Cilt: 7 - Sayı: 3

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Aralık 2015

Cilt: 7 - Sayı: 3


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Bu çalışmada 1960-2010 yılları arasında kişi başı CO2 emisyonu, kişi başı yenilenebilir enerji tüketimi ve kişi başı gayri safi yurtiçi hâsıla arasındaki ilişkinin modellenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Hamilton (1989) tarafından geliştirilen ve ekonometrik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan tek değişkenli Markov rejim değişim modelinin Krolzig (1997) tarafından geliştirilen çok değişkenli versiyonunun (MS-VAR) Türkiye için uygulaması yapılmıştır. Markov rejim modelleri, rejim değişimlerinin yer aldığı ve bu değişimlerin hangi dönemlerde gerçekleştiği bilinmediği ve elde edilen sonuçların geleceğe yönelik tahminlerin olasılıksal olarak ifade edildiği doğrusal olmayan bir modelleme yaklaşımıdır. Ayrıca bu modeller ekonomik çevrimlerin tarihlendirilmesine de olanak tanımalarından dolayı çok tercih edilmektedir. Çalışmada MS-VAR modeli kullanılarak, kişi başı CO2 emisyonu, kişi başı yenilenebilir enerji tüketimi ve kişi başı gayri safi yurtiçi hâsıla arasındaki ilişki analiz edilmiştir.

The purpose of this study is to modelling the relationship among CO2 emission per capita, renewable energy consumption per capita and gross domestic product per capita. In this context, the multivariate version of univariate Markov regime change model (MS-VAR) which is developed by Hamilton (1989) and is used prevalently in econometric applications, is performed for Turkey. Markov regime model is a non-linear model approach for changes that it is not known when they occured and it is used to predict the results in stochastic way. Moreover, these models are widely used because they also enable the dating of economic networks. This study the relationship among CO2 emission, renewable energy consumption and gross domestic product were analyzed by the use of MS-VAR model.

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi, Orta Kızılırmak Bölümü'nde bulunan Niğde kenti, Hititlerden bu yana tarihte birçok topluluğa ve devlete ev sahipliği yapmış bir yerleşmedir. Kentin içinde bulunduğu fiziki çevre, yaşamaya elverişli toprakları ve düşmana karşı korunaklı yapısıyla tarihte kendine has farklı özellikler gösteren birçok kentin kurulmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Niğde kentinde yaşamış toplumların kültürel özelliklerini ortaya koymak ve Niğde kenti şekillenişi üzerindeki etkilerini tarihi ve coğrafi analiz yöntemleri kullanılarak tespit etmektir. Bu çalışmayla içinde bulunduğu coğrafi özellikler bakımından yerleşme yeri olarak seçilen Niğde kentinin tarihî süreçte nasıl şekillendiği tarihî coğrafya çalışmaları kapsamında ortaya konulmuş ve kentin Kapadokya Bölgesi için ne denli önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. Niğde kentinin tarihi coğrafya çalışmaları kapsamında tahlilinin yapılması kentte yaşanan kentsel sorunlara çözüm üretilmesinde ve gelecekte yapılacak kentsel planlara öneriler getirilmesinde fayda sağlayacaktır.

Niğde city which is in Turkey's Central Anatolia Region, in Middle Kızılırmak Region is a settlement hosting many societies and states. Physical environment where the city was found, life- hospitable lands and safeguarded structure aganist to enemy have caused the establishment of many cities showing its own different characteristics. The purpose of this study to reveal the cultural characteristics of the community that lived in Niğde city, and to identify their impact on the shaping of Niğde city with using historical and geographical analysis methods. In this study it is revealed how it shaped adopted as part of the historic process of historical geography studies in Niğde city selected as the settlement in terms of geographical features, and it is pointed out that how important city is for the Cappadocia Region. Nigde solutions to urban problems in the city to do the analysis within the context of the production of urban geography studies and future proposals will benefit in bringing urban plans.

Bu çalışmanın amacı; bankacık sektöründe önemli paya sahip olduğu düşünülen ticaret bankalarında kurum imajının müşteri sadakatine olan etkisini belirlemektir. Araştırmaya göre bankacılık sektöründe kredi müşterilerinde kurum imajının müşterileri sadakatini etkilediği ortaya konulmuştur. Bununla birlikte kurum imajının olumlu inançlar, kalite ve çekicilik, dinamik görünüm ve izlenim boyutlarının müşteri sadakati üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ve aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca kurum imajının olumlu inançlar ve kalite ve çekicilik boyutlarının müşteri sadakatinin fayda temelli sadakat, davranışsal sadakat, özellikli mal ve hizmet temelli sadakat ve tutumsal sadakat boyutları üzerinde pozitif bir etkiye sahip oldukları görülmüştür. Yine kurum imajının dinamik görünüm ve izlenim boyutunun müşteri sadakatinin fayda temelli sadakat ve davranışsal sadakat boyutları üzerinde pozitif bir etkiye sahip oldukları bulunmuştur.

The goal of this study is to determine the effects of corporate image onto the customer loyalty at commercial banks, which is considered to have a remarkable share in banking sector. According to the research, corporate image has positively influenced customer loyalty for loan customers in banking sector. Besides, the dimensions of corporate image as positive beliefs, quality and attraction, dynamic appearance and impression seem to have a positive effect on customer loyalty, and all these dimensions have a significant correlation with each other in statistical terms. Moreover, it has been observed that the dimensions of positive beliefs, quality and attraction of corporate image have positive effects on the dimensions such as benefit-based loyalty, behavioral loyalty, featured goods and service-based loyalty and attitudinal loyalty. It has been also determined that the dimensions of corporate image as dynamic appearance and impression have positive effects on the dimensions benefit-based loyalty and behavioral loyalty.

Beden temizliği, insanlık tarihinin başlangıcından beri en temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanoğlu başlangıçta yıkanma ihtiyacını akarsu ve göllerden karşılamaktaydı. Medeniyetlerin ilerlemesiyle bu ihtiyacı karşılayacak hamam gibi yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. Antik Yunan'da küçük birer yıkanma mekânından ibaret olan hamamlar, Roma döneminde Gymnasiumlarla birleştirilerek sosyal hayatın bir parçası haline getirilmiştir. Zaman içerisinde farklı millet ve coğrafyalarda değişik fonksiyon ve tipolojilerle ortaya çıkan hamam mimarisi Türk kültürü içerisinde de popüler olarak varlığını devam ettirebilmiştir.
Bu çalışmada Kıbrıs'ta Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan konak hamamları ele alınmıştır. Araştırma esnasında öncelikle hamamların yerleri belirlenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve ölçüleri alınmıştır. Tespit edilebilen hamamlar, bulunabilen bilgi ve belgeler ışığında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmaya çalışılmıştır.
Konak hamamlarındaki temel kurgu soyunmalık ve sıcaklık üzerine kurulmuştur. Bunların yanında su deposu ve külhan gibi tesisat kısımları da bulunmaktadır. Kendi içerisinde ayrı bir şema gösteren bu hamamlar, münferit plan tipinin örneklerini arz etmektedirler.
Bu çalışmayla, araştırmalar sırasında daha küçük boyutlu oldukları için genellikle göz ardı edilen konak hamamlarının bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmıştır.

From the very beginning of the human history, body cleanliness is one of the basic needs. At first, human beings have supplied the needs of cleaning from rivers and lakes. With the development of civilizations they have started to build baths. In Roman Period these baths have been combined with Gymnasiums and become a part of the social life while they were merely small places of bathing in Ancient Greek. In the course of time, bath architecture which gained new functions and typologies with the effects of different nations and geographic places has maintained its own existence in Turkish culture as a popular ingredient in it.
In this paper, mansion baths that were built in Ottoman period in Cyprus are studied. Firstly all locations of baths were determinated, photographed and measured during the research. Then, the determinated baths have been tried to being described comprehensively in the light of the documents and knowledges that are achievable.
Main plan in mansion baths was built on the basis of "dressing" and "hotness" sections. Also, there are installation parts like "water tank" and "boiler room". The baths which have a peculiar schema in itself constitute the exceptional examples of bath typology.
With this paper, introduction to science world of mansion baths which are generally ignored in most of the researches because of the small sizes, are aimed.

Türkmen Türkçesi Türk dilleri ailesinin Güney-Batı grubunda yer alır. Bu yönüyle Oğuz grubu Türk dillerinin doğu kolunu teşkil eder. Türkmen Türkleri 18. yüzyıla kadar Orta Asya Türklerinin ortak yazı dili olan Çağatay Türkçesini kullanmışlardır. Türkmen Türkçesinin temeli 18. yüzyıldan sonra kaleme alınan eserlerin dili ile oluşturulmuştur. Türkmen Türkçesinin söz varlığının büyük bir oranını Türkçe sözcükler oluşturur. Bunun yanında Rusçadan, Arapçadan, Farsçadan ve Moğolcadan alınan sözcükler de oldukça büyük bir oran oluşturur. Özellikle Arapça ve Farsçadan alınma sözcüklerdeki seslik değişmeler sözcükleri tanınmayacak hale getirmiştir. Bu çalışmada Türkmen Türkçesi edebî ürünleri ve sözlüklerindeki Arapça ve Farsçadan alınmış sözcüklerin ünlülerinde görülen ses olayları incelenmiştir.

Turkmen Turkish is involved in South-Western groups of Turkish language family. In this respect, it constitutes the eastern arm of the Oghuz group of the Turkish languages. Turkmen Turks have used the Chagatai Turkish's literary language, which is common in Turkey until the 18th century. The foundation of Turkmen Turkish language was created with the language of works which were penned after the 18th century. Turkish words form a great rate of Turkmen vocabulary. In addition, the words taken from Russian, Arabic, Persian and Mongolian also create a quite large proportion. Especially allophonic changes in the words taken from Arabic and Persian words have made it beyond recognition. In this study, the phonetic events seen in the vowels of words borrowed from Arabic and Persian located in Turkmen Turkish literary products and its dictionaries are examined.

Since its inception, Turkey has experienced several migration movements. It is a transit country that both have immigration and emigration structure. Although a wide variety of reasons for these migration movements, one of the reasons is economic development. For this reason, the main assumption of this study is that migration has effect on economic development. In the study the regional net migration data belongs to 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 and also data obtained from SEGE-2011 published by Ministry of Development and annual data published by the Statistical Institute of Turkey were used. As a result of statistical analyzes it has been seen that economic development has an impact on the migration and migration has an impact on four item of expenditure (food and non-alcoholic beverages, housing and tenancy, restaurants and hotels, entertainment and culture).

Bu çalışmada, Aralık 1887-Mart 1888 yılları arasında 9 sayı çıkan Çocuklara Talim çocuk dergisi, sosyal alanlarda çalışan bilim adamlarının; arşivleri, belgeleri, gazeteleri, sinema, dizi gibi çeşitli görsel dokümanları, bir anlam kazandırmak amacıyla sistematik olarak ele aldığı içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Arap alfabesiyle çıkan dergi, günümüz alfabesine çevrilmiş; metinler sosyal ve fen bilimleri başlıkları altında değerlendirilmiştir. Metinlerdeki dil ve üslup günümüzdeki değerlendirme kıstaslarına göre oldukça sade, çocukların anlayabileceği düzeydedir. Özellikle ahlak üzerine yazılan metinler çocuklara davranış kazandırma açısından dikkate değerdir. İslami bilgiler ve değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Allah'a, peygambere, padişaha, anaya-babaya, hısım-akrabaya saygı ve itaat üzerinde önemle durulmuştur. Dergide dil öğretimi adına bazı metinlerin bulunmaktadır. Sözlük, karşılaştırmalı sözlük örneklerine rastlandığı gibi soru-cevap yöntemi gibi değişik öğretim yöntemlerine de rastlanmaktadır. Yayın hayatı oldukça kısa olan bu dergi, çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatı açısından günümüzdeki çocuk dergiciliğine örnek olabilecek niteliktedir.

In this study, 9 issue published between December 1887-March 1888 kids magazine "Çocuklara Talim", scientists deal with social researchs; archives, documents, newspapers, cinema, various visual documents such sequences were analyzed by content analysis was handled systematically in order to make sense. Old writing the magazine, translated into today's alphabet; texts are evaluated under the headings social studies and science. Language and style of the text according to the current evaluation criteria quite simply, a level children can understand. The text is written on the ethics especially notable gain in terms of behavior to children. It is observed that Islamic knowledge and values come to the fore. Allah, the prophet, the Sultan, to one's parents, kith and kin, respect and obedience is emphasized. There is some text in the name of the journal language teaching. Dictionary, it is also common to different teaching methods such as question-answer method, as seen on the comparative examples dictionary. The publication, which is quite short the life of this magazine, magazine in terms of children's education and children's literature are in a position to be an example for today's child magazine.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe eğitimi alanındaki uygulamalı/betimsel yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerine ilişkin sözbilimsel hareket ve adımların sıklıklarını ve sıralamalarını belirlemektir. Çalışmanın evrenini YÖK Ulusal Tez Merkezinde yapılan taramalarda 2006-2011 yılları arasında hazırlanan, Türkçe eğitimi alanına ait uygulamalı/betimsel 339 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Sistematik örnekleme yöntemiyle tezlerin %10'u (f=34) değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada, alanyazında genel kabul gören Swales'in (1990) modeli temel alınmıştır. Bununla birlikte, çalışmada, yüksek lisans tezleri incelenirken Swales araştırma yazılarını incelediği için, Swales'in modelinin hareket düzeyinde yeterli, adım düzeyinde yeterli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle, Swales'in adımlarına Bunton'un (2002) ileri sürdüğü bazı adımlar da eklenmiştir. Oluşan hareket ve adım listesinin son şekli metindilbilim alanında uzmanlaşmış üç öğretim üyesine sunulmuştur. Söz konusu uzmanlardan görüş alındıktan sonra tezler sözbilimsel hareket ve adımlar listesine göre incelenmiştir. Çalışmada içerik çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın güvenilirliğini artırmak için uzman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar şunlardır: Girişe ilişkin, Alan belirtme ve Yer tutmanın alışılagelmiş hareketler olarak yer aldığı; Yer açmanın ise seçimlik hareket olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Giriş bölümlerinde çizgisel sunumun tercih edilmediği ve baskın bir sıralamanın olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, kapanış hareketlerinde bir eğilim olduğu görülmüştür.

The aim of this study is to determine the frequencies and sequences of rhetorical move and steps with respect to introduction sections of applied/descriptive master theses in the field of Turkish language education. The population of the study is 339 applied/descriptive master theses in the field of Turkish language education which were scanned in the National Thesis Center of Higher Education Council. Ten percent (f=34) of the theses were evaluated with the method of systematic sampling. The study was based on Swales's (1990) model which is widely accepted in the literature. However, in this study, master theses were examining whereas Swales was examining research articles. Because of this, it was seen that Swales's model was sufficient for move level, but not sufficient for step level. For this reason, some steps which proposed by Bunton (2002) added to Swales's steps. The last form of the occured move and steps list was presented to three faculty members who are experts in the field of textlinguistics. After taking the experts' opinions, theses were examined according to rhetorical move and steps' list. In the study, content analysis was used. Expertisation method was used for raising the study's persuasiveness. These are the basic results obtained in the study: With respect to introduction, Establishing a territory and Occupying the niche are conventional moves; Establishing a niche is optional move. It was obtained that in introduction sections linear presentation was not preferred and there wasn't a dominant sequence. In addition to this, it was seen that there was a tendency at the closing moves.

Im Jahr 1961 sind hunderttausende türkische Gastarbeiter mit dem Anwerbeabkommen, das zwischen Deutschland und der Türkei abgeschlossen wurde, nach Deutschland eingewandert. Ab 1974 haben diese Arbeiter mit dem Gesetz der Familienzusammenführung ihre Ehegatten und Kinder mit nach Deutschland gebracht. Anfangs wurde angenommen, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren würden, doch sie beschlossen sich dauerhaft in Deutschland zu bleiben und gestalteten ihr neues Leben in Deutschland. Die Kinder sprechen zu Hause Türkisch und lernen in den Schulen ihre Zweitsprache Deutsch. Durch die Orientierung besuchen sie Ende der vierten Klasse die Sekundarstufen. Die Kinder, die die deutsche Sprache sehr gut beherrschen können, bekommen die Möglichkeit eine Sekundarschule zu besuchen, die ihnen später das Studium an einer Universität ermöglicht. Doch vielen Migrantenkinder bleibt die Möglichkeit ihre Bildungen an Berufsschulen fortzuführen.
Das Ziel der Arbeit ist es, nach den Meinungen der Erziehungsberechtigten, festzustellen welche Faktoren die Erfolge der türkischen Grundschüler beeinflussen. Auch ist das Ziel für die Erhöhung ihrer akademischen Erfolge einige Vorschläge zu entwickeln. Bei dieser Arbeit wurde die qualitative Forschungsmethode gewählt und die Forschungsdaten mit einer Umfrageform eingesammelt. Die Forschungsgruppe wurde aus insgesamt 18 Erziehungsberechtigten in Karlsruhe und Freiburg im Bundesland Baden-Württemberg mit der "maximale Probenaufnahmemethode" festgestellt. Die Analyse der Daten erfolgte durch die "Inhaltsanalyse".

After the agreement signed between Germany and Turkey in 1961, hundreds of thousands of Turkish nationals immigrated to Germany as guest workers. Since1974, these guest workers bring their spouses and children to Germany as well under the family reunification law. While at first it was thought that the workers would return to their home countries, they settled in Germany where they established a new living space. These workers' children speak Turkish at home while learning German as second language in pre-primary school. In accordance with the guidance given at the end of four years of primary education, they continue to secondary school. While the children who learn German well have a chance to upon successful completion of which they can qualify for higher education, many immigrant children have to continue vocational education schools. The aim of this work is to determine the factors which Influence success of the Turkish primary school students based on parents' opinion and develop recommendations to increase these children's academic successes. In this work the qualitative research method is used and the research data collected with a semi-structured survey form. The study group is chosen by using "Maximum Sampling Method" and is composed of a total of 18 Parents in Karlsruhe and Freiburg in Baden Württemberg region. "Content Analysis" has been carried out to analyze the data.

Bu çalışma; 2014-2015 akademik yılının bahar döneminde, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Uzaktan Eğitim Programı öğrencilerinin Fiziki Coğrafya içerikli derslere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Uygulamada karşılaşılan aksaklıkların tespiti için, katılımcı öğrencilere açık uçlu 4 soru yöneltilmiştir. 66 uzaktan eğitim öğrencisinin katıldığı araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin yaşadıkları sorunlar arasında; harita üzerinde çalışmanın güçlüğü ve arazi uygulamalarının eksikliği, doğrudan alanla ilgili olanlardır. Öğrenciler bu eksikliklerin giderilmesinin yanı sıra, birbirleriyle ve özellikle öğretim elemanlarıyla iletişimin geliştirilmesini talep ettiklerini nakletmişlerdir.

This study was conducted to determine Department of Geography Distance Learning students' approaches towards the thematic courses in Physical Geography field in academic year 2014-2015 Spring semester. 4 Open-ended questions were asked to the students to designate the difficulties and the problems encountered when implementing the online courses. The study which was participated in 66 distance learning students was performed through qualitative analysis technique. The data were analyzed by using descriptive analysis method. At the end of the research, deficiency of map skill development and field work practices were directly related to the Physical Geography field among the problems that the students' come face to face. Alongside of overcoming these issues, students stated that they demanded to improve communication with each other and especially the lecturers.

Bu araştırmada; ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine karşı tutumlarının belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas il merkezinde bulunan ortaokulların sekizinci sınıflarında öğrenim gören 671 öğrenci oluşmaktadır. Çalışma grubunu ortaokul öğrencilerinden random küme örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda ilgili alanyazından hareketle denemelik madde havuzu oluşturulmuş, konu ile ilgili uzman öğretim üyelerine başvurularak uzman görüşü alınmıştır. Pilot uygulamanın ardından taslak ölçek, çalışma grubu üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA), yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve diğer geçerlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın verileri PASW 18.0 ve Lisrel 8.51 paket programları ile bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Madde-test puanı korelasyonları, test-tekrar test korelasyonu, iç tutarlık katsayısı Cronbach Alfa hesaplanmıştır. Maddelerin alt ve üst % 27'lik grupları ayırt edip etmediğini sınamak için t-testi yapılmıştır. 23 maddeden oluşan üç faktörlü yapısının geçerliği için yapılan DFA sonucuna göre X2 nin serbestlik derecesine oranı ?5 (4,89)'dir. Tüm uyum değerleri de kabul sınırları içinde olduğundan ölçeğin üç faktörlü yapısı kullanılabilir, geçerli bir modeldir. Ölçeğin alt ölçeklerinin ve ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (0.80) ve alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları ölçeğin güvenilir olduğunun göstergesidir.

The purpose of the present study is to develop reliable and validate an attitude scale towards attitude scale towards T. C. Revolution History and Ataturkism Course. The study sample was composed of 671 eighth grade students studying in secondary schools in the provincial area of Sivas. The study sample was selected using random group sampling method. In line with the purpose of the study, after reviewing the literature, an item pool for the piloting process was created, and expert opinion was sought for the appropriateness of each item in the pool. After the piloting process, the draft scale was administered to the study group. Exploratory factor analysis (EFA) was carried out to identify how the scale was structured, and along with other validity analyses, confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to test the construct validity of the scale. The data were analysed using PASW 18.0 and Lisrel 8.51. To test the construct validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analyses were carried out. Item-test correlations, test re-test correlation and the Cronbach alpha internal reliability coefficient were calculated. In addition, a t-test was carried out to see if the items discriminated between the upper and lower 27% of the groups. According to the results of confirmatory factor analysis carried out to test the validity of the three-factor scale with 23 items, the proportion X2 to degree of freedom was ? 5( 4,89). Since all fitness values were within acceptable boundaries, the three-factor structure of the Attitude Scale was considered to be a valid model. The Cronbach alpha reliability of the sub-scales and the overall scale (0,80) and the correlation coefficients between the subscales indicated that the scale was reliable.

Kültürel miras niteliğine sahip yapıların korunması hızla değişen yapılı çevremizde bir gereklilik halini almıştır. Endüstri yapıları toplumların değişimlerine şahitlik eden ve kentsel bellek niteliği bulunan yapılar olmaları nedeniyle kültürel miras olarak nitelendirilmektedir. Bu mirasın korunması gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Türk ulusunun kültürel miras değerlerinden biri olan halıcılık faaliyetlerinin endüstriyel ve mekânsal boyutu incelenmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Isparta kentindeki iplik fabrikaları ve boyahaneleri kentin halıcılıkla ilgili geçmişinin tarihi izlerinden birisidir. Bu çalışmada Isparta kentinin halıcılıkla ilgili tarihi geçmişine dikkat çekilmiş, halıcılık endüstrisine ait halı ipliği fabrikaları ve boyahaneleri yerinde tespit edilerek belgelenmiş, çevresel, mekânsal, yapısal, mimari akımlar ve donatı analizi olarak mimari kimlik bağlamında çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuçta; kentin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını biçimlendiren halıcılık endüstrisi, korunmaya değer mekânsal boyutu ile gelecek nesillere aktarılmalıdır. Kentin kimliğine katkıda bulunacak bu yapılar belgeleme çalışmaları ile hem korunacak hem de kültürel ve endüstriyel miras özelliğini devam ettirecektir.

Conservation of buildings which have cultural heritage quality has become a necessity in our rapidly changing built environment. Since industrial establishments witness social changes and possess a kind of urban memory, industrial heritage is also considered as cultural heritage. The need to preserve this heritage has emerged, as well. In this context, industrial and spatial dimensions of carpet business facilities which are one of the elements of Turkish national cultural heritage is an important issue that should be examined. Spinning factories and dyehouses in Isparta are one of the historical impressions of the history of the city related with carpet business. In this study it was pointed out to the historical history about carpet business of Isparta City, spinning factories and dyehouses belonging to carpet business were documented and were evaluated by examining the environmental, spatial, structural, architectural trends, equipment analysis in view of architectural identity. In conclusion, the carpet industry in Isparta, which has shaped social, economic and cultural structure of the city, should be handed down the next generations with its spatial characteristic which is worth preserving. These structures, which will contribute to the urban identity will both be conserved and maintain their cultural and industrial heritage characteristic with documentation study.

Çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum yılları kabul edilen 1920 - 1940 yılları arasında eser veren yazarlardan birisi olan Kuseyin Esenkocoyev'in Kırgız edebiyatında ayrı bir yeri vardır. O kısa süren yazarlık hayatına rağmen adını çağdaş Kırgız edebiyatının kurucuları arasına yazdırmayı başarmıştır. Kırgız çocuk edebiyatı denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan yazar, ününü fantastik bilim kurgu türünde yazdığı hikâyelere borçludur. Hikâyeleri, Kırgız edebiyatında bilim kurgu türünün ilk örnekleri olmuştur. O bir anlamda halk edebiyatının masallarını modernize etmiş, sıradan fantastik türü, bilim kurgu ile birleştirmeyi başarmıştır.
Bu çalışma Kırgız edebiyatında önemli bir yeri olan Kuseyin Esenkocoyev ve eserlerini tanıtmayı, çocuk edebiyatı içinde yerini ve önemini belirtmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada hayatı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra genel hatlarıyla Kırgız çocuk edebiyatı ve devrin edebi ortamı anlatılmış, bu ortamda Esenkocoyev'in yeri eserlerinden hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kusein Esenkojoev, who is one of the writers who composed artworks between the years of 1920 and 1940 that are accepted as the years of formation of Contemporary Kirghiz Literature, has a distinguishing role in Kirghiz Literature. Despite the fact that his life of authorship was quite short, he managed to write his name among the founders of Kirghiz Literature. The author, who is among the names that first come to one's mind when the term of Kirghiz Children's Literature is uttered, owes his fame to the stories that he wrote for the genre of fantastic science fiction. His stories has become the first examples of science fiction within the scope of Kirghiz Literature. In one sense, he modernized the fairy tales of folk literature and integrated them with science fiction that is an ordinary type of genre of fantasy.
The aim of this study is to introduce Kusein Esenkojoev who has an important place in Kirghiz Literature, and to specify his place and importance within the scope of children's literature. In this study, brief information about his life is given, then Kirghiz Children's Literature and literary background of the era are depicted in general terms, and it is aimed to reveal the importance of Esenkojoev for this background through the inspection of his literary works.

Bu çalışmada Nevşehir'e 30 km uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesindeki 1839-1923 tarih aralığında inşa edilen dinî yapılar incelenmiştir. İlçenin kesin bir tarihi bilinmemekle birlikte en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda Tanzimat'ın ilanı ile Cumhuriyet'in ilanı arasında kalan zaman dilimine ait iki cami tespit edilmiştir. Camilerden ilki Doğala Köyü'nde ikincisi ise Kuyulutatlar Köyü'nde yer almaktadır. Tespit edilen bu yapıların daha önce çalışılmamış olmasından dolayı Türk bilim dünyasına kazandırılması için bu çalışma hazırlanmıştır.

In this study the religious buildings that were built in 1839-1923 in Derinkuyu county, where is far about 30 km to Nevşehir, are searched. The certain date of the county isn't know, but it is thought that it is one of the oldest settlements. İn our study, two religious buildings that belong to the period being between The İmperial Edict of Reorganization and the Proclamation of the Republic, are confirmed. The first one of the mosques is located in Doğala Village and the second one is in Kuyulutatlar Village. Due to the fact that these confirmet buildings weren't studied before, this study has been prepared for gaining to World of science.

Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesi ile ilk cinayet işlenmiş ve bu vaka insanlığın, kendi ihtiraslarına yenik düşüp karanlık tarafa geçebileceğinin bir kanıtı olmuştur. Aynı zamanda Kabil'in işlediği cinayet insanın içinde hep var olan ve zaman içinde değişen, gelişen ve büyüyen öteki kötülüklerin de başlangıcı kabul edilir. Kutsal Kitaplarda anlatılan bu iki kardeşin yaşadıkları olaya, şimdinin gözünden geçmişe doğru bakıldığında insanın ne büyük kötülüklere teşebbüs edebilecek bir varlık olduğu görülür. Kabil ve Habil karakterlerinde yansımasını bulan iyi ve kötü arasındaki ikilem ve bu ikilemin doğurduğu öteki çatışmalar yazarlar içinde büyük bir esin kaynağı olmuştur. Özellikle batı Avrupa edebiyatının temelini oluşturan Antik Yunan ve Yahudi-Hristiyan kültürü, batılı yazarların eserlerinde farklı şekillerde adapte edilmiştir. Bunlardan biri olan Kardeş katli motifi bu çalışmamızda Georg Britting'in "Altwasser'da Kardeş Katli [Ein Brudermord im Altwasser]" adlı öyküsü içinde yorumlanmaya çalışılmıştır.

