Suriyeli Öğrencilerin Gözünden “Türkçe”

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Suriyeli Öğrencilerin Gözünden “Türkçe”
  Cilt / Sayı Cilt: 13 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce Suriyeli Öğrencilerin Gözünden “Türkçe”
  Yazar Derya YILDIZ
  Devrim DİVRİK
  Makale Dili English
  DOI
 • Özet


  Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçleri ve Türkçe iletişim kurmakla ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yaklaşımına göre gerçekleştirilen bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde ise amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın katılımcılarını en az beş yıldır Türkiye’de yaşayan ve bir Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Türkçeyi öğrenmiş olan Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi ile çözümlendikten sonra temalaştırılarak sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerine ilişkin görüşleri farklı dil özellikleri ve eğitimsel eksiklikler temalarıyla açıklanmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin Türkçe iletişim kurmakla ilgili görüşleri ise farklı kültürel yapı ve zor koşullar temalarıyla açıklanmıştır. Araştırma verileri alan yazındaki yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili diğer araştırma bulguları ile karşılaştırılarak yorumlanmış ve öneriler sunulmuştur.
 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası