Cilt: 7 - Sayı: 1

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Nisan 2015

Cilt: 7 - Sayı: 1


Sayı Dosyaları:

Makaleler

20. yüzyılın sonuna doğru internetin ortaya çıkmasıyla birlikte enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmeler iletişim biçimlerinde ve günlük yaşantıda pek çok değişikliğe neden olmuştur. İnsan ilişkilerinde yüz yüze iletişimin yerini teknolojik araçlarla yapılan iletişim şekilleri almaya başlamıştır. Sanal ortamdaki bu yeni iletişim biçimlerinin merkezinde ise sosyal medya bulunmaktadır. Sosyal medya, kullanıcıların ağ teknolojileri kullanarak etkileşimini sağlayan araç, hizmet ve uygulamaların bütününü temsil etmektedir. Bireylerin internette birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlar sosyal medyayı oluşturur. Sosyal medya, insanların iletişimini, etkileşimini, işbirliğini, çalışmasını ve hatta öğrenme sürecini bile yeniden şekillendirmiştir. Sosyal ağ siteleri, esnek ve kullanıcı dostu olması sebebi ile diğer öğretim yönetim sistemlerine göre daha kolay kullanılabilmektedir. Birçok öğrencinin basit adımları takip ederek bir topluluğu oluşturması, kendi aralarında paylaşımların gerçekleşmesi, iletişim ve dönüt açısından oldukça kolaylıklar sağlamaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra, harmanlanmış öğrenim deneyimlerini zenginleştirmesi, öğrencilerin öğrenme sürecini desteklemesi, öğretmenin öğretim ve değerlendirme sürecine destek olması gibi özelliklerden dolayı kurumlara da yarar sağlamaktadır. Eğitimde sosyal medyanın önemini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada; eğitim, sosyal medya ve eğitim-sosyal medya ilişkisi ele alınmıştır.

Through the end of the 20th century, with the emerging of internet, the developments in information technologies led to many changes in the ways communication and daily life. In human interaction, face to face communication gave way to the communication with technological devices. Social media takes place in the centre of this virtual platform. Social media represents all the applications, services and means that enables the users to communicate by using network technologies. The indivudals' dialogues and sharings with each other form the social media. Social media reformed people's communication, interaction, collaboration, studies an even learning process. Because it is flexible and user-friendly than other instructional management systems, social networking sites can be used more easily. By following these simple steps to create a community and the realization of shares among themselves provide a very convenience for the students in terms of communication and feedback. In addition to these features, social networking sites are also beneficial for the institutions due to the features such as enrichment of blended learning experiences and supporting students'learning process and teachers' training and evaluation process. This study aims to reveal the importance of social media in education; education, social media and relationship between education and social media are discussed.

Public relations is the practice of managing a communication process that aims to build mutual goodwill and trust between organizations and their publics with the help of publicity, information and positive image building efforts. Public information is the public relations approach which aims for providing mutual goodwill and trust by sharing the organization-related information with target audience in complete openness and honesty.
Public Information, firstly introduced by Ivy Ledbetter Lee in the United States of America during 1920's, became prominent as a public relations model which provided an innovative viewpoint on commercial and organizational communication policies. In time, public information practices in public relations began to be utilized for building and maintaining political trust and support of target audience. In this study, application methods of public information activities as a political public relations action and their benefits provided to organization are outlined.

Erken orta çağdan günümüze ulaşan yapıların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri zamanla yok olma tehlikesidir. Bu yapılar ne kadar erken dönemden günümüze ulaşırlarsa geçirdikleri değişim de o kadar fazla olabilir. Bu bağlamda erken orta çağ Bizans yapısı olan Trigleia Ioannes Theologos Manastırı da zarar görerek günümüze ulaşan yapılardan birisidir. Araştırma kapsamında, manastırın kaynaklar çerçevesinde tarihi süreci incelenmiş ve günümüzdeki mimari durumu belirlenmiştir. Çalışmanın temel amacı, manastırın günümüze ulaşana kadar geçirdiği değişiklikleri ve uğradığı tahribatı mimari açıdan değerlendirmektir. Ayrıca manastırdaki değişiklikleri, onarımları tespit edip yeni bulgular ışığında bunları değerlendirerek yeniden sunmaktır. Kullanılan metodolojide ise, manastırın kaynaklar bazında durumu incelenmiş, daha sonra arazi çalışmaları yapılarak mimari ölçüler alınmıştır. Manastırın mevcut durumu fotoğraflanarak son çalışmadan bu yana geçirdiği değişiklikler belgelenmiştir. Manastır yapılarının sonraki dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldığı ve kullanım amaçlarına göre mimaride değişiklikler yapıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulamaların bir kısmı, manastır plan şemasının korunmasında faydalı olmuştur. Ayrıca temel kalıntılarının tespitinde ve manastır planının çıkarılmasında büyük faydası olan çağdaş duvar mimarisi ile orijinal kalıntıların dönemsel olarak tespitini kolaylaştırmıştır. Nihai çıkarımlarda, manastır yapı grubundan günümüze en iyi durumda ulaşabilen yapının kilise olduğu tespit edilmiştir. Diğer yapıların ise büyük bir kısmı yıkılmıştır. Fakat temel hizasından su basman bölümüne kadar olan duvar kalıntılarının bazıları 19. yy. duvar mimarisiyle tamamlanmıştır. Özel bir arazide bulunan bu manastırın günümüzdeki durumu ise, ilgisiz ve bakımsız bir yapı olarak değerlendirilebilir. Yakın dönemde ahır olarak kullanılan yapılar da günümüzde boşaltılmış haldedir. Yapılan araştırma, manastırın tarihinin ve günümüzdeki durumunun belirlenmesinin yanı sıra manastır planının çıkarılmış olması açısından da önemlidir.

One of the most important issues about the extant structures came from the early middle age is facing the danger of diappearence by time. The earlier the period the changes can be much more that these structures have been through. In this context, as an early medieval Byzantine structure Trigleia Ioannes Theologos Monastery is one of the structures damaged by the extant. Within this research, monastery's historical process is examined from the sources and architectural state of monastery is determined at the present time. The main purpose of the research is to evaluate the changes that have been made and the destructions that have been done in Monastery in terms of architecture until present time. In the methodology, monastery have been examined from the resources and then architectural dimensions have been taken on the monastic area. The current state of the monastery have been photographed so that the changes since recent studies are documented. Monastery structures subsequently used for different purposes depending on their usage and modification in architecture to serve this way of use have been determined. Some of these applications, have been beneficial in maintaining monastery plan schemas. Also in the determination of basic ruins and drawing monastic plan, which is a great benefit for the removal of the original with contemporary wall architecture has facilitated the detection of the ruins periodically. The resulting inferences, from the group of monastic structures available today in the best condition of the structure has been determined to be the church. Most of the the other buildings were destroyed. But from the basic level up to the section of the wall to flooding remains some were completed with the nineteenth century architectural design of the walls. This monastery is located on private estate and can be regarded as irrelevant and neglected. Buildings that have been used as stables until recently are evacuated today. The study is also valuable in the terms of the research of the history and the current status and reveal the plan of the monastery.

Diğer Türk topluluklarıyla bağlarını güçlü tutmayı amaçlayan Türkiye'de, Türkiye dışındaki Türklerin sosyo-kültürel yapılarını, bu yapının yansımaları olan sözlü ve yazılı ürünleri yakından tanımak ve tanıtmak amacıyla birçok bilimsel çalışma ortaya konulmuştur. Ülkemizde genel olarak Kırgız Türkleri, özelde ise Kırgız destanları üzerine yapılan çalışmalar daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında varlığını göstermeye başlamıştır. Bu çalışmaların sayısı özellikle Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesiyle birlikte artmıştır. Biz bu makalede Kırgız destanları üzerine ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların bibliyografyasını vermeye çalışacağız.

In our country, Kirghiz Turks in general, and in particular in the Kyrgyz epic, more studies on the early years of the Republic began its existence. Other Turkish communities with strong ties aims to keep that in Turkey, the turks outside of Turkey, the socio-cultural structures, this is a reflection of the structure of the oral and written products to get to know and promote the use of many scientific studies have been introduced. In this study, especially the number of kyrgyzstan's independence and the strengthening of relations between the two countries, along with increased. In this article, we will try to provide the Kyrgyz epic on in our country in the bibliography of scientific studies.

Doğada insan ihtiyaçlarının karşılanması açısından enerji çok önemli bir konuma sahiptir. Benzer şekilde ekonomik hayatta para da aynı öneme sahiptir. Doğada enerji ya enerjiden; ya da madden elde edilir. Ancak enerjinin enerjiye dönüşümü aşamasında kayıp kaçak olmaktadır yani girişte kullanılan enerji çıkışta aynı miktarda olmamaktadır. Oysa maddeden daha fazla enerji açığa çıkmaktadır. Bu bağlamda ekonominin enerjisi niteliğinde olan para için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Günümüz ekonomilerinde daha fazla gelire sahip sermaye sahipleri karlarını maksimize etmek isterken paralarını ya faize ya da üretime yönlendirmektedir. Dolayısıyla bu tercihlerin gerek kişisel gerekse ekonomik açıdan birtakım avantajları ve dezavantajları olabilmektedir. Bu bağlamda enerji ve para karşılaştırılmak suretiyle ekonomik anlamda doğal olan üretime dayalı faaliyetlerin, parasal hareketlere dayalı faaliyetlerden daha verimli ve üstün olduğu vurgulanmak istenmiştir.

In nature, energy has a very significant role in meeting human needs. Similarly, money has the same significance for the economy. In nature, energy is obtained either from energy or from substances. However, in the course of energy transforming into energy, leakeage loss happens. In other words, the amount of energy output is not the same as the amount of energy input. In fact, substances produce more energy. In this context, we can say similar things for the money which is the energy of the economy. When financiers with more income in today's economy try to maximize their profits, they either put out their money at interest or they invest their money in production. Therefore, these preferences have some personal and economical pros and cons. In this study by means of comparing energy with money, it was aimed to emphasize that economically, activities based upon natural productions are more efficient and superior than the activities based upon monetary movements.

Bu araştırma, çocuk, çocukluk ve çocuk haklarına ilişkin Türkiye Türkçesinde yer alan atasözlerini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile yürütülmüş; araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmış ve verilerin analizi içerik analizi ile yapılmıştır. Çalışmada Aksoy (1988)'un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II ve TDK (2009)'nin Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II örneklem olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 6915 atasözü incelenmiştir. Ele alınan atasözlerinin 285'inin doğrudan çocuk, çocukluk ve çocuk hakları ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla atasözlerinin % 4,12'sinde doğrudan çocuğa ilişkin olumlu veya olumsuz yargılarda bulunulduğunu söylemek mümkündür. Bu atasözlerinin % 38'24'ünün çocukların yaşama, % 31,57'sinin korunma, % 22,80'inin gelişme, % 7,36'sının katılım haklarına ilişkin olduğu belirlenmiştir. Bu dört kategorideki atasözlerinin % 53,33'ünün olumsuz yargı; % 46,66'sının olumlu yargı bildirdiği ortaya konmuştur.

The investigation was carried out to identify the proverbs in Turkey Turkish about children, childhood and children rights. The research was conducted with qualitative research approach. It was used case study. The data was analyzed with content analyses. It was identified as a sample Aksoy (1988)'s Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II and TDK (2009)'s Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II. These were Idioms and Proverbs Dictionaries. 6915 proverbs were examined in this context. 285 proverbs were considered directly to be related to childhood and children's rights from 6915. Therefore, we can say that proverbs' 4.12% made in a positive or negative judgment on direct child. These proverbs were determined to be related to the rights of children living 38'24'%, protection 31'57'%, development 22'80'%, participation 7,36'%. It has revealed that negative judgments of 54%, positive judgments of 47% of proverbs.

Gagauz Turks have been living mostly old Soviet Union, Ukraine, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekstan and Gagauz Autonomy at Moldovia. They accept both Christian Orthodox and Islamic ideas. Their historical background goes back to Middle Asia but there are lots of absences and confusions. Field research was conducted in Comrat, Çeadir-Lunga, Vulcaneşti, Kongaz, Avdarma, Beşalma, Cazaklia, Gaidar and Çeşmeköyü's museums and houses in 2013. In article, woven examples examine which is describing as "sabunlu" (soapy) rugs in the region and spread of the worldwide with visual datas.

Tarihin en eski kavimlerinden biri olan Türkler, yaşadıkları coğrafyada her zaman birçok alanda doğrudan veya dolaylı saldırılara maruz kalmıştır. Yirminci yüz yıla gelindiğinde bu saldırılarda en şiddetli dönem yaşanmıştır. Özellikle sömürü ve asimile etme çalışmaları ağırlık kazanmış ve buna karşı direnç merkezleri oluşmuştur. Sömürü ve asimile çalışmalarının temelinde sömürgeleştirmeyi kolaylaştırma ve küçük parçalara bölüp rahat yönetme düşüncesi vardır.
Bu asimile etme ve sömürme çabasına karşı en sert tepkiyi eski usul medreseler ile Cedit hareketinin bir sonucu olarak faaliyete başlayan Usul-i Cedit okullarından yetişenlerin kurduğu cemiyet, dernek ve partilerden yetişen bilinçli topluluklar verir. Bu dönem aydınlarının yürüttükleri faaliyetler sadece mahalli çalışmalar değildir. Dönem aydınları, Türk dünyasının tamamını hedef alan asimile etme ve sömürme arayışına karşılık yine bütün Türk dünyasını birleştirici çalışmalar ile düşmana karşı koymayı hedeflemişlerdir. Bununla beraber yapılan mahalli çalışmalar da ayrıştırıcı olmaktan çok zaruri ve birleştirici tarafıyla ön plana çıkmıştır.
Bu çalışmada; Rusların, Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma gayesi ile giriştikleri sömürü ve asimile etme çabalarına karşı bir tavır olarak ortaya çıkan Kazak aydınlanma sürecini ve bu süreci geliştirip yerleşik hale getiren Alaş Orda hareketini değerlendireceğiz.

Turkish, one of the oldest tribe of the history are always subjected to direct or indirect attacks in many areas in the geography they live. The heaviest period has occured because of these attacks in 20th century. Especially workings of exploitation and assimilation have increased and resistance centres are constituted against these. The unique cause of this is the thought of facilitate the exploitation and divide into small pieces and run comfortably. Because A Turkistan just one piece and communicating in same language, is always very difficult to be kept under military occupation.
These are the institutions which react and resist the efforts of colonialism and the old syle madrasahs, theological schools and Cedit schools. These intellectual statesmen and conscious societies that are educated in these institutions support this reaction in the process. The activities that are conducted by these intellectuals are not just local studies. Intellectuals of era aim to resist their enemy by tring to reach union of the Turkish World despite the practices of assimilation and colonialism, . ın addition, local studies occur with their combining side, so they communicate with all sides and areas of Turkish geography.
We will also evaluate the Enlightenment Process of Kazakh that occurs as a manner against assimilation and Russian Colonialism and Alas Orda Movement in all sides.

Samiha Ayverdi, Türk edebiyatına otuz altı eseri ile önemli katkılarda bulunmuş bir yazardır. Ayverdi, yaşadığı dönemde Balkan savaşı, Trablusgarp savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dört büyük savaşa şahit olmuştur. Yazarın yaşadığı dönem, Batılılaşma faaliyetlerinin de yoğun bir biçimde yaşandığı bir dönemdir. Kurtuluş savaşından sonra kurulan Cumhuriyet ve onun getirdiği batılılaşma çabaları da yine yazarın yaşadığı döneme rastlar. Türk toplum hayatındaki bu çalkantılı süreç, Ayverdi'nin eserlerine de yansımıştır. Kendini imparatorluk Türkiye'sinin son evlatlarından olarak gören Ayverdi, birçok eserine Osmanlı'nın ihtişamlı günlerine duyduğu özlemi yansıtır. Bir taraftan da Batılılaşma sürecinde yaşanan kültürel yozlaşmadan duyduğu rahatsızlığa yer verir.
İbrahim Efendi Konağı, yarı hatırat tarzında yazılmış, Ayverdi'nin çocukluğuna dair kesitler barındıran, Eski İstanbul'da bir konağın gündelik yaşantısına dair birçok ayrıntıyı içeren bir eserdir. Bu eser, Eski İstanbul'un kültürel hayatına ait bu küçük ayrıntıları, bir devrin hayata bakışı ve oluşturduğu yaşam şeklini bizzat yaşayarak görmüş bir yazarın kaleminden vermesi bakımından önem taşımaktadır.

Samiha Ayverdi is a writer who had important contribution in Turkish literature producing thirty six works. Ayverdi, during her lifetime witnessed Balkan war, Tripoli war, World War, War of Independence Westernization process was experienced in all its intensity in theperiod. Liberation War broke out after the Republican era which brought about westernization process with all its means and modes which were put into expression in theliterary works of the Turkish society which was characterized by a turbulent process. All these things are reflected in Ayverdi's works . She saw herself as belonging to The Lost Generation and the last offspring of an empire from which Turkey came to be formed , In many works of hers, the Ottoman Empire's glorious days of longing were reflected. On the one hand the Westernization process which began to exist as a movement bringing about cultural corruption and was a subject of discomfort looks large in her works . In Ibrahim Efendi Mansion, semi memories in the style was written in, Ayverdi's childhood on the sections that hosts the old Istanbul plotting everyday life in all its details that contains the artifact. In this work, Old Istanbul' s cultural life have been reflectedin details.

The Koran, main book of the Islam civilization takes place in base of various art forms. The book elements such as superscription, interior face of binder, title, epilogue, heading of sura (section of the Koran) applied during the centuries by the ornamentation are available in all scientific, historical and literary artworks. These forms of the ornamentation within the book as well as periods and changed styles had also continued their improvement. The ornamentation and the script in its center had met in the books firstly and this togetherness had demonstrated a full compliance at the classic period. Presentation wish of the script and the ornamentation getting out of the book pages and targeting more independent and more persons was also a precipitating of improvement in the script and the ornamentation.
The cuts and murakka which could be accepted as early period forms other than books had enabled to presentation of the calligraphy and the illumination as a plate with their ornamentation concepts resembling books but becoming free. The tughras and illuminated edicts which were the basis of the Turkish-Islam plate concept are considered. At ornamentation of the tughras, it is possible to see the ornamentation in the certificate which sent by the Sultan was thought for a nice presentation of an entire artwork.
While the style difference which is in view at any time are evaluated in any way, big change in the forms and presentation style must not be overlooked. If it is possible to see a plate as the interior decoration of the architecture or a space, of course we must also count inscriptions and ornamentations among basic concepts which constitute such style.
While some forms such as hilye's, mosque scripts were starting the plate tradition, improvement of the apparent scripts and aesthetic caught by the calligraphers at this field had encountered to the periods when the Turkish ornamentation had under the influence of the west.
The master illuminators of XXth century achieved to ascribe the classic period ornamentation concept next to the calligraphy art which continuing still the peak progression with a big effort. Thus, in fact, the ornamentation get out of only book met with the classic concept again after its style adventures.

Bu çalışmada işbirlikli öğretim tekniklerinden olan akran koçluğunun, öğrencilerin yazma becerileri üzerindeki etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma grubu Gaziantep Üniversitesi birinci sınıfta okuyan 86 öğrenciden oluşmuştur. Yazılı anlatımdaki başarılarına göre alt ve üst olarak iki gruba ayrılan öğrencilerle 8 hafta akran koçluğu tekniği ile çalışmalar yapılmıştır. Çalışmanın başında ve sonunda yazılan yazılardan alınan puanlar ön test ve son test olarak değerlendirilmiş ve SPSS 18.0 paket programı kullanılarak çözümlemeler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre akran koçluğu tekniğinin, öğrencilerin yazma yeterlikleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca alt gruptaki öğrencilerin başarılarında daha fazla artış olduğu görülmüştür.

In this study, it is aimed to determine the effectiveness of collaborative peer coaching technique on students' writing skills. The study group consisted of 86 freshmen students in Gaziantep University. In the study quasi experimental pre-test post-test one group design was employed. The students were divided into two groups according to their success in their written materials and peer coaching technique studies have been done in 8 weeks. Materials written at the beginning and at the end of the study were evaluated and accepted as scores for pre-test and post-test and statistical analysis were conducted using SPSS 18.0 software package. According to results, peer coaching technique has a positive impact on the writing proficiency of all students . In addition, the success of students in lower subgroup were found to be more growth than those in higher subgroup.

Bu çalışmada, duygusal zekâ ile örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında bir ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Gündelik yaşamda hem iş hayatında hem de iş hayatı dışındaki sosyal hayatta etkilerini gösteren bu faktörlerin (duygusal zekâ, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranış) birbirleri ile etkileşimi dikkate değerdir. Duygusal zekâyı ölçebilmek için Schutte ve arkadaşlarının (1998) hazırlamış oldukları anket, örgütsel bağlılığı ölçmek için Allen ve Meyer tarafından (1990) hazırlanan Örgütsel Bağlılık anketi, örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmek için ise Bolat ve Bolat, (2008) tarafından bir takım çalışmalardan faydalanılarak geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Toplam 73 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmanın sonucuna göre duygusal zekâ ile normatif bağlılık hariç diğer bağlılık türleri ve genel örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Genel örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutlarının duygusal zekâ ile arasında anlamlı ilişki görülmüştür.

In this study it has been investigated is there any relationship between emotional intelligence, organisational commitment and organizational citizenship behavior. In daily life these factors (emotinal intelligence, organisational commtiment and organizational citizenship behavior) are very effective in Professional life and also social life, thats why intraction between these variables are very important. To measure variables different scales are used. For emotinal intelligence Schutte et al. (1998), for organisatioanl commitment Allen and Meyer (1990) and for organisational behavior Bolat and Bolat (2008) scales are used. The study was helded with totally 73 participants. To the result of the study it has been found important relations between emotional intelligence and organisational commitment and 2 dimensions of commitment. And also it has been found some important relations emotional intelligence and organisational citizenship behavior and dimensions of organisational citizenship behavior.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye de geleneksel olarak faaliyet gerçekleştiren ağaç işleri üretim tesislerinin kesim işlemlerine yönelik bir süreç iyileştirmesi uygulaması yapmak ve işletmeye kesim hattına ham ürünün daha kısa sürede gelmesini ve hattan daha kısa sürede çıkmasını sağlayacak senaryolar sunarak mali açıdan tasarruf etmesini temin etmektir. Bu amaca yönelik olarak, yalın üretime geçiş çalışmaları süren bir ağaç işleri atölyesinin kesim hattında süreç analizi gerçekleştirilmiştir. Mevcut durum analizinde, kesim hattında kesim makinelerinin optimum yerleşmediği ve hattın gereğinden fazla uzun olmasından kaynaklanan israfın varlığı anlaşılmıştır. Tüm kesim çalışanlarının daha uyumlu, işletmenin daha fazla üretimi, işlenmiş ürünün daha basit stoklanması ve işletmenin yalın üretime daha kolay adapte olması için; kesim hattının bir bölümünde yerleştirilmiş olan daire kesim makinesinin kesim hattındaki yerinin değişmesi ve kesim hattının 1/3 oranında kısalması durumunda işletmeye %42.6 oranında bir tasarruf sağlayacağı saptanmıştır.

The aim of this study is to make process improvement application directed to cutting processes of woodworking production plants which traditionally performs an activity in Turkey as well as provide financial saving by presenting alternatives that provide early entrance of core product to the enterprise and delivery of it from the line in shorter time. Intended for this aim, process analysis was made on cutting line of woodworking work shop where commence simple production practices continued. In the analysis of present situation, it was found that the presence of waste originated from the location of cutting machines on cutting line was not optimum and the line was longer than it had to be. In order to provide all cutting workers more compatible, more production of enterprise, simple stocking of manufactured goods and easier adaptation of enterprise to simple production, it was obtained that by changing the place of circular cutting machine which was placed in a part of cutting line and by shortening cutting line in the proportion of 1/3, 42.6% of saving would be provided to enterprise.

Mitolojik metinlerde, sık karşılaşılan bir motif vardır: Ülkede bir kaos oluşmuştur. Uzak diyarlarda bu kaosu giderecek büyülü bir nesne vardır. Seçilmiş bir kahraman o büyülü nesneyi getirmek için yolculuğa çıkar. Yolculuk boyunca birçok tehlike ile sınanan kahraman görevini başararak döner. Bu sistematik yolculuk, kahramana hayat boyu işine yarayacak bir tecrübe kazandırır. Psikanaliz bu yolculuk motifinin bir sembol olduğunu savunur. Buna göre yolculuk bireyin kendi iç dünyasında yaşadığı ruhsal bir erginleşme sürecidir. Erginleşme "kendini gerçekleştirme" demektir. "Kelebekler ve İnsanlar" romanında bedensel engelli bir genç kız olan Umay'ın kendini gerçekleştirme öyküsü anlatılır. Bu çalışmada, bu öykünün psikanalitik çözümlemesi yapılmıştır.

There is a common pattern in mythological texts: a chaos occurred in the country. There is a magical object that will resolve this chaos in distant lands. Selected hero sets on a journey to bring the magical object. Achieving returns the hero task tested with many dangers along the journey. This systematic journey that will the subserve his lifelong, saves an experience to the hero. Psychoanalysis argued that the journey motif is a symbol. Accordingly, the journey is a spiritual maturation process in which individuals live in their inner world. Immature means "self-actualization". The story of self-realization of Umay, who is a young disabled girl is told in "Butterflies and People" novel. Psychoanalytic analysis of the story was conducted in this study.

Sosyal yaşantının ve öğrenme sürecinin içinde doğumdan itibaren aktif olarak kullanılan dinleme, diğer beceri alanlarında olduğu gibi geliştirilebilir bir nitelik taşımaktadır. Dinlemenin özellikle eğitim öğretim sürecindeki etkin rolü, bu becerinin belirli bir program dâhilinde ve sistematik şekilde geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Geliştirilme sürecinde, dinleme yöntem ve tekniklerini uygulamak, bunları öğrencilerin bilinçli ve etkili kullanılmasını öğretmek, hedeflenen amaçlara ulaşabilmeyi sağlayacaktır. Farklı dinleme yöntemlerinin dinlediğini anlama becerisine etkisini tespit etmek amacıyla bu çalışmada, seçici dinleme ile not alarak dinlemenin anlamaya etkisi deneysel yönteme dayalı olarak araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya İli Meram İlçesi Mehmet Beğen Ortaokulunda öğrenim gören 51 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin dinleme becerisini ölçmek için bir dinleme metni ve bu metne bağlı olarak hazırlanan "Açık Uçlu Dinlediğini Anlama Soruları" kullanılmış ve bu sorulara verdikleri cevaplar nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile incelenmiştir. Bulgularda; seçici dinleme yönteminin not alarak dinlemeye göre dinlediğini anlama becerisini daha çok geliştirdiği, bununla beraber not alarak dinleme eğitiminin uygulandığı kontrol grubunun ön test ve son test sonuçları arasında da anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.

Listening which is actively used beginning from birth in social life and learning process has a changeable quality as in other skill areas. The effective role of listening, especially in the process of education, makes the development of this skill essential in a certain program and a systematic way. Applying listening methods and techniques, teaching students how to use them consciously and effectively will result in achievement of targeted goals in this process. In this research, in order to determine the effect of different listening methods on listening comprehension, the effect of selective listening and listening by note-taking was investigated, depending on the experimental method. The study group of the research consisted of 51 sixth grade students attending Mehmet Beğen Secondary School in Selçuklu District of Konya Province. In the research, a listening text and "Open Ended Listening Comprehension Questions" which were prepared based on this text were used in order to measure listening skills of students and the answers given to these questions were examined by using the document analysis which is one of the qualitative research methods. In the findings, it was determined that selective listening developed listening comprehension more in comparison with listening by note-taking, however, there was a considerable difference between pretest and posttest results of the control group in which listening education by note-taking was conducted.

Okuryazarlık kavramı yaygın bilinen temel anlamının yanı sıra son zamanlarda, bir alana ait değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneği anlamında da sıkça kullanılmaya başlamıştır. Bu alanlardan biri olan tarih okuryazarlığı, elde edilen tarihsel bilgilerin bilgi basamağında ifade edilmesinden ziyade eldeki verileri analiz etme, değerlendirme ve açıklama süreçlerini kapsar.
Albert Einstein'ın 1933 yılında İsmet İnönü'ye Hitler rejiminden kaçan Alman bilim adamlarının Türkiye'de istihdam edilmesi amacıyla yazdığı mektubun Türkçeye aktarılmış hâli çalışmada metin olarak kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, Türkçe eğitiminde yakın tarihte yer alan kaynaklardan yararlanarak hem dil becerilerinin hem de tarih okuryazarlığı becerisinin kazandırılabilmesine yönelik uygulama örneği oluşturmaktır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve arşiv taramasından yararlanılmıştır. Çalışma grubu ve hedef kitle olarak 8. sınıf öğrencileri belirlenmiştir.
Çalışmayla 15 kazanıma yönelik 11 etkinlik hazırlanmıştır. Geliştirilen etkinlikler 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulama sonucunda etkinliklerde düzenlemelere gidilmiştir. Aynı zamanda öğrenci görüşleri ve uygulama aşamaları da etkinliğin bir parçası olarak çalışmada yer almıştır.

Besides its common meaning, the concept of literacy has become widely used as a term which means defining, understanding, interpreting, negotiating, communicating and calculating a wide variety of written sources belonging to a specific field. As one of these fields, historical literacy encompasses the processes of analyzing, evaluating, explaining available information rather than merely expressing the historical knowledge.
Turkish translation of the letter written by Albert Einstein in 1933 in order for German scientists escaping from Hitler's regime to be employed in Turkey was used in this study as a text source. By practicing on the recent sources in Turkish Language education it is aimed to form an application model for both language and historical literacy skills to be gained.
In this study, two qualitative research methods, document analysis and archival research, were used. 8th grade students were targeted to form the study group.
Eleven activities were developed in the framework of 15 objectives for this study. Prepared activities were conducted to 8th graders. After the applications, activities were improved. Furthermore, students' views and application phases have also been a part of the study.

Zaman konusu felsefe, din, bilim ve sanat bağlamında tarih boyunca tartışılmış; fakat bu tartışma kesin bir tanıma ulaşmak açısından sonuçlandırılamamıştır. Felsefe, din ve bilim konuyu kendi delilleri açısından incelemiş; sanat ise konuyu tartışılanların kapsamında çeşitlenen yorumlar doğrultusunda ele alıp uygulamıştır. Söz konusu çeşitlenme doğrultusunda zaman konusu, dinamik (görece) zaman ve mutlak zaman tanımlarıyla belirgin iki yorum çevresinde toparlanmıştır. Resim sanatı tarihine bakıldığında zaman konusunun Antik Çağ öncesinden Rönesans'a kadarki süreçte mutlak zaman anlayışıyla biçimlendiği, Rönesans'tan sonraki süreçte ise görece-dinamik zaman anlayışı doğrultusunda biçimlendiği görülmektedir. Bu bağlamda minyatür sanatında mutlak zaman anlayışıyla karşılaşılır. Minyatür sanatında, kaynakları açısından Antik Çağ ve öncesine dayanan biçimin, Rönesans öncesinde ve sonrasındaki süreçte temel özelliklerinde ciddi bir sapma olmadan devam ettiği görülür. Ancak Mutlak'a ilişkin algının dönemlere ve dinlere göre çeşitlenmesi biçimin ifade ettiği anlamı farklılaştırmıştır. Bu makalede felsefe, din ve sanatta zaman konusunu genelleyen bir bakış açısıyla ele alınarak, özelde minyatür sanatında zaman anlayışının incelenmesi amaçlanmıştır.

Throughout history, the humanbeing discussed the space in the sense of both to perceive the truth and to state the connection between him and the truth itself. In this context; mythology, religion, phylosophy and positive science, etc. handle the subject from their point of view. As to the art,throughout history, handles the space from different points in terms of cultures, beliefs thoughts and periods in accordance with the perspective of the fields that are issue and the guidance of the artist's world perception himself. In this direction, the reflection manner of the space on the art has taken form as the manifestation of the artist's individual and social perception. When we look at the history of the painting art, it is seen that space concept shows itself in four stages with different characteristic shapes. The stages at issue are called as two-dimensional superficial space vision, three dimensional superficial space vision, multidimensional space vision and conceptual space vision. Between the views that are mentioned, two-dimensional superficial space vision matches up with the space perceptive in miniature craft. In this point, in the article, the acceptance of the two-dimensional superficial space vision, seen in miniatures, in Islamic World and the meaning of it from Muslim artist's point of view are discussed by investigating the concepts of space and emptiness in the Oriental and islamic thought.

Yunanistan'ın Rum diasporası ile birlikte dünya çapında yoğun bir şekilde propagandasını yaptığı Pontus iddialarının rol modeli Ermeni soykırımı iddialarıdır. Ermeni iddialarıyla aynı yol takip edilerek, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ülke ve eyalet parlamentoları ve sivil toplum kuruluşları gibi platformlar üzerinden Türkiye'ye fatura çıkarılmak istenmektedir. Yunanistan, Pontus Meselesi hakkında bir taraftan uluslararası çevreleri etkilemeye çalışırken, diğer taraftan farklı kollardan bu mesele etrafında kendi kamuoyunu kenetleme çabası içerisindedir. Yunanistan'ın bu saldırgan ve kışkırtıcı tavrına karşın, Türkiye etkisiz kalmakta; Pontus Meselesi bağlamındaki iddiaların asılsız olduğunu ileri süren ve Yunanistan'ı kınayan açıklamalar yayımlamaktan öteye gidememektedir. Bu makalede Pontus Meselesi'nin iki ülke ilişkileri içindeki yeri tarihî ve güncel boyutlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.

The Armenian genocide allegations give inspiration to the Pontus claims that Greece and Greek diaspora making an intensive propaganda all over the world. It is attempted to leave Turkey in a difficult situation via the international platforms such as European Union, United Nations, the parliaments and non-governmental organizations. Greece, on one hand, tries to manipulate the international environments, and on the other hand, to unite its public around the Pontus Issue. Despite the aggressive and provocative attitudes of Greece, Turkey is so passive on the issue. Turkey let off with warnings by making some explanations refusing the Pontus allegations and reproaching Greece's attitudes. The aim of this article is to evaluate the Pontus Issue from the point of the relations between Turkey and Greece with its historical and contemporary dimensions.

Artan dünya nüfusu sağlıklı gıdalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Araştırmamız Özellikle son yıllarda öneminin giderek arttıran iç sulardaki balıkçılık faaliyetlerine bağlı olarak, Elazığ ilinde gelişme gösteren tatlısu balıkçılığına dikkat çekmektir.
İnceleme alanımız olan Elazığ ili, Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. Çalışma sahasında tatlısu balıkçılığının gelişmesine imkân veren başlıca unsur şüphesiz ki tatlısu varlığıdır. İl sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. 86 km2 yüzölçümü olan Hazar Gölü, il merkezine 30 km mesafededir. Ayrıca Elazığ; Keban Barajı 675 km2, Karakaya Barajı 268 km2 alanı ile il sınırlarını oluştururken, Kralkızı 57 km2 ve Özlüce 26 km2 gibi önemli baraj gölleri yakın mesafelerde yer almaktadır. Bu çalışmada her geçen gün artan Elazığ ilindeki tatlısu balıkçılığının potansiyeli ve gelişimi üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Increasing world population has more demand for healthy food day after day. Our research draws attention to increasing freshwater fishery in Elazığ that increased its importance depending on the fishery activities in inland water in recent years.
Our reasearch area, Elazığ, is situated in the Upper Fırat part, in the southwest of Eastern Anatolia Region . The main factor that allows freshwater fishery develop in the research field is the existence of fresh water. The most important river within the city borders is Fırat and its tributaries. Hazar Lake has a 86 km2 surface area and it is 30 km far from the city center. Also the Keban Dam, 675 km2 and Karakaya Dam, 268 km2 make up the city borders. Other important dams like Kralkızı, 57 km2 and Özlüce 26 km2 are situated in near distances. In this study we will focus on the potential and development of the freshwater fishery in Elazığ.

Taş kömürü çıkarımı yapan ve yaptıran tek kurum olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Batı Karadeniz bölgesinde hatta tüm Karadeniz Bölgesi açısından ekonomik anlamda büyük katkılar sağlamıştır. Bu kurumun özellikle Zonguldak ilinin gelişimi açısından belirleyici bir etkisi olmuştur.
Kurumda yapılan kömür çıkarımı zorlu süreçlerden geçmektedir. Kurumun işletmeleri, fabrikaları, kuyuları ve lavuarlarının bulunduğu yerler hem şehirsel gelişim alanlarını hem de göçün yönünü tayin etmiştir. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı olarak bölgede birçok sanayi kuruluşu kurulmuş olmakla birlikte ağırlıklı olarak demir-çelik sektörü bölge ekonomisine hakimdir. Kurumda çalışan işçilerin yapmış olduğu diğer faaliyetlerde bile Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun önemli etkileri olmuştur. Yapılan tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi ve ticari faaliyetler Türkiye Taşkömürü Kurumu etkisinde kalmakta kurumdaki üretime göre şekillenmektedir. Kamu yatırımlarında da en büyük payın madencilikte olduğu görülmektedir.

Turkish Hard Coal Agency -the only institution engaged in coal extraction- has made great contributions in the economic sense, in the western Black Sea region or even the entire Black Sea region. That institution Turkish Hard Coal Agency, particularly in terms of the development of the province of Zonguldak has been a decisive influence.
The extraction of coal in the institution goes through in a challenging process. The businesses, factories, the location of lavuars, wells of Turkish Hard Coal Agency have appointed both urban development areas as well as the direction of migration. Depending on Turkish Hard Coal Agency, many industries have been established in this region but the region's economy is mainly dominated by iron and steel sector. Turkish Hard Coal Agency has made some significant impacts in the other activities of the workers in the institution. The agriculture, livestock, forestry, industrial and commercial activities remain under the influence of Turkish Hard Coal Agency and these activities are being shaped by the production of Turkish Hard Coal Agency. There is also seen the largest share of public investments in mining.

Sunuş

Yayın İlkeleri

Cover and Table of Contents