Cain killing his brother Abel, the first homicide was committed and this incident is evidence that humankind can move over to the dark side by their ego taking a beating. Also, the homicide that Cain committed is recognized as the very beginning of the other misdeeds which have always existed and changed, evolved and grown in humankind in the course of time. As far as the incident which happened between two brothers narrated in the holy books, it is observed better with the perspective of today over the past that Human is such a creature that He is capable of doing any evil. The dilemma of good and evil reflected by the characters of Cain and Abel and the other conflicts stemming from this dilemma were such great inspirations among writers. Particularly, The Ancient Greek and Judeo-Christian culture which lay foundation of the Western Europe Literature were adapted for the works of the western writers in various ways. In this study, we have attempted to interpret "Murdering the brother", being one of those themes in the story of "Ein Brudermord im Altwasser" by Georg Britting.

Çalışmada Eski Halfeti'nin turizm potansiyali belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırma konumuz Eski Halfeti, Şanlıurfa il merkezinin 130 km batısında, Fırat nehrinin doğusunda 385 m yükseltide yer almaktadır. Eski Halfeti, Şanlıurfa iline bağlı ilçe merkeziyken, 2000 yılında sonra GAP'ın bir parçası olan Birecik Barajı'nın bitirilmesi sonucu su tutulmaya başlanmasıyla 2/5'si (180 hektar) baraj gölü altında kalmıştır. Çalışma alanının, iki mahalle dışında tamamı, Birecik Barajının tamamlanmasıyla, 1999 yılından itibaren, Karaotlak mevkisine taşınmıştır. Eski Halfeti'de kalan Rüştiye ve Şimaliye yerleşmeleri, mahalle olarak Yeni Halfeti'ye bağlanmıştır.
Kendine has doğal görünümü, Birecik barajı üzerinde tekne turlarının güzergâhı olan, mimarisi ve Siyahgül'ü ile 2013 yılında Cittaslow'a (Sakinşehir) üye olan Halfeti, birçok tarihî eserinin sular içinde kalmasıyla merak uyandıran bir saha hâline gelmiştir. Ayrıca Rumkale, Zeugma, Savaşan Köyü, Erenköy gibi turistik alanlara yakınlığı nedeniyle turistlerin özellikle son yıllarda sıkça uğradığı bir mekâna dönüşmüştür. Çalışmada, Birecik Barajı sonrası turizm sektörü açısından çevresiyle birlikte gelişme gösteren Eski Halfeti (Şanlıurfa) incelemeye çalışılmıştır.

In this study, tourism potentiality of old Halfeti will be tired to be depicted. Old Halfeti, the subject of the study, stands in 130 km west of Şanlıurfa city center, in the east of Fırat River and on 388 m height. While old Halfeti was a town related to city of Şanlıurfa, after the year 2000, 2/5 (180 hectar) of old Halfeti was covered with the water of dam lake as a result of completion of Birecik Dam that is a part of GAP. Whole of the region except two districts have been moved to the region of Karaotaklak since 1999 by the completion of Birecik dam. Rüştiye and Şimaliye regions that remained in old Halfeti have been united to New Halfeti.
Halfeti, with its natural beauty, boat excursions on Birecik Dam Lake, its architecture and Siyahgül, became the member of Cittaslow (peaceful city) in 2013 and takes attention as its historical structures stays under the lake. Furthermore, it has been a region visited frequently by tourists in recent years because of its location being near to some touristic places such as Rumkale, Zeugma, Savaşan Köyü, Erenköy. In this study, old Halfeti (Şanlıurfa) that has developed with its peripheral in terms of tourism sector will be analyzed.

Kitap Tanıtımı

Yayın İlkleri

Cover and Table of Contents

Sunuş