Cilt: 6 - Sayı: 2

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Ağustos 2014

Cilt: 6 - Sayı: 2


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Bu çalışmada Osmanlı Beyliği ile İtalyan Devletleri arasındaki politik, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin sanata olan etkileri örneklerle tartışılacaktır.
Osmanlı ile İtalya arasındaki ekonomik meseleler bir ilişki sağladı. Politik bağlantılar, ticari ilişkilerle birlikte gelişti. Bu ilişkiler Anadolu Selçukluları zamanında başladı, Menteşoğulları ve Aydınoğulları zamanında gelişti ve Osmanlı döneminde gelişimini sürdürdü. Menteşoğulları Beyliği kaçınılmaz olarak Latinlerle ticari ve politik ilişkiler kurdu.
Beylikler döneminde bazı eserler (Milas Ulu Camii, Ahmet Gazi Camisi, Balat Hamamı ve Peçin Ahmet Gazi Medresesi) Latin etkilerine sahiptir. Ayrıca Erken Osmanlı Dönemindeki bazı yapılarda da Latin mimarisine özgü elemanlar tespit edilmiştir. Bu makalede bu elemanların hangi yapılarda olduğu ve bu etkileşimin nasıl gerçekleştiği üzerinde durulacaktır. Yoğun ticari ve politik ilişkilerin erken Osmanlı sanatında ve mimarisinde Latin etkilerine sebep olduğunu ifade eder.

Throghout this paper, each type of relations and aspects such as political, social and economic ones, between the early Ottoman World and the Italian will be discusssed and their effects to the art will be expressed.
Economic affairs between the Ottomans and the Italians kept a relationship. The political connections developed with commercial relations.The relations started at the time of Anatdionseljuks, flourished during the Menteşeoğulları and Aydınoğulları and improved durng the Ottomans. The Beylik of Menteşeoğulları unovoidably established some commercial and political relations with the Latins. As a result some works (The Mosque of Milas Ulu the Mosque of Ahmet Gazi and the Madrassah of Ahmet Gazi in Pecin) had Latin effects.
Consequently, a view supported by some reasons has been discussed in this paper. This view can be expressed in a way that densely commercial and political relations have led to the Latin effects in some buildings of the early Ottoman Art and Architecture.

Kent, insanların bir arada yaşamaya başladıkları uzun zamandan bu yana insanlık tarihi içinde doğaya karşı verilen amansız mücadelenin en önemli sembolüdür. İnsan ilişkileri ve gereksinmelerinin karşılandığı yer olarak kentler uygarlığın en önemli göstergelerinden biri olmuştur.
Orta Çağ'da birçok yeni kent ya ortaya çıkmış ya da var olan yapısıyla gelişip büyümüştür. Kurulan bu kentler, daha önceki çekirdek kentin üzerine ya da yakınına kurulmuştur. İçlerinde panayırlara, pazarlara, zanaatkârlara yer veren bu kentler, önemli ekonomik etkinliklerin de merkezi olmuşlardır.
Berde kenti, önce Sasani’nin minyatürü ya da aynası, sonrasında bölgeye egemen olan İslam Devletlerinin minyatürü ve aynasıdır. Berde kenti, stratejik konumu siyasi ve özellikle ipek üretimi ile de ekonomik anlamda yakın doğunun önemli bir merkezi konumundadır. Berde, kuruluşundan Rus işgaline ve sonrasındaki Moğol istilalarına kadar önemini hiç kaybetmemiştir.
Orta Çağ tarihi kaynaklarında doğu-batı güzergahında önemli bir konumda olan bu kentin incelenmesi başta literatür araştırması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Şu anda ören durumunda olan bu kentin Orta Çağ’daki coğrafi konumu, siyasi, kültürel faaliyetleri, ekonomik durumu irdelenmiştir.

The city has been the most important symbol of merciless struggle against nature in mankind history since people started to live together. Cities, as places, have been one of the most important indicators of civilizations where humans have fulfilled their needs and relationships.
In the Middle Ages many new cities either newly established or developed with their own structures. A new city was founded onto the core city or around it. These cities including fairs, bazaars, places for the craftsmen became the centers of important economic activities.
The city of Berde had already been a miniature and mirror of Sassanians and subsequently became a miniature and mirror of Ottoman governments. Berde was one of the important centers in terms of strategic and economic position particularly silk production. Berde has never lost its importance until Russian invasion and then Mongolian invasion.
The investigation of this city which was displayed in the Middle Ages historical sources in a position of east-west route was conducted by means of literature review. The geographical position, political and cultural activities, economic status of this city were investigated and its contributions to the history of civilization were examined.

Son dönemlerdeki en önemli meselelerden biri küreselleşmedir. Küreselleşmenin ekonomik yaşamda somut sonuçlarının olduğu görülmektedir.
Küreselleşme olgusunun sosyal ve siyasal sistemler üzerinde bir sarmal etkisine sahip olduklarını ifade etmek mümkündür. Küreselleşmenin hem taraftarları ve karşıtları üzerinde de bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Öyle ki, küreselleşme sistemiyle birlikte insanlar, kültürler ve ekonomiler birbirleriyle bağlantılı olmaktadırlar. Böylelikle farklı insan ve toplumlar blok oluşturmaktadırlar.
Özet olarak, ülkeler ekonomik eklemlenme dolayısıyla problem çözmede karşılıklı etkileşim halinde olmaktadırlar. Bu yüzden, ekonomik, politik ve sosyal sistemler bir dönüşüm yaşamaktadırlar. Bu dönüşümün adı küreselleşmedir.

Globalization is the fact that it is one of the most important issue in the world in recent years. It has shown to us that globalization has got concrete results in economical life.
It is possible to tell that this fact is a scroll which effects social and political systems. Globalizatin has been seen that it would have effect on both its follower and its contrary. Besides economy has exhibited the strong direction of globalization. People, culture and economies has connected each other along with the globalization process. Therefore different people and society has formed a bloc.
As a summary, countries, has an interaction about problem solving because of economic articulation. That’s why, economic, political and social systems has been lived a transformation. This transformation process is globalization.

Edebî metin biçim ve içerikten oluşur. Metin tahlilinin amacı estetik değer araştırmasıdır. Bu çalışmada, Asaf Halet Çelebi'nin "Sema-ı Mevlânâ" şiirinin biçimsel tahlili yapılmıştır. Şiir, "serbest" nazım biçiminde düzenlenmiştir. Ancak, bu serbestlik "biçimsizlik" değil, özgünlüktür. Şair bentlerin ve dizelerin teşekkülünde halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Buna karşılık biçim ile içerik arasındaki ilişki geleneğe aykırıdır. Çünkü gelenekte biçim, içeriği belirlerken bu şiirde içerik biçimi belirlemiştir. Mevlevi bir şair olan Asaf Halet şiirin biçimsel ögeleri ile "sema ayini" arasında paralellikler kurmuştur.

A literary text consists of form and content. The aim of text analysis is search of aesthetic value. In this study, "Sema-ı Mevlana" poem, by Asaf Halet Celebi's is analized with formal aspects. This poem is arranged in the form of "free" verse. However, this freedom isn't "formlessness" but is originality. Poet, has benefited from the tradition of the "folk poetry" its chapter and verse formation. In contrast, the relationship between form and content is contrary to tradition. Because determining form the content in the tradition, content has determined the format in this poem. Asaf Halet, Mevlevi poet, has established parallels between formal elements with "sema ceremony".

Halk hekimliği kısmen yazılı metinlerden ulaşabildiğimiz, tanımlanması ve sınıflandırılması zor bir alandır. Taş ve cevherlerden halk hekimliğinin hem doğal hem de dinsel-büyüsel uygulamalarında hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amacıyla yararlanılmıştır. Taş ve cevherler; doğal halk hekimliğinde yenilerek, suyu içilerek, deriye sürülerek, göze sürme yapılarak kullanılırken, halk hekimliğinin dinsel- büyüsel uygulamalarında doğal halk hekimliğinden farklı olarak taşların sahip olduğu güce, enerjiye dayalı bir yöntem uygulanır. Bu uygulamalar genellikle kişinin o taşı üstünde taşıması, kolye, yüzük olarak takması veya bulunduğu odaya asması şeklindedir. Bu çalışmada XV- XVII. yüzyıllar arasında yazılmış telif, tercüme veya derleme Türkçe tıp yazmalarında geçen değersiz, yarı değerli, değerli taşlarla ilgili doğal ve dinsel-büyüsel halk hekimliği uygulamaları üzerinde durulmuş ve örnekler verilmiştir.

Folk medicine is a hard to classify and identify field, part of which can be reached from written texts. In practises of both natural folk medicine and magico-religious folk medicine, stones and ores are used to prevent and treat diseases. In natural folk medicine, stones and ores are used by swallowing, drinking its juice, rubbing to the skin, tinging with kohl whereas in magico-religious practices of folk medicine, unlike the natural folk medicine, practices based on believed powers and energies are applied in which these practices are mainly applied by wearing as a necklace or ring, carrying or hanging on the wall. In this study, examples based on natural folk medicine and magico-religious practices of worthless, semi-precious, precious stones mentioned in copyright, translation or compilation Turkish medical manuscripts written through XV.-XVII. centuries are given.

Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden biri olan Mustafa Ayaz ile ilgili sınırlı sayıdaki bilgi, literatürde dağınık hâlde karşımıza çıkmaktadır. Yurt içinde altmışı aşkın kişisel sergi açan ve on dokuz ödül kazanan; Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi pek çok ülkede de karma sergi ve bienallere katılmış olan sanatçı, kendi adıyla anılan müzesi ile de ön plana çıkmaktadır. Mustafa Ayaz, Ankara'da, "Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi" adı altında, tamamen kendi olanakları ve birikimlerini kullanarak bir müze yaptırmıştır. Bu çalışmada kendisinin hayatı, sanatçı kişiliği ve kurduğu müze ile ilgili detaylı bilgilere yer verilerek, sanat tarihi merkezinde güncel bir literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Sanatçı ile yapılan kişisel görüşme, müze kayıtları dışında literatürde kendisi ile ilgili çıkan yayınlar kaynak olarak kullanılmıştır.

The information on Mustafa Ayaz who is one of the prominent figures of the Contemporary Turkish Art is scattered and limited in the literature. He received 19 awards and opened nearly sixty exhibitions in Turkey and joined combined exhibitions and biannual activities in many countries like India, Kuwait, Egypt, Romania, Bulgaria, Poland, Belgium, France, USA, Britain, Algeria and Germany, also attracts attention with his museum established after his name. Mustafa Ayaz has established a museum in Ankara all with his own efforts and savings under the name of 'Mustafa Ayaz Foundation, Museum of Plastic Arts.' In this study, detailed information on his life, his artist identity and the museum he established has been given, and an up-to-date literary assessment has been performed in terms of history of art. The interview with the artist, museum registers and published works in literature have been used as resources.

İnsanlığın binlerce yıllık birikiminin bir eseridir bilim. Bilimsel çalışmalar sonucu ortaya konan ürünler iyi niyetlerle kullanıldığında insanlık için faydalı, kötü niyetlerle kullanıldığında ise zararlı sonuçlar doğurmuştur. Bilim insanları da sürekli olarak bu iyi ve kötü ikilemi arasında kalmışlardır. Bilim insanlarının nerede durduklarının değerlendirmesi ise sonraki kuşaklara, diğer bir ifade ile tarihe kalmıştır. Elbette bu değerlendirmede bakış açısı da önemlidir. Burada, coğrafyacı ve kartograf Johann Samuel Heinrich Kiepert, tarafımızdan farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede amaç, Kiepert'in Osmanlı haritalarını çizerken Batı (Birleşik Krallık ve Fransa)'nın gizli emellerine hizmet ettiğini ortaya koymaktır. Yöntem olarak dönemin arşiv kayıtları ve nüfus sayımları taranmış, amaca yönelik gerekli bulgulara ulaşılmıştır. Sonuçta ise Kiepert'in gizli amaçları ulaşılan bulgularla kesin olarak kanıtlanmıştır.

Humanity is the result of thousands of years of accumulated science. The scientific studies revealed when the products are used in good faith and beneficial for humanity, if used with malicious intent have harmful consequences. Scientists dichotomy between good and evil that continuously have had. Where the assessment of scientists that they are standing next generations, in other words, it is up to date. Of course, this is also important in assessing the point of view. Here, geographer and cartographer Kiepert was evaluated by us with a different perspective. The purpose of this assessment, Kiepert drawing maps of the Ottoman Empire in the West (the United Kingdom and France)'s ambitions that serve to reveal the secret. Methods census records and archives of the period were scanned, finding the required purpose has been achieved. Results achieved with the findings of the hidden purpose of the Kiepert has proven to be precise.

In this research, the information about democracy, which social studies prospective teachers have, and interpretation of the information sources are aimed. The research was planned as a survey research methodology and the participants were determined with criterion sampling method. The data were collected through developed open-ended questions from 192 social studies prospective teachers who continued 1. and 4. grades. According to obtained findings, the 1th and 4th grades participants' answers and their examples about democracy resemble to each other. It was concluded that, participants defined "democracy" with the concepts of "respect for human rights and freedoms", "self government of the public", and "equality". It was determined that; portion of approximately 90% of the participants did not read any scientific publication or book about democracy. The most obvious difference between two groups has emerged through almost half of the 4th grade prospective teachers who indicated there was no democracy in the school. 4th grade students could not explain enough about democracy, although they had taken lesson about democracy directly or indirectly, and this is evaluated as the courses which are taken in college is not able to serve to the purpose.

İnsanlık tarihiyle özdeş olan göç olgusu; demografik, ekonomik, politik, psikolojik, antropolojik ve sosyolojik içeriklerin belirleyici role sahip olması nedeniyle çok yönlü işlemektedir. Küreselleşen dünya düzeninde birçok toplumsal dinamikle birlikte evrilen uluslararası göç süreci, ülkemiz açısından nitelik ve nicelik değişikliğine uğramış haliyle varlığını devam ettirmektedir. Yabancıların Türkiye'ye yönelen göçleri sınır komşusu olan ülkelerden veya Asya ve Afrika'nın uzak ülkelerinden gelenlerden oluşmaktadır. Avrupa Birliğine uyum sürecinde, sorumluluklarını uluslararası metinlerden alan Türkiye, yabancılara yönelik politikalarını uluslararası gelişmelere göre yeniden düzenlemek durumunda kalmış, "2013 yılında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu" çıkartarak hukuki altyapısı güçlendirmiştir. Bu çalışmada ise Isparta kenti örneklemi üzerinden Türkiye'nin uluslararası göç hareketlerindeki yeri ve sığınmacı haklarının yerel uygulamaları ve görünümleri sosyolojik bir perspektiften irdelenmektedir.

Dating back to human history, the migration phenomenon works in various aspects since the demographical, economical, political, psychological, anthropological and sociological contents play a distinctive role. The international migration process that has evolved with many social dynamics within the globalising world order has been ongoing in our country with changes in terms of quality and quantity. Most of the migrations to Turkey are from border-neighbour countries or from far countries of Asia and Africa. Taking responsibilities from international texts in European Union harmonisation process, Turkey had to redesign its policies concerning foreigners and reinforced its legal infrastructure by passing the "Law on Foreigners and International Protection" in 2013. In this study, the place of Turkey in international migration mobility along with the local applications and outlook of the rights of asylum seekers is scrutinised within a sociological perspective on Isparta city sample.

Bu çalışmada, Türk kültürünün edebi ürünlerinden olan atasözleri, Sosyal Bilgiler programında yer alan değerlere göre analiz edilmiştir. Bu kapsamda incelediğimiz 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda dördüncü sınıftan yedinci sınıfa kadar devam eden sekiz öğrenme alanını ve 20 değeri kapsayan toplam 516 atasözüne ulaşılmıştır. Çalışma betimsel tarama modeli ile yapılmıştır. Çalışmada, "aile birliğine önem verme, adil olma, bağımsızlık, barış, özgürlük, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik" değerleri ele alınmıştır. Değerlerde en fazla ulaşılabilen 103 atasözü ile adil olma değeri, en az ise 1 atasözü ile vatanseverlik ve bağımsızlık değeri olmuştur. Sonuç olarak Sosyal Bilgiler öğretiminde yer alan değerlerin aktarılmasında birçok atasözünün kullanılabileceği belirlenmiştir.

In this study, proverbs, one of the literary products of Turkish culture, are analized regarding to the values in social studies. 516 proverbs were foundin 2005 Social Studies Education Programme, which was examined in this context, from 4th to 7th grade, covering eight education areas and 20 values. The study was executed with the descriptive survey model.In this study, the values of "caring about family unity, being just, independence, peace, freedom, being scientific, industriousness, solidarity, sensibility, honesty, aesthetic, tolerance, hospitality, caring about being healthy, respect, love, responsibility, cleanliness, patriotism, helpfulness" are discussed.In these values, the value of being just, with 103 proverbs, is found the most, and the value of patriotism and independency, with 1 proverb, is found the least. Consequently, it is determined that many proverbs can be used in order to transmit the values, taking part in the education of social studies.

Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki ahşap ve alçı süslemeler incelenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle arazi çalışmamı gerçekleştirilmiş, Akçakoca evlerindeki süslemeler tespit edilmiştir. Çalışmamız sonucunda toplam 37evde 74 adet süsleme 4 tip altında tespit edilmiştir. Ahşap malzemenin bolca kullanıldığı ilçede, evlerin mimarisinde ve süslemesinde ahşap en önemli malzemedir.
Akçakoca evlerindeki süslemeler, malzeme, teknik ve tipoloji altında incelenmiştir. Oyma, delme, kafes ve çıtakari tekniklerinde süslemeler ahşap işçiliğindedir. Süsleme çeşitleri olarak, bitkisel, geometrik, nesneli ve mimari form olmak üzere dört tip görülür. Aynı motifin değişik çeşitlemeleri ile kompozisyonlar zenginleştirilmiştir.

In this study Akçakoca houses of wood and stucco were examined. Primarily, field study was implemented and ornamentation in the Akçakoca houses were designated. Inconclusion a total sum of 74 ornamentation of 4 main types were located in 37 separate structures. Wood materialis extensively used in the county, the architecture and decoration of wooden houses, the most important material.
Ornamentatıon in the Akçakoca house materials, techniques, and is studied under the typology. Carving, drilling, cage and çıtakari techniques. ıs evaluate wooden craftsmanship. As the kinds of ornament, floral, geometric, architectural form with the subject and is seen to be of four types. Compositions with different variations of the same motif is enrich.

Belgium is an important country in the context of Turkish migration process towards Europe with 200.000 Turkish migrants. Turks in Belgium have some distinctive characteristics. They have strong ties with original country and culture. The daily life practices of migrants reflect their accommodation and adaptation understanding which influence harmonization with the host country and relations with host society. In this context the study aims to determine some characteristics followed by Turkish people in their daily lives in Belgium. Through surveys applied to 424 survey takers and semi-structured interviews made with 55 interviewees, this study tried to obtain insights into rural dynamics effective on daily life experiences in host country includes eating preferences, shopping styles, wedding ceremonies etc.

Bu çalışmanın temelini, Türk kültür hayatını yansıtan anonim halk edebiyatı mahsulü mâniler oluşturmaktadır. Türk kültür hazinelerinin korunması, bu hazinelere işlerlik kazandırılarak bunların kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla Türk milletinin güzel ve güzellik anlayışı, güzele/sevgiliye ait güzellik unsurları Türk mânilerinden hareketle tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada verilerin anlamlandırılması sürecinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. "Demir, Necati (2013), Türk Mânileri, Ankara: Gazi Kitabevi." künyeli kaynakta yer alan 4068 mâni incelenmiş, belirlenen amaç doğrultusunda bu mâniler üzerinde çözümleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmayla Türklerin çok eski dönemlerden bu yana son derece gelişmiş bir güzellik duygusuna, estetik zevk ve anlayışına sahip; güzelden anlayan bir millet olduğu düşüncesi pekiştirilmiştir. Türk mânilerinde güzellik unsuru olarak saç, kaş, kirpik, göz, ben, yanak-gamze, yüz, boyun-gerdan, bel, topuk, ten, boy, yaş, söz, gülüş, koku, süs-takı, yürüyüş, cilve/işve/eda/naz mazmunlarının kullanıldığı görülmüştür.

This study underlines the "mâni" which represents anonymous folk literature reflecting Turkish cultural life. Turkish nation's sense of beautiful and beauty, the elements of beauty which belong to beauty/beloved have been studied with reference to Turkish "mâni" in order to protect Turkish cultural treasures and ensure them to be inherited from generation to generation by functionalizing them. In the study, content analysis has been used in the process of data interpretation. 4068 "mâni"s which are in the source tagged with "Demir, Necati (2013), Türk Mânileri, Ankara: Gazi Kitabevi" have been examined and they have been analyzed and assessed in line with the predetermined purpose. With this study, it is consolidated that the Turks have always had advanced sense of beauty; they have always been a nation who has a taste for beauty and taste and sense of aesthetic since the old historical periods. It is observed that the poetic themes of hair, eyebrow, eyelash, eye, beauty spot, cheek-dimple, face, cheek-dewlap, waist, heel, skin, age, speech, smile, smell, jewellery/ornament, deportment, coquetry/manner/affection are used as elements of beauty in Turkish "mâni".

Bu araştırmanın amacı, ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin çeşitli değişkenler (Türkçe öğretim programında okuduğunu anlama amacının kritik kazanımları, cinsiyet ve sınıf düzeyi) açısından değerlendirmektir.
Çalışma, yatılı-gündüzlü normal öğretim yapan Hatay Hürriyet İşitme Engelliler Ortaokulunda 5. sınıf (7 kişi), 6.sınıf (15 kişi), 7. sınıf (8 kişi) ve 8. sınıf (7 kişi) olmak üzere toplam 40 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler, ağır işitme engelli olup herhangi bir işitme cihazı veya koklear implant kullanmamaktadır.
Araştırmada Tiryaki (2014) tarafından geliştirilen iki ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır: "5. Sınıf Okuduğunu Anlama Testi" ve "6.-8. Sınıf Okuduğunu Anlama Testi"dir. Okuduğunu anlama testlerinden alınan puanlar, cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre farklılık göstermemektedir. Kazanımlara göre bakıldığında 5.-8. Sınıf işitme engelli öğrencilerin en başarılı oldukları kazanımlar, "Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır." ve "Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar." olmuştur.

The aim of this study is to evaluate reading comprehension skills of deaf students at secondary schools according to some of variables (reading comprehension aim of critique objectives in the Turkish curriculum, gender, and grade level)
The research was done on 40 boarding and day students at Hatay Hurriyet Secondary School for the Deaf (5th grade (7 students), 6th grade (15 students), 7th grade (8 students) and 8th grade (7 students)). These students are heavily hearing impaired but they don't use any hearing-aid or cochlear implant.
In the research were two different data collection tools used: "5th Grade Reading Comprehension Test" and"6th - 8th Grades Reading Comprehension Test". Scores from reading comprehension tests do not differentiate according to gender and grade level. As for the attainments, 5th-8th grade deaf students are most successful at these: "they make use of pictures for interpretation of what is read." and "They interpret text-related pictures."

Eğitimin her kademesinde olduğu gibi yabancılara Türkçe öğretiminde de girdi ve çıktı önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu açıdan bakıldığında yazma çalışmaları ile dil öğrenen kişilerin yazma becerilerinin ne düzeyde olduğunu tespit etmek mümkündür. Bu çerçevede hem derslerde hem de dönem sonunda yapılan sınavlardan elde edilen yazılı veriler, öğrencilerin olası hatalarının tespiti ve düzeltilmesi açısından hem öğrenciye hem de öğretmene yol gösterici niteliktedir. Buna ek olarak öğrencilerin yaptıkları hataların önceden bilinmesi, ileride yapılacak hataların en aza indirilmesinde de yazma becerisinin kazandırılması açısından önemlidir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada İranlı öğrencilerin yazma problemleri tespit edilmiş ve bunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Araştırma, tarama yöntemiyle yapılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatım problemleriyle ile ilgili veriler, merkez tarafından yapılan sınavların yazma bölümünden ve öğrencilerin dönem içerisindeki kompozisyon kâğıtlarından elde edilmiştir. Öğrencilerin yazılı anlatımda yapmış olduğu hatalar, ses bilgisinde, biçim bilgisinde, söz diziminde ve yazımda yapılan hatalar şeklinde gruplara ayrılmıştır.

At all levels of education as well as teaching Turkish to foreigners is an issue to be dealt with on the importance of input and output. In this respect, the work of writing and language learning that is possible to determine the level of their writing skills. In this context, at the end of term exams and courses, as well as on the data obtained, the detection and correction of errors, both in terms of the potential students and the teacher guiding the student is. In addition, the students already know their mistakes, to gain the ability to write in the future is important to minimize errors. At this work we identified the Iranian students writing problems and presented their recommendations for the solution. The study designed as a survey. The Data collected about the students problems on writing from the exams which the centre done on writing part and the students composition papers during the period. The mistakes of the students made in written expression, grouped audio information, morphology, the syntax and orthography.

Bu çalışmada, Coğrafya dersi öğretim programında yer alan değerler eğitiminin mevcut durumunun öğretmenlerin görüş ve düşüncelerine göre saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye genelinden seçilen 380 Coğrafya öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve t-testi ve Anova tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; çalışmaya katılan öğretmenlere göre, Coğrafya öğretimi programında değerler eğitimi daha fazla yer almalıdır. Öğretmenler değerlerin zamanla değişebileceği görüşüne dayanarak, değerler eğitiminde güncellemeler yapılmalıdır. Sınıfta verilen değerler eğitimi, önce aile sonra ise daha geniş çevrede uygulama alanı bulamamakta yani pekiştirilmemektedir. Öğretmenler, değerler eğitimi konusunda en önemli unsurdur. Değerler eğitimi ile okulda verilen değerler ve içerikleri okul dışındaki medyada benimsenmemekte ya da reddedilmektedir. Değerler eğimine gerek lisans gerekse işe başlandıktan sonra hizmet içi eğitimlerde yeterince yer verilmediği görülmektedir.

The aim of this study is determination of current situation of value education which is in the curriculum of the Geography Class according to remarks and views of teachers. The study group of this study consists of 380 Geography Teachers chosen throughout Turkey. Techniques like frequency, percentage and t-test and Anoia were used for analysis of data. As a result of the study, the teachers think that value education should be placed more in the curriculum. According to teachers, values are time-variant and value education should be updated. The value education which is given in the class cannot be used first in the family and then in a broader circle so it cannot be supported. Teachers are the most important element in value education. Value education and course content are not adopted out of school or denied. Value education is not placed enough neither in undergraduate study nor in in-service training.

Bu araştırmanın amacı tarih öğretmeni adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (AİİT) öğretimine yönelik görüşlerini belirleyebilmektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Dicle Üniversitesinde öğrenim gören 418 tarih öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimi anket formu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, tarih öğretmeni adaylarının AİİT konularına ilgi düzeyleri yüksektir. Tarih öğretmeni adayları AİİT dersinin yükseköğretim düzeyinde zorunlu olarak okutulması gerektiğini ve AİİT öğretiminin amaçlarının gerçekleşme düzeyinin yüksek olduğunu düşünmektedirler. AİİT dersinde karşılaşılan sorunlar arasında dersin sınavlara yönelik olarak işlenmesi, derste kullanılan öğretim yöntemlerinin ve öğretim materyallerinin yetersizliği ile ders saatinin azlığı dikkat çekmektedir. Tarih öğretmeni adayları AİİT dersini Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımaya katkı sağlayan, her Türk vatandaşının mutlaka alması gereken, millî birlik ve beraberliğin öneminin anlatıldığı bir ders olarak görmektedirler.

The purpose of this study was to determine prospective history teachers' views about the teaching of principles of Ataturk and history of revolution (PAHR). The study group of this survey-model study included 418 prospective history teachers from Gazi University, Necmettin Erbakan University, Atatürk University, Yüzüncü Yıl University, and Dicle University. Data of the study were gathered through a questionnaire form of the teaching of Ataturk' principles and history of revolution. Results of the study revealed that prospective history teachers level of interest in the subjects of PAHR was high. Prospective history teachers thought that the lessons of PAHR must be conducted at the higher education level and that the teaching of PAHR achieved its purposes on a high level. Results showed that among the obstacles in the conducting of PAHR lessons were conducting lessons in accordance with the exams, the lack of teaching methods and materials used in PAHR lessons, and the limited number of PAHR lessons. Prospective history teachers perceived PAHR as a lesson contributing to the better understanding of Mustafa Kemal Atatürk, a lesson that each Turkish citizen must participate in and a lesson in which the importance of national unity and solidarity was narrated.

Klasik Türk Edebiyatının edebî faaliyetleri arasında Mihr ü Mâh anlatılarının önemli bir yeri vardır. Bunlardan biri de Zarîfî'ye aittir. Eser üzerinde bugüne kadar biri lisans diğeri yüksek lisans olmak üzere iki çalışma bulunmaktadır. Her iki çalışmanın sonucunda eserin üç yazma nüshasının olduğu yargısına varılmıştır. Fakat bu çalışmalardan çok daha önceleri yapılan akademik çalışmalarda eserin varlığı bilinen ve söylenen bir başka yazma nüshası daha bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Yazma Eserler Kurumunca yapılan son kataloglama çalışmaları sonucu eserin bir diğer nüshasının daha olduğu tespit edilmiştir.
İncelememizde eserin bilinen yurt içi ve yurt dışındaki nüshalarının tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca eser üzerinde lisans ve yüksek seviyesinde yapılan çalışmalarda gözden kaçan nüsha tanıtımları, okuma ile ilgili bazı hususiyetler, esas alınan nüshaların kimlikleri hakkında tarafımızdan bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır. Çalışmada eser üzerinde iki nüshanın karşılaştırmalı metninin bulunduğu yüksek lisans çalışmasının, esas aldığını belirttiği iki nüshadan birisinin, incelenen nüshalardan olmadığı, farklı bir nüsha olduğu ile ilgili değerlendirmelere ayrıca yer verilecektir.

The narrative texts of Mihr ü Mâh have a key position among literary transactions in Classical Turkish Literature. One of those is the treatise engrossed by Zarîfî on which two dissertations at undergraduate and postgraduate levels have been written up. Results obtained from these studies revealed availability of three manuscript copies of the work in question. On the other hand, previous works attested the presence of another copy of the manuscript. Last cataloging studies carried out by the Turkish Manuscript Foundation have also manifested this additional copy.
In this paper, known issues of this work inside and outside Turkey are introduced. In addition, some questions overlooked in the above-stated thesis and shortcomings stemming from readings as well are discussed in conjunction with some considerations in respect to identities of the copies predicated. The fact that one of the copies that appears in the postgraduate study which includes a comparative text of the two copies is not at odds with the inspected issues is also addressed.

1900 ve 2000 yılları arasında yayımlanmış ve tesadüfî yöntemle seçilen 11 romandan hareketle bu romanlarda genç kızların eserlere nasıl yansıtıldığı, başka bir ifadeyle azarların genç kızlara romanlarında hangi özellikleriyle yer verdikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Başta Mehmet Rauf'un kaleme aldığı Genç Kız Kalbi romanında, Neriman'ın bunalımları ve beklentileri, Ak Saçlı Bir Genç Kız romanında Nimet'in hayalleri, Ateş Böcekleri romanında, Suzan ve Hacer adlı iki genç kızın arasındaki karakter uyuşmazlığı ele alınır. Diğer yandan Bırakma Beni Romanında Süheyla, Söyleyin Genç Kızlara romanında Samiye'nin adanmışlıkları üzerinde durulur. Bu romanlarda genç kızlar hayaller ve gerçekler arasındaki çatışmayı yaşar. Bir Kızın Masalı romanında İlki, hayallerinin kırılganlığını yaşarken Pervane romanında Fügen, değerlere karşı çıkar. Aşka Çıkış Yok romanında Nesrin'in şımarıklığı bir çıkmaza sürüklerken Genç Kız ve Ölüm romanında Seçkin, annesini dengeli olmaya davet eder. Kurban romanında Selma, kendisini çıkmazdan kurtaramaz, Aşka Çıkış Yok romanında genç kızların inançları ve kültürleri arasındaki çatışmaya yer verilir. Sonuç olarak, romanlar aracılığı ile genç kızların tutum ve beklentileri hakkında bir yargıya varılmış olunur.

How have the young girls who are in the 11 novels that are published between1900 and 2000 and selected circumstantially been reflected to the work? How it is reflected in the works of young girls, young girls, in other words of rebuke their place in the novels which features have been evaluated. First of all, in the Genç Kız Kalbi written by Mehmet rauf, Neriman's crisis and expectations, in the Ak Saçlı Bir Genç, Nimet's dreams, in the Ateş Böcekleri, the character disagreement between Suzan and Hacer are discussed. On the other hand, that Süheyla's in Bırakma Beni and Samiye's commitments in the Söyleyin Genç Kızlara are emphasised. The young girls have conflict bewteen imaginary and reality. In Bir Kızın Masalı, the first has the lost imaginary, Fügen disagree with the value judgements in the Pervane. While Nesrin's caprice leads to a stealmate In Aşka Çıkış Yok, Seçkin offer his mum to be balanced. Selma can't break the deadlock herself in the Kurban, the conflict between the beliefs and cultures of the young girls is placed in the Aşka Çıkış Yok. As a result, attitude and expectations about the young girls judge from the novels.

Ortalama söz temposundan daha uzun sürede boğumlanan ünlülere uzun ünlü denir. Uzun ünlüler oluşma biçimleri bakımından birincil (aslî) ve ikincil uzun ünlüler olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil uzun ünlüler, bilinen ilk örnekleri uzun olan ünlülerdir. İkincil uzun ünlüler ise çeşitli ses olayları sonucunda ortaya çıkmış ünlülerdir. Her dilde bulunabilen ikincil uzun ünlülerin yanı sıra, birincil uzun ünlülerin Türkçede bulunduğu XIX. yüzyıldan itibaren birçok Türkolog tarafından dile getirilmiştir. İlk başlarda Yakutça; sonraları tarihî lehçelerde, Türkmence, Halaçça ve diğer Türk lehçelerinde uzun ünlülerin veya izlerinin bulunması bu konudaki çalışmaların sayısını artırmıştır. Ölçünlü diller esas alınarak yapılan bu ilk çalışmalarda uzun ünlerin az sayıda Türk lehçesinde bulunduğu, Türkiye Türkçesi dâhil olmak üzere birçok lehçede kısaldığı düşünülmüştür.
Son zamanlarda Türkiye Türkçesi ağızları üzerinde yapılan çalışmalar, Türkiye Türkçesinde tamamen kısalan bazı uzun ünlülerin ağızlarda muhafaza edildiğini ortaya koymuştur. Yaptığımız çalışma da bunu desteklemektedir. Nitekim Kemaliye ve yöresi ağızlarında yaptığımız derleme çalışmalarında 43 kelimede birincil uzun ünlü tespit ettik. Bu tespitin, Türkiye Türkçesi ağızlarındaki birincil uzun ünlülerin varlığı açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.
Çalışmamız, yörede tespit edilen bu kelimeleri Ana Türkçeden başlayarak tarihî ve çağdaş lehçelerdeki karşılıklarıyla vermeyi, böylelikle de Türkmen Türkçesi dışındaki Oğuz Türkçesi lehçelerinde de birincil uzun ünlülerin mevcut olduğunu göstermeyi amaçlamıştır.

Long vowels are the ones that are articulated in a longer time than an average word time. Long vowels are classified as primary (fundamental) and secondary long vowels in terms of their formation styles. Primary long vowels are those whose first known examples are long. Secondary long vowels, on the other hand, are those appeared as a result of various sound events. Besides secondary long vowels that can be observed in all languages, primary long vowels have been mentioned by many Turcologists as existing in Turkish since 19th century. The foundings of long vowels and their traces in Yakut Turkish firstly and then in historical dialects and other Turkish dialects such as Turkoman, Khalajand some others have increased the number of studies in this area. In those primary studies based on standard languages, it has been considered that long vowels exist in a small amount of Turkish dialects and they have been shortened in many dialects including Turkey Turkish.
The recent studies on the accents of Turkey Turkish have exhibited that some of the long vowels totally shortened in Turkey Turkish have been sustained in the dialectics. This study also supports that idea. By the way, in the collection study on the dialectic of Kemaliye and its region, primary long vowel is observed in 43 words. We share the idea that this evaluation is significant in accordance with the existence of primary long vowels in the dialectics of Turkey Turkish.
This study aims to give the words detected in the region in relation to their correspondents in historical and contemporary dialects since Main Turkish and by this way to mention the existence of primary long vowels in the dialectics of Oghuz Turkish except Turkoman Turkish.

Sunuş

Yayın İlkeleri

Cover and Table of Contents