Cilt: 8 - Sayı: 2

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Ağustos 2016

Cilt: 8 - Sayı: 2


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Tarihi ve kültürel olayların aydınlatılmasında, pek çok kaynaktan yararlanmak mümkündür. Plastik sanatlara ait objeler de bunların içinde yer alır. Büyük Selçuklu seramikleri, sanatsal değerlerinin yanı sıra, üzerlerindeki zengin dekorlarla Türk tarihi, kültürü ve müziği açısından son derece önemli bilgiler barındırırlar. Müzikli sahnelerin sıkça işlendiği Selçuklu seramiklerinde kadın müzisyenler, çaldıkları çalgılar ve bu sahnelerdeki konumları ile dikkat çekmektedir.
Müzik, tüm insanlığın ortak ürünü ve ifade aracı olsa da, toplumlardaki cinsiyet ayırımı, gerek besteci gerekse icracı olarak kadının erkekten daha arka planda görülmesine neden olmuştur. Bununla birlikte kadın, tarih boyunca müzik sanatının içinde var olmuş; bilhassa Türkler gibi kadına büyük değer veren toplumların müziksel yaşamlarında yer almışlardır. Büyük Selçuklu seramiklerine yansıyan müzisyen kadınlar da bu durumu yansıtmaktadır.
Bu araştırmada çeşitli müzeler ve koleksiyonlarda yer alan Büyük Selçuklu seramikleri üzerindeki dekorlar incelenerek, Selçuklu müziğinde kadının yer alma durumu, çaldığı çalgılar ve müzikli sahnelerdeki konumu saptanarak, yorumlanmıştır.

It is possible to make use of many resources for illuminating historical and cultural events. The plastic art objects are also included in this resources. The Great Seljuk ceramics and rich decors on them are very important for Turkish history, Turkish culture and Turkish music as well as their artistic value. It is notable that women musicians, their musical instruments and their status on The Great Seljuk ceramics.
Music is all of humanity's common product and means of expression; notwithstanding, women as composers and performers have taken place in the background of the men because of gender discrimination in societies. However, women have been in the art of music throughout history, especially in societies which values the women as Turks.
Great Seljuk ceramics and decors on them which are located in various museums and collections have been investigated and involvement of women in Seljuk music, their musical instruments and their positions in music scenes have been determined in this research.

Writers use some textual devices like hedges and boosters in order to contribute to their textual voice. Differences between M.A. theses and Ph.D. dissertations in English Language Teaching (ELT) Department in terms of hedges in Turkish context seem to be an overlooked area. Thus, this paper aims to find the similarities and differences between M.A. theses and Ph.D. dissertations about English Language Teaching in terms of hedges. For this purpose, 10 M.A. theses and 10 Ph.D. dissertations were randomly chosen. Data were analyzed and categorized on the basis of contextual features with the help of content analysis. Various hedging tools emerged as a result of content analysis and it was found that hedges used in the Ph.D. dissertations nearly double those in the M.A. theses. Moreover, modals -followed by passivization- are the leading form of hedging while nouns have the least frequency of hedging type, which could explain some of the differences between novice and experienced writers. In the light of these findings, important implications are drawn for graduate and postgraduate students to enhance their writing skills and be familiar with the principles of academic writing for their future career.

Erich Maria Remarque edebi üslup kaygılarından uzak, okuyucu kitlesine gerçekleri aktarma amacını kendine ülkü edinmiş bir yazardır. Savaş gerçeğini başarılı biçimde kaleme alan yazar, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı romanının devamı niteliğinde olan Dönüş Yolu adlı eserinde savaştan dönen bir grup askerin sivil yaşamlarına dâhil oluş, uyum ve uzlaşı problemlerini anlatır. Bireyselleşme süreci sekteye uğrayan roman karakterleri romanın odağında yer alırlar. Bu çalışmada, yazarın Geri Dönüş adlı romanında merkezileşen değişim, yenilik ve uyum sorunları sosyolojik ve psikolojik açıdan ele alınmıştır.

Erich Maria Remarque is an author, who made his goal to transfer the realities without literary concerns on reader. The author emphasizing the fact of war successfully, in The Road Back, sequel to All Quiet on the Western Front, describes the problems of a group soldiers in social life and their adaption process. The characters in the novel stalled in the process of individualization are located in focus of the novel. In this work, it is analyzed sociologically and psychologically the centralized change, innovation and the problems of adaptation.

