Cilt: 8 - Sayı: 3

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Aralık 2016

Cilt: 8 - Sayı: 3


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Birey davranışlarının ürünü olan ve birey davranışlarını etkileyen bir kavram olarak itaat, sosyal bilimcilerin ilgi alanı içerisindedir. Akıl ve irade tercihi sonucu ortaya çıkmakta ve hem içe hem de dışa dönük olarak gerçekleşmektedir. Toplumsal yaşam için bir gereklilik olan itaat, düzen ve intizam sağlamada, huzur oluşturmada da etkili olmaktadır.
Kültürel ortamların özelliği itaat kavramına yüklenen değer yargılarındaki farklılaşmayı ortaya çıkarmaktadır. Kültürü oluşturan temel dinamiklerden olan din de itaat üzerinde etki gücüne sahiptir. Bu nedenle farklı dinlerde itaat kavramına yüklenen anlamlarda farklılaşmaktadır.

Obedience which is the product of individual behaviors and which is a concept affecting individual behavior is in the interest of social studies scholars. It is the result of intellect and will preference and it can be emerged as both the internal and the extroverted. Obedience which is a requirement for social life is effective in creating peace, order and regularity.
The values attributed to the concept of obedience which is the feature of cultural environment reveals the variation in the judiciary. Religion which is the basic dynamic forms of culture also has the power to impact on obedience. Therefore, there are differences in meaning of the concept of obedience in various religious.

Bu çalışma, sosyolojiyi, sosyal acıya seküler ve nesnel açıklamalar geliştiren bir sosyodise olarak ele almayı amaçlamaktadır. Sosyoloji, 19. yüzyılın başında, rasyonalitenin yarattığı sorunlardan kaynağını alan sosyal acılara bir yanıt olarak açığa çıkmıştır. Dünyayı büyü bozumuna uğratan rasyonalitenin yarattığı baskıyla, sosyal talihsizlik, eşitsizlik ve adaletsizliklere yanıt üretmek suretiyle sosyal düzeni meşrulaştıran ve makulleştiren dinsel teodiseler işlevsizleşmiştir. Böylece, bir meşruiyet krizi ve beraberinde de sosyal acılara seküler yanıtlar üretebilecek ve modern sosyal düzeni meşrulaştırabilecek yeni bir teodise ihtiyacı belirtmiştir. Neticede, sosyoloji bir sosyodise olarak açığa çıkmış, 19. yüzyılın başlarında, dinsel teodiselerin işlevsel dengi sosyodiseleri üretmeye başlamıştır. Sosyoloji tarafından geliştirilen sosyodiseler, 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar teolojik referans ve içeriklerinden soyulmuş, sosyal acı karşısında geliştirilen metodolojik, nesnel ve seküler sosyolojik açıklamalar hâline gelmiştir.

This article aims to deal with sociology as a sociodicy which offers objective and secular explanations to social suffering. Sociology emerged in the early nineteenth century in response to the social sufferings stemming from the challenges of rationality. Under the pressure of rationality, religious theodicies, which justify and legitimise the social order by offering responses to social inequalities and injustices, failed to fulfil their functions. A crisis of legitimacy and the need, therefore, for a new form of theodicy, which would offer rational responses to social sufferings and legitimise modern social order, appeared. Consequently, sociology emerged as a sociodicy and it began to offer a sociodicies, which were functional equivalent of religious theodicies, in the early nineteenth century. Sociodicies, which were offered by sociology, were stripped their theological contents and references until the second half of twentieth century, so they became methodological, objective and secular sociological responses to social sufferings.

Bu çalışma, adak ritüelini Anşa Bacılılar örneğinde işlevsel bir yaklaşımla ele almayı kendisine konu edinmiştir. Adak ritüelinin topluluk hayatında yerine getirdiği işlevlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma etnografik bir yöntemle Tokat-Zile’nin ve Yozgat-Çekerek’in Anşa Bacılı topluluğuna mensup köylerinde gerçekleştirilmiştir. Etnografik alan araştırması iki ayrı zaman diliminde yürütülmüştür. İlki, Nisan 2009 ve Nisan 2012 tarihleri arasında genel olarak Anşa bacılıların gündelik hayatlarını konu alan bir saha araştırması yapılmıştır. Mayıs 2014 ve Temmuz 2015 tarihleri arasında Anşa Bacılıların adak inanç ve ritüellerine odaklanan bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Her iki alan araştırmasında da katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşmelerle veriler oluşturulmuştur. Veriler belirlenen kategorilere göre sınıflandırılmış, betimlenmiş ve işlevselci bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Anşa Bacılılarda adak ve lokma sunumlarında “ben veriyorum ki karşılık olarak sen de ver” ilkesinin yer aldığı değiş-tokuş görülmekte, birey ile kutsallık arasında kutsanmış bir hediyeyle karşılıklı bir anlaşmanın olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlaşma sonunda şükran kurbanı gerçekleşmektedir.

The main objective of this paper is to assess the ritual of vowing with a functional approach in the case of Anşa Bacılılar. The paper also aims at revealing the functions carried out by the ritual of vowing in the community life. The study has been conducted with a ethnographic method in the villages of Tokat-Zile and Yozgat-Çekerek, all of which are affiliated with the community of Anşa Bacılı. The ethnographic field survey has been performed in two separate periods of time. Having been carried out between April 2009 and April 2012, the first generally took the daily life of Anşa Bacılılar as topic. The second one between May 2014 and July 2015 mostly focused on the vowing beliefs and rituals of Anşa Bacılılar. The data was compiled with participatory observation and in-depth interviews for both the field surveys. Having been classified according to the determined categories, all the data was then characterized and assessed with a functionalist point of view. In the offerings of vow and lokma among Anşa Bacılılar, a kind of exchange the essence of which depends on the principle 'do ut des' is observed, and it is concluded that there is a mutual agreement between the individual and holiness via a sanctified gift. At the end of this agreement, thanksgiving sacrifice is applied.

In diesem Beitrag soll untersucht werden wie Phraseologismen aus dem Deutschen ins Türkische übertragen werden. Zunächst sollen die translatorische Grundlagen zur Übersetzung von Phraseologismen und einschließlich der übersetzungskritische Ansatz dieser Studie dargestellt werden. Sodann folgt die vergleichende Analyse und zwar soll erforscht werden wie die drei Übersetzungsvarianten der türkischen Übersetzungen die einzelnen Textstellen, in denen die Phraseologismen hervortreten, bearbeiten. Die Textgrundlage dieses Beitrags ist Stefan Zweigs zwischen 1938 und 1941 entstandenes Werk Schachnovelle und dessen türkische Übersetzungen von Nedim Tuğlu (1991), Ayça Sabuncuoğlu (2002) und Selçuk Ünlü (2015). Schließlich soll eine Auswertung der Ergebnisse veranschaulicht werden.

In the following study, how idioms had been translated from German to Turkish on the book of Chess Story by Stefan Zweig are tried to be analysed. Initially, the translation principles concerning idiom translation as well as a translation critical approach are disclosed. Thereafter, it is followed by the comparative analysis and how the idioms had been translated in each text of three Turkish variations are analysed. The textual basis of this article is constituted of “Chess Story” written by Stefan Zweig between the years of 1938 and 1941 and German to Turkish translation versions of Chess Story by Nedim Tuğlu (1991), Ayça Sabuncuoğlu (2002) and Selcuk Ünlü (2015). Finally, the consequence assessment is situated.

Kültür, bir milleti diğer milletlerden ayıran inanç ve davranışların bütünü; aynı zamanda toplumun kimliğini gösteren bir aynadır. Bu ortak inanç, duyuş ve düşünüş tarzı, o milletin güzel sanatlarına ve edebiyatına da yansır. Edebiyat, dil vasıtasıyla kültürü gelecek nesillere aktararak toplumsal birliğin ve iletişimin gerçekleşmesini sağlar. Edebiyatın temel konusunu oluşturan insanın yaşam şekli, beklentileri ve kültürün işleniş biçimi toplumdaki değişmelerle eş zamanlı olarak değişir. Millî bir dil, millî kültürü, millî kültür ise millî bir devlet anlayışını meydana getirir. Bu nedenle toplumların geçmişi ve kültürüyle olan bağı ne kadar kuvvetli olursa yaşanılan kültürü besleyen unsurlar da o kadar zengin ve olumsuz etkilere kapalı olur.
19. yüzyılda Osmanlı toplum yapısında meydana gelen değişiklikler devlet yönetimi, ekonomi, eğitim gibi birçok alanda etkisini göstermiş, edebiyat ve kültür alanında da yeni oluşumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Batılılaşma anlayışı ile başlayan çağdaşlaşma çalışmaları dönemin edebiyatçılarını Doğu geleneği ile Batı eserlerinden yaptıkları tercümeler arasında bir ikilemde bırakmıştır. Tercüme eserler, gelişmiş toplumlarla Türk toplumu arasında bir kültür ve medeniyet aracı olarak görülmüş; ancak, örf ve âdetler, eğlence anlayışı, ahlak yapısı gibi kültürel değerlerde meydana gelen değişiklikler Türk kültürü üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmiştir.
Bu etkilerin Türk toplumunun sosyal ve kültürel değerlerinde meydana getirdiği değişimlerin gösterilmeye çalışıldığı bu çalışmada, Tanzimat Dönemi ile başlayan tercüme metinlerden hareket edilmiştir. Bildirimizde, tercüme edilen eserlerdeki kültür ögelerinin Türk kültür ögeleriyle sentezi üzerinde durulacaktır.

Culture is not only a set of beliefs and behaviors that separates a nation from others, but it is also a mirror which shows identity of the community. This common belief, feeling and thinking style is also reflected in the nation's fine arts and literature. Literature, by transferring culture to future generations through language, helps communication and realization of social integration. In line with the changes in society, the way of living and expectations of the human-being, which is the main subject of literature and the way which culture is handled change. National language creates a national culture; and national culture results in the concept of the national state. Therefore, stronger the bonds between the communities and their history and culture, richer and more closed to negative effects are the elements that feed the living culture.
The changes that took place in the social structure of the Ottoman state in 19th century led to new developments in administration, economics, education as well as in the fields of culture and literature. Efforts towards modernization, which began with the concept of Westernization, put the literary scholars at a crossroads between the eastern customs and the translations made from the West. Translated works were seen as a bridge between Turkish society and the advanced countries in terms of culture and civilization. However, changes in cultural values such as customs and traditions, sense of humor, morals, also created negative impacts on Turkish culture.
This study, which tries to demonstrate changes in social and cultural values of the Turkish society as a result of these influences, is based on translated texts starting from Tanzimat Period. We report the synthesis of cultural elements of the translated works with elements of Turkish culture.

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin konuşma öğretimi hakkında sahip oldukları öğretmen bilişlerini ortaya çıkartmaktır. Öğretmen bilişi, öğretmenlerin sahip olduğu bilgilerinin tümünün sınıf içi uygulamalara yansıması olarak tanımlanabilir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi TÖMER, Ankara Üniversitesi TÖMER ve bir özel öğretim kurumunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten toplam 12 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri uzman görüşüne sunularak geçerliği ve güvenirliği sağlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik çözümlemesi ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede öğretmenlerin ifadeleri kategorilere ayrılarak sıklıkları ile beraber tablo hâlinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu dil becerilerinin birlikte öğretilmesi gerektiğini, öğretim sürecinde sesletim becerisinin süreç boyunca tekrarlarla geliştirilmesini; öğretmenlerin yarısından fazlası yabancı dil öğretim sürecinde aracı bir dilin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini; öğretmenlerin önemli bir kısmı konuşma öğretimi konusunda kendisini yetersiz gördüğünü belirtmişlerdir. Sonuç olarak, yabancılara Türkçe konuşma öğretimi konusunda öğretmenlerin istenilen düzeyde bir bilişe sahip olmadıkları söylenebilir.

The aim of this study is to investigate teacher cognition among teachers who teach Turkish as a foreign language on teaching speaking. Teacher cognition may be defined as the influence of all the knowledge that teachers have on their classroom teaching practices. The study was carried out using qualitative research methods. The participants in this study were 12 teachers who taught Turkish as a foreign language at Gazi University TÖMER, Ankara University TÖMER, and a private teaching institution. The data were collected through a semi-structured interview form, and the reliability and validity of the data were obtained through expert opinion. The data were analyzed via content analysis. In this context teacher statements were classified into categories and presented in tables together with their frequencies of occurrence and interpretation of the findings. According to the results of the study, the majority of the teachers stated that language skills should be taught in an integrated manner and that pronunciation skills should be developed through repetitions during the teaching process. More than half of the participating teachers stated that another language should not be used at all while teaching, and a significant portion of the teachers considered themselves incompetent when it came to teaching speakingIn conclusion, it could be said that the participating teachers did not have cognition at the desired level in teaching Turkish as a foreign language.

İnsan hayatı, önemli yaşam evrelerine ayrılmıştır. Bireyi ilgilendirmelerine karşın bu evreler, bir takım ritüellerle, toplumsal olma kapasitesine sahip olurlar. Geçiş/giriş ritüelleri olarak sınıflandırılan bu ritüeller, bireyin bir statüden bir başka statüye geçişini ve yeni statüye kabul edilişini, standartlaşmış davranışlarla ve sembolik bir anlam dünyası ile dile getirirler.
Ritüeller, toplumsal gerçekliğe uygun olarak değişirler. Ancak değişim bazı dönemlerde görece daha hızlı olabilmektedir. Göç bu süreci etkileyen faktörlerden biridir. Göçmenlerin içine geldikleri toplumlarla göçmen grupların etkileşimleri kültürel bağlamda yeni süreçlerin oluşmasına neden olur.
Bu çalışma, Doğu Türkistan’dan Afganistan’a, Afganistan’dan da Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve Kayseri’ye yerleşen Uygur Türklerinin doğum, evlenme, ölümle ilgili inanış ve uygulamalarını konu etmektedir. Araştırma verileri mülakat ve katılımlı gözlem teknikleriyle elde edilmiş ve yorumlanmıştır.

Human life’s divide to important different phases. Although these phrases attract individual’s life space, these phases are related to some rituals into social life. Symbolic rituals manage the statutes; its passing orders, its acceptance conditions and these standardized behaviours constitutes the area of imagined symbolic forms of mean.
Rituals are changed according to social reality. But these changes can be different evolution rates in some eras. Migration is one of the factors that affect this process. The interaction between migrant culture and local culture develops new cultural processes in the culture.
This study is subject to set the belief and ritual heritages of birth, marriage, death in Uighur Turks that are forced to migration from East Turkestan and established in Kayseri. The study data were obtained and interpreted from by interview and participant observation techniques.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe ders kitaplarındaki okuma-anlama etkinliklerinin öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişmeleri üzerindeki şiddet etkisini belirlemektir. Karma araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada, çalışma grubunu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile bu durumdan en çok etkilenileceği düşünülen orta çocukluk döneminin (6-12 yaş) sonlarında bulunan, 7. sınıfta öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. İlk aşamada, nicel yöntemlerden tarama modeli uygulanarak öğrencilerin ders işleme sürecine ilişkin duygularını ve tutumlarını belirlemek amacıyla, Türkçe dersinde bir öykünün işlenmesi sırasında, alanda yapılan çalışmalar ve uzmanlarla görüşmeler sonucu oluşturulan iki sormacayı yanıtlamaları istenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu okuma-anlama sürecinde öğrencilerin en çok ana fikir bulma konusunda zorlandıkları saptandığı için araştırmada özellikle bu nokta üzerine odaklanılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında da ders işleme sürecinde öğrencilerin yaptıkları etkinlikler, nitel yöntemlerden doküman analizi ile çözümlenerek uyaran, ilgi ve katılım kategorileri altında sormacaya verdikleri yanıtlar ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, etkinliklerin öğrencilerin yazınsal metinleri anlama ve yorumlama becerilerini geliştirici yeterlikte olmadığı ve öğrencilerin bireysel gelişim haklarına karşı bir şiddet unsuru oluşturdukları saptanmıştır.

The aim of this study is to determine the effect of violence of reading comprehension activities in Turkish textbooks on the personal and social development of students. In this study adopting multi-method research, the sample has been selected via convenience sampling and consists of 60 students at Grade 7, who are at the late of preadolescence stage (between the ages of 6 and 12) and thought to be affected the most in this context. Firstly, the feeling and attitudes of the students have been determined using two questionnaires designed on the basis of the studies in the field and interviews with the authorities as a survey method in a quantitative manner and applied to the students during analysing a short story in the class. The research has been focused on finding main idea as a result of the fact that the researches have showed that students feel the most desperate during this activity. Then, the results of the activities done during reading process by the students have been evaluated using documentary analysis as a qualitive research method and compared to the results of questionnaires under the categories of stimulus, interest and participation. As result of the research it has been found that reading activities constitute a component of violence to the personal development rights as they are not efficient enough for students to improve their comprehension and interpretation skills of literary texts.

Kentlilik bilinci, belirli bir kentsel coğrafyada yaşayan insanların o kente ait kültürü ne kadar önemsediklerini ya da özümsediklerini, bu bağlamda yaşadıkları kente özgü tutum ve davranışları benimseyip benimsemediklerini ve kente dair sorumluluk hissedip hissetmediklerini ifade eden bir kavramdır. Göçün, kentlilik bilincine ne tür etkilerinin olduğu çeşitli yönlerden tartışma konusudur. Bu çalışmada Kırıkkale’de yaşayan lise son ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki gençler özelinde kentlilik bilinci araştırılmıştır. Çalışmanın evreni olarak Kırıkkale ilinin seçilme nedeni, bir sanayi kenti olarak tamamen göçlerle oluşması ve halen göç alan ve göç veren bir kent olma özelliğini taşımasıdır. Olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden kümelere göre örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalışma kapsamında, örneklem olarak seçilen 17-25 yaş aralığındaki 2000 kişi ile görüşülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler istatistiksel metotlarla analiz edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre, Kırıkkale’de yaşayan gençler arasında kentlilik bilincinin düşük olduğu görülmektedir.

Sense of urbanity is a concept that expresses how much do people living in a particular urban geography care about or internalize the culture of the city, whether, in this respect, they adopted the specific attitudes and behaviours of the city they live in or not, and whether they have feelings for civic responsibility to the city or not. The impacts of migration on sense of urbanity are a controversial topic from various aspects. In this paper, the sense of urbanity is analysed in the specific sample of senior high school students and young people preparing for university in Kırıkkale. The reason for choosing Kırıkkale as a universe of this study is a city formed by migration, and maintained to be a migration and emigration city. Cluster sampling method as one kind of probabilistic sampling is used in this study, and the selected sample for the research is 2000 people in the 17-25-age range. The data obtained were analysed by statistical methods. According to the results obtained, the sense of urbanity among young people living in Kırıkkale is low.

Within the past few decades, Ghana’s mining sector specifically the small scale mining subsector has been marred by controversies mainly due to its threat to sustainable development. This paper provides some insights into the inextricable linkage between sustainable development and illegal gold mining popularly referred to as “galamsey” and examines the effectiveness of political response and processes at the local and national level. While acknowledging the incommensurable role of the mining sector in poverty reduction through employment generation, the adverse impact on the environmental, economic and social fabric of society cannot be ignored. Notwithstanding this hard evidence at hand, successive governments are handicapped to reverse the devastating effects partly due to the complicated and multifaceted nature of the small scale mining sub-sector. Semi-structured interviews were conducted in three illegal mining communities comprised 12 illegal miners and officials task to monitor mining activities. We also extensively utilized official government reports and relevant academic literature to draw attention to the multiplicity and diversity of illegal mining. By examining livelihood strategies and reviewing successive government policies on mining and sustainability, we discovered gaps in the area of policy implementation and systemic marginalization of majority of communities where illegal mining occurs. In this paper, we advocate for a broader multidimensional and sectoral collaboration as a fundamental approach to confront illegal small scale mining activities.

Sunuş

Almanya’da resmi rakamlara göre 3 milyona yakın Türk yaşamakta olup ticaret, siyaset, spor, edebiyat ve benzer alanlarda Almanya’ya katkı sağlamaktalar. Bu sebeple Almanya’daki Türklerle ilgili hem Türkiye’de hem de Almanya’da çok çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Türk-Alman ticaret ilişkileri, Türklerin Almanya’ya uyumları, ekonomik güçleri en çok araştırılan hususlardır. Fakat Almanya’daki Türkçe dersleri ve Türklerin dil kullanımları günümüze kadar ikinci plana itilmiştir. Bu sebeple günümüzde üçüncü kuşakta Türkçe anlayabilen ama kendini Türkçe ifade edemeyen çok sayıda Türk gençleri görülmeye başlanmıştır. Makalede önce Almanya’daki Türk nüfusu hakkında kısa bilgiler verilmiş, daha sonra sonra Türk kimliğinin devamı için ana dilinin önemi üzerinde durulmuştur. Son olarak Türkiye’de ve Almanya’da konuyla ilgili yapılmış çalışmalar sıralanmıştır.

According to official figures 3 million Turkish, which contribute to Germany in some fields such as trading, politics, sports, literature, live in Germany. Therefore, a wide variety of academic studies about Turkish people living in Germany are done and going to be done both in Turkey and Germany. Turkish-German commercial relationship, adaptation of Turkish people to Germany and their economic power are the most researched subjects. However, subjects such as Turkish courses and language usage of Turkish people in Germany were postponement until today. For this reason, it is observed that some third-generation Turkish youth can understand but can not express themselves in Turkish language. In this paper, firstly a short description about the Turkish population in Germany is given and afterwards the importance of Turkish language to permanency of Turkish identity is mentioned. Next, studies about this subject which were done in Turkey and Germany are given.

Compounding is one of the most productive ways of word-formation along with affixation in agglutinative languages. This is also true for modern Turkic languages. But in the language of Orkhon Inscriptions, the condition is different. There are very few compound words in Orkhon Turkic, most of them being proper names. But there are some phrases, including reduplicative words, composite names, numeral phrases and “compound verbs” that were considered as compound words by some researchers. The aim of this paper is to distinguish these pseudo-compounds from genuine compounds and to suggest that even without those few genuine compounds Orkhon Turkic could function and express very different ideas. So we assume that agglutinative languages can function without compound words, because they have larger opportunities for affixation.

I. Balkan Harbi’nden sonra Londra’da büyük güçlerin (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve Rusya) büyükelçilerinin katıldığı Süferâ Konferansı toplandı. Konferans 17 Aralık 1912 tarihinde İngiliz Bakanı Edward Grey önderliğinde toplandı. Büyük güçlerin Arnavutluk üzerinde siyasi çıkarları vardı. Geniş bir Arnavutluk istemiyorlardı, onların istediği diğer Balkan devletleri (Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan) için bir tehdit unsuru olmayacak bir Arnavutluk inşa etmekti. Bu sebeple Arnavut nüfusun yaşadığı yerleri Balkan devletleri arasında paylaştırdılar. Sadece Balkan devletlerinin menfaatlerine dikkat ettiler. Sırbistan denize kıyısı ve limanı olmayan bir devlet olduğu için ticari ürün ve silahı istediği gibi satın alamıyordu. Büyükelçiler Arnavutluk’un sınırlarını belirlemek için tartıştılar. Arnavutluk sınırları işini çözmeyi Adriyatik ve Ege adaları meselesine bağladılar. Arnavutluk Devleti’nin sınırlarını çizmek için Uluslararası Sınır Komisyonları kuruldu. Bu çalışmada Londra’da toplanan Büyükelçiler Konferansı’nda Arnavutluk’un sınırlarının nasıl belirlendiği incelenmektedir.

After the First Balkan War, the Conference of Ambassadors held in London and representing the six Great European Powers. (England, Germany, France, Italy, Austria and Russia.) It began its work on 17 December in 1912 under the direction of the British secretary Edward Grey. European powers had politico-strategic interests on Albania, which cross the boundaries of Balkan States. They could not allow the establishment of bigger Albania and being a threat to the safety of the members of the Balkan Alliance (Serbia, Montenegro, Bulgaria, Greece). It has been foreseen the fragmentation of Albania between them. Thus, the Great Powers didn’t respect the sovereignty and the territorial integrity of Albania aimed at meeting its neighbors’ intentions. For example Serbia that is landlocked, with no access to an ocean and sea, has a disadvantage because it cannot easily transport and import products and guns to other parts of the world. They discussed the borders of Albania in the conference. The issue of borders connected to solving the Adriatic question and Aegean Islands problems. They established International Boundary Comissions to study the exact border. This paper aims to analyze the attitude of Great Powers on Albanian’s borders in the Conference of Ambassadors in London.

In this research, it is aimed to reveal the opinions and observations of social studies teacher candidate about the courses they have taken during their 4-year university education. The focus group interview was used as the data collecting tool, and the content analyses were performed on the data obtained. The criterion sampling approach was used for selecting the participants, and being in the senior year and having a grade-point average of 3 or above were accepted as the criteria. 15 teacher candidates participated in the research and the data were collected in 2013. The researcher's observations and determinations were mentioned as well as the participants' views. According to the findings obtained, it is seen that social studies teacher candidates did not develop a positive attitude towards the 4-year education they have received in the social studies teaching undergraduate program in general. The participants reported that the following factors were important for the formation of this negative attitude and view: the fact that they were not informed sufficiently about the aims of the courses, the hesitation whether the information they acquired at the courses in the professional life, and the fact that the courses they take were not associated adequately with the concept of social studies and today. The participants stated that the instructors did not use enough materials and give the due importance to the courses. From the researcher's point of view, the following observations are among the important results of the research: the teacher candidates do not attend the social studies education due to the system, they explain the problems they experience with external reasons, they do not make enough efforts to improve themselves professionally, the university does not provide healthy opportunities for this improvement, and therefore, these affect the teaching education of social studies teacher candidates negatively.

Yapılandırmacı yaklaşımın Sosyal Bilgiler eğitiminde kullanılması ve Sosyal Bilgiler öğretim programı, öğrencilerin tarihi olayları ezberlemeleri değil anlama ve düşünme becerilerini bireylere kazandırmayı hedeflemiştir. Ülkemizde son yıllarda müzeler eğitim alanında önem kazanmaya başlamış öğrencilere ve öğretmenlere yeni, etkili öğretim imkânları sunabilen mekânlar haline getirilmiştir. Müzecilik sadece nesnelerin sergilendiği bir mekân değil, sürekli yaşayan, canlı ve ziyaretçilerin gördükleri nesnelerle iletişim kurma çalışmalarının arttığı bir anlayışı benimsemektedir. Öğrenmenin sadece okullarla sınırlı olmadığı, farklı mekânlar kullanmanın eğitimde etkili ve kalıcı sonuçlar verdiği düşüncesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; yatılı müze ortamında gerçekleşen öğrenme sürecinin ortaokul öğrencilerinde ne anlam ifade ettiğini ortaya koymaktadır. Bu amaç çerçevesinde; nesne merkezli müze etkinlikleri, yaparak yaşayarak öğrenme, öğrencilerin kendi deneyimlerini kazanabilmesi, müzede yapılan etkinlikler ile Sosyal Bilgiler öğrenme sürecine yükledikleri anlamın ortaya çıkarılması, soyut konulardan oluşan Sosyal Bilgiler programının somutlaştırılarak öğrenmenin kalıcılığının artırılması temel alınmıştır. Bu araştırma da nitel araştırmalarda çok yaygın olarak kullanılan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci, 2014- 2015 eğitim öğretim döneminde Çorum Merkez Dumlupınar Ortaokulunun 6. 7. ve 8.sınıflarında öğrenim gören 8 kız 10 erkek öğrenciyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak mülakat (görüşme) formu kullanılmıştır. Verilerin analizi sürecinde NVİVO 10 paket programı yardımcı unsur olarak kullanılmıştır. Araştırma sürecinde belirlenen verilerin analiz edilmesi ile okul dışı etkinliklerden olan müzelerin özellikle Sosyal Bilgiler dersine fayda sağladığı, yatılı müze gezisinin öğrencilerde geçmişi öğrenme konusunda merak duygularını harekete geçirerek bu durumun Sosyal Bilgiler dersini öğrenme konusunda motive edici olduğu görülmüştür.

The use of the constructivist approach in social studies education and the social studies curriculum have earned individuals the ability to understand and think rather than memorize historical events. Museums which have started to gain importance in the field of education in our country in recent years are the places that are able to serve new and efficient teaching opportunities for the teachers and learners. Museums are no longer places where the objects are only displayed, there has been a tendency towards an understanding in which the focus is on the attempts to establish communication between the living museum and its visitors. This study aims at determining the meaning of learning process in boarding museum environment for secondary school students. Within the framework of this aim, this study has been based on object- centered museum activities, learning through experience, experiencing by the students themselves, revealing the meaning they impose on learning process of social studies through activities in the museum, materializing social studies programme which is composed of abstract issues and increasing the permanence of learning. This study has been carried out by using qualitative research methods. Case study which is commonly used in qualitative researches has been used in this study. Application process of the research has been conducted in 2014- 2015 Education term with 8 female and 10 male students who study in the 6th, 7th and 8th grades in Çorum Merkez Dumlupınar Secondary School. Interview forms have been used in the study as a data collection tool. In the analysis process of qualitative data, all raw data has been transferred into computer environment and coding has been carried out by using NVİVO 10 package program.

Bu çalışmada, Doğu Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olan Elazığ’ın Ağın İlçesi’ndeki mimari anıtlar üzerinde yer alan inşa ve onarım kitabeleri ele alınmıştır. Bu kapsamda ilçe merkezi ve merkeze bağlı mahalleler ile köylerinde bulunan on yedi yapı üzerindeki toplam yirmi üç kitabe incelenmiştir. Bu kitabelerden bir kısmının inşa, bir kısmının ise onarıma ait olduğu tespit edilmiştir. İncelenen kitabeler, cami, medrese ve çeşmelere aittir. Yapılardan sadece medrese günümüze ulaşamamış olup, kitabesi belediye binasında muhafaza edilmektedir. Kitabelerin üzerindeki tarih ibarelerinden ilçenin 17. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki imar faaliyetleri öğrenilmektedir. Kitabelerin çoğunluğu taşra üslubunu yansıtan sade bir bezemeye sahiptir. Kitabe metinlerindeki ünvan ve lakaplar; banilerin kimliği, mesleği ve sosyal statülerine ilişkin bilgileri ihtiva etmektedir.

The subject of this study is the construction and restoration inscriptions on architectural monuments in Agin, a town in Elazig, one of the important provinces in Eastern Anatolia. Within this framework, a total of 23 inscriptions found on the seventeen buildings in the town center, its districts and villages have been examined. It has been determined that some of these inscriptions are about the construction and some the restoration of these monuments. These inscriptions belong to a madrasah, mosques and fountains. Among these monuments only the madrasah is not extant and its inscription is preserved at the municipality building. Based on the dates on these inscriptions, it is understood that the construction activities took place in the town between the 17th and 20th centuries. Most of the inscriptions have plain decorations displaying rural style. The titles and nicknames on the inscriptions contain information about the patrons’ identities, occupations and social status.

Sivas İli, İç Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde yer alır. Arazisinin büyük bir kısmı Yukarı Kızılırmak Havzası’nda yer almakla birlikte, az da olsa Yeşilırmak ve Fırat Havzası’nda da arazileri vardır. Oldukça yüksek ve engebeli bir araziye sahip olan Sivas, Türkiye’nin en fazla göç veren illerinin başında gelmektedir.
Bu çalışmada Sivas İli’nde nüfus ve yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışı ile 1990-2015 yılları arasında il nüfusunun yükselti basamaklarına göre gelişiminin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde öncelikle il topraklarının 250’şer metre yükselti aralıklarına göre alansal ve oransal dağılımı belirlenmiş ve her bir basamakta yer alan yerleşmenin sayısı ve tipi tespit edilmiştir. Daha sonra TUİK’ten bu yerleşmelerin 2015 ile 1990-2015 yılları arasındaki çeşitli dönemlere ait nüfus değerleri elde edilmiş ve yükselti basamaklarına göre nüfusun dağılışı ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Yükselti basamaklarını tespit etmek amacıyla 1/250.000 ölçekli topoğrafya paftaları Mapİnfo CBS yazılımı kullanılarak sayılaştırılmış ve yükselti analizleri yapılmıştır.
Çalışma sonucu Sivas İli’nde nüfus ve yerleşmelerin dağılışı ile yükselti değerleri arasında büyük bir paralellik olduğunu ortaya koymuştur. Şöyle ki; 1250-1750 metre yükselti aralığı il topraklarının ve aynı zamanda nüfus ve yerleşmelerin en fazla bulunduğu kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy yerleşmeleri ile birlikte şehir ve kasaba yerleşmeleri de en fazla bu yükselti aralığında yer almaktadır. Bu yükselti basamağından sonra il toprakları ile nüfus ve yerleşmelerin en fazla bulunduğu ikinci kuşak ise 1750-2000 metre aralığındaki yükselti basamağıdır.
1990-2015 yılları arasında il nüfusunun yükseltiye bağlı gelişimi incelendiğinde, söz konusu dönemlerde nüfusu artan Sivas Merkez ve Şarkışla ilçe merkezlerinin nüfusu göz ardı edildiğinde nüfusta meydana gelen azalma ile yükselti arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmüştür. 1000-1250 metre yükselti aralığından nüfus ve yerleşmenin en üst sınırı olan 2000-2250 metre yükselti aralığına kadar olan yerleşmelerde yükseltinin artmasına bağlı olarak 1990-2015 yılları arasında nüfusta meydana gelen azalma oranı da artmıştır.

The city of Sivas is located within the upper Kızılırmak basin of Central Anatolia. Although the majority of the district area is located within the upper Kızılırmak basin, some parts are in the in the basins of Yesilirmak and Euphrates. Sivas, with a quite steep and rugged terrain, is the leading emigrant city of Turkey.
The aim of the present study is to show the distribution of population and habitation in Sivas according to altitude levels and changes in the population accordingly form 1990 to 2015. For this purpose, first proportional and spatial distribution of provincial land was designated according to a 250-meter altitude range and the number and type of habitation was identified within each altitude range. Subsequently, relevant data for each settlement was obtained for 2015 and for the years between 1990 and 2015 from Turkish Statistical Institute and thus the distribution and changes in the population according to altitude range levels determined. In order to determine altitude levels 1/250,000 scale topographic map sheets were quantified using Map Info GIS software and altitude analyzes were made.
The findings of the study have revealed that there are parallels population distribution and settlement and altitude levels in the province of Sivas. Namely; 1250-1750 meters altitude range is the zone including the most land provincial and at the same time population and settlement. Rural as well as town and city settlements are located within this altitude range. The second zone is the 1750-2000 meter altitude range level including the second most provincial territory, population, and settlement.
On analyzing altitude dependant population growth of the province from 1990 to 2015, except the population growth in Sivas city center and Şarkışla town center, there is a direct relation between population decrease and altitude level. Population decrease rate increased from 1990 to 2015 in line with altitude level ranging from 1000 to 1250 to 2000-2250 meters altitude, which is the upper limit of the population and the settlement.

Küreselleşme ile birlikte farklı kültürlere mensup bireylerin farklı coğrafyalarda yerleşik olarak yaşayabilmeleri artık günümüzün siyasal koşullarında meşru bir boyut kazanmış durumdadır. Sınırların sıvılaştığı multi-kültürel bu tür ortamlar kuşkusuz reklam verenleri de yeni stratejiler ile mesajlarını iletmeye ve tasarlamaya zorlamaktadır. Zira “… duygu, düşünce ve öngörülerin karşı tarafa aktarılması eylemi” şeklinde tanımlanabilen iletişim kavramı şüphesiz “reklam” olgusunu da kapsamakta ve beraberinde daha yoğun ve çok boyutlu bir çabayı gerektirmektedir denilebilir. Bu bağlamda muhatabı toplumun tamamı olan ürünlerin salt bir sınıfa değil; tüm azınlıklara, etnisitelere, tabakalara veya sosyal gruplara yönelik mesajlar içermesi gerekir. Bu tür iletişim stratejilerinde kullanılan göstergelerin önemi şüphesiz daha anlamlı ve etkili olabilmektedir. Bu açıdan özellikle kendi coğrafyalarından uzak yerlerde yaşamak durumunda olan göçmenlere kendi sosyal mesajlarıyla ve/veya dilleri ile ulaşmak daha dinamik ve baskın bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Lakin hedef kitleye ulaşmak için, özellikle de kendilerini özel hissetmelerini sağlamak ve yalnızca onlara özgü bir düzgüyü kullanmak, onlara daha kolay ulaşmanın bir yolu olarak düşünülebilir. Ancak kullanılan dil ve dilsel mesajlar bu bağlamda önem arz etmektedir.
Göçmen nüfusunun çoğunluğunun bilingual (çift dilli) olduğu düşünüldüğünde bu tür multi-kültürel ortamlar için Almanya’nın uygun bir örneklem oluşturabileceği varsayılabilir. Bu çalışmanın amacı; dil parametresinin bilingual bağlamda kapasitesini test etmeye yöneliktir. Bütüncül olarak değerlendirildiğinde ise elde edilecek verilerin bilingual reklam anlayışının çok kültürlü toplumlarda kullanılabilirliğine katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Araştırmada Almanya’daki Türk vatandaşlarına yönelik üretilen reklam metinlerinden evreni temsil edebilecek sayıda ve çeşitlilikte random (şans-kura) yöntemiyle gazete reklamları veya afişler göstergebilimsel analizle değerlendirilmeye alınmış ve söylem analizi metoduyla yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu ülkedeki Türklerin kahır ekseriyetinin kendi dillerinin yanı sıra yerel dile de vakıf olmaları çift dilli olarak üretilen ve sosyal mesajlarla harmanlanan bu tür reklam metinlerinin algılanmasını kolaylaştırabileceği temel hipotezinden hareket edilerek yürütülen çalışmada önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Through globalization, it has become legal for individuals who are the members of different cultures live in different geographical places under the current political conditions. In multi-cultural environments such that the borders of the countries are collided, it is inevitable for commercial providers to follow new strategies to give their messages. Because "... it can be mentioned that communication term which can be defined as transferring feelings, opinions and presuppositions clearly includes "advertisement" phenomenon so that one has to work on it intensively and in a multidimensional manner. Within this context, a product must not only include messages for only a specific group of people in a society but for every minorities, ethnicities or social groups. It is clearly certain that the signs that are used in such communication strategies are more purposeful and effective. It can be considered as an effective method to address immigrants for who had to leave their countries through their native language and/or their own social messages. However, it is thought that it can be a simple way to reach target people by using this code which is special for only this group and make them feel special. The language and linguistic messages have significant roles in terms of commercials. When it is considered that most of the immigrants are bilingual, it is supposed that Germany can be one of the most appropriate samples among multi-cultural environments. The aim of this study is to test the capacity of language parameter in terms of bilingualism. When it is assessed in an integrated way, the results of this study are important because data that will be obtained at the end of the study will contribute to the idea of the ability to use bilingual commercials in multi-cultural communities. In this study, various newspaper commercials or posters being chosen randomly representing the scope of this study in terms of commercial texts produced for Turkish people in Germany are evaluated through semiotic analysis and interpreted by using discourse analysis method. Finally, very significant findings are gained from the study carried on by considering the basic hypothesis that shows that the great part of Turkish people are very competent on the local language besides their native language so that it makes it easier for them to understand commercials which are produced bilingually and blended with social messages.

Ötümsüz ünsüzlerin boğumlanması sırasında meydana gelen çeşitli seslik nedenlerden ötürü bu ünsüzlerde görülen ses yolunun genişlemesi olayına ötümlüleşme denir. Ötümlüleşme dünya dillerinin birçoğunda ve Türk dilinde en yaygın şekilde görülen ses olaylarından biridir.
Bu ses olayı Türk dilinin en eski dönemlerinden itibaren var olan ve özellikle de bazı tarihî dönem ve çağdaş lehçelerinde önemli bir temayül hâlinde görülmektedir. Türk dili esas alındığında ötümlüleşmenin; rahat söyleyiş (en az çaba yasası), uzun ünlülerin kısalması, ötümsüz ünsüzlerin iki ünlü arasında bulunma durumu ve yine bu ünsüzlerin bazı ünsüzlerin komşuluğunda bulunma durumu gibi bazı nedenlere bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir.
Bu çalışmada Türkçenin çağdaş yazı dilleri olan Oğuz grubu, Kıpçak grubu, Kuzeydoğu grubu ve Karluk grubu Türk yazı dillerindeki ötümlüleşme ses olayı nedenleriyle birlikte ele alınarak incelenmiştir. İnceleme yapılırken art zamanlı, eş zamanlı ve karşılaştırmalı gramer inceleme teknikleri kullanılmıştır.

Because of the phonetic reasons occurring in the process of articulation of voiceless consonants, the enlargement of sound path of those consonants is called sonarisation. Sonarisation is one of the most common sound events observed in many world languages and Turkish language.
This sound event is observed since the earliest periods of Turkish language and especially in some historical ages and contemporary dialects as a significant tendance. Basing on Turkish Language, sonarisation is considered to have occurred in relation to some reasons such as easy saying (the east effort rule), shortening of long vowels, voiceless consonants’ presence between two vowels and again those consonants’ neighbouring some other consonants.
In this study, the sound event of sonarisation is examined with its reasons in Oghuz, Kypchak, North-East and Qarluq groups as contemporary Turkish written languages. In the examining process, diachronic, synchronic, and comparative grammar analysing techniques have been used.

Bu çalışma, Köprülüzade el-Hac Ahmet Paşa’nın Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan H. 11 Muharrem 1150 / M. 21 Mayıs 1737’de vakfettiği ve H. 1214 / M. 1800 tarihinde kızı Aliye Hanım tarafından Anadolu Muhasebesine kaydettirilen, Nakkaş Paşa Yalısı ve diğer gayrimenkulleri içeren bir vakfiyeyi konu almaktadır. Vakfiyeden hareketle, vakfın ve vakıf mülklerinin bu günkü durumu, o dönem vakıf gelirlerinin ne kadar olduğu ve bu gelirin nerelere harcandığı gibi bilgiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine Köprülüzade el-Hac Hafız Ahmet Paşa’ya ait diğer vakfiyelerden, çalışma konusu olan vakfiyede zikredilen eserlerle ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

This study is the subject a waqfiya including Nakkaş Paşa Mansion and other realities that Köprülüzade al-Haj Hafız Ahmet Pasha devoted it in Üsküdar-Kuzguncuk in H. 11 Muharrem 1150/ A.D. 21 May 1737 and registered to Anadolu Muhasebesi by his daughter Aliye Hanım in H. 1214 / A.D. 1800. According to waqfiya, the situation of waqf and waqf’s realities, how much waqf’s income in past period and where had been spent these incomes as knowledges are tried to bring up. Once more, trying to the knowledges, related to works that mention in waqfiya from the other waqfiyas of Köprülüzade el-Hac Hafız Ahmet Pasha.

Yayın İlkeleri

Cover and Table of Contents