Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 11, No 3 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

TİBET HALILARININ KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS OF TIBETAN CARPETS

Mine TAYLAN

Abstract


Özet
Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı olmasına rağmen Tibet’in bağımsız bir bölge olarak oldukça eski bir tarihi ve kültürü vardır. Bölgenin doğu, batı ve orta Asya arasında kalan stratejik toprakları, tarih boyunca rakip imparatorlukların çekişmelerine sahne olmuştur. Coğrafi şartlar bölgeye ulaşımı zorlaştırdığı için toprakların büyük bir kısmı bu kargaşanın dışında kalmıştır. Yüksek bir plato üzerinde yer almasından dolayı hayvancılık gelişmiş halı üretimi için gerekli malzeme sağlanmıştır. Halılarda geometrik ve bitkisel motifler, insan ve hayvan figürleri ile bulut başlıca desen elemanlarıdır. Manastır için dokunan halılarda Budist etkiler görülmektedir. Çin halıları ile birbirlerine çok benzerler. Ancak Tibet halılarının kendine has bir düğüm tekniği vardır. Bu halılar, göçebe halkın gündelik yaşamından soyluların evlerine, manastırlardaki dini törenlerden hayvan başlıklarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Makalede; Tibet halıları kullanım alanları açısından sınıflandırılmış ve yerel dildeki karşılığı göz önünde tutularak incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Çin, Tibet, halı, dokumacılık.

Abstract
Although it is a part of People’s Republic of China, Tibet has an ancient history and culture as an independent region. The strategic territory of the region between east, west and central Asia has witnessed to the rivals of empires throughout history. As geographical conditions make it difficult to search the region, most of the land remained outside this turmoil. Due to its location on a high plateau, animal husbandry advanced and so the neccessary materials for carpet weaving were provided. Geometric and floral motifs, human and animal figures and clouds are the main design elements in carpets. The carpets woven for the monastery have Buddhist effects. They are very similiar to Chinese carpets. However, Tibetan carpets have a unique knot technique. These carpets have a wide range of use from the daily life of the nomadic people to the houses of the nobles, from religious ceremonies in monasteries to animal trappings. In the article; Tibetan carpets are classified in terms of their usage areas and examined in terms of local language equivalents.
Keywords: China, Tibet, carpet, weaving.

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF