assemblies formed by Russians. The unequal and ill-treatment of the Russian Tsarist against Turkish people has been met by the self-defense of the people. The Muslim Turkish People continued their struggles in order to deserve independence with their congresses, negotiations and their stance in the parliament and finally obtain it. In this study, the political events experienced from the revolution of 1917 to independence were tried to be studied.
Keywords: Azerbaijan, Bolshevik Revolution, Political Struggles, Independence, Revolution of 1917

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF