Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 13, No 1 (2021)

Font Size:  Small  Medium  Large

ETKİLEŞİMLİ KELİME DUVARI TEKNİĞİNİN 5. SINIFLARA KELİME ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI

Aslı UYSAL, Bekir DİREKCİ

Abstract


Özet
Çağımızın gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda, insanların yaşamları boyunca öğrenmelerinin ve bireysel olarak gelişmelerinin en önemli aracı dildir. Dil de kelimelerden oluşmaktadır. Kelime öğrenimi insanın hayatı boyunca devam eden bir süreci kapsar. Ailede başlayan bu süreç çocukların okula başlaması ile planlı bir eğitime dönüşür. Bu araştırma da etkileşimli kelime duvarı (EKD) tekniğinin ortaokul 5. sınıf düzeyinde kelime öğretimine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde bir devlet ortaokulunun 5. sınıfında eğitimine devam eden 74 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma için Türkçe ders kitabındaki 5. ve 6. temalar seçilmiştir. Temalarda yer alan kelimeler deney grubuna EKD tekniği ve etkinlikleri ile kontrol grubuna ise devam eden öğretim programındaki etkinlikler ile öğretilmiştir. Uygulama sekiz hafta süresince haftada bir ders saati olacak şekilde yapılmıştır. Türkçe dersi kelime bilgisi testi uygulamadan önce ön test, uygulamadan sonra son test ve son testin uygulanmasından bir ay sonra da kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarının kelime bilgisi testinden elde edilen ön test puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken son test ve kalıcılık testi puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin test sonuçları ile cinsiyetleri, anne eğitim durumları ve baba eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda EKD tekniğinin ortaokul 5. sınıf düzeyinde Türkçe dersi kelime öğretiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF