Cilt: 4 - Sayı: 2

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Ağustos 2012

Cilt: 4 - Sayı: 2


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Bu çalışma ilköğretim çağı çocuklarının, mekânsal algı ve çizgi arasındaki kurdukları ilişkinin varlığı üzerine şekillenmiş ve gelişmiştir. Farklı disiplinlerin değişik açılardan ele aldığı bir kavram olan algı, bu çalışmada çocuğun hatırladıklarının ne kadarının mekânsal olduğu, bilindik bir mekânın akılda kalan yönlerinin neler olduğu üzerine kurulan bir model çerçevesinde değerlendirilmektedir. Mimari bir unsur olarak en yaygın şekilde bilinen ve çizgisel ifade açısından çok net biçimlenişler içeren Anıtkabir, araştırmanın mekânı olarak seçilmiştir.
Çalışmanın amacı, çocuğun görsel algıları neticesinde bellekte kalan mekânın çizgi aracı ile biçimsel olarak ifade edilişinde sanatsal gelişim dönemlerinden; şematik, gerçekçiliğin doğuşu ve gerçekçilik evreleri ile ne derece örtüştüğü olarak özetlenebilir. Çalışma kapsamında öncelikle; şematik, gerçekçiliğin doğuşu ve gerçekçilik dönemindeki çocuklarla yapılan alan çalışmasını temellendirmek için literatür taraması yapılmıştır. İkinci basamağı, 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı I. Döneminde Karaman İli Başyayla ilçesine bağlı Başyayla İlköğretim Okulu’nda temel eğitim gören 4. (şematik), 6. (gerçekçiliğin doğuşu) ve 8. sınıf (gerçekçilik) öğrenci çalışma gruplarına bilindik ve çeşitli şekillerde (ziyaret, medya, ders araçları vb.) görülmüş olan Anıtkabir hakkında teorik bilginin aktarılmasıdır. Daha sonra öğrencilere algılarının ürünü olan uygulama çalışmalarının yapılması ve bunların amacı belirleyen parametreler kapsamında yorumlanması oluşturmaktadır. Bu çalışma ile görsel algıya bağlı olarak bellekteki mekân oluşumunun; çocuğun bulunduğu evreye, bireysel farklılıklara, farklı algılama biçimlerine, mekânın yaşanmışlık deneyimlerine dayanarak belleğe kodlandığını ve bu oluşumun ürünleri olan çizimlerin çocuğun bulunduğu evreyi destekler nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır.

This study was shaped and developed regarding the existence of a relationship between spatial perception and lines as observed in primary school children. Perception, receiving a variety of approaches from different disciplines, is assessed in our study through a model based on what portion of the things remembered by the child is spatial and what are the remembered parts or features of a familiar space. The study investigates Anıtkabir as a well-known architectural object which carries very distinct structures in terms of linear expression. The study aims at determining to what extent the formal expression of the space remembered by the child after visual perception through drawing matches the artistic development stages; schematic, dawning realism and pseudorealism. A literature review was carried out in order to constitute a basis for the fieldwork encompassing children from schematic, dawning realism and pseudorealism stages. The second step has been providing theoretical information concerning Anıtkabir to the student groups from Başyayla Primary Education School attending to 4th (schematic), 6th (dawning realism) and 8th (pseudorealism) grades using various common methods (visits, media, teaching tools, etc.) during 2009-2010 Education Year Fall Semester. Later the students were asked to put their perceptions in practice and the results were interpreted within the target parameters. This study asserts that the formation of space in memory as a result of visual perception are coded in view of the phase occupied by the child, personal differences, different styles of perception and spatial experiences and the drawings support the features of the phase occupied by the child.

İşletmelerin müşterilerine gerçek anlamda ulaşabilmelerini sağlayan en önemli yönetim felsefelerinden bir tanesi olan Toplam Kalite Yönetimi, aynı zamanda örgütü bir bütün olarak da geliştirebilmenin anahtarıdır. Diğer yandan, günümüz iş dünyasında rekabetin anahtarının işletmelerin sahip oldukları insan kaynakları olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Dolayısıyla, Toplam Kalite Yönetiminin yöneticilerin motivasyonuna olan etkilerini ele alan bu çalışma, iki önemli kavramı bir araya getirdiği için oldukça önemlidir. Özellikle de bu birlikteliğin literatürde çok fazla ele alınmadığı düşünüldüğünde bu çalışmanın önemi bir kat daha artmaktadır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.

Being as one of the most important management approaches Total Quality Management provides companies to access customers in real terms, and also it is the key of improving organizations as a whole. However, it is frequently mentioned that the key of competitiveness in today’s working life is the human resources of companies. Therefore, addressing the effects of Total Quality Management on the motivation this study is quite important because of assembling two significant concept. When it is considered that this combination is not addressed so much in the literature the importance of the study is increased once more. When the results of the study are examined it can be seen that remarkable findings are found.

Bu araştırmada; konaklama tesislerinde kalan ailelerin yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış olup, Antalya’da bulunan 12 adet konaklama tesisi küme olarak ele alınmış ve bu tesislerde konaklayan toplam 200 çocuklu aile örneklem grubunu oluşturmuştur. Çalışmada “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Değerlendirme Anketi Kısa Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 17 programında analiz edilmiş olup, verilerin değerlendirmesinde T testi, varyans analizi ve grupların çoklu karşılaştırılmasında ise Tukey testinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan ailelerin ölçek alt boyutları ile yaş, eğitim düzeyi, meslek ve gelir düzeyi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<.05).

The present research aims to determine the quality of life and factors affecting the quality of life of families who stay in accommodational institutions. Simple random sampling method was used in the research; and 12 accommodational institutions in Antalya were researched as a cluster. The sample group comprised a total of 200 families with children. The "World Health Organization Brief Form of Quality of Life Assessment Questionnaire" was used in the study. The research data were analyzed using the SPSS 17 program. T test and variance analysis were used in the assessment of data. A Tukey test was used in the multiple comparison of groups. Significant differences were found between scale sub-dimensions, age, educational status, profession and income level of families who participated in the research (p<.05).

Bu çalışmada Anadolu Türk tıbbının geleneksel bir ritüeli haline gelen mesir macunu şenliklerine kaynaklık eden mesir macunu üzerinde durulacak, kimi kaynaklarda ilk defa Merkez Efendi tarafından hazırlandığı iddia edilen mesir macunun ilk defa hazırlanışının Merkez Efendi’den binlerce yıl önceye dayandığı gerçeği vurgulanarak 15. yüzyıl Anadolu Türk tıbbının tercüme eserlerinden olan Terceme-i Akrabâdîn’deki mesir macunu tarifi verilecektir.

Mesir paste, which is a ritual of mesir paste festivity, is in the focus of the study. Although it has been alleged that mesir paste was first prepared by Merkez Efendi, it will be emphasized the first mixture had been prepared thousand years ago before Merkez Efendi, and a mesir paste mixture found in Terceme-i Akrabâdîn will be presented.

Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesi Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü ile sonuçlanmış; bütün Karaman ülkesine Osmanlı Devleti hâkim olmuştur. Osmanlı devleti Karamanoğulları Beyliği'ni fethettikten sonra onun sahip olduğu vilayetleri Karaman Eyaleti ismiyle teşkilatlandırmıştır. Fatih devrinde, H. 881/M. 1476 senesinde düzenlenen vakıf defterine Karaman Eyaleti Vakıfları kaydedilmiştir.
Bu çalışmada, Fatih devri Karaman Eyaleti vakıf defterinde yer alan Niğde vakıfları ve vakıflarda geçen yerleşim birimlerine ait bir değerlendirme yapılacaktır. Bu defter H. 881/M. 1476 senesinde düzenlenmiş olmasına rağmen kaydedilen ve bilgi verilen vakıfların tamamı, defterin düzenlendiği tarihten önce mevcut olan eserlerdir. Niğde şehri vakıflarına ait kapsamlı bilgi veren ilk kaynaklardan biri olması sebebiyle defterde yer alan kayıtlar büyük önem arz etmektedir.

The conflict between Ottoman and Karamanoglu was ended with the victory of Ottoman State who took the control of whole Karaman country. After conquering of Karamanoğulları, its provinces were regularized as Karaman State by Ottoman State. In the age of Fatih these were recorded to foundation book as Karaman State Foundations in H.881/M.1476.
In this study an evalution will be made about the Nigde Foundations which are present in the Foundation Book of Karaman State for the age of Fatih. Although this book was organized in the year of H.881/M.1476, all of the recorded and informed foundations are elder from its arrangement. The records in this book are of prime importance because these are one of the firsts which are including information about Nigde City provience.

This article aims to explore the transformation of traditional structure into religious organisations as a result of migration in the case of the London Turkish migrant community. The London Turkish migrant community is one of the many Turkish migrant communities in European cities. In fact, it represents a ‘gemeinschaft’ community in terms of traditional belief system and social organisations in a ‘gesellschaft’ society. The London Turkish migrant community has transported its traditional local heritage to a different structure that has represented a different meaning system. As a result of disharmony between the local meaning system and the new structure in Britain, traditional social organisations such as solidarity networks have lost their functions. These functional changes have created their functional equivalent in the structure of the ‘gesellschaft’ community. Consequently, the functional equivalent of traditional solidarity networks, that is, ideological organisations established as a religious centres have replaced traditional solidarity networks and have reorganised the membership system of the community. This structural organisation in the social life of the London Turkish migrant community has taken place according to migration type, settlement pattern and ideological diversities. Also this transformation has differentiated with regard to different subgroups of the London Turkish migrant community such as Anatolian Sunnis, Alevis and Turkish Cypriots.

1375 nolu cizye muhasebe defteri, Kıbrıs’ın 1269 (1852-1853) yılı cizye vergisinin talep ve tahsil verileri ile bunların muhasebe kayıtlarını ihtiva etmektedir. Deftere göre adı geçen yıla ait cizye vergisine esas olmak üzere; merkez Lefkoşa ile Tuzla, Limoson, Piskopi, Gilan, Evdim, Magosa, Karpas, Dağ, Değirmenlik, Baf, Kukla, Hırsofı, Lefke, Omorfo, Mesarye ve Girne olmak üzere 16 kazada yaşayan 1.572 nefer âlâ, 8.199 nefer evsât ve 11.568 nefer ednâ olmak üzere toplam 21.339 nefer gayrimüslim reayadan 512. 640 guruş toplanması istenmiştir.
1269 (1852-1853) yılında tahsil edilen cizye kayıtlarına göre Kıbrıs Adası’nda cizye vergisine tabi gayrimüslim reaya Lefkoşa merkez, on altı kaza, 35 mahalle ve 492 köyde yaşamaktadırlar. Bunlar, 1121 nefer âlâ, 8441 nefer evsât ve 13.062 nefer ednâ olmak üzere toplam 22.624 nefer olup toplanan cizye bedeli ise 516.420 guruştur.
1269 (1852-1853) yılı cizye vergisi üç taksitte toplanmıştır. İlk taksit Mart ayında 311.190 guruş, ikinci taksit Nisan ayında 150.360 guruş ve son taksit Aralık ayında 54.870 guruş olmak üzere toplam 516.420 guruş tahsil edilmiştir. Defterin muhasebesi görüldüğünde tahsil edilen miktarın talep edilen 512.640 guruşdan 3.780 guruş, bir önceki yıldan da 21.495 guruş fazla olduğu tespit edilmiştir.

The poll-tax account book No. 1375 contains the claims and collection data of the poll-tax and their account records for the year 1269 (1852-1853). According to the book, based on the poll-tax for the same year; it was agreed to collect from 1.572 prosperous, 8.199 middle sort and 11.568 low-income (a total of 21.339) non-Muslim citizens living in Lefkoşa Centre and Tuzla, Limoson, Piskopi, Gilan, Evdim, Magosa, Karpas, Dağ, Değirmenlik, Baf, Kukla, Hırsofı, Lefke, Omorfo, Mesarye and Girne (16 towns), a total amount of 512.640 gurus.
According to the poll-tax records collected in the year 1269 (1852-1853) the non-muslim citizens, liable to poll-tax in the island of Cyprus, lived in Lefkoşa centre, sixteen towns, 35 neighbourhoods and 492 villages. Their population was 22.624 of which 1121 were prosperous, 8441 were middle sort and 13.062 had low income. The amount of tax collected from them was 516.420 gurus.
The poll-tax belonging to the year 1269 (1852-1853) was collected in three installments. The first installment collected in March amounts to 311.190 gurus, the second collected in April amounts to 150.360 gurus and the last installment collected in December was 54.870 gurus totalling 516.420 gurus altogether. When examined, the book shows that the amount collected is 3.780 gurus more than the claimed amount of 512.640, and 21.495 gurus more than the previous year.

Yaşadığımız yüzyıl içinde doğal kaynakların hızla tükenmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan çevre sorunları artık küresel boyutta etkilerini göstermektedir. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında ulusların ekonomik yönden yükselme yarışlarında bir araç konumuna indirgenen çevre değerleri bilinçsizce kullanılarak âdeta yok edilmeye mahkum edilmektedir. Oysa insanlar bu umursamaz tavırlarıyla âdeta kendi bindikleri dalı kesmektedirler. Çünkü sınır tanımayan küresel çevre sorunları, tüm insanların ortak sorunu olarak insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Daha sağlam bir insan-doğa ilişkisinin yapılandırılmasında ise insanlara öncelikle çevre eğitimi ile çevre bilincinin kazandırılması gerekmektedir. İnsanları parçası oldukları doğa ile barıştıracak, onlara doğa ile yaşamanın uyumunu kavratabilecek bir etkinlik olarak Niğde Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 2011 yılında gerçekleştirilen Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi böyle bir bilinçlendirme faaliyetine örnek olarak gösterilebilir. Yapılan bu ve benzeri projeler, öğrencilerle beraber onların öğretmenlerine de çevre bilinci kazandırarak pek çok sorunun aşılmasında anahtar rol oynayabilecektir.

The century we live in, the environmental problems that arise in connection with the fast depletion of natural resources now show their effects globally. Especially after the Industrial Revolution, people were reduced the environmental values to vehicle position in their economically enrichment race and these values were used unconsciously and doomed to extinction. However, these people don’t know that they have been chopping down their own branch with their unconcerned attitudes. Uninhibited global environmental problems threaten the future of humanity as a common concern of all people. For constructing a more healthy human-nature relationship, giving people environmental awareness through environmental education is required. Ecology Based Summer Camp Project which was held in 2011 in cooperation with Niğde University and TUBITAK can be given as an example of awareness-raising activity. This and similar projects play a key role in overcoming many environmental problems by providing students and their teachers with environmental awareness.

In diesem Aufsatz werden die Kraftausdrücke aus einer kontrastiv-linguistischen Perspektive betrachtet. Fluch, Verwünschung und Beschimpfungen sind Kraftausdrücke. Sie sind Ausdrücke der menschlichen Aggression. Diese Begriffe sind ein Teil des Alltagslebens. Verwünscht und geflucht wird überall auf der Welt, aber in jeder Sprache gibt es andere Verwendungen. Jeder Mensch, egal wo und wie er lebt, kennt dieses Gefühl und die Ausdrücke dieses Gefühls erlernt er in seinem kulturellen Kreis. Als Begriffe von zwei verschiedenen Kulturen werden Fluch und Verwünschung in diesem Beitrag untersucht. Dabei werden Beispiele aus dem Türkischen und Deutschen verglichen, um ein Bild in der kulturellen Auseinandersetzung zu erhalten.

In this article, the expletives are approached from a contrastive-linguistic perspective. Curse, malediction and abuse are expletives. They are expressions of human aggression. These terms are part of everyday life. There is swearing and cursing all over the world, but in any language, there are other uses. Every person who lives no matter where and how he knows this feeling and the expression of this feeling he learned in his cultural circle. As terms of two different cultures, curse and malediction are examined in this article. These examples from Turkish and German are compared in order to obtain an image in the cultural debate.

Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü zor durumun bir neticesi olarak Mısır’ın yönetiminde tek söz sahibi olan Mehmed Ali Paşa, Napolyon’un Mısır’ı işgali üzerine oraya gönderilen seçme askerler arasında bu ülkeye gitmiştir. Mora İsyanı’nın bastırılması için kendisinden yardım istenince, Mora ve Girit valiliğinin kendisine verilmesini arzu etmiş, Edirne antlaşmasıyla Mora bağımsız Yunanistan’a geçince Mora’ya karşılık Suriye valiliğini istemiştir. Sultan II. Mahmut Girit’i kabul etmiş ancak Suriye valiliğini vermemiş, bunun üzerine Mehmed Ali Paşa isyan etmiştir. Oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu; Suriye’yi ele geçirmiş, Osmanlı ordularını Adana ve Konya’da mağlup ederek Kütahya’ya kadar ilerlemiştir. Başkent İstanbul tehlikeye girince Sultan II. Mahmut Rusya’dan yardım istemek zorunda kalmıştır. Rus donanma ve ordusu İstanbul önlerine gelince bu durumdan İngiltere ve Fransa rahatsız olmuştur. Onların müdahalesi ile bu problem, uluslararası bir boyut kazanmış ve imzalanan Kütahya Antlaşması’yla mesele muvakkat bir süre için çözüme kavuşturulmuştur.
Çalışmamızda, Mehmed Ali’nin oğlu İbrahim’in Anadolu’ya saldırısı esnasında Niğde ve Nevşehir yöresinde oluşan kritik durum, halkın endişesi, Osmanlı ordusu için verilen teknik ve askeri destek gibi bazı hususlar yeni çıkan birtakım bilgi ve belgeler ışığında ele alınacaktır.
Çalışmamızın amacı, Orta Anadolu tarihinde cereyan eden bu hadiseyi farklı bir cepheden incelemek ve tanıtmaktır. Bunun için zamanımıza kadar ortaya konan çalışmalardan, zamanın ana kaynaklarından faydalanılacak ve Osmanlı Arşivi’nde bulunan konuyla ilgili belgeler de kullanılacaktır. Yapılan bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden biri olan tarama modeli ve doküman inceleme yöntemi kullanılacaktır.

Mehmed Ali Pasha was the absolute ruler in Egypt since the Ottoman Empire was in very bad situation at that time as a result of some events. Mehmed Ali Pasha was among the soldiers sent to Egypt upon the invasion of the country by Napoleon. When his help was demanded to eliminate the rebellion in the Morea by the Sultan Mahmud the second of the Ottoman Empire, he wanted to be the governor of the Morea and the Crete Island in return for its help. However, when the Morea was taken by independent Greece in Edirne Treaty, therefore, he wanted to be the governor of Syria in place of the Morea. Sultan Mahmut the Second accepted to appoint him as the governor of the Crete Island but not Syria. As a result of this disagrement, he rebelled against the rule of The Ottoman Empire. His son, Ibrahim Pasha, invaded Syria with his Egyptian troops and he defeated the Ottoman army in Adana and Konya. He reached as far as Kutahya Province. The capital city, Istanbul, was in jeopardy and Sultan Mahmut the second, had to demand the aidof the Russians.When the Russian Navy reached Istanbul, England and France became worried about the situation. The domestic problem turned into an international one. The problem was solved temporarily by Kutahya Treaty signed by related states.
In our study, issues related to the event such as the critical situations at that time, the worries of the people of the provinces, the technical and military support given to the empire by the provinces during Ibrahim Pasha's attacks, son of Mehmed Ali Pasha were discussed in the light of some documents and data emerged lately.
The aim of the study is to introduce and discuss the event with a different aspect. Therefore, the studies about the subject done so far and documents in the archives of the empire were used. Screening model, one of the qualitative research was used in the study.

Arifi tarafından yazılmış beş ciltlik Şahname-i Al-i Osman Kanuni Sultan Süleyman döneminin önemli eserlerinden biridir. Süleymanname ismini alan beşinci cildindeki resimler Kanuni dönemini bire bir aktaran görsel belge niteliğindedir. Bu çalışmada, Süleymanname resimlerindeki kaftan tasvirleri ele alınmaktadır. Süleymanname’deki kaftan tasvirleri ile günümüze ulaşan kaftan örnekleri arasında paralellikler kurulmuş ve bu tasvirler, sanat tarihi merkezinde Osmanlı siyasi ve sosyo-kültürel yaşamı gözetilerek değerlendirilmiştir.

Five volume Şahname-i Al-i Osman written by Arifi is an important work of the Kanuni Sultan Süleyman period. The fifth volume entitled Süleymanname and the paintings inside this work are visual documents that effectively relay the period of Kanuni. In this work, the caftan depictions in Süleymanname paintings are studied. The caftans in Süleymanname have been examined by drawing analogies with those that have survived until today paying regard to the Ottoman political and socio-cultural life.

Bu çalışmada Türk-Alman yazınında gençlik kavramının ne olduğunu, gençlik alt kültürlerini ve sorun odaklarını saptamak amaçlanmıştır. Türk-Alman yazınında “Gençlik” kavramını açıklamak ve gençlik alt kültürlerinin ve sorun odaklarının ne şekilde vuku bulduğunu örneklendirmek amacı ile Fatih Akın’ın filmografisinden bir film seçilmiştir. Film belirlenen ölçütler doğrultusunda incelenecektir. Araştırmada “Gençlik” kavramının Türk-Alman yazınında ne olduğu ve gençlik alt kültürlerinin ve sorun odaklarının Türk-Alman yazınında nasıl ortaya çıktığı cevaplanacaktır. Araştırmanın sınırı Türk-Alman sinemasında önemli başarılara imza atmış ünlü yönetmen ve yapımcı Fatih Akın’ın 1998 yılında çektiği ilk uzun metraj filmi olan “Kurz und Schmerzlos” (Kısa ve Acısız) adlı filmi kapsamaktadır. Araştırmanın önemi bu konuda yapılan çözümlemelerin genellikle Türk-Alman yazınında verilmiş eserler üzerine yoğunlaşmak yerine aynı alanda öneme sahip bir filmi odak noktası yapmasından gelmektedir.

It is aimed in this study to determine the conception “youth”, subcultures of youth and problem focuses in german-turkish literature. A Film from filmography of Fatih Akın, is chosen to explain youth conception in migrant literature and to illustrate the way how sub cultural elements and problem focuses occur. The film will be examined according to specific criteria. In the study, the questions what youth in german-turkish literature means and how sub cultural elements and problem focuses come off, will be answered. The limit of research contains the first feature-length film, produced in 1998, of Fatih Akın, who is a famous director and producer and has great successes in german-turkish cinema. The importance of this study comes from its putting a german-turkish movie instead of written works in focal point.

Yazın dünyasında roman türünün kendi tarihsel gelişimi bağlamında köklü bir gelenek ve en eski türü olan “Oluşum Romanı” kavramı tanıtılarak yazınsal dönemler boyunca algılanması hakkında genel olarak bilgi verilecek, günümüze dek uzanan bu klasik türün modern dönemle birlikte dil, anlatım ve biçim olarak da değişen yapı ve kurgusu irdelenecek, ayrıca günümüz postmodernizm kavramı ile birlikte yöneldiği yeni dil ve biçim anlayışlarına da değinilecektir. Son olarak ise Türk yazını içersinde klasik oluşum romanı geleneğinin izleri sürülmeye çalışılarak günümüz Türk romanı çerçevesinde Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve Oğulları” adlı eseri örneklenerek bu büyük ve klasik roman türünün Türk yazınındaki örneklemesi olarak ele alınmaya çalışılacaktır.

In this study, “Bildungsroman” (the novel of formation), which is an essential novel tradition and the oldest novel type, will be emphasized; and its subject areas, connections with modern-day and the problems it deals will be mentioned by discussing the brief history of bildungsroman, of which masterpieces was given in 18th century Germany, especially, by J.W. v. Goethe, made a great contribution to the world literature; and move German literature and German novel into the world literature. Recognition and reading of Bildungsroman in Turkish, for example Orhan Pamuk’s “Cevdet Bey ve Oğulları”, could take place by the first novel translations, of which French education and development novels. In this regard, examining bildungsroman from the point of etymon will enable us to be closely acquainted with a great novel tradition.

Eski Türkçede, ilk hecedeki yuvarlak ünlülerin darlık veya genişlik bakımın-dan tespiti ciddi bir problemdir. Bu ciddi problem nasıl çözülebilir ve çözerken hangi metotları uygulamak gerekmektedir? Eski Türkçenin problemlerinin çözmede Eski Türkçenin kaynakları tek başına yeterli olmamakta, karşılaştırmalı Türk Lehçeleri yöntemine başvurmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Dīvānu Lugāt–it Türk bize ne kadar katkı sağlayabilir, Mahmut Kaşgarî’nin ses bilgisi yöntemleri bize nasıl faydalı olabilir? Makalemizde, bu problemler üzerinde durulacak ve bir çözüm önerisi sunulacaktır.

Determination of high and low vowels in the first syllable is a quite important problem in Old Turkic. How can this important problem be solved and which me-thod must be carried out? Old Turkic sources are not adequate for solution of this problem, so we need to refer comparative Turkic Languages. In this stage, can Dīvānu Lugāt–it Türk contribute us? Can phonotactics of Mahmut Kašγarî be useful for quality of rounded vowels? In this paper, we would like to focus on this problem and offer a solution suggestion.

Bu araştırmanın amacı, Belçika’da yaşayan Türk çocuklarının demografik özelliklerine göre Türkçe yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Belçika’nın Anvers, Gent, Genk, Brüksel bölgelerinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi alan rastgele/seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 11-15 yaş arası 198 Türk çocuğu oluşturmaktadır.
Araştırmada kullanılacak verilere ulaşmak için tarafımızca geliştirilen “Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dillerine Yönelik Tutum Ölçeği” (YDYTÇADYTÖ), “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çalışmada yer alan analizler için SPSS 19.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmada analizler için elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda araştırmaya katılan Belçika’daki Türk çocuklarının ana dillerine yönelik tutumlarının (hiç, az, orta, çok ve tam değer aralıklarından) çok düzeyinde olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan Belçika’daki Türk çocuklarının Türkçeye yönelik tutumlarının cinsiyete, yaşa, anne eğitim durumuna, baba eğitim durumuna, baba mesleğine, Türkiye’ye gitme sıklığına ve Türkiye’de kalma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

This paper aims to find out the attitudes of Turkish children who live in Belgium towards Turkish in terms of demographical features. Research design of this study is scanning model. The participants are 198 Turkish children who took Turkish and Turkish Culture course in 2010-2011 education year in Anvers, Gent, Genk and Brussel regions of Belgium, were chosen randomly and aged between 11-15.
In order to reach data for the study, “Attitude Scale of Turkish Children Who Live Abroad Towards Their Mother Tongues” and “Personal Information Form”, which were developed by the researchers, were used. SPSS 19.0 package program was used for analyses. In the study the findings from the analyses were interpreted as significant with 0.05 significance level.
After the research, it has been seen that the attitudes of Turkish Children who live in Belgium towards their mother tongue are high (among the points of none, a little, middle, high and full). Moreover, the attitudes of the Turkish children in Belgium who participated in the study towards Turkish have been revealed not to change significantly in terms of gender, age, mother’s educational status, father’s educational status, father’s job, the frequency of going to Turkey and the length of residence.

Sunuş