Cilt: 9 - Sayı: 3

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Aralık 2017

Cilt: 9 - Sayı: 3


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Bu çalışmanın konusu doğal afetlerin Ayvalı yerleşmesine etkilerini incelemektir. Çalışma alanı Malatya ilinin kuzey batısında Darende ilçesi yönetim alanı içerisinde yer alır. Kasaba, Ayvalı Tohma ve Ayvalı Çayının açmış olduğu dar-derin vadilerin yüksek derecede eğimli yamaçları ve vadi tabanları üzerinde kurulmuştur. Kasabadaki konutlar, yollar, tarım alanları toprak kayması, kaya düşmesi ve sel riski ile karşı karşıyadır. Yerleşmenin morfolojik bakımdan uygun olmayan bir sahada kurulması olası afetlerde zararı arttıran en önemli etkendir. Sonuç olarak Ayvalı kasabasında sel, Kütle hareketleri, gibi doğal afetler görülmektedir. Ayrıca yerleşmede meydana gelen doğal afetlerde zararın artmasında beşerî faktörlerin etkisi büyüktür.

This study examines the effects of natural disasters on settlement of Ayvalı. The study area is located in the administrative area of the town of Darende in the north west of Malatya province. The town was built on the high-sloping slopes and valley floors of narrow-deep valleys where Ayvali Tohma and Ayvalı creek opened. Houses, roads, farmland in the town are faced with landslide, rockfall and flood risk. Establishment of a settlement in an unsuitable morphological area is the most important factor that increases the damage in possible disasters. As a result, there are natural disasters such as floods and mass movements in the town of Ayvalı. In addition, the impact of human factors on the increase of damage in settlement natural disasters is great.

It is known that individuals’ first languages might have effects on their second language learning. Accordingly, similarities between languages may ease learning process whereas differences may hinder the process depending on the closeness of two languages. In this respect, it is expected that for Turkic languages which share some linguistic characteristics there may be an effect of positive transfer due the similarities among Turkic languages. However, this may not be the case.
In the scope of this study, the typological and phonological similarities and differences between Turkish and Kazakh languages and their effect on learning Turkish as a foreign language were investigated. As a result of the analysis, it was found out that there were significant differences among students which resulted from the typological similarities and differences between Kazakh and Turkish on students’ pronunciation in terms of gender, length of residence and participants’ self-assessed Turkish proficiency.

Bu çalışmanın amacı, Halid Ziya Uşaklıgil’in “Çöl Kızı” hikâyesiyle Refik Halid Karay’ın “Eskici” hikâyesini karşılaştırmak ve ikisi arasındaki metinlerarası ilişkiyi tespit etmektir. “Eskici” hikâyesi, “Çöl Kızı” hikâyesinin bir pastişidir fakat, onun bir taklidi olmakla kalmaz; teknik bakımdan ondan daha gelişmiş bir düzeye çıkar. Bunun yanında Refik Halid hikâyesini, Halid Ziya’nın kurduğundan farklı ve hatta ona zıt bir ideolojik zemin üzerinde kurar. Okurunu “ötekiyle” empati kurmaya sevk eden “Çöl Kızı” hikâyesinin tersine “Eskici” hikâyesi, “öteki” üzerinden millî kimliğini inşa etme fikri üzerinde temellenir. Böylece ikinci hikâye birinciyi “nakz” eder. İmparatorluktan ulus-devlete geçişin zihniyette yarattığı değişimi edebî eserler üzerinde göstermesi bakımından iki hikâye arasındaki metinlerarası ilişki dikkat çekicidir.

The aim of this study is to compare two short stories, “Çöl Kızı” (Desert Girl) by Halid Ziya Uşaklıgil and “Eskici” (Junkman) by Refik Halid Karay and to determine the intertextual relationship of them. “Eskici” is a pastiche of “Çöl Kızı” but, it is not merely an imitation; technically it goes beyond “Çöl Kızı”. Besides, Refik Halid builds his story on an ideological ground different from and even opposite to that of Halid Ziya’s story. Unlike the story “Çöl Kızı”, which enables the reader to empathize with “the other”, the story “Eskici” is based on the idea of building a national identity over “the other”. Thus, the second story disaffirms the first. The intertextual relationship of the two stories is noteworthy in terms of indicating the change of mentality, which occurred due to the transition from empire to nation-state.

Tarihsel dönemlerin isimlendirilmesinde, insanlığı etkileyen evrensel nitelikli olaylar esas alınmıştır. Bu dönemler belirlenirken sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeler önemli rol oynamıştır. Türk müzik tarihine yönelik yapılan araştırmalarda daha sağlıklı tespitlerin yapılabilmesi için, kültürel ve yapısal değişim sürecinin katmanlara ayrılması önem arz etmektedir. Türk müzik tarihi ilk evrelerinden, günümüze kadar çeşitli dönemlere ayrılmaktadır. Türk müziğine ait dönem tespiti çalışması sayısı kadar, farklı dönem tasnifleri mevcuttur. Yapılan çalışmaların bir kısmında Batı müziği dönem anlayışındaki aynı isimler kullanılırken, diğer bazı çalışmalarda ise sadece yüzyıllara dayalı bir dönem anlayışı sergilenmiştir. Bu tür dönem anlayışına yönelik farklılıklar, araştırmacılarda kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türk müzik tarihine ait özgün yedi dönemden oluşan bir öneri geliştirilmiştir. Bu önerinin, siyasi, kültürel, ekonomik gelişmeler ile paralellik göstermesine özen gösterilmiştir.

In the naming of historical periods, universal events that affect humanity are taken as basis. Social, political, cultural and economic developments played an important role when these periods were determined. It is important for the cultural and structural change process to be divided into layers in order to make more sound determinations in the researches made about Turkish music history. The history of Turkish music is divided into various periods, from the first stages to the present day. As far as the number of period finding studies belonging to Turkish music, there are different period grades. In some of the works done, the same names were used in Western music period understanding. While in other studies only an understanding of the period was based on centuries. Differences in the understanding of such a period lead to confusion among researchers. The copying of the western termination theory into Turkish music history has been a controversial practice in itself. Within this study, a proposal consisting of original seven periods of Turkish music history was developed. Care has been taken to ensure that this proposal is in parallel with political, cultural, economic developments and music styles.

İbn Fadlan Halife Muktedir döneminde, elçilerin yanında Bulgar Hükümdarı Almış Han’a halifenin mektubunu okumakla görevlendirilmiş bir seyyahtır. Ayrıca 4.000 dinarlık maddi yardım ile birlikte birçok hediyenin sorumluluğu da İbn Fadlan’a verilmiştir. Bu seyahat sırasında vermiş olduğu olumsuz bilgiler, tamamen kişisel görüşüdür. Oğuzlarla ilgili olarak birçok seyahatnameyi incelediğimizde İbn Fadlan kadar aşırıya kaçan küçümsemeye rastlamadık. 921-922 yıllarından önce ve sonra Asya’ya giden seyyahların eserleri incelendiğinde genellikle Türklerin ahlakî yönü, dürüstlük ve kahramanlıkları anlatılmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmada Oğuzlarla ilgili olarak söylenilenlerin doğru olmadığını ve şifahî rivayetlere dayandığını tespit etmeye çalıştık.

İbn Haldun was a traveller who had the duty of reading a letter from Khaliph Muktedir to Bulgarian sovereign Almış Han. İbn Haldun was also given the responsibility of 4.000 dinar of financial support and many gifts. During his travel, the negative informations that he gave are compleyely his own thoughts. When we look into many travelogues about Oghuz clan, we realize that we have never seen such insultings as İbn Haldun did. When traveller’s pieces are studied who went to Asia before and after 921-922 yeas, we see that they usually tell about Turk’s behavior, honesty and their bravery. We tried to identify that storiesabout the Oghuz clan are not true and they are only verbal romours.

Köl Tigin yazıtının güneydoğu yüzünde yer alan

In this paper, we will discuss our project, entitled as “Ottoman Monuments in Macedonia”, supported by Scientific Research Projects of MSGSU. This field work Project we undertook in the months of Julyand September 2014. Many structures were identified as a result of field work. We have gathered many data in this field work that will be presented with an assessment over all. In this context, we will study Ottoman Monuments previously listed as an inventory work by the Macedonian State Ministry of Culture in 1991. In this Project we verified the list of Ottoman structures in Macedonia taken from the Macedonian State Ministry of Culture. Also we found recently identified Ottoman structures which are not in this list. Also the structures in this list which are in existentor repairs performed will be discussed. Emergency repairs, maintenances tageand their latest state of the structures will be examined. Ottoman monuments that stil preserve the original characteristics of these structures will be highlighted. Ottoman structures that we have identified will be informed with their over all architectural features.

Araştırmanın amacı Coğrafya dersinde yapılandırmacı yaklaşım, 5E modeline göre öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile programa dayalı öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinin dersteki başarıları ve derse karşı tutumları arasında ön test ve son test ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık olup olamadığının belirlenmesidir. Araştırmada kontrol gruplu ön test- son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 10. sınıf öğrencilerinden rasgele seçilen bir deney bir de kontrol grubu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilere “Başarı Testi” ve likert tipi “Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çözümlemede sayı, yüzde, ortalamalardan yararlanılmış ve tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA (two-way ANOVA for repeated measures) teknikleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre yapılandırmacı yaklaşım 5E modelinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları ve coğrafya dersine yönelik tutumları kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p<0,05). Sonuç olarak; 5E modeline dayalı öğrenmenin coğrafya öğretiminde etkili olduğu belirlenmiştir.

The aim of this research is to study the influence of learning designed in accordance with Constructivist 5E model activities on students’s academic success and their attitudes towards geography classes a secondary school 10th grade subject. The basic research method is the pre-test/post-test experimental research technique with control groups. Throughout the research, Academic Success Test has been used in order to measure the change in students’s success. In addition to this test, the Geography Class Behavioural Scale have also been applied. Along with the 2x2 t-test (pre-test / post-test model with control groups), one-way variant test (repeated measures) has been adopted while analysing the sub-problems of the study and comparing the pre-test grades of test and control groups. The study has been carried out by studying on a test group and a control group from 10th grade students in 2010-2011 academic year. Classes based on 5E model have been conducted with the test group while teachers have been given the chance to choose and shape their teaching environment from other methods other than 5E model for the control group. The results have shown that the test group exposed to Constructivist 5E model has achieved considerable success and developed a keener behaviour towards geography classes in comparison with the control group students.

Çağdaş Kırgız edebiyatı, Sovyet dönemi ve bağımsızlık sonrası dönemde büyük farklılıklar göstermektedir. Sovyet döneminde sosyal ve siyasi hayatın yanı sıra edebi hayatta da Sovyet ideolojisi baskın durumdadır. Geleceği şekillendirecek olan çocuklar ve dolayısıyla çocukların psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yer tutan kitaplar, bu ideolojinin egemenliği altındadır. 20. yüzyıl Kırgız çocuk edebiyatı sahasında “Kölçüktögü Ay” (Gölcükteki Ay) adlı eseri ile büyük bir yankı uyandıran Turar Kocomberdiyev önemli çocuk edebiyatı şairlerinden biridir. “Kölçüktögü Ay” eseri, şaire “en iyi lirik şair” unvanını kazandırmıştır. “Kölçüktögü Ay” yayımlandığı andan itibaren herkesin takdirini kazanan şair, eserinde yaratılmak istenen Sovyet tipine hâkimdir. Eser, toplumun ileri seviyeye erişmesine katkıda bulunacak birey modelini, değerler kazanımıyla çocuklara aşılamaya çalışmaktadır. Şair, sade ve etkili bir anlatım tarzıyla didaktizmi başarılı bir şekilde bütünleştirmiştir. Bu çalışmada, Turar Kocomberdiyev’in “Kölçüktögü Ay” adlı eseri “sevgi, hoşgörü, empati, yardımlaşma, çalışkanlık, sorumluluk, dürüstlük, arkadaşlık-dostluk” değerleri bakımından incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi esas alınarak yapılmıştır. Eserde tespit edilen değerler, örneklendirilerek yorumlanmıştır.

Contemporary Kyrgyz Literature differs greatly between the Soviet period and the post-independence era. The dominance of the Soviet ideology can be felt not only in social and political spheres but also in the realm of literature during the Soviet period. Children, who will shape the future, and consequently books, which hold an important place in the psycho-social development of children, are under the hegemony of this ideology. Turar Kocomberdiyev, who left a great impact on the field of 20th-century Kyrgyz children's literature with his work titled "Kölçüktögü Ay" (The Moon in the Pond), is among important children's poets. His work “Kölçüktögü Ay” won him the title of "best lyric poet." The poet, who gained approval from all fronts after “Kölçüktögü Ay” was published, has excellent command over the desired Soviet-type in his work. The work strives to instill into children an individual model that will assist in carrying society to higher levels through value acquisition. The poet integrated didacticism with a simple and effective narrative style.
In this study, Turar Kocomberdiyev's work titled “Kölçüktögü Ay” was examined with regards to the values of "love, tolerance, empathy, solidarity, hard work, responsibility, integrity, friendship-camaraderie." Data for the study was obtained using the document analysis as a qualitative research method. Examples were given and interpreted for values detected within the work.

Bu makale Lale Müldür’ün Kenan İlinde Bir Adam şiiri üzerine genel dilbilim ve biçembilim açısından şiirin sezdirim değerini dikkate alarak bir çözümleme denemesidir. Şiirin dizgesel yapısından anlam örgüsüne kadar taşıdığı metinsel bütünlüğü, ayrı ayrı öğelerin çözümlenmesini beraberinde getirmektedir. Dilsel söylemin ifşa edilmiş bilişsel önermelerle kaynak-alıcı arasındaki ilişkide, gündelik/hazır dilde bile bir takım anlam yitimlerinin önüne geçmekte zorluk çektiği göz önüne alınırsa; şiir dili için bu daha karmaşık bir süreci beraberinde getirmektedir. Bu çalışma biraz da Lale Müldür’ün sözü edilen şiirine genel dilbilim ve biçembilim referansları açısından bakmanın yanı sıra; anlam kodlarının dilsel açıdan güçlendirilmesine yönelik bazı dikkatleri içermektedir.

This artical is an analysis essay on Lale Müldür’s ‘A Poem of Man in Kenan cities’ about general grammer and Stylistics with the notice of poem sensed degree. Carries the structure of the string up to the meaning of the poem textological integrity, brings the individual items are resolved.If it is consider to be difficult to loss of meaning even daily language in relationship between source-receiver and cognitive proposition Linguistic discourse disclosed, this brings more difficult times for the poem language.This work contains research about general grammer and stylistics mentioned Lale Müldür’s poem as well as includes some attention to the strengthening of codes of meaning in linguistic terms.

Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri Sivas konsolosu Milo Augustus Jewett’in ülkesine gönderdiği raporlar arasında Ermeniler ve özellikle Sason olayları ile ilgili olanlar Osmanlı arşiv belgeleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Jewett’in raporları genel olarak değerlendirildiğinde Ermeniler lehinde ve Türkler aleyhinde bir tutum sergilediği aşikârdır. Bu durum dönemin siyasi ve sosyal yapısıyla alakalı görünmektedir. Zira yabancı güçler, bu dönemde Osmanlı topraklarında bağımsız bir Ermeni Devleti görmek istemektedirler. Jewett tam da bu amaca hizmet edecek şekilde Türkler ve Ermeniler arasında yaşanan olayları çalışmada da izah edileceği şekilde tamamen Ermenilerin masumiyeti üzerine açıklamaya çalışma gayreti içerisinde olmuş, yazdığı raporlarında bu eğilimi açıkça göstermiştir.

Among the reports sent to the country by Milo Augustus Jewett, the Consul of the United States of Sivas in the United States, the Armenian and especially those related to the Sason incidents were evaluated in comparison with the Ottoman archive documents. When Jewett's reports are generally evaluated, it is evident that he is in favor of the Armenians and against the Turks. This seems to be related to the political and social structure of the period. Because foreign powers want to see an independent Armenian state in the Ottoman territory at this time. Jewett strived to explain the innocence of Armenians entirely in such a way as to explain the events between the Turks and the Armenians in a way that would serve this purpose, and he clearly showed this tendency in his writings.

Mevlevîlik, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin görüş ve tasavvufi düşünceleri üzerine kurulmuş bir tarikattır. Mevlânâ’nın temellerini attığı bu tarikatı oğlu Sultan Veled ve Hüsâmeddin Çelebi geliştirip sistemleştirmiştir. Sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuş olan Mevlevîliğin kendine has adap ve erkânı vardır. Mevlevîliğe bağlanan, bu yola giren kişiye de Mevlevî denilmektedir. Mevlevî şairler, şiirlerinde Mevlânâ ve Mevlevîliği sıkça konu edinmişlerdir. Biz de bu çalışmamız için 17. Yüzyıl Mevlevî şairlerinden olan Birrî Mehmed Dede’nin Divânı’nı inceledik ve şairin şiirlerinden hareketle Mevlevîleri nasıl tanımladığını, Mevlevîlerin hangi özelliklerine değindiğini, onları nasıl anlattığını gözler önüne sermeye çalıştık.

The Mevlevi order is a cult that founded on Mawlana Jalal al-Din Rumi’s sufism thoughts and notion. Sultan Veled and Hüsameddin Çelebi who were the sons of Mawlana developed and methodized the cult. Mevlevi order which has unique convenances and notables is based on love and tolerance. Mevlevi is a person who is committed to Mevlevi order. Mevlevi poets subject Mawlana and Mevlevi order often. We examined one of the 17. Century Mevlevi poets, Birrî Mehmed Dede’s Divan for our study. We tried to display how he defines Mevlevi, how he refers Mevlevi’s features and how he narrates them.

Ahilik siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi alanlarda oldukça geniş bir yelpazede etkinliğe sahip bir teşkilat olup kökeni ve özellikleri ile ilgili farklı disiplinlerden araştırmacılar, çeşitli değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu çalışmada ise ahilliğe farklı bir pencereden bakılmış, XVI. yüzyılda Türkiye sınırları içinde yer alan ahi adlı yerleşmelerin dağılışı ortaya konulmuştur. Söz konusu dağılış Ahilik teşkilatının mekansal etkisini göstermesi açısından önemlidir. Ahilik teşkilatı, kurumları, faaliyet ve etkinlikleriyle XVI. yüzyıl Türkiye’sine (hem şehir hayatına hem de kır hayatına) mührünü vurmuş bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Ahi adlı yerleşmelerin Anadolu’nun Türkleşmesi esnasında “uç” olarak kabul edilen batı bölgelerde diğer sahalara nazaran daha yoğun olması dikkat çekici bir durumdur.

Akhism, is an organization with efficacy in a very large spectrum in the field of political, social, cultural and economic areas, researchers from various disciplines have made some assessments related to the its origin and properties. In this study there is a different perspective about Akhism; is revealed distribution of settlements named Akhi in the scale of the XVI. Century Turkey. This distribution is remarkable for demonstrating the spatial of Akhism Organization. Akhism Organization can be seen as an institution that has hit the seal to the XVI. Century Turkey with their activities and events (both city life and rural life). Thus, it is remarkable that settlements named Akhi is more intense in the western regions which is accepted as a border during the Turkization of Anatolia than the other regions.

Shifting in and out of public eye ever since its original appearance in the 1980ies, Gothic subculture, music and aesthetics in their impressive variety have become a prominent established element in global media, art and culture. However, understanding of their relation to female gender and expression of femininity remains ambiguous, strongly influenced by stereotypes. Current research critically analyses various distinct types of Gothic subculture from feminist angle, and positively identifies its environment as female-friendly and empowering despite and even with the help of its strongly sexualized aesthetics. Although visually geared towards the male gaze, Gothic subcultural environment enables women to harness, rather than repress the power of attraction generated by such aesthetics.

Türk kültürünü yansıtan en önemli şahsiyet ve eserlerden biri de Nasreddin Hoca ve fıkralarıdır. Nasreddin Hoca ve fıkraları, Türk dünyasının hemen her yerinde herkes tarafından bilinir, sevilir ve anlatılır. Türk dünyasının ortak karakterlerinden ve ürünlerindendir. Fıkra karakteri olarak toplumdaki aksaklıkları, yanlışlıkları, eylem veya söylemlerdeki çarpıklıkları örtülü olarak incitmeden nükteli olarak bize yansıtır. Hocanın fıkralarında; edebiyat, sanat, resim ve halk inanışları gibi birçok dalların izlerine rastlamak mümkündür. Gencinden yaşlısına kadar toplumun her kesimi tarafından çok sevilen Nasreddin Hoca ve fıkraları Türkçe ders kitaplarında ders işleme sürecinde, metin ve tarihî şahsiyet olarak Millî Kültür, Okuma Kültürü, Değerlerimiz temalarında çok kullanılır. Bu çalışmada 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında Nasreddin Hoca ve fıkralarına yer verilme sıklığını; kitaplara hangi fıkraların seçildiğini; fıkraların öğrencilerin seviyelerine uygun olup olmadıklarını; yapılan çalışmalarda değinilen tartışmalı fıkraların ders kitaplarında bulunma durumlarını; Nasreddin Hoca fıkralarının ders kitaplarında hangi amaçlarla kullanıldığını tespit etmek amaçlanmıştır. Nasreddin Hoca ve fıkralarından kitaplarda yararlanma durumları belirlenerek bu tür kullanımların kültür ve değer aktarımında ne ölçüde etkili olabileceği yorumlanmış, Türkçe ders kitabı hazırlayanlara birtakım önerilerde bulunulmuştur.

One of the most important personalities and works reflecting Turkish culture is Nasreddin Hodja and his anecdotes. Nasreddin Hodja and his anecdotes are known, liked and taught by almost everybody in the world of Turks. He is and his anecdotes are the common characters and products of the world of Turks. As an anecdote character, he wisely reflects the disruptions, mistakes in the society, the distortions in the actions or discourses, unhindered. In Hodja’s anecdotes it is possible to see the traces of many branches as literature, art, painting and folk beliefs. Much loved by every segment of society from young to old the Nasreddin Hodja anectodes are used in Turkish textbooks, as text and historical personality in National Culture, Reading Culture, Values themes. This study aims to identify the frequency of the placement of Nasreddin Hodja and his anecdotes in class 1-8 Turkish textbooks; which anectodes are chosen for textbooks; if anectodes are selected according to the level of the students or not; the cases of inclusion in textbooks of controversial anecdotes mentioned in studies; for what purposes Nasreddin Hodja's anecdotes are used in textbooks. The using cases of Nasreddin Hodja and his anecdotes in books were determined, and the extent to which such uses could be effective in culture and value transfer was interpreted. Also a number of suggestions were made to Turkish textbooks writers.

Güç, kudret, boyum eğdirme, emretme, itaat ettirme gibi farklı anlamlara gelen otorite kavramı üzerinde ortak bir tanım vermek oldukça güçtür. Hemen her toplumda bireylerin doğumlarıyla birlikte, bir şekilde otorite ile karı karşıya kaldıkları bir gerçektir. Bu durumun gerçekleşmesinde ise toplumların kültürel yapıları, inançları ve hukuk kuralları etkili olmaktadır. Bu enstrümanların etkisi otoritenin biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada otorite kavramına yüklenen farklı tanımlar verilerek; otorite çeşitleri, otoritenin ortaya çıkışı, Otoritenin fonksiyonları, birey ve toplumsal yaşamda otoritenin yeri ve ilahi dinlerde otorite ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.

It is quite hard to find a common description on the concept of authority which has different meanings such as power, force, submission, order and obey. It is a truth that in almost every society, individuals, with their birth, confront with the authority in any way. Societies’ cultural structure, beliefs and rule of law are effective on being realized of this situation. The effect of these instruments find out the type of the authority. In this research, types of authority, appearance of the authority, the function of the authority, the place of the authority in the individual and social life and the authority relationship in the divine religion are tried to be determined being given the different descriptions of the concept of the authority.

Yayın İlkeleri

Oğuzname, kısaca, Oğuz Türklerinin tarihini anlatan eserdir. Bununla birlikte Oğuznamelerde, Oğuz Han’a gelinceye kadarki dünya tarihine de yer verilmektedir. Oğuz Türkleri, genel Türk tarihi içerisinde önemli bir rol oynadıkları için pek çok Oğuzname kaleme alınmıştır. Kazan Oğuznamesi de bunlardan bir tanesidir. Eser, Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunduğu için bu isimle adlandırılmıştır.
Oğuz Türkçesi unsurlarına, Eski Türkçe dönemine ait eserler de dahil olmak üzere yazı ile takip edilebilen tüm dönemlerde kaleme alınmış eserler içerisinde rastlanmaktadır. İncelemeye konu olan Kazan Oğuznamesi, belirgin bir biçimde Çağatay Türkçesinin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Ancak bununla birlikte dil özellikleri içerisinde, yer yer Oğuz Türkçesine ait unsurlar da karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Kazan Oğuznamesi adlı eserde görülen Oğuz Türkçesi unsurları üzerinde durulacaktır.

Oghuzname is, in short, the work of telling the history of the Oghuz Turks. Along with that, in Oghuznames give place to the history of the world as far as the Oghuz Khan comes. Many Oghuznames were written, because Oghuz Turks played an important role in general Turkish history. Kazan Oghuzname is one of these. The work was named with this name because it was located in Kazan, the capital city of Tatarstan.
Oghuz Turkish elements are found in works written in all periods that can be followed by writing, including the works belonging to the Old Turkish period. Kazan Oghuzname reflects the characteristics of Chagatay Turkish. Howewer, along with that, within the language features, elements belonging to Oghuz Turkish have being also seen. In this study will be emphasized about the elements in Kazan Oghuzname that are used in Oghuz Turkish.

Cover and Table of Contents