Cilt: 6 - Sayı: 1

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Nisan 2014

Cilt: 6 - Sayı: 1


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Bazı şiirler, halk hikâyelerinin öne çıkan taraflarından bahseden bir nevi tezkire veya hikâyelerle ilgili isimler sözlüğüdür. Bu türden manzumeler, halk hikâyesi çalışmalarında tarihleme ve hikâyenin coğrafyasını oluşturmada kullanılabilecek metinlerdir. Benzer mantıkla oluşturulmuş şairname niteliğindeki eserleri hariç tutacak olursak hikâyename olarak teklif etmekte olduğumuz yeni bir türün ilk örneği, bu çalışmayla bilim âlemine tanıtılmış olacaktır.

Some poems are names’ dictionary related with stories, or a kind of missive which mentions the important sides of folk stories. This kind of poems are texts used for datation and for forming the story’s geography. If we exclude the works which have the same character with şairname, the first example of a new kind offered as hikayename will be introduced to science world via this work.

Azerbaycan’ın Gence şehrinde XII. yüzyılda yamış, Türk dünyasının büyük şair ve düşünürü, ünlü “Hamse” (Beşlik) yazarı, muttaki, mutedil, mütevazı kişiliğe sahip, aynı zamanda, ölmez eserlerinin araştırmacıları tarafından “ehl-i marifet”, “ehl-i tevhid”, “ehl-i hikmet” gibi değerlendirilen ve kendisinden sonra ekol bırakan Nizami Gencevi (Genceli Nizami) gazel tarzında nazma çektiği lirik şiir örneklerinde de büyük maharet göstermiştir. Şairin “Hüsrev ve Şirin” ve “Leyla ve Mecnun” eserlerinde her bir gazel 30 beyitten ibarettir. Tüm gazeller kafiyeye göre mesnevi biçimindedir. Fakat mesnevilerdeki gazeller içeriğine göre geleneksel gazel janrı şeklinde nazma çekilmiş ve kendi ruhuna göre dönemin bu alanda kaleme alınmış eserleriyle örtüşmektedir. Nizami Gencevi gazellerinin şiirsel kelime hazinesinin yapısal-anlamsal analizi gösteriyor ki mısra veya beyitte aynı seslerin tekrarlanması, aynı kökten oluşan kelimelerin satır ve mısralarda paralel kullanılması, yani kök seslerinin tekrarlanması, aynı kelimelerin paralel şekilde tekrarlanması, aynı kelimelerin farklı pozisyonlarda tekrarlanması, aynı cinsli seslerin - sözlerin tekrarlanması, beytin son iki kelimesinin tekrarlanması vb. metin yapısının fonoloji, fonoleksik, semantik, kafiye düzeylerinde ritim ve ahenk oluşturan faktörlerdir. Uyumlu seslerin, homojen ve benzeri sözlerin tekrarı Yakın ve Orta Doğu klasik poetiği belagat bölümünün şiirsel kategorilerinde belirtilen “touzi”, “takrir”, “iştikak”, “red-üs-sadr alâ-el-ecuz”, “tecnis”in ve onun çeşitli türlerinin içerdiği şiirde, yani aliterasyon ve asonans fonksiyonlarında kullanılarak, ses ifadesini güçlendiriyor.

According to our observations, at the phonopoetical level of the structure of text of ghazals of Nizami Gancavi words are selected by the poet by a principle of sound similarity or distinction. By repetition of analogous sound combinations, an alliterations (repetition of consonants) and assonance (repetition of vocals, i.e.long sounds) as an element of such stylistic figures as “touzi”, “ishtikak” the rhythm and melodic tone of a verse are created; and repetition of conformable words at phone-lexical level and at lexical-semantic level of a structure of the text of a gazelles of Nizami Gancavi in structure “takrir”, “tajnis” and “аks”, “the radd-sadr alal-ajz”, it, on the one aspect, strengthens the sound expression of a verse, on the other aspect serves enri- chment of semantic shades of a word, and also promotes emotionally-aesthetic perception of the text and facilitates its acoustical perception.

Sözsüz anlatım dilleri arasında yer alan moda ve mimari alanları soysal, kültürel, ekonomik ve tarihi faktörlerden etkilenerek yaratıcılık çevresinde şekillenir. Her iki disiplinde de insan ölçüleri esas alınarak, kullanılan malzemeye matematik kapsamında boyut kazandırılmaktadır. Renk, doku, malzeme, oran-orantı, çizgi, form ve şekil hem moda hem de mimari için ortak tasarım öğeleridir. Özellikle desen, form ve süsleme açısından gerçekleşen etkileşimi tarih boyunca görmek mümkündür.
Bu araştırmanın amacı, barınma içgüdüsünden yola çıkarak bedeni koruma amaçlı kuşatan giysi ve mimari tasarımındaki ortak noktaları, benzerlikleri, birbirlerinden etkileşimleri belirlemektir. Konunun derinlemesine incelendiği araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Sanat kapsamında yer alan her iki alanda bedenin üzerine kurgulanmış strüktürel yapıların inceleneceği araştırmada moda tasarımcılarının mimariden etkilenme durumları irdelenmiştir. Mimari prensipler doğrultusunda gerçekleştirilen giysi tasarımlarından örnekler sunularak yeni yaklaşımlar sergilenmiştir.

Fashion and architecture fields as non-verbal expression languages are affected by social, cultural, economic and historical factors and shaped around creativity. In both disciplines, based on human scales, employed material is brought dimension in the scope of math. Hue, texture, material, rate-ratio, line, form and shape are common design components of both fashion and architecture. Especially it is possible to see the accrued interactions in terms of pattern, form and decoration throughout the history.
The aim of this survey is determining the common grounds, similarities, and interactions of clothing and architectural design that cover to protect the human body based on housing instinct. Descriptive method is used in the survey that examines the subject in depth. In the survey, that structural constitutions constructed on human body are studied in both fields in extent of art, status of fashion designers are affected from architecture is examined. New approaches are exhibited by giving examples of clothing designs in accordance with architectural principles.

İlkçağlardan itibaren insanlar yaşamak için ılıman iklime sahip ve temiz su kaynaklarının olduğu alanları seçmişlerdir. Dolayısıyla su ürünleri gerek beslenme gerekse ekonomik faaliyet olarak insanların yaşamında önemli yer tutmaktadır. Bir ada olarak Kıbrıs’ta da üzerinde kurulan medeniyetler için su ürünleri önemini her daim korumuştur. Akdeniz Havzası’nın doğusunda yer alan ve bölgenin en büyük adası konumundaki Kıbrıs Adası (9.251 km²) üzerinde yer alan iki devletten birisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de balıkçılık uzun yıllar önemli iktisadi faaliyetlerden birisi arasında yer almıştır. Karakteristik olarak ada ülkelerinde kaynaklar sınırlı olduğu için mevcut tüm kaynaklardan en randımanlı şekilde yararlanılmaya gayret edildiğinden balıkçılık da K.K.T.C. için vazgeçilemez bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte tarihsel süreçte ada üzerinde yaşanan çatışmalar ve siyasi anlaşmazlıklar her sektörde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de özellikle Türk kesiminde ciddi sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada ada kıyılarının yarısına (%50.6) sahip olan K.K.T.C.’nin kuruluşundan günümüze balıkçılık sektörü ele alınarak sektörle ilgili tespit edilen problemlere yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Çalışmamız bünyesinde öncelikle sektörel sorunların tespiti ve balıkçılığın günümüzdeki boyutunu ortaya koymak adına yetkili mercilerden ve ülke balıkçılarından derlenen bilgilerden hareket edilmiştir. Yapılan literatür taramasında ise ne yazık ki ülke çapında balıkçılık ile ilgili bilimsel çalışmaların oldukça yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Ülkedeki su ürünleri potansiyeli ve üretimini daha net bir şekilde ortaya koyabilmek adına gerekli yerlerde G.K.R.Y. ile karşılaştırmalar yapılarak konu izaha çalışılmıştır. K.K.T.C. bünyesinde balıkçılığı her yönüyle ele alan kapsamlı bir çalışmanın bulunmuyor oluşu bizi böyle bir çalışmaya teşvik etmiş olup araştırmamızın ülkenin balıkçılık politikaları ve sektörüne katkı sağlayacağını ümit ederiz.

Since the early ages humans preferred to settle at places with warm climate and clean water supplies. Therefore, both economically and nutritionally, fisheries had a significant impact on human lives. As an island, fisheries have an important role on the civilizations founded on Cyprus Island. Fisheries have also been a significant portion of financial proceedings for Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), which is one of the two countries established on the Cyprus Island (9.251 km²) that is located at the eastern part of the Mediterranean Basin and is the biggest island of this region. The resources of countries that are founded on islands are typically limited, therefore for the most efficient usage of the existing resources fisheries are coming forward as an economic activity in TRNC. Additionally, wars and political disagreements in the history caused difficulties in fisheries as well as many other sectors. In this study we examined the fisheries of TRNC, which borders the half of the coastal region (50.6%) of the island, since its establishment and we proposed possible resolutions for existing problems. We collected data from the officials and individuals that are working in fisheries in order to address the issues of this sector and to understand the current situation of fisheries. Unfortunately, our literature surveys revealed a huge lack of scientific studies on this sector. For better understanding of the current sea food potential and its production; we compared our data with South Cyprus. We are encouraged by the lack of a comprehensive study on the fisheries of the TRNC and we hope that our study will help us on the improvements and policies of the fisheries in our country.

Web 2.0 ve diğer sosyal ağ teknolojilerinin (Facebook, twitter,vs.) hayatın hemen her alanında sağladığı kolaylıklar oldukça dikkat çekicidir. Artık sosyal ağ teknolojisi sayesinde toplumdaki bireyler ve örgütler arası iletişim konusu oldukça şeffaf ve her an her kişi ve örgütün birbirine rahatlıkla ulaşabildikleri bir hal almıştır. Ancak bu durumun bireyler ve örgütler arası iletişimde bir rahatlık sağladığı açık olmakla birlikte diğer yandan bir kaos ortamını da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu sosyal ağ temelli teknolojilerden kaynaklı oluşabilecek karmaşa ortamlarının, etkin yönetiminin sağlanması önemlidir. Açık liderlik, her örgütte olabileceği gibi eğitim örgütlerinde de bu süreci kolaylaştırıcı bir yönetici vasfı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, eğitimde sosyal ağ kullanımı ve etkin yönetilmesini sağlayıcı bir unsur olarak, açık liderlik kavramını ve özelliklerini açıklamaktır. Araştırma ilgili alanyazına dayalı bir tarama araştırmasıdır. Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki yayınlar taranarak, elde edilen veriler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

The 21st century, is a candidate to take its place in the pages of history as a golden age lived in the most prolific period of computer and internet technology. From the beginning of this century, all types and all fields that appear on the computer-based technology has changed the perspective of the opportunities and possibilities for the future of humanity. Technologies, especially Web 2.0 and other social networking (facebook, twitter, etc.) facilities provided by almost every area of life is quite remarkable. Open leadership, educational organizations to facilitate this process, the property is considered to be an administrator. Hence, the purpose of this research is to explain the features and concepts of open leadership and social networks in education. The domestic and foreign publications on the subject were reviewed and suggestions were made in accordance with available data.

Bu çalışma, 1924 yılında Atina’da Turkofon Rum muhacirlere yönelik propaganda amaçlı bastırılan Karamanlıca “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anlaşması’na Dair ve Hürriyetperveran Fırkası Reisi İoannis Metaksas Efendi’nin Beyanatları” başlıklı kitapçığın tanıtımını ve kitapçık çerçevesinde dönemin önde gelen siyasi simalarından General Metaksas’ın nüfus mübadelesi ve Yunanistan’daki muhacir meselesine dair düşünce ve çözüm önerilerini dönemin koşulları içerisindebaşka kaynakların yardımıyla değerlendirerek sunmayı amaçlanmaktadır. Kitapçığın başlığı Yunanca olup, Lozan Anlaşmasının Yunanca ve Karamanlıca metinlerini de içermektedir. Bu metinleri Metaksas’ın Aralık 1923 yılı ile 12-20 Haziran 1924 yılı arasındaki basın demeçleri takip etmektedir. Kitapçık, esas itibariyle muhacir meselesinin Venizelos’un yanlış ve hesapsız politikasının bir sonucu olduğunu ve diğer partiler tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldığını savunmaktadır.

This study aims to introduce the Karamanlidika booklet, “Convention on the Exchange of Greek and Turkish Populations and the Statements of Freethinkers’ Party’s leader Ioannis Metaxas”, which was probably printed for propaganda in Athens in 1924, and also to present in the context of the booklet with the help of other sources,Metaxas’ opinions and suggestions for the refugee issue and the population exchange, taking into consideration the conditions of the period in Greece.The title of the booklet is in Greek and includes the text of the Treaty of Lausanne both in Greek and Karamanlidika.These texts are followed by press releases of Metaxas made between December of 1923 and June of 1924.The booklet argues that the issue of refugees is a result of Venizelos’ incorrect and inexpressible policy, the issue is abused by the political parties for elections, refugees experienced harsher conditions because of personal and political interests.

Bu çalışmada semantik prozodi kavramının tanıtımı yapılmakta; Türkçede semantik prozodiyi örnekleyebilecek dil kullanımlarından hareketle kavramın farklı yönlerine dikkat çekilmektedir. Semantik prozodi, dil birimlerinin ilk bakışta dikkat çekmeyen, örtülü biçimde var olan olumlu -daha çok- olumsuz anlam yükleri biçiminde tanımlanabilir. Çalışmada araştırmacının dikkatiyle önceden belirlenen dil birimleri, derlem verisine dayalı olarak incelenmiştir. Çalışmada Türkçe Ulusal Derlemi’nin tanıtım sürümünden yararlanılmıştır. “aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa” dil birimleri, derlem sorgusundan elde edilen eşdizimlilik ilişkilerinin yardımıyla semantik prozodi açısından çözümlenmiştir.

This study introduces the concept of semantic prosody, and calls attention to the different aspects of it based on the examples taken form Turkish. Semantic prosody is a kind of hidden evaluative meaning whichcan not be identified at first sight, but can be revealed after a careful and detealid analysis of corpus data. Semantic prosodies can be both positive and negative, but previous reserchs show that negative prosodies are prevelant. The linguistic units subject to analysis were chosen depending on the author’s linguistic observations, and analysed based on the corpus data depending on the co-occurences and collocations. The corpus consulted in the study is the demo version of Turkish National Corpus. The node words are as follows: ““aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa”.

Human beings have used geothermal sources since ancient times and are still using. Afyonkarahisar is one of the cities in which thermal sources are increasingly used in tourism. The aim of this study is to present the importance of geothermal sources in terms of tourism and their sustainable usage, and these sources constitute the most attractive part of Afyonkarahisar’ tourism. Investments on tourism in this city as increased recently as well as unplanned urbanization and environmental problems due to the uncontrolled and excessive usage of thermal water. Unproductive and inefficient usage of thermal water jeopardizes the sustainability of sources. Necessary precautions should be taken such as the protection of thermal waters, drilling and distributing it from one single place and preventing illegal drills, since the future of tourism in the city depends on geothermal sources.

One of the most crucial developments in environmental quality at international level is the effort to base environmental problems on a legal ground. One of these legal grounds has taken place in the Black Sea which has long faced the pollution problems because of its geological features and narrow transition to open waters. Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey and Ukraine having coast to the Black Sea agreed on Bucharest Convention dated 1992, which is to prevent pollution in the Black Sea, minimize and control the current pollution, by the countries partied in the Convention. This study aims to evaluate the accomplishment phase of the Bucharest Convention in terms of environmental cooperation in the Black Sea. Within the framework of this aim, Bucharest Convention is to be analyzed in terms of the principles of the international environmental law in order to generate solutions for environmental problems of the Black Sea.

İşyerinde mağdurların güvenlerini ve özsaygılarını yok etmeye yönelik yapılan, sürekli ve acımasız saldırı olarak tanımlanan mobbing konusu günümüzde her geçen gün önemini artırmaktadır.
Mobbinge uğrayan mağdurlarda iş kaybının yanı sıra zaman zaman mağdurun intiharına kadar uzanan neticeler gözlemlenebilmektedir. Zaten mağdurlar özellikle geleneksel toplumlarda bu durumu gizlemek durumunda kalmaktadırlar.
Bu çalışmada, Mobbingin ne olduğu ve işyerlerinde neden olduğu kayıplar irdelendikten sonra mağdurların hareket alanlarını ortaya koyan yasal çerçeveye yer verilmiştir.
Çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma yöntemi uygulanmış olup yazılı ve basılı eserler derlenerek çıkarımlarda bulunulmuştur.

The victims' confidence and self-esteem at work to destroy, mobbing is defined as a continuous and relentless attack with each passing day increases the importance of the subject today.
Mobbing victims suffered job losses dating back to the suicide of the victim as well as the results can be observed from time to time. Already in the event of victims to hide, especially in traditional societies remain in this state.
In this study, the losses caused by workplace mobbing, and will also focus on what is the range of movement, setting out the legal framework of the victims are given.
Historical and descriptive research method is applied to the study of written and printed works by compiling inferences.

Bu araştırma; endüstri bölgesinde yaşayan ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerinde bir farklılaşmanın olup olmadığını belirlemeyi amaç-lamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerini ölçmek için Wisconsin Center for Environmental Education tarafından yayınlanan ve Karatekin (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan "Çevreye Yönelik Du¬yuşsal Eğilimler Ölçeği" 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kocaeli ili Dilovası ilçesinde 3 farklı ortaokulda öğrenim gören 330 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 17 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine bu araştırmada 8. Sınıf öğrencilerinin 7. Sınıf öğrencilerine göre; çevreye karşı çok merak duyan öğrencilerin daha az merak duyan öğrencilere göre; çevreye karşı daha çok ilgi duyan öğrencilerin daha az ilgi duyan öğrencilere göre ve çevresel aktivitelere daha sık katılan öğrencilerin daha az katılanlara göre çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerinin daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, endüstri bölgesinde yaşayan ortaokul öğrencilerine verilecek çevre eğitiminin onların çevreye yönelik merak duygularını arttıracak, çevresel aktivitelere daha sık katılımını sağlayacak nitelikte olması önerilmektedir.

This research aims to determine whether there is a differentiation in affective tendencies towards the environment. For this purpose, to measure the affective tendency toward environment of secondary school students used “affective scale” which is published by Wisconsin Center for Environmental Education and adapted to Turkish by Karatekin (2011) was applied to 330 students studying in three different secondary school students in 2013-2014 academic year in the province of Kocaeli Dilovası county in order to measure the affective tendencies of teacher trainees toward the environment. Data analysis was performed using SPSS 17 statistical software. Analysis of the data, descriptive statistics, t-test for unrelated samples, one-way analysis of variance (ANOVA) was used. As a result, secondary school students’ affective tendency toward the environment is moderate. However, 8th grade students more positive to the environment than 7th grade students; the students who are so curious to the environment than low ones, students who are more interest to the environment than low ones and students participating environmental activities more frequently than less participants. According to these results, it is recommended that to be given to environmental education which secondary school students living in industrial area should increase their sense of curiosity towards the environment and enable them to participate more frequently environmental activities.

Madalya, onurlandırmanın aynı zamanda devlete bağlılığı artırmanın önemli sembollerinden biri olmuştur. Devletler madalyalar aracılığıyla güçlerini sembolik anlamda ortaya koymuşlardır. Osmanlı Devleti, Sultan II. Mehmeddöneminde madalya geleneğiyle tanışmış olsa da Sultan I. Mahmud ile madalyalara önem verilmeye başlanmıştır. Kırım Savaşısonunda Osmanlı Devleti bir dizi hatıra madalyası ve asker madalyası bastırtmıştır. Kırım Savaşı’nda yararlılık gösterenlere ödül olarak ya da bu önemli muharebenin anısına bir hatıra niteliği şeklinde madalyalar Osmanlı, müttefik kuvvetler ve hatta bu savaştan yenik olarak ayrılan Rusya tarafından bastırılmıştır. Osmanlı döneminde modern anlamda madalya geleneğinin Kırım Savaşı sonundan itibaren başladığına da dikkat çekilerek çalışmamızda, Osmanlı Devleti döneminde Kırım Savaşı hatıra ve asker ve madalyaları hakkında bilgi verilecektir. Kırım Savaşı ile ilgili basılan Mecidi Nişanları araştırma kapsamı nedeniyle incelemeye dahil edilmemiştir.

Medals are symbols to honor people and also to increase their loyalty to the state. States have revealed forces through medals in a symbolic sense. Although the Ottoman Empire met with the tradition of medal in the period of Sultan Mehmed II, medals became important with Sultan Mahmud I. Commemorative and military medals were pressed by the Ottoman Empire at the end of the Crimean War. The Ottomans used medals as a reflection of not only awards for those showing usefulness in the war but also as a souvenir to commemorate this important battle. Even allied forces and defeated Russia had made medals for Crimean War. In our study, information will be given about Crimean War commemorative and military medals in Ottoman era of the Crimean War. Mecidi Crimean War badges were not included in the study due to the scope of the research.

Tanıtım

Rock - Art / petroglyphs, contoured by mankind in ancient times have some great importance due to their cultural and artistic products. There are no similar products that specified above. Many of the features, social and cultural history of humanity roots are found on these rock arts. If they are correctly be construed and read, they could explaine the history of mankind and could come to light themselves with their hidden aspects. By the help of these; world history and civilization could be written again.
Turkey could be said to have a rich cultural heritage in terms of rock art/petroglyph. The village of Esatlı which is found in Ordu- Mesudiye, the caves which are found in Erzurum-Cunni, the valley which is found in Erzurum-Dilli, the Mountains which are found in Van-Catak borough, the Geyikli Hills which are found in Kars - Kagizman borough, the village of Salihler which is found in Ankara- Gudul are only the few of them. However, in some places of Turkey; for the fields of rock art, there are not so much inquiries.
UNESCO has taken approximately 80 areas about rock images and inscriptions (Rock- Art Petroglyph) which are found all over the world to the protection programme because of designation as a "World Heritage" but so far from Turkey any fields about rock images and texts are not taken to the "Cultural Heritage" programme.
We have been searching Rock-Art areas for 15 years. Until now, about 50 Rock-Art areas have been found. In this study, some information will be given about Salihler Village Rock Art area which is located near 90 km away from Ankara.

İnsan hayatında okumanın yeri yadsınamaz bir öneme sahiptir. Gelecek nesilleri eğitecek öğretmen adaylarının da okuma ile ilgili alışkanlıkları hem kendi mesleki hayatlarını hem de yetiştirecekleri öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmede son derece önemlidir.
Bu çalışmada öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları, boş zamanlarını değerlendirme tercihleri ve okuma motivasyonlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının okuma ile ilgili alışkanlıkları teknolojik ya da ekrandan okuma materyallerini de içine alacak şekilde ele alınmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının az okuyan okur tipinde olup, kütüphane ya da okuma salonuna gitme alışkanlıklarının çok az olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler kitap dışındaki teknolojik araç ve ortamlarda her gün okuma yaparken, kitap ve geleneksel okuma materyallerinin kullanımı nispeten azdır. Okuma alışkanlığı geliştirilmesinde teknolojik ilerlemelerin de göz önüne alınması, kitap okuma ile teknoloji kullanımının birlikte ele alınıp yarıştırılmaması gibi öneriler getirilmiştir.

Reading has an undeniable importance in human life . The reading habits of teachers who educate future generations are extremely important in their education as weel as in their professional lives.
In this study, we aimed to determine preservice teachers' reading habits, leisure time activities and reading motivations.In this context, reading was taken in a broader sense that includes reading of new technological materials and environments besides traditional materials.
According to the results of the research preservice teachers could be classified as –genrally- aliterate type reader and they don’t have the habit of using libraries. Students read technological tools and environments every day, while the usage of books and traditional reading materials is relatively small. Some suggestions proposed at the end; such as, the technological progress to be taken into consideration while developing the habit of reading and reading traditional materials should be handled with technology together not as contestant.

Girişimcilik, genel olarak salt “kâr” amacı güden bir olgu olarak düşünülmektedir. Girişimci de kâr amaçlayan bir birey olarak algılanmaktadır. Bu çalışmada girişimcilik kavramı açıklanırken aynı zamanda sosyal girişimcilik boyutunun da ele alınması gereği ifade edilmeye çalışılmıştır. Sosyal girişimciliğin ve bu yöndeki eğitimin toplumsal istendik değişimler için önemi üzerinde durulmuştur. Kazanç sağlamanın aksine para harcamayı gerektiren bu eğitim ve yaklaşımların desteklenmesi gereği ifade edilmiştir.

Entrepreneurship is thought as a fact that aims the absolute profit. And also an entrepreneur is comprehended as a member who aims profit. In this study, while the entrepreneurship concept is being explained, at the same time it is endeavored to express the necessity of social entrepreneurship aspect. And also it is emphasized on the social entrepreneurship and the importance of the education on that direction for the social desired changes. Contrary to getting profit, the necessity of support is emphasized for this education and approaches that needs payment.

Bugün hem sanayileşmiş olan ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler suç gibi birçok şehir sorunuyla karşı karşıyadır. Suç insana has bir olay olduğundan arazide (alanda) dağılım gösterir. Bu çalışmada alanın suçlar için nasıl bir faktör olabildiğini, niçin bazı alanlarda suç oranının yüksek olduğunu saptamaya çalışılmıştır. Bu amaçla GIS (Geographic Information System) ortamında Malatya şehrindeki Beydağı Karakolu sorumluluk alanında hırsızlık suçlarının genel ve suç tipine göre dağılış haritaları yapıldı. Çalışmanın verileri Beydağı Karakolunun 2010 yılı suç defterlerinden elde edilmiştir. Sonuçta Beydağı Karakolu sorumluluk alanındaki hırsızlık suç dağılışı ile nüfus ilişkisi ortaya konulmuş özellikle merkezi iş sahasının ön plana çıktığı görülmüştür. Bu araştırmadaki yöntem ve bulgular; hızlı, etkin ve doğru analizler yapılmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında suçların yoğunlaştığı mekânların özelliğinin ortaya çıkarılmasıyla, suçun coğrafi mekânla ilişkilendirilmesi, önlenmesi ve şehir güvenliğinin sağlanması açısından önemli katkılarda bulunacaktır.

Today the cities both in industrialised countries and developing countries face with many kinds of city problems like crime. As crime is a human-specific incident it ranges in areas. In this study it is aimed to assign how areas are a factor for crimes and why are the crime rates in some areas higher. For that purpose, distribution maps of the robbery crime in Beydağı police stations’s area of responsibility are prepared according to type of crime with the help of GIS (Geographic Information System) program. The data for the study is taken from the crime records of the beydağı police station for the year 2010. In the end the relation between the distribution of robbery crime in the area of Beydağı police station’s responsibility and the population is put forth and it is seen that especially the central business district stands out. The methods and findings in this study will help to make quick, effective and straight analyses. Besides, seeing that there is a rising crime rate in some areas it contributes to associate crime with geographical areas, avoid crime and provide city safety.

Toplumların yaşamlarına, hayat felsefelerine yön veren önemli şahsiyetler vardı. Bu şahsiyetlerin genç nesillere tanıtılması, onların yetiştirilmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Hacı Bektaşi Veli’de bu şahsiyetlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin Hacı Bektaş Veli’yi tanıma düzeyi ve Bektaşilik hakkındaki tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket ve literatür tarama teknikleri kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin t testi sonuçlarına bakıldığında; erkek öğrencilerin Hacı Bektaşi Veli’ye yönelik olumlu tutumlarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Birinci öğretim öğrencilerinin Hacı Bektaşi Veliye yönelik olumlu tutumları gece öğrencilerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin bölümlerine ilişkin tek yönlü varyans analizi testi sonuçlarının ise Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin 33.61, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerin 34.03, Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinin ise 34.27 olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi sonuçlarında lisans programlarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir.

There are some significant characters shaping the life of societies. Introducing these characters to young generations plays an important role for their upbringing. Hacı Bektasi Veli comes to the fore as one of these characters. The purpose of this study is to determine the Faculty of Education of Nigde University students’ recognition level of Haci Bektas Veli and their attitudes about the Bektashism. In this study, questionnaire and literature review techniques have been applied.
According to t test results, male students’ positive attitudes about Hacı Bektasi Veli are higher than female students. Positive attitudes of daytime and evening education students don’t show significant difference. According to one-way variance analysis test results, students of primary school teaching account for 33.61, social sciences teaching account for 34.03, Turkish teaching account for 34.27 and it is observed that there is no statistically significant difference between mean points of students.

Üst düzey yöneticilere göre konuşmanın iş yaşamındaki önemini ve yöneticinin sahip olması gereken konuşma özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın katılımcılarını bakan, başbakan veya cumhurbaşkanı tarafından atanan müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve başkan olarak görev yapan on beş üst düzey yönetici oluşturmaktadır. Nitel verilere dayanan bu araştırma kapsamında yöneticilerle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilerek elde edilen verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Üst düzey yöneticilere göre konuşma; kurumun kamuya tanıtılması, kurum hakkında olumlu bir imaj yaratılması, yöneticinin prestij kazanması ve çalışanla iletişim kurması açısından önemli görülmektedir. Üst düzey yöneticilerin, konuşmalarını “iyi” düzeyde olarak niteledikleri ve kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir. Üst düzey yöneticilere göre bir yöneticinin sahip olması gereken konuşma özellikleri; planlama özellikleri, söyleyiş/sesletim özellikleri, anlatım özellikleri ile çalışanla iletişim sürecinde kullanılan konuşma özellikleri başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Yüksek öğretim programlarında konuşma eğitiminin her meslek dalına yönelik olarak yer alması ve hizmet için eğitim programlarında yöneticiler için konuşma eğitimine yönelik yeni programlar geliştirilmesi gerektiği önerilmektedir.

The participants of this study, the aim of which was to determine the importance of speaking in career according to senior manager and speaking traits which a director should have, constitute fifteen senior manager who are working as counselor, deputy counselor, general director and chairman who were assigned by minister, prime minister or president. In this study which was based on qualitative data, semi-structured interviews were conducted and the data obtained was descriptively analyzed. According to senior managers, speaking was an important issue in terms of introduction of the institution to the public, creation of a positive image of the institution, achievement of prestige and commication with the workers by the director. It was determined that senior managers qualify their speaking as “good” level and they see themselves competent. According to senior managers, the speaking traits that a manager should have are classified as; planning traits, articulation/pronunciation, explanation traits and speaking traits that are used in communication process with working personnel. It was proposed taking part of speaking education in higher education programs for all branches of jobs and development of new programs regarding speaking education for managers.

Kitap Tanıtımı

Kitap Tanıtımı

Yayın İlkeleri

Sunuş

Cover and Table of Contents