Bu araştırmada, arkadaşlarından ya da yakın çevresinden şiddet gören öğrencilerin nasıl belirlenebileceği ve buna yönelik ne gibi önlemler alınabileceğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini iki devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde eğitim gören toplam 359 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan 4 sorudan oluşan açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu temalar ve kodlar oluşturulmuş, sonuçlar alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının şiddetin önlenmesine ilişkin teorik boyutta yeterli bilgi sahibi oldukları ancak uygulama boyutunda yetersiz kalacaklarına yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğretmen adayları, öğrencilerin şiddete maruz kaldıkları durumlarda öncelikle konunun araştırılması gerektiğini, şiddete yönelik kesin bulgular olduktan sonra konu hakkında çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının şiddete maruz kalan öğrenciler için hangi kurum ve kuruluşlara başvurulacağına, ne gibi önlemler alınacağına, aileler ile yapılacak çalışmalara ve şiddet durumunda uygulanması gereken müdahalelere ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

İn this research primary school candidates' views and opinions about taking measures for students subjected to violance, diagnose violance cases and educational practices needs to be done were investigated. The study is a qualitative research designed as a survey method. Participants were 359 pre-service students studying at 2 state universities. An open-ended questionnaire which was developed by the researchers and consist 4 questions was used to investigate teacher candidates views and opinions. The qualitative data gathered through the survey were typed and exposed to content analysis. Related codes were then grouped under certain themes based on which interpretations were made. The results revealed that teacher candidates have sufficient knowledge about theoretical dimension for the prevention of violence, but their views showed that they have got inadequate knowledge about implementation of prevent the violance. Teacher candidates views shown that in violance situations first thing to me made is investigate the case after that educational or other implementations were has to be done. In addition candidates known to institutions and organizations that resort for violance situations, what measures will be taken and preventations for violance cases.

Bu çalışmanın amacı, Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'ne ilişkin 7. sınıf öğrencilerinin algılarının incelenmesidir. Bu amaçla, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ise, metafor ve yarı yapılandırılmış algı soruları kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, öğrencilerin Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'ne ilişkin bilgilerinde eksiklik tespit edilmştir. Elde edilen bulgular sonucunda Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'ne yer verilmelidir. Böylelikle, bir edebi tür olan Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'nin Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılması öğrencilere pek çok istendik davranışın kazandırılmasınıda sağlayabilir.

The purpose of this study was to determine how 7th grade students perceive Evliya Çelebi and Travelogue. For this purpose the study qualitative research method used. As data collection tool is metaphors and used semi-structured questions of perception. Content analysis was conducted to analyze and interpret the data of the study. As a result of analyze, the stedent's are rather lacking their information on Evliya Çelebi and Travelogue, but we can conclude that the majority of the students have restricted knowledge about Evliya Çelebi and Travelogue. According to data obtained from this study should include to Evliya Çelebi and Travelogue in Social Studies curriculum. Thus, Evliya Çelebi and Travelogue which a literaty genre can be provided desirable behavior for students by using Social Studies courses.

This study introduces the outcomes of oral history and field research based on the experiences and memories of the Gypsies residing in Istanbul, Mimarsinan district. Mimarsinan Gypsies have migrated to Turkey after the compulsory relocation determined by the terms of Lausanne Treaty signed with Greece in 1923.
The settled Roma/Gypsies people adopt, transform and "Romanize" the local music of the place where they settled and also spread their music used before the settlement or the music of the place from where they immigrated.
Therefore, the Roma/Gypsies people living in different parts of the country have different kinds of musical life forms which are determined by the musical instruments, which are used in the performances, performed and listened music styles, the settings where the music is performed and listened, and the dances.

