Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

1970’Lİ 80’Lİ YILLARDA AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDA FOLKLOR / FOLKLORE IN AZERBAIJAN CHILDREN'S LITERATURE IN 1970'S 80'S

Gül Banu DUMAN, Rövşen MEMMEDOV

Abstract


Özet:
Her milletin kendine ait değerleri vardır. Bu değerler bir milleti diğer milletlerden ayırır. Bunların oluşmasında coğrafi şartların yanısıra, halkın mifolojik tefekkürü ve folkloru önemli rol oynar.
Çağdaş çocuk edebiyatı nesrinde sözlü halk edebiyatı örneklerinden faydalanılması küçük okurların eserlere ilgisini hayli artırarak onlarda millî değerlere, adet-anenelere bağlılığını güçlendirmiştir.
Bu çalışmada 1970-90 arası çağdaş Azerbaycan çocuk edebiyatında sözlü halk edebiyatı ürünlerinin etkisi üzerinde durulmuştur. İki ana başlık altında ele alınan çalışmada yer yer dünya edebiyatıyla da mukayeler yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: folklor, çocuk nesri, Azerbaycan çocuk edebiyatı, motif, adet-anene.

Abstract:
Each nation has its own values. These values distinguish one people from other peoples. In addition to geographical conditions, mythological contemplation and folklore play an important role in their exploitation.
Bringing examples of oral folk literature to contemporary prose (children) progeny greatly enhances the interest of small readers to the written works and develops the principle of loyalty to national values and mothers-mothers.
In this study, the effects of oral folk literature products in contemporary Azerbaijani children's literature between 1970-90 were emphasized. In this study, which is discussed under two main headings, comparisons have been made with world literature.
Key words: folk-lore, child prose, Azerbaijan child literature, motive, national customs

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF