Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL ARŞİVLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ / SUSTAINABILITY OF CORPORATE ARCHIVES IN LOCAL GOVERNMENTS

Yasin ŞEŞEN, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Abstract


Özet
Türkiye, geçmişinden günümüze kadar Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir nevi geçiş güzergâhı durumunu sürdürmüştür. Türkiye bu statüsünün gereği olarak, geçmişten günümüze birçok farklı medeniyetten arda kalan kültürel birikimi bünyesinde taşımaktadır. Türkiye, halihazırda bu birikimli statüsünü kent kavramı altında verimli şekilde korumaya devam etmektedir. Edirne'den Ardahan'a kadar tüm kentlerde, kent kültürü gelişmiştir. Kent kültürünün ilerlediği şehirlerdeki tüm tarihi birikim, zaman içerisinde yerel yönetimlerinde kendilerini ifade edebilecekleri bir mecraya doğru yönlenmiştir.
Bununla birlikte Türkiye’de yerel yönetim arşivlerinin sayısı yeterli değildir. Kurulan yerel yönetim arşivlerinin de devamlılığı konusunda da sıkıntılı ve aşılması güç durumlar mevcuttur. Yerel yönetim arşivlerinin korunması amacıyla, bu konuda ortaya çıkabilecek tüm risk faktörleri dikkate alınmalıdır. Tüm bu durumlardan yola çıkılarak şu hipotez öne sürülebilir; ülkemizde yerel yönetim arşivlerinin sayısının ve niteliğinin arttırılması ve devamlılıklarının sağlanması gerekmektedir.
Çalışmada yerel yönetimlerin kurumsal arşivlerin kurulması, yapılandırılması ve gelişimi ile ilgili aşamalara değinilmiş ve kurumsal arşivlerin korunması konusunda yapılması gerekenler ortaya koyulmuştur. Araştırmadaki hedef, yerel yönetimlerin kültürel mirası korumaları ile ilgili bir farkındalık getirmektir. Çalışma, ortaya çıkan bulgulara yönelik öneriler geliştirilerek sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arşiv, Stratejik Yönetim, Planlama, Risk Faktörleri, Yerel Yönetimler.

Abstracts
From the past to the present Turkey has maintained a kind of transit route between the continents of Asia and Europe. As a requirement of this status Turkey has the cultural background that remains of many different civilizations from the past to the present. Turkey continues to maintain this cumulative status efficiently under the concept of the city. In all cities from Edirne to Ardahan city culture has developed. All the historical accumulation in the cities where city culture has progressed has been directed towards a medium in which they can express themselves in their local governments over time.
However, the number of local government archives in Turkey is not sufficient. There are difficult and difficult situations regarding the continuity of the established local government archives. In order to preserve local government archives all risk factors that may arise in this regard should be taken into account. The following hypothesis can be put forward by starting from all these situations: the number and quality of local government archives in our country should be increased and their continuity should be ensured.
In the study the stages related to the establishment, structuring and development of corporatearchives in local governments were discussed and the needs to be done about the protection of corporatearchives were laid out. The goal in the research is to bring an awareness of local governments cultural heritage protections. The study was concluded by developing recommendations for the findings.
Keywords: Archives, Strategic Management, Planning, Risk Factors, Local Governments.

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF