Cilt: 5 - Sayı: 2

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Ağustos 2013

Cilt: 5 - Sayı: 2


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Bu çalışmanın konusu, coğrafya ve coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin “atmosfer basıncı”nı nasıl algıladıklarını fenomenografik analiz yöntemi ile tespit etmektir. Çalışmaya, 2011-2012 öğretim yılında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği ve Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenci sayısı; 103’ü bay (%68,67) ve 47’si bayan (%31,33) olmak üzere toplam 150’dir. Öğrencilerin 57’si coğrafya (%38), 93’ü ise coğrafya öğretmenliği (%62) bölümlerinde öğrenim görmektedir.
Araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde sırasıyla, (1) kodlama ve tasnif etme, (2) öncü kategorilerin oluşturulması, (3) betimleme kategorilerinin oluşturulması ve (4) betimleme haritasının oluşturulması aşamaları uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin, atmosfer basıncını sekiz farklı kategori ve altı farklı yol ile betimledikleri tespit edilmiştir. Kategoriler arasında; “atmosfer basıncı, havanın yeryüzü üzerine uyguladığı kuvvettir” toplam 42 adet metafor (%28) ile en fazla metafora sahip olan kategori olmuştur.

The main subject of this study is to determine the geography and geography education students’ perceptions of "atmospheric pressure" by the method of phenomenographic analysis. Total of 150 undergraduate geography students in Marmara University Faculty of Education and Faculty of Arts and Science were included in the study in the academic year 2011-2012. Of 150 students, 103 were male (68.67%) and 47 were female (31.33%). Of these students, 57 were studying in the department of geography (38%) and 93 (62%) were geography education.
In the study, a semi-structured questionnaire was used for data collection. In order to analyze the data, followings stages were conducted respectively: (1) coding and classification, (2) the creation of leading categories, (3) the creation of description categories and (4) creation of description map. As a result of the analysis of the data obtained, it was revealed that the students described atmospheric pressure in eight different categories and six different ways. Among the categories, the metaphor of "atmospheric pressure is the air force that is exerted on the earth" has the highest number of metaphors with total of 42 records (28%).

Melodram türü Türk Sineması’nda uzun yıllar boyunca en popüler ve en sevilen tür olarak kendisini göstermiştir. Melodram türü gerek dönemin sansür koşulları gerekse insanların ilgisi ile yakaladığı popülariteyi 1970’li yılların ortalarından itibaren yitirmiştir. Fakat melodram türünün, 1990’lı yılların ortalarından itibaren yeniden izleyicisini sinemalara çekmeye çalışan Yeni Türk Sineması’nın öncü yönetmenlerince de gerek anlamsal gerekse biçimsel olarak yeniden üretilmeye devam edildiği görülmektedir. Bu yönetmenlerden Zeki Demirkubuz da kahramanlarını sürüklediği felaket, aşırı duygusallık ve acı çekmeden haz alma gibi melodramatik eğilimleri ile kendi kuşağında farklılaşır. Melodramın toplumsal algılaya yerleşen bu kodlarının, günümüzde de hala devam ettiğinin en önemli göstergelerinden biri de filmler aracılığıyla kültürel temsil alanında üretilmeye devam etmesidir. Çalışma; Zeki Demirkubuz’un 1997 yapımı Masumiyet ve onun devam filmi olan 2006 yılı yapımı Kader filmleri bağlamında günümüz Yeni Türk Sineması’nda melodram türünün kodlarının toplumsal olarak içselleştirilen temel kodların hala kullanılmaya devam ettiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Örnek filmler tür çözümlemesi yöntemi ile incelenmiş fakat film çözümlemelerinde tek bir yöntemin yeterli olamayacağı gerçeğinden hareketle filmlerin toplumsal yapı ile olan ilişkilerini anlayabilmek için de sosyolojik çözümleme yöntemi kullanılmıştır.

The genre of melodrama has manifested itself as the most popular and the best-loved genre for long years in Turkish cinema. Melodrama lost its popularity due to both censorship and a decrease in people’s interest in mid 1990s. However, it has been seen that melodrama has been reproduced both semantically and stylistically since mid-1990s thanks to the leading directors of New Turkish cinema who have been trying to re-attract their audience to cinema. Zeki Demirkubuz, one of these directors, is different from his generation with his tendencies to draw his characters into a disaster, extreme emotionality and agony. One of the most important indicators of such codes of melodrama very settled in our social perception is the fact that they are still reproduced through films in the cultural realm. The goal of this study is to denote that the codes of melodrama that the basic codes socially internalized are still used in contemporary Turkish cinema in context of the films Masumiyet (1997) and its prequel, Kader (2006) by Zeki Demirkubuz. The exemplary films have been analysed through the method of genre analysis. However, considering the fact that a single method would be insufficient for a film analysis, the method of sociological analysis will be applied to understand the relation of the film with social structure.

Doksanlı yıllarda Alman gençlik yazını araştırmaları ile gençlik yazın biliminde yeni bir gençlik yazınsal tür olarak Adoleszenzroman adıyla ergenlik romanı tanımı yapılmış ve bu kavram altında diğer gençlik yazın türleri toplanmıştır. Bu çalışmada da karşılaştırmalı olarak Türk Alman ergenlik yazını çalışmalarından esinlenilerek ergenlik yazını bağlamında ilkgençlik romanı ya da ergenlik romanı olarak adlandırılan türün kavram tanımı, açıklaması ile birlikte bu türe yakın olarak görülen gençlik yazını türleri ele alınmıştır. Yazınsal tür sınıflamasını tanımlama aşamasının ardından, Alman gençlik yazını içersindeki tarihsel dönemlere göre gelişimine yer verilecektir. Bu gelişim süreci boyunca ergenlik romanının Goethe’den başlamak üzere ilk örneklerinden yola çıkılarak günümüze kadar devam eden gelişimi süreci boyunca karşımıza çıkan örneklerine değinilecektir. Ergenlik romanının geçirmiş olduğu evreleri ile birlikte her yazınsal döneme bağlı olarak dile getirdiği gençlik kültürlerinin izleri de gençlik psikolojisi ve gençlik sosyolojisi verilerinden yararlanılarak izlenecek ve ergenlik romanının bugün için geldiği nokta konusunda betimleyici bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

As a result of German youth literature researches in 1990s, a new youth literature genre has been described as adolescence novel and other youth literature genres were grouped under this new genre. This study investigates Turkish – German adolescence novel studies contrastively. The genre which is called as adolescence novel is defined and explained in the context of adolescence novel. Youth literature types are also discussed. After defining literary genre classification, historical development of it will be discussed with regard to historical periods in German youth literature. The instances of adolescence novel will be discussed starting with Goethe and the first examples of adolescence novel, up to our date. The stages of adolescence novel will be discussed with regard to each literary period by considering the youth cultures, youth psychology, and youth sociology. The current status of adolescence novel will also be described and evaluated.

Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO) Türkiye'nin kırsal alanlarında fırsat eşitliğini artırmak için bir çözüm olarak kurulmuştur. Bu okullarda öğrencilerin ihtiyaçları, konaklama, beslenme, giyim, eğitim materyalleri, cep harçlığı vb. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Diğer genel kamu ilköğretim okullarına göre öğretmenlerin görev ve sorumlulukları bu okullarda belli ölçülerde farklılık göstermektedir. Yemekhaneyi ve çalışma odalarını denetlemesi, geceleri ve hafta sonları nöbet tutmaları bu okullardaki öğretmenlerin fazladan bazı görevleri olarak sayılabilir. Bu okullarda örgütsel adaletin dağıtımı bu öğretmenler için daha karmaşık ve daha önemli olabilir.
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin cinsiyet, çalışılan kademe ve hizmet süresi değişkenlerine göre örgütsel adalet ile ilgili algılarını belirlemektir. Bu çalışmaya Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunana 14 YİBO’da çalışan 166 öğretmen katılmıştır. Bu araştırmada Polat (2007) tarafından geliştirilen beşli Likert tipi "Örgütsel Adalet Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizde, faktör analizi, tek örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA ve LSD analizleri kullanılmıştır. Örgütsel adalet üzerine Öğretmenlerin algıları cinsiyet ve öğretimi kademesine göre farklılık göstermezken, örgütsel adalet konusundaki algılarının kıdem düzeylerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Regional boarding primary schools (RBPSs) are established as a solution to increase the equality of opportunity in rural areas of Turkey. Necessities of the students in these schools such as; accommodation, nourishment, clothing, learning materials, pocket money and etc. are supplied by Ministry of National Education. Teachers’ responsibilities and duties differ in some degree at these schools when compared to other general public primary schools. Keeping guard on students at nights and on weekends, supervising on dining hall and attending to study rooms can be count as some of the extra duties of the teachers in these schools. For that reason distribution of the duties in these schools can be more complicated and more important for these teachers. As a result their perceptions on organizational justice became more important.
The purpose of this study is to explore the teachers’ perceptions on organizational justice that work on regional boarding primary schools regarding some demographic variables; gender, step of teaching and the seniority. In this study, 166 participants took place that work on all 14 RBPSs which are administered under Sinop National Education Directorate. As a measurement tool, a five point Likert type “Organizational Justice Scale” is used which is developed by Polat (2007). Data was analyzed through SPSS 16.0 statistical packet program. Realiblity and validity, one sample t-test, one-way ANOVA and LSD analyses were conducted on data. Teachers’ perceptions on organizational justice do not differ according to their gender and the step of teaching in RBPSs. However, their perceptions on organizational justice differ according to their seniority levels.

Bu araştırma 1992 İlköğretim Kurumları Resim-İş Eğitimi Dersi öğretim programı ile 2006 İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi (5.Sınıf) öğretim programlarının amaç, kapsam, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme bakımından benzerlik ve farklılıklarını belirleyerek olumlu-olumsuz yönlerini tespit etmek üzere hazırlanmıştır. Araştırmada, durum tespit çalışması olduğundan betimsel araştırma kapsamında tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, doküman incelemesi, öğretim programlarının incelenmesi, alan yazın, anket ve bireysel görüşme yoluyla elde edilmiştir. Uygulama ile ilgili olumlu ve olumsuz durumlar alan öğretmenlerinin görüşü alınarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmış, program öğeleri ve yeni araştırmalara yönelik olarak uygulama açısından önerilere yer verilmiştir.

This study has been conducted in order to determine the positive and negative aspects of 1992 primary school painting lesson curriculum and 2006 pirimary school art lesson curriculum of 5th grade by specifying the similarities and differences in terms of their objective, scope, learning-teaching process, measurement and evaluation. As it is an assesment study, scanning method has been employed during the descriptive control analysis. The data were obtained via document riview, examination of the curricula, literature, questionnaires and interviews. Positive and negative evaluations regarding the study have been determined by referring to the branch teacher’s opinions. Findings obtained have been interpreted and suggestions regarding the elements of the program and prospective studies have been included.

Türbelerin ziyaret geleneği ve ağaç kültü gibi inanç ritüelleri Anadolu'nun farklı yörelerinde binlerce yıldır varlığını sürdürmektedir. Muğla İli’nin Fethiye İlçesi’ne bağlı Yaka Köyü’nün bir mahallesi olan Türbe Yerleşimi’ne gerçekleşen ziyaretler, bu yerleşimdeki ulu ağaçtan dilek dileme ve şifa bulma amacıyla yapılan ritüeller bu geleneklerin sürdürüldüğü örneklerdendir. 2011 yılında bir TÜBİTAK projesi kapsamında başlatılan araştırmalar ile Türbe Mahallesi’ndeki tarihi kalıntıların çizim ve belgeleme çalışmaları yapılarak ulaşılan veriler Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmıştır. Tarihi kalıntıların dönemi tam olarak bilinmemekle beraber ulaşılan bazı sonuçlar yardımıyla bunların Türkmen Boyları’ndan Menteşeoğulları Beyliği’ne ait olabileceği düşünülmektedir. Proje kapsamında ayrıca tarihi kalıntıların içinde ve yakınında bulunan 3 adet Cupressus sempervirens var. horizantalis (servi) ağacının yaş tespitine yönelik çalışma da yapılmış ve en yaşlı ağacın yaklaşık 910 yaşında olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada, Likya Bölgesi’nin önemli yerleşimlerinden biri olan Tlos Antik Kenti sınırları içerisindeki tarihi kalıntıların ve anıt ağaçların kültürel peyzaj açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.

Religious rituals such as the tradition of visiting shrines and tree cult have been in existence for thousands of years in the different regions of Anatolia. Clear examples of such still- existing rituals are the visits paid to “Türbe” Quarter in Yaka Village of Fethiye District in the Province of Muğla and making wishes and hoping for heals from the holly tree. The data, which has been obtained from the research that has been launched the scope of a TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Project in 2011 and the study that have been on the drawing of historical ruins and documentations in Türbe Quarter, have been transferred to the Geographic Information Systems. Although the certain date of the historical ruins is not exactly known, it has been thought that the ruins may belong to Menteşoğulları Seigniory of Türkmen Tribes. In the scope of project, the study have also been done to determine the age of 3 Cupressus sempervirens var. horizantalis (cypress) that are within the ancient ruins and their environs. The oldest one has been understood to be about 910 years old. As a result, in this study, historical ruins and monumental trees within the boundaries of Tlos Antic City being one of the important settlements in the Lycian Region have been assessed in terms of cultural landscape.

Bu araştırmanın konusu Eski ve Orta Türkçe kelimelerin yeniden yapılandırma (rekonstruksiyon) çalışmalarında yer alması gereken unsurlardır. Yeniden yapılandırma süreci sırasında tarihî ve çağdaş Altay dillerinin oynadığı önemli rolün üzerinde durulacaktır. Ayrıca son yirmi yılda yapılan, aşağıda isimleri geçen daha güncel çalışmalar da yeniden yapılandırma yöntemlerine katkıda bulunmuştur. Bu yüzden bu çalışmanın ana amacı, eski ve yeni yöntemleri bütünleştiren bir yaklaşımın ortaya konmasıdır. Aşağıda yer alan “Ana Türkçe yeniden yapılandırma yöntemleri” üzerine olan düşüncelerin gerçekleştirilebilmesi için Türkolog ve Altayistlerden oluşan bir bilim ekibine ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Daha bilimsel bir yeniden yapılandırma için tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri ile Altay dillerinin yeri çok önemlidir.

The topic of this research is the needed elements in the work of the reconstruction of the old and the medieval Turkic words. The important role of the historical and the modern Altaic languages will be emphasized during the process of the Proto-Turkic reconstruction. Additionally, in the last twenty years the more recent studies listed below have contributed to the methods of the Proto-Turkic reconstruction. Therefore, exposing an approach that integrates the old and new methods is the main purpose of this study. There needes to be a science team consisting of some Altaic linguistics and Turkologs for the realization of the ideas on “the methods for Proto-Turkic reconstruction. For a more scientific reconstruction, historical and contemporary Turkish dialects and Altaic languages are very important.”.

Towards the end of World War I, an important anti-colonialist and liberationist political and social movement emerged in the Azerbaijan Region in Iran. They have coalesced under the leadership of the revolutionist and intellectual venerable Sheikh Mohammed Hiyabâni, who has been among the leaders of the Iranian Democratic Party’s Regional Organization during the Constitutional Revolution (1908-1911) and one of the members of the first parliament. Their goal and aims were to contribute to the independence of Iran, and especially to resist the attempts and practices for dividing Iran between the Prime Minister Vosouq al-Dowleh and the British government. This article analyzes the emergence, continuation and fall of the Azadistan (Land of Freedom) Movement.

Ebûbekir Hâzım Tepeyran, Niğde’nin yetiştirdiği devlet adamlarından biridir. Osmanlının son dönemi ve genç Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden çok partili yıllara gelinceye kadar valilik, bakanlık ve milletvekilliği gibi pek çok görevde bulunan Ebûbekir Hâzım Tepeyran, bu vazifeleri dolayısıyla Anadolu’nun pek çok yerini görme ve tanıma fırsatı elde etmiştir. Bulunduğu mevki, aynı zamanda Anadolu’nun halledilmeyi bekleyen birçok sorunuyla yüzleşmesine de vesile olmuştur. Bürokratlıktan edebiyat hayatına geçmesi de bu noktada başlayacaktır. Devlet adamı kimliğiyle mücadele ettiği sorunlarla edebiyat adamı olarak da baş etmeye çalışan Tepeyran’ın Meşrutiyet yıllarında kaleme aldığı “Küçük Paşa” isimli romanı bu düşüncenin ürünü olarak değerlendirilebilir. Türk edebiyatında köyü ve köylüyü işleyen romanların öncüsü sayılan “Küçük Paşa” romanı edebiyat tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir. Çalışmamızda, bu eser, zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım gibi özellikler ön plânda tutularak tahlil edilmeye çalışılacaktır.

Ebubekir Hazim Tepeyran is a statesman grew up in Niğde. He served as governor, minister and Member of Parliament during the last period of Ottoman Empire and in the newly born Republic. He visited and saw many places in Anatolia because of his job which also gave him the opportunity to face the unsolved problems of Anatolia. His transformation from a Statesman to Literature happened also at this point. His struggle against problems under his Statesman title continued with Literature title as a writer by publishing the novel named “Little Pasha” during the constitutionalism period. “Little Pasha” is an leading novel for Turkish Literature in which it displays Villages and Villagers. In this study, the novel will be analyzed by focusing on the structure, theme, language and expressive features.

Osmanlı’da iş kolları vardı. Zanaat erbapları işlerinin niteliğine göre bu kollara bağlı olurlardı. Her biri kendi içinde örgütlüydü. Usta-çırak ilişkisine dayalıydı. Meddahlık, Gölge Oyunu ve Orta Oyunu gibi türler de bu kollara bağlıydı. Osmanlı’da İslam estetiğinin yönlendirdiği sanatların yanı sıra gösteri türleri de dinsel kuralların, sınırların belirleyiciliğinde kalmıştır. Batılı anlamda bir tiyatro 19. yüzyıla kadar gelişememiştir. Bu çalışma; bu yapıyı çözümlemek üzere oluşturulmuştur.

There were branches of business in the Ottoman Empire. According to the nature of work artisans would be connected to the branches. Each branch organized in itself. Occupations were based on the master-apprentice relationship. Some performances bounded up with the branches such as Meddah, Orta Oyunu, Karagöz. As well as some arts which guided by Islamic aesthetics, performances remained within the religious rules. Until the nineteenth century the European-style drama theater could not be developed. This study was created to analyze this structure.

Halep, Irak, Suriye, Arabistan ve Mısır bölgelerine yakınlığı nedeniyle Osmanlı Devleti için önemli bir yere sahipti. Halep ve Şam şehirleri Osmanlı hâkimiyeti sırasında Suriye’de en fazla eser yaptırılan iki büyük şehir halini almıştır. Osmanlı döneminde Halep’te inşa edilen büyük külliyelerin banileri olarak, Halep valiliği görevinde bulunmuş olan paşaların imzasını görmek mümkündür. Örneğin, Hüsrev Paşa, Halep şehrinin idarecisi olarak bir anlamda yaptırdığı Osmanlı üslubundaki külliye ile Osmanlı damgasını şehre vurmuştur. Hüsrev Paşa külliyesi 1546 yılında tamamlanmıştır. Hüsrev Paşa’nın bu baniliği öncü olmuştur. Diğer banilerin inşa ettirdikleri külliyeler ile birlikte Halep ticaret merkezi, Osmanlı fethinden sonra kırk yıl içinde iki katı büyüklüğe ulaşmıştır. Çalışmamızda, Halep’teki Osmanlı hâkimiyeti sırasında, Osmanlı sanat patronlarının şekillendirdiği gelenekten yeniliğe geçiş süreci incelenecektir. Bu baniler ile ilgili olarak yapıların kitabelerinden ve çeşitli tarihi kaynaklardan yararlanılacaktır. Sonuçta, Osmanlı valisi sanat patronları tarafından kurulan sanatsal ortam ortaya çıkarılmış olacaktır.

Aleppo is so near to Iraq, Syria, Arabia, and Egypt regions, and because of its strategic location, the city had a very important place for Ottoman Empire. Aleppo and Damascus during the Ottoman governance had become the two largest cities of Syria. These Ottoman governors were always the patron’s of these Ottoman complexes in Aleppo. Their pashas titles can be seen from their signatures in the inscriptions. Husrev Pasha, in a sense, as one of the governors of Aleppo had given an order for the construction of an Ottoman style building complex. Husrev Pasha’s complex was completed in 1546. This construction activity should be accepted as a pioneer sample. After that every Ottoman governor patron had took this construction activity as an example. Together with the other Ottoman art patron’s building complexes, the trade center of Aleppo had become two times the size after the Ottoman conquest in forty years. In our study, the process of transition from tradition to innovation which was shaped by Ottoman art patrons during the Ottoman domination in Aleppo will be examined. The information about these patrons according to the inscriptions or other historical archives will be examined. At the end the artistic environment which was established by Ottoman governor art patrons shall be exposed.

Bu araştırmada genç yetişkinlerin benlik kurguları cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzeye göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayanan betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubu Ankara il sınırları içinde farklı sosyoekonomik düzeyi temsil eden semtlerde ikamet eden 24–30 yaşlarındaki 590 bireyden oluşmaktadır. Katılımcılara “İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Araştırma sorularını yanıtlamak için SPSS paket programından yararlanılarak, t-testi, tek değişkenli varyans analizi ve kümeleme analizi teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, Türk kültüründe benlik kurgusunun cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzeye göre farklılaştığına işaret etmektedir. Araştırma sonuçları, içinde yaşanılan toplumsal bağlamın, bireylerin benlik kurgularının şekillenmesinde önemli olduğunu göstermekte ve Kağıtçıbaşı’nın “özerk-ilişkisel benlik modeli” önerisini desteklemektedir.

In this study self construal of young adults are investigated according to their sex, level of education,and socio-economical status. The research is descriptive based on the model relationship survey. The research group consists of 590 individuals between ages 24 to 30, who reside within the Ankara province boundaries but in regions representing different socio-economic levels. “Relational, Individual, Collective Self- Aspects Scale” and “Personal Information Form” are applied to the research group. To answer the research questions t-test, One-Way ANOVA and Cluster Analysis techniques were used via SPSS. The data obtained from this research point out in Turkish culture, a differentiation of self types according to sex, level of education, and socio-economic status. The research results showed that the social context is important in the formation of self construals of individuals and supported the proposal of Kağıtçıbaşı, autonomous-relational self construal model.

Bu çalışmanın amacı, 2009 - 2012 yılları arası Türkiye ve Dünyada meydana gelen doğal afetleri Türk Basınının (Gazete) nasıl bir söylem ve anlayışla sunduğunu, bireylere doğal afet bilinci kazandırma yönünde basının bir kaygı taşıyıp taşımadığını, yazılı basının doğal afet eğitimine ne kadar yer verdiğini tespit etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için Türkiye’de Türkçe yayın yapan ulusal gazeteler incelenmiştir. Gazete haberleri medya takip merkezinden temin edilmiştir. Doküman incelemesi yolu ile elde edilen 1234 veri ilişki analizi yöntemi ile dört genel ve yirmi bir alt kategoriye ayrıldı. Kategoriler arası korelasyona bakıldı. Araştırma sonucunda bulunan sonuçlardan bazıları şunlardır:
a. Doğal afet haberlerine bakıldığında en fazla haberin depremle ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
b. Doğal afet haberlerinin Türk yazılı basınında daha çok haber içerikli olduğu bunun yanı sıra doğal afetlerle ilgili eğitici ve magazin içerikli haberlerde bulunmuştur.
c. Doğal afetlerle ilgili haberler daha çok okuyucuya iç sayfalardan sunulmaktadır. Ancak özellikle Türkiye’de yaşanan ve büyük oranda can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle ilgili haberler çoğunlukla ana sayfanın dört ikisini veya dört üçünü kapsayacak şekilde manşet haber olarak verilmektedir.
d. Doğal afet sosyal, ekonomik ve günlük yaşamı etkilediği sürece haber olarak gündemde yerini korumakta ve manşet haber olarak verilmektedir.

The purpose of the present study is to examine the discourse used by Turkish printed media (newspapers) to report the natural disasters that occurred in Turkey and abroad between 2009 and 2012, whether the press was worried about raising individuals' awareness of natural disasters and the extent to which these newspapers addressed disaster education. In line with this purpose, national Turkish newspapers published in Turkish were analyzed. News stories were obtained from a media centre. 1234 documents were divided into four general and twenty-one sub-categories by using correlation analysis. The correlation between categories was examined using Pearson correlation. Some of the results of the study obtained are as follows.
a. The analysis revealed that the news items with the highest number were related to earthquakes.
b. The news items mostly had news content. Besides this, there were educational and magazine news about natural disasters.
c. The news reports about natural disasters in the Turkish printed media are presented to the reader in the inner pages. However, the news concerning natural disasters causing considerable loss of lives and properties in Turkey mostly makes headlines and cover a half or the three-thirds of the front page.
d. Natural disasters remain on the agenda as a news item as long as it has an impact upon social, economic and daily life, and they make headlines.

Bu araştırma, ilköğretim 6, 7, 8. sınıflarda seçmeli olarak okutulan halk kültürü dersi uygulamalarına ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın halk kültürü dersine yönelik öğrenci görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması, halk kültürü programının geliştirilmesi sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Betimsel yöntemle gerçekleştirilen araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formuyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış ve alt problemlerin çözümlenmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ), t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre ilköğretim öğrencilerin halk kültürü dersi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, tatillerini geçirdikleri yer ve Türkçe dersi akademik başarı değişkenine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yine öğrencilerin halk kültürü dersine ilişkin görüşlerinin öğrenim gördükleri okulun bağlı olduğu ilçeye, en fazla tercih ettikleri oyun türleri ile büyükanne ve büyükbaba ile birlikte yaşamalarına göre değişmediği görülmüştür.

This study was carried to determine the opinions of 6th, 7th and 8th year students about the folklore course activities electively given in the primary education. This study is expected to contribute to development of the course by comparing the opinions of the students according to various parameters. The data of the study, carried out by the descriptive method, were collected by the survey forms developed by the researcher. The results obtained were evaluated by the use of SPSS statistical software and the solution of the sub-problems was carried out by the use of frequency (f), percentile(%), arithmetic mean ( ), t-test and one way variance analysis (ANOVA). It was found that the opinions of the primary education students showed a meaningful variation according to gender, the place they spent their holiday and their academic success in Turkish course. It was also found that the opinions of the student did not show a significant change on the town in which their school is located, the games they most preferred and whether they were living with grandmother or the grandfather.

Osmanlının Balkanları fethi sonrasında yaklaşık beş yüz yıl Bulgaristan topraklarında diğer etnik gruplarla hoşgörü, adalet içerisinde yaşayan Türklerin huzuru, 93 Harbi'nden sonra bozulmuştur. Türkler, bu tarihten başlayarak 1980'li yılların sonuna kadar sürekli baskı altında tutulmuştur. Özellikle 1980'li yıllarda Türklere karşı adeta soy kırım yapılmış, Türklerin adlarını, dillerini, dinlerini, soylarını değiştirmeleri için türlü yollar denenmiştir. Böylesi bir ortamda Bulgaristan Türklerini ayakta tutan ise birlik olup dillerine, kimliklerine sahip çıkmaları idi. Günümüzde Bulgaristan Türkleri de ataları gibi dillerini ve kültürlerini yaşatmak için uğraş vermektedir. Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi ve onun yayın organı olan Mozaik dergisi de verilen uğraşın bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu durumdan hareketle çalışmanın amacı, Bulgaristan'da faaliyet gösteren Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evini ve onun yayın organı olan Mozaik dergisini Türkçe ve Türk kültürüne katkıları açısından değerlendirmektir. Çalışma betimsel nitelikli olup doküman incelemesi yöntemine dayanmaktadır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi ve Mozaik dergisinin aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, Türkçe ve Türk kültürüne birçok bakımdan katkı sağladıkları tespit edilmiştir.

The peace of Turks, who has been living in tolerance and justice with other ethnic groups in Bulgaria for about 500 years after the Ottoman conquest of the Balkans, degraded after the war of 93. The Turks, were under constant pressure from that date till theend of the 1980s. Especially in the 1980s there was a genocide like actions against Turks, several ways to change Turks names, languages, religion, surnames were tried. In such an environment their union and claim of their language and identities sustained the Turks in Bulgaria. Today, Bulgarian Turks is striving to keep their language and culture a live such as their an cestors. Shumen Nazım Hikmet Cultural House and the publication organ Mozaik journal appears to be a manifestations of this endeavor.
As a result of this, the aim of the study is to evaluate Shumen Nazım Hikmet cultural house and Mozaik journal in terms of their contribution to Turkish language and culture. This descriptive study is based on the method of document analysis. The collected data were subjected to content analysis. As a result of the study, it is observed that Shumen Nazım Hikmet Cultural House and Mozaik journal operate to wards the same goal and contribute toTurkish language and culture in many ways.

Bu çalışma, Almanya’da ilkokulda (Grundschule) öğrenim gören Türk çocuklarının yazma becerilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart şehrinde ilkokula devam eden 42 Türk öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma için gerekli veriler Yazma Süreci Gözlem Formu ile kopyalama ve dikte metinleri aracılığıyla toplanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin çoğunluğunun yazma sürecinde gövde duruşu, kalem tutma ve kalemi kavrama noktası bakımından uygun pozisyonları tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir bölümünün bitişik eğik yazı stilini kullanmakta olduğu, dik temel yazıyı ve karma yazıyı tercih eden öğrencilerin de bulunduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin en çok yaptığı yazım hatalarının harf karıştırma, sözcüğü yanlış yazma ve imlâ hataları olduğu görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle Almanya’da ilkokula devam eden Türk çocuklarının yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

The purpose of this research was to investigate handwriting skills of Turkish students studying in the Germany elementary school (Grundschule). Participants were 42 third and fourth grade Turkish students in Stuttgart, Baden-Württemberg. The data were collected through Writing Observation Protocol, and copying and dictating instruments. Findings illustrated that most of the students preferred appropriate body state, pencil holding and pencil grasping styles for their writing applications. Additionally, most of the students preferred cursive, so much manuscript and a few mixed writing styles. It was also evidenced that most common writing errors were related to spelling and punctuation. Based on the findings, this study suggested several implications to hand writing skills of Turkish students who are studying in Germany.

Türk insanına en yakın hayvanlardan biri olan köpek, Türk folklorunda kutsal sayılan hayvanlar grubundandır. Türk çoban köpeklerinden biri olan Kangallar, geleneksel ekonomisi tamamen küçükbaş hayvan sürülerine bağlı Oğuz Boylarının sürüleri ile Anadolu’ya getirilmiştir. Türk Çoban Köpeği Kangal, dünyanın en eski, en yaygın doğal çoban köpeği ırkının, geleneklerine bağlı Kangal İlçesi halkının benzersiz koruması sayesinde tüm özellikleri ile günümüze kadar ulaşabilmiştir.
Çalışmada, Sivas Folkloru içerisinde yer alan Kangal Irkı Türk çoban köpek yetiştiriciliğine ait folklorik bilgilerin tespiti ile Türk Kültür hazinesine katkı sağlanması amaçlandı.
Çalışmanın materyalini, Sivas yöresinde folklorik veteriner hekimliği ve hayvancılıkla ilişkili halktan (halk hekimliği uygulayıcıları, hayvan sahipleri ve diğer kaynak kişiler) “bilgi derleme formu” yoluyla 09.04.2012 - 10.07.2012 tarihleri arasında elde edilen folklorik bilgiler oluşturdu.
Çalışmada, Sivas folklorunda yetiştiricilerin kangal köpeklerini genel ırk özelliklerine, post renklerine ve kuyruklarına göre sınıflandırdıkları belirlendi. Genel ırk özelliklerine göre “kurtçul”, “saf” ve “kırma” kangallar; post renklerine göre, “alası-boz”, “karayaka”, “sarı yaka”, “boz yaka”, “kıllı” ve “kırçıl”; kuyruk şekillerine göre ise “kılıç kuyruk”, “kuyruğu eğri” ve “kıvrak kuyruk” kangallar olarak sınıflandırdıkları tespit edildi. Sivas folklorunda kangal köpeği ile ilgili görülen hastalık ve tedaviler, genel ırk standartları (vücut yapısı, baş ve kafatası, mizacı ve davranış özellikleri vb), bakım ve beslenme, kızgınlık ve doğum bilgisi, kurt boğma olayı, kulak kesimi, hikâyeler, inanışlar ve deyimler hakkında bilgiler elde edildi.
Sonuç olarak, kangal köpeklerinin bugüne kadar neslini koruyabilmesinin en önemli nedenlerinden birisinin meraklı kişiler tarafından, kangalların kurt boğması, zekiliği, cesareti ve sadakatini anlatan Sivas folkloruna özgün hikâyelerin, inanışların dilden dile aktarılması ile olduğu; folklorik veteriner hekimliği ve yetiştiricilik uygulamalarında belirlenen bilgi eksikliği ve hataların hayvan hakları ve refahı çerçevesinde değerlendirilerek giderilmesinin gerekliliği ileri sürülebilir. Ayrıca, Sivas İli sınırları içinde kangal olarak bilinen bölge ve çevre illerde yetiştirilen kangal köpeklerine, binlerce yıllık tarih, kültürel ve çevresel şartlar ile kangalları nesiller boyu üreten insanların şekil verdiği söylenebilir.

As one of animals to which are approached with great sympathy by Turkish people, Kangal dogs are among the animals accepted sacred in Turkish folklore. Kangals as shepherd dogs were brought into Anatolia along with herds owned by Oghuz clans the traditional livelihood of which depends on sheep herds. Being the oldest and most common race of natural shepherd dog, Turkish shepherd dog, Kangal, has survived with all characteristics of it mostly thanks to the matchless protection of local people of the town Kangal.
Throughout the study, the main objective is to determine the folkloric knowledge related with Kangal raising within folklore of Sivas and to make some contribution to Turkish world of culture.
The research material has consisted of folkloric knowledge obtained between 9th April-10th July, 2012 with “information review forms” applied to people associated with folkloric veterinary medicine and animal husbandry in Sivas (e.g. medicine practitioners, animal owners, other resource persons, etc.)
In the study, it has been determined that raisers in Sivas folklore classify the Kangals according to general racial characteristics, color of their pelt and tails of them. They are grouped as “kurtçul”, “saf”, “kırma”; and “alası-boz”, “karayaka”, “sarı yaka”, “boz yaka”, “kıllı”, “kırçıl”; and “kılıç kuyruk”, “kuyruğu eğri”, “kıvrak kuyruk”, based on racial characteristics, color of pelt and tails respectively. Also, it has been gathered significant data on diseases and treatments on Kangals, general racial standards (structure of the body, head and skull, etc.), care and nutrition, estrus, delivery information, wolf choking incident, ear cut, stories, beliefs and idioms.
Consequently, it can be suggested that one of reasons why Kangals have managed to keep its generation must be original stories and beliefs in Sivas, which cover the Kangal`s wolf choke, intelligence, courage and loyalty; that lack of knowledge and mistakes in folkloric veterinary medicine and breeding applications be eliminated in animal rights and welfare terms.

Kitap Tanıtımı

Sunuş

Yayın İlkeleri

Cover and Table of Contents