This study is an extension of another study of mine analyzing the delineation of the Orient and oriental in Agatha Christie's Death on the Nile from the vantage point of Edward W. Said's critique of Orientalism. The mentioned study concerning the western images of the Orient and oriental in Death on the Nile concludes with the ideas that Christie, in the portrayal of the Orient and oriental in her novel, relied on the stereotypical deep-seated prejudices about the Orient and oriental, and that as Christie reflected them via her own cultural bias and her western perspective, and as she took into account western norms in the identification of the oriental, her novel is an orientalist discourse reinforcing the negative and false image of the Orient. The central aim of the present paper is to study the reflection of the European characters in the novel in order to provide a contrastive analysis of Christie's depiction of both eastern and western characters and thus to argue that whereas Christie is concerned to bring to the fore the negative qualities of eastern people rather than the positive ones, the other way round is true in the depiction of western characters. The main action in Death on the Nile rests on the relationships, greediness, efforts to acquire money and gains, hatred, jealousies, vices and murders of the western characters; however, as this study highlights, Christie does not reflect them in such a negative way that she adopted in the projection of eastern characters, all of whom she employed as background characters. The paper also indicates that the construction of the western self images in Death on the Nile has been achieved by means of a detour through the 'Other', i.e. easterners in the novel has a significant role in the westerner's self-defining since they are always categorized as the 'Other' of the westerner. Christie drew her western characters with the positive qualities opposed to the negative ones attached to her eastern characters. The study concludes that in Christie's portrayal of western characters, her tolerance toward them in spite of their having the worst kinds of frauds and her construction of western self-images by detouring the 'Other' are the indications of her orientalism other than but also supportive of those presented in my study aforementioned and dealing with western image of the Orient and oriental in Death on the Nile.

Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatımlarında kullanmış oldukları konuşma dili unsurları tespit edilmiş ve alanyazında belirtilen konuşma dili unsurlarına göre sınıflandırılmıştır. Yazı dili kullanımının iletişim sorunlarına yol açmayacak şekilde keyfiyetten uzak, duru, anlaşılır olması, yazma becerisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Konuşma dili unsurlarının öğrencilerin yazılı anlatımlarında tespitinin ve bu sorunların giderilmesinin yazılı anlatım becerisinin gelişmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın örneklemi; Kırşehir ili merkez ilçeden 2, diğer ilçelere bağlı köylerden de 3 ortaokul olmak üzere bu okulların 5. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 201 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma betimsel durum saptaması niteliğindedir. Verilerin tespit ve analizinde ise doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler, sınıf düzeyine göre 5 ve 8. Sınıf, yerleşim yerine göre ise köy ve kent bakımından ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır.
Sonuçta öğrencilerin yazılı anlatımlarında konuşma dili unsurlarına sıkça rastlandığı ve bunun da çeşitlilik gösterdiği görülmüştür.

In this study, the spoken language elements used by the second stage primary education students in their written expressions were determined and classified in accordance with the spoken language elements stated in the related literature. The use of written language in a clear, understandable way and away from arbitrariness, which will not cause any communication problems, contributes to the improvement of the written skills. It is believed that the determination of the spoken language elements in the students' written expressions and the elimination of the problems will be effective in the improvement of the written expression skills.
The sample of the study comprises 201 students of the 5th and 8th grades from the secondary schools, two of which are located in the center of Kırşehir and three in the villages of the other provincial districts. The study reflects a descriptive situation analysis. Document review technique was used in the determination and analysis of the data. The data was evaluated separately as the 5th and 8th grades in accordance with classroom levels and as the city and village in accordance with the residential area. As a result of the study, it was seen that the elements of the spoken language were frequently used by the students in their written expressions and that these usages showed variety.

Die österreichische Schriftstellerin Marlen Haushofer veröffentlichte im Jahr 1968 den Roman "Die Wand" der zunächst jedoch ohne größere Resonanz blieb. Im Jahr 1983, also rund zwanzig Jahre später, wurde der Roman erneut veröffentlicht und brachte der Autorin den großen Durchbruch. Leider konnte Haushofer (1920-1970) ihren Erfolg nicht mehr miterleben. Die Heldin des Romans erwachte eines Morgens aus unerklärlichen Gründen in ihrem Waldhaus und stellte fest, dass sie von einer unsichtbaren Wand umzingelt war. Sie war in einem bestimmten Bereich gefangen. Wir haben versucht, die Romaninterpretation aus einer feministischen Sichtweise zu prüfen. Wir sind Zeuge einer namenlosen Romanheldin, die als Ich Erzählerin nach einer Naturkatastrophe um das Überleben kämpft. Als Bericht werden die Erlebnisse ums Überleben dargestellt, wie die weibliche Protagonistin nach der Befreiung aus der alltäglichen Frauenrolle versucht, sich der Natur anzupassen, indem sie ihre Tiere als Familienmitglieder einbezieht.

Marlen Haushofer, an Austrian writer, published her novel 'Die Wand' in 1968 and it did not attract much attention then. When it was republished after twenty years in 1983, it brought huge fame to the writer. However, Haushofer (1920-1970) did not see it. When the female character in the novel woke up in her mountain house in the woods, she realized that she was surrounded by a transparent wall for no reason. She was confined to a certain area. In the study, the analysis of the novel was done through a feminist perspective. The struggle for the survival of the nameless heroine after a disaster is portrayed in the novel with first-person narration. The events experienced by a woman who struggled for life and who adapted herself to nature with her animals that she accepted as her family by getting rid of the traditional role of woman were reported.

Bir millete ait kültürel belleğin oluşması, yaşatılması ve aktarılması uzun bir zaman dilimini kapsar. Özellikle Türkler gibi dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılmış, çok fazla değişik kültürle karşılaşmış, çok farklı devletler kurmuş bir milletin kültürel belleği sürekli değişim geçirmek zorunda kalmıştır. Ancak kimi yerlerde bu bellekte yer alan uygulamalar değişmeden veya en az değişikliklerle kalabilmişlerdir. Genelde Doğu Anadolu özelde ise Kars ili, kültürel bellekte yer alan uygulamaların ilk günküne yakın bir şekilde yaşanmaya devam ettiği yerlerden biridir. Bu nedenle bu coğrafyada yapılacak araştırma ve derlemeler oldukça önem arz etmektedir. 2009 yılında UNESCO tarafından desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğinde "Doğu Anadolu Kültür Turizmi İçin İttifaklar Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması" projesi kapsamında yörede geniş çaplı bir araştırma yapılmıştır. Projenin bitiminden itibaren günümüze kadar da bu derlemeler devam ettirilmektedir. Bu çalışmada bu derlemeleri de kapsayan bilgiler ışığında, Kars'ta geçiş dönemleri bağlamında doğum etrafında yapılan uygulamalar bir araya getirilmiştir. Elde edilen bilgiler maddeler hâlinde sıralanmış ve hangi bilgi hangi köyden elde edilmişse hemen devamında verilmiştir. Kimi uygulamaların diğer bölgelerde de benzerliği üzerinde durulmuş, yöresel sözcükler dipnotlarda açıklanmıştır. Bu çalışmayla Kars ilinin kültürel özelliklerinin tespit edilerek bilimsel ortama aktarılması, bu yolla da genelde var olan kültürel belleğe katkı yapılması amaçlanmıştır.

The formation of the cultural memory of a nation, maintaining and transferring covers a long period of time. Especially in the world like Turkey spread to a wide geographic area, have experienced a lot of different cultures, cultural memory of a nation founded many different states have had to undergo constant change. But some places in this memory space applications able to stay with unchanged or at least change. In general, the Eastern Anatolia is one of the places where special Kars continued to live in a manner near to the first day of the exercises in cultural memory. .Therefore, it is very important to supply research and review will be made in this region. Supported by UNESCO in 2009, the Culture and Tourism Ministry and the Kafkas University in collaboration with "Mapping the Intangible Cultural Heritage of Eastern Anatolia Cultural Alliances Kars for tourism" project, large-scale in the region is studied. From today until the end of the project in this compilation are maintained. In this study, the applications made in the context of this collection also covers information about the birth of the transition period in the light of Kars was put together. Sorted into materials and information obtained is provided in which information is obtained which village proceed immediately. In some applications, other regions also emphasized the similarity is explained in the footnotes local words. Transferring scientific environment by determining the cultural characteristics of Kars with this study is intended to be done in this way contribute to cultural memory, which usually have.

Osmanlı İmparatorluğu, kültürel kimliğini oluştururken, yaşamını sürdürdüğü bölgelerde sosyal hayat paylaşımında bulunduğu gayrimüslim topluluklarla sürekli etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bu gayrimüslim topluluklar, kendi kültürel yaşamlarını sürdürürken, bulundukları bölgede hâkim olan Türk kültüründen ziyadesiyle etkilenmişlerdir. Müzik sanatı ise bu etkileşimin en fazla hissedildiği sanat dalı olarak göze çarpmaktadır. Müzikal anlamda etkileşimin yaşandığı bu topluluk birisi Rum-Ortodoks cemaati ve bu cemaate ait müzik kültürüdür.
Rum-Ortodoks cemaati XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar kendi müzik kültürüne ait çeşitli yayınlar yapmakla kalmamış, aynı zamanda kendi müzikal sistemlerini açıklarken Geleneksel Türk müziği kuramından da faydalanmışlardır. Bizans müziği olarak ta bilinen bu müzik türü ile ilgili döneme ait yazılı kaynaklar iki kültür arasındaki etkileşimin izlerini fazlasıyla taşımaktadır.
Bu araştırmada, Bizans müziği hakkında yayınlanmış iki kuramsal eser ele alınmış ve bu eserler içerisindeki kuramsal yapı ifadesinde faydalanılan Geleneksel Türk Müziğine ait ifade biçimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda ise Bizans müziğinde kuramsal yapı ifadesinde Geleneksel Türk Müziğinde kullanılan birçok ifade biçiminden faydalanıldığı tespit edilmiştir.

The Ottoman Empire it has been in constant interaction with non-Muslim communities share to social life in areas continue to live while creating cultural identity. This non-Muslim communities are largely influenced by the prevailing culture in their regions while maintaining their cultural lives. Music art is attract attention just a branch of art that the impact is most felt of interaction.
Until the first quarter of 20th century, the Greek-Orthodox community, not only do various publications belonging to their musical traditions, but also they benefit from traditional Turkish music theory for explaining their musical systems. Written sources belonging to period related this type of music which also known as Byzantine music bears traces of the interaction between the two cultures too.
In this research; has examined two theoretical work published on Byzantine music and to be determined expression forms belonging to traditional Turkish music to used for expressed of theoretical structure in these books. As a result of research; it has understood to used of many elements belonging to traditonal turkish music for expressed theoretical structure of Byzantine Music.

In der Geschichte des DaF-Unterrichts wurden verschiedene Unterrichtsmethoden angewendet, die am Anfang keine große Bedeutung dem "Lernerorientierten Unterricht" zugeschrieben haben. Im Laufe der Zeit wurde dies jedoch geändert und der Unterricht wurde immer vielfältiger gestaltet. Das Ziel der Arbeit ist es somit zu untersuchen, inwiefern sich der Unterrichtsvorgang in Slowenien von dem in der Türkei unterscheidet. Deshalb wurde eine Unterrichtsstunde mit den DaF-Lehramtsstudierenden aus der Trakya Universität in Edirne durchgeführt wie er normalerweise in Slowenien durchgeführt wäre. Durch eine Umfrage und ein Interview wurde festgestellt, ob die Studierenden diesen anders empfunden haben, als sie daran gewöhnt sind, und wie ihre persönliche Einstellung zu dem Unterricht war. Am Ende konnte festgestellt werden, dass einige Unterschiede zwischen den beiden Lehrkulturen existieren, wie z.B. in dem Punkt, dass Gruppenarbeiten in der Türkei nicht oft angewendet werden.

In the past different methods were used in teaching German as a foreign language but "student - centered" approach was not adopted too much. Over time, this situation has changed, and today different methods and approaches are used in foreign language courses. The aim of this study is to describe in what ways the German lesson carried out in Slovenia is different from the one in Turkey. For this, a lesson was taught to the students of German Language Department of Trakya University as it was taught in Slovenia. Students' opinion, attitudes and perceptions were evaluated through surveys and interviews. At the end of the study, it was revealed that both countries have different teaching traditions. Especially group work technique is used less in Turkey than in Slovenia.

Her topluma ve her kuruma ait bir yönetim zihniyeti vardır. Yönetim zihniyeti, yönetimle ilgili değerlerden, tercihlerden ve eğilimlerden oluşmaktadır. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetim zihniyetinin oluşmasında ve değişmesinde sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel faktörler etkili olmakla birlikte, yöneticilerin hem kişisel özellikleri, hem sektör özellikleri, hem de çalıştığı örgüt yapısı bakımından birbirine benzeyen ve birbirinden farklılaşan yönleri bulunmaktadır.
Bu çalışmada, Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) örneğinden hareketle, kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetim zihniyeti, yöneticilerin yönetim zihniyetinin oluşumu ve değişimi üzerinde durulmuş, alan verileri doğrultusunda analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda kamu ve özel sektör yöneticilerinin hem birbirine benzeyen hem de birbirinden farklılaşan bir yönetim zihniyetine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Every society and every institution has managerial mentality. Managerial mentality consists of values about management, choices and tendencies. Social, political, conomic, culturel factors have been effective for being and chancing of managerial mentality of the managers in public and private sector. In addition to this, both personel characteristics of managers and organizational structures in which managers work have been similar and different aspects of managers.
Based on examples in Western Mediterranean Region (Antalya, Isparta, Burdur) managerial mentality of the managers in public and private sector, formation and chancing of managerial mentality of the managers have been evaluated and analyzed field's datas in this study. In conclusion, it has been ascertained that public and private sector managers' have both similar and different managerial mentality.

Konya, vielmehr als eine konservativ bekannte Stadt im Mittelanatolien, weist eine unglaublich muntere Volksliedtradition auf, die aus verschiedenen Perspektiven untersucht werden will. Eine von diesen Perspektiven stellt die Musikpraxis der männlichen Musizierenden hinter den geschlossenen Türen der entlegenen Häuser hinter den Gartenmauern dar, was also besagt, dass sie sich ungern öffentlich auftreten wollen.
Diese Gestik äußert sich auch im Ausdruck menschlicher (insbesondere vertraulicher) Gefühle in den volkstümlichen Liedern, die sie nicht direkt aussprechen, sondern in Symbolen codieren. Das bedeutet aber doch keine Verheimlichung, sondern vielmehr eine Veröffentlichung der heimlichen Gefühle auf eigene Art, die Mitsingende bzw. -hörende vom vornherein verstehen.
Es handelt sich in meinem Beitrag um die Liebessymbole der Konyaner Volkslieder, sowie sie in den gedruckten Liedern von Mazhar Sakman, eine der bedeutendsten Gewährspersonen dieser Landschaft, vorliegen. Es wird hier versucht, herauszustellen, wie und wo sie im Liedkontext auftreten und unter welchen Aspekten sie zu verstehen sind.
Das Ziel des Beitrags besteht darin, die Musikpraxis in Konya mit der Art und Weise des Ausdrucks von Liebesgefühlen, deren Codierung im Kontext auch zu erschließen gilt, in Relation zu bringen.

Konya, which is known a conservative city in Central Anatolia, has an incredibly lively folk song tradition, which will be studied from different perspectives. One of these perspectives is the musical practice of male musicians behind the closed doors of the outlying houses behind the garden walls. This is stating that they do not want to appear in public.
This gesture appears in the expression of emotions in the folk songs that are not spoken directly, but encoded in symbols in the expression of humane emotions (especially intimate ones). But that means no concealment of them, but rather a publication of the secret feelings in a authentic way, hence the singers and listeners know those meanings from the very beginning.
In my paper, the symbols of Konya folk love songs will be presented. Texts have been chosen from among the printed songs by Mazhar Sakman, one of the most important people of this region. It is attempted here to highlight how and where they occur in the song context and which aspects are to be understood.
The aim of the lecture is to bring the music practice in Konya with the way of expression of love feelings, their coding to be tapped in the context, in relation.

Politika çok geniş ve karmaşık bir alandır ve kendine ait bir kelime hazinesi vardır. Her alana ve her vatandaşa hitap ettiği için politikacı da çok geniş bir bilgi birikimine sahip olmak, aynı zamanda bu bilgi birikimini siyaset dili ile ifade etmek zorundadır. Politikacının kullandığı siyaset dili de vatandaş tarafından anlaşılır olmak zorundadır. Zaten politikacının asıl amacı da vatandaşa kendini anlatabilmektir. Bu çalışmada, 1 Kasım 2015 Türkiye Erken Genel Seçimi öncesinde kadın ve erkek politikacıların seçim söylemlerinin dilbilimsel açıdan incelenmesini amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünü oluşturan kuramsal kısımda, siyasi dilin tanımından yola çıkılarak konunun detayları ortaya konmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde, farklı ideolojik görüşlerden olan kadın ve erkek politikacıların seçim söylemlerinden oluşan metinler irdelenerek, kadın ve erkek adayların genel olarak dil kullanımları, ele aldıkları gündem konuları, seçmeni ikna yolları metinler üzerinden karşılaştırılarak incelenmiş, elde edilen bulgular kadın-erkek dil kullanımı bağlamında değerlendirilmiştir.

Politic is a wide and complicated field, and it has its own treasure. Politicians, addressing every field and every citizen, have to have extensive knowledge and at the same time they need to express it with political language. The language used by politician should be understandable by citizens. Anyway, the main aim of the politician is to be able to express him/herself to the citizens. This paper aims to study the election speeches in terms of linguistical aspects, done by women and men politicians before the Early Election. In the first part, corporate section reveals the details of the topic starting from the definition of political language. The implementation part of the study contains the analysis of election's speech done by women and men from different ideological views; comparison of the nominees in terms of the way of using language, the agenda topics they have; and finally, the findings will be assessed in terms of language of women and men.

The aim of this study is to examine psychometrical properties of the Self-efficacy in English language learning and using scale (SEELUS). The second aim is to investigate differences in self-efficacy due to gender, level of education (international high school's last grade students and university attendance), and nationality (Bosnian and Turks). This research was conducted with 129 students in Europe. The results revealed a two-factor latent structure of the SEELUS. Hence, there are two types of self-efficacy: positive and negative ones.The reliability of the SEELUS is very good as are the reliabilities of its subscales. The distribution of participants' scores on the Positive self-efficacy subscale is left-skewed while the distribution of their scores on the Negative self-efficacy subscale is right-skewed. Similarly, Turkish and Bosnian students did not differ significantly in their levels of self-efficacy despite the fact that p-value in this case was close to threshold of p = .05.

Anadolu Türk Mimarisinin en önemli anıtları arasında yer alan kervansaraylar, sadece bulundukları yol güzergâhlarının güvenliklerini değil aynı zamanda bu yapıları inşa eden kurucuların da, toplumdaki sosyal statülerini yansıtan anıtlardır. Türkler Anadolu topraklarına egemen olmaya başladıkları tarihlerden itibaren, Anadolu yol ağının gelişimi ve güvenilirliğini hep ön planda tutmuşlardır. Yol ağının güvenliğini sağlamak maksatlı olarak güzergâh üzerinde belirli mesafeler arasında kalevari sağlam ve dayanıklı han/kervansaraylar inşa ettirmişlerdir.
Bu çalışmada özellikle ortaçağ boyunca yoğun bir şekilde kullanılan Sivas-Malatya yol ağı üzerinde yer alan, Alacahan Kervansarayı konu olarak seçilmiştir. Kervansaray günümüze sağlam bir şekilde ulaşmayı başarmış olmasına rağmen, han üzerinde inşa kitabesinin bulunmaması, yapı hakkında kesin bir inşa tarihinin verilmesini zorlaştırmıştır. Önceki çalışmalarda genellikle yapının IV. Murat'ın Bağdat seferi esnasında inşa edilmiş olduğu kabul görmüştür. Bu çalışmada ise bu genel görüşten uzaklaşılarak, bir takım mimari deliller ve tarihi kaynaklar doğrultusunda yapı yeniden tarihlendirilmiştir.

Caravanserais, which are some of the most important monuments of Anatolian Turkish Architecture, are not only the buildings which provide security of routes but also the buildings which reflect the social status of patrons. Turks have always given particular importance to development and securtiy of Anatolian road system since they began to rule Anatolian territories. They built substantial caravanserais like fortresses between particular distances on the route to provide security.
Alacahan Caravanserai, which is located on the route between Sivas and Malatya and frequently used in the Middle Ages, has been chosen as a subject in this study. Although it has reached today steadingly, lack of an inscription makes hard to date the building. In previous studies it has been generally accepted that it was built during Bagdad campaign of Murad IV. In this study, the building is dated in accordance with some architectural evidence and historical sources.

Kitap Tanıtımı

Bu araştırmanın amacı, Sivas ili merkez ilkokullarında görev yapan 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlikler dersine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Sivas ili merkez ilkokullarında 1, 2 ve 3. sınıfta görev yapan 30 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Öğretmenler serbest etkinlikler dersinin gerekli olduğunu ancak uygulamada çeşitli sorunların bulunduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin serbest etkinlikler dersinin yürütülmesinde karşılaştıkları sorunlar arasında, özellikle fiziksel mekân yetersizliği ve materyal eksikliğinin ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.

The aim of the study is to determine opinions of primary school teachers about free activities course implemented in the 1st, 2nd and 3rd grades in Sivas city, Turkey. The study group consists of 30 teachers who teach 1st, 2nd and 3rd grades in primary schools. This is a qualitative study in nature and the data were collected by using a semi-structured interview form. Content analysis method was used to analyze the data. Study results revealed that the teachers found Free Activities Course necessary but they also stated that they had some problems in practice. They pointed out that lack of physical environment and insufficiency of materials was among the main problems to conduct free Activities Course effectively.

Sunuş

Yayın İlkeleri

Cover and Table of Contents