Cilt: 10 - Sayı: 1

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Nisan 2018

Cilt: 10 - Sayı: 1


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Bu çalışma, Almanya’da yaşayan Türk anne babaların ana dilin okul başarısına etkisine ilişkin görüşlerini saptamak ve bazı değişkenler ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama modelinde olan bu çalışmanın çalışma grubunu Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan çocuğu ilkokula devam eden 135 Türk anne ve baba oluşturmaktadır. Veriler toplanırken, araştırmacılar tarafından gerekli izinler alınmış ve verilerin toplanmasına geçmeden önce anne babalara çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Oluşturulan anket formundaki sorular uzman görüşü alınarak gözden geçirilmiştir. Gözden geçirilen anket formu pilot olarak 35 Türk ailesine yapılmış, bu pilot çalışma sonucunda istenilen ölçüde cevaplanamayan ve yeterince açık olmadığı anlaşılan sorular anketten çıkarılmış, eksik noktalara ilişkin sorular eklenmiş ve tekrar uzman görüşleri doğrultusunda anket formuna son şekli verilmiştir.
Araştırma sonucunda ana dilin önemi hakkında bilgisi olan katılımcıların çoğunluğu ana dilin okul başarısına etkisinin olduğunu ve ikinci dil ediniminde temel oluşturduğunu; bilgisi olmayanlar ise ana dilin okul başarısına etkisinin olmadığını ve ikinci dil ediniminde temel oluşturmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak anadilin okul başarısı ve ikinci dil ediniminde etkisinin olduğu bilgisinde anadilin öneminin bilinmesi önemli bir etkendir.

This study is designed and conducted to determine the opinions of Turkish parents living in Germany about the effect of mother tongue on success at school and identify its relation with certain variables. This study is a descriptive survey model as a quantitative research design and its sample consists of 135 Turkish parents in Duisburg city of Germany whose children were enrolled to primary school. In data collection, necessary permissions were obtained and before data collection parents were informed about the study. A questionnaire form developed by the researchers was used as a data collection tool. Items in the questionnaire were reviewed by obtaining expert opinion. The pilot study was conducted with 35 Turkish parents, and items which were unsatisfactorily unanswered and found to be unclear were removed. New items for missing parts were added, expert opinion was reobtained, and final version of the questionnaire was formed.
At the end of the study, the majority of the participants who had knowledge on the importance of mother tongue reported that mother tongue had effect on success at school and formed a basis in second language acquisition, whereas those who did not have knowledge reported that mother tongue neither had any effect on success at school nor formed a basis for second language acquisition. Therefore, knowledge on the importance of mother tongue is an essential factor in knowing its effect on success at school and second language acquisition.

Sivil toplumun ve sivil toplum anlayışının temelini oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyada yaşanan siyasal, sosyal, teknolojik ve ekonomik değişimlerin sonucunda yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelişim göstererek, kalkınmada ve toplumsal düzenin sağlanmasında önemli aktörler konumuna ulaşmışlardır. Günümüzde birçok alanda yer alan STK vardır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bilgi hizmetlerine yönelik oluşturulmuş STK’ların yaptıkları çalışmaların neler olduğunu, ayrıca mesleki hakların savunulması konusunda neler yaptıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamak için ise anket tekniğinden yararlanılmıştır. Ankete verilen yanıtların sonucunda STK’ların bilgi hizmetlerine ve mesleki haklara yönelik önemli çalışmalar yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca STK’ların siyasal yönetim karşısında çoğunlukla pasif ve yeterince etkin olmadıkları; temel sorunlarının bütçe ve bürokratik engel olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda STK’ların misyonlarını yerine getirebilmeleri ve daha etkili olabilmeleri için önerilerde bulunulmuştur.

Non-Governmental Organizations, which form the basis of civil society and civil society understanding, have become important actors in development and maintaining social order and have developed at local, national and international scale, as a result of the political, social, technological and economic changes taking place in the world especially in the last quarter of the 20th century. NGOs exist in many fields today. This study is intended to reveal the works of NGOs created for information services in Turkey and what they have done in the defense of professional rights. The descriptive method was used in the study. Survey technique was used to collect data. As a result of the responses to the survey, it was concluded that NGOs have performed important studies on information services and professional rights. Besides, it was determined that NGOs are generally passive-and not effective enough-against political administration; and their basic problems are the budget and bureaucratic obstacles. In this direction, proposals have been made so that NGOs can fulfill their missions and become more effective.

Kırsal yerleşimlerde tarım kültüründen uzaklaşılmasıyla birlikte bu kültürün etkisi ve ihtiyaçları doğrultusunda vücut bulmuş yöresel mimarlık ürünleri atıl duruma gelmişlerdir. Çalışmaya konu olan Bucak ilçesindeki bağ evleri de aynı süreci yaşayan, günümüzde eski işlevini kaybederek bir kısmı farklı amaçlara hizmet eden ve bir kısmı da metruk halde bırakılan münferit yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağ ve bahçelerde tarımla uğraşan ailelerin mevsimsel olarak kullandıkları bağ evleri, yakın çevresinde var olan yapı malzemesi ile inşa edilen, işlevsel olarak şekillenen plan tipolojisiyle yöresel mimariyi anlatan araçlardan biridir.
Çalışma, Bucak ilçesinde tespit edilen evlerden ve evleri kullananlardan elde edilen veriler doğrultusunda yapılan gözlemlere ve mevcut literatürün taramasına bağlı analiz yöntemine dayanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma Bucak yöresindeki bağ evlerinin mimari, strüktür ve malzeme özelliklerini belirlemeyi, kullanım biçimleri ve amaçlarını ortaya koymayı ve günümüz koşullarına adapte edilebilme olanakları hakkında değerlendirmeler yapmayı hedeflemektedir.

As rural cultures have been moved away from the agricultural culture, the local architectural products that have been formed in accordance with the needs of these cultures have become redundant. The vineyard houses in the district of Bucak, which is the subject of the study, are abandoned buildings having the same process by losing their former function today and some of them serve different purposes. The vineyard houses which are seasonally used by farming families and built with nearby building metarials, are one of the means that describe the local architecture.
The study is based on the observations made in the direction of the data obtained from the houses and houses used in the district of Bucak and the analysis method according to the current literature survey. The aim of this study is to determine the architectural, structural and material properties of the vineyard houses in Bucak region, to evaluate their usage patterns and their aims and to evaluate the possibilities of adapting to today's conditions.

Bu çalışmada Konrad Bayer’in alışılmıştan çok farklı bir dil kullanımıyla yazmış olduğu “Altıncı His” adlı romanında hâkim teknik olarak kullandığı montaj incelenecektir. Bayer’in romanı 14’ü ölümünden sonra ilave edilen ek bölümünde olmak üzere yaklaşık iki yüz paragraftan oluşur. Bu iki yüz paragrafın her birinde edebî montajın farklı bir kullanım olanağı gözler önüne serilir. Eserde edebî montajın bu yoğunlukta ve çeşitli şekilleriyle denenmesi, dil sisteminin normlarına şüpheyle bakılmasını ifade eder. Bu aynı zamanda yazarın mevcut sisteme bakışını da gösterir. “Altıncı His” te Bayer için montaj dilsel bildirişimin sınırlarını keşfetme vasıtasına da dönüşmüştür.

This study is intended to take into consideration montage that Konrad Bayer used as a dominant technique in his novel “Sixth sense”, which he wrote with an extraordinary language use. Bayer’s novel is composed of almost two hundred paragraphs, fourteen of which take place in the part added after his death. In each of these two hundred paragraphs, a different possibility of the use literary montage is presented. The intensity and variety of literary montage in the novel may be said to point out a critical view of the norms of the linguistic system. This also indicates the perspective of the author to the existing system. In “Sixth Sense” montage turns into the means of discovering verbal communication.

Modernizm sonrası Amerika’da bir sanat akımı olarak ortaya çıkan Postmodernizm, modernizmi eleştiren, onun özelliklerine ya karşı gelen ya da onu tamamlayan bir düşünce hareketidir. Modern edebiyat anlayışından ayrılarak kendine farklı öz ve biçim oluşturan Postmodern yazın; metinlerarasılık, üstkurmaca, çoğulculuk teknikleriyle okuyucuyu metni yeniden yazan durumuna geçirir. Tarihi gerçekliklerle kurguyu iç içe geçiren postmodern romanda, daha önceden yazılmış metinlerden yola çıkılarak yeni metinler üretme eylemi vardır. Bu yeni metinlerde anlatıcı aktif rol üstlenerek okuyucuya soru sorar, onu peşinden sürükler ve meraklandırır. Günümüz Türk Edebiyatında üstkurmaca tekniğini kullanarak postmodern romanda önde gelen isimlerden biri Orhan Pamuk’tur. Orhan Pamuk’un, Anlatıcısı metnin şahıs kadrosundan seçildiği ve sanki metnin yazarıymış gibi lanse edildiği ve kendi içinde başka metinlere de yer verildiği Kırmızı Saçlı Kadın adlı eseri bu çalışmada anlatıcının rolü açısından ele alınacaktır. Anlatıcının; romanın kahramanlarından seçildiği, okurun da dolaylı olarak metne dâhil edildiği bu yapıtta postmodern romanların en belirgin özelliği üstkurmaca uygulaması ile birlikte anlatıcı- okur ilişkisi çözümlenecektir.

Postmodernism, which emerged as an art movement in the USA after modernism, is a movement of thought which criticises modernism and opposes the characteristics of modernism or complements them. Postmodern literature, which creates style and substance differently from modern literature, makes the reader rewrite a text by using intertextuality, metafiction, and pluralism techniques. Postmodern literature, which merges fiction and historical facts, involves an action of recreating new texts based on prewritten texts. The narrator undertakes an active role asking questions to the reader, hooking and keeping the reader in suspense in postmodern texts. Orhan Pamuk is one of the most prominent authors of postmodern literature using the metafiction technique in today’s Turkish literature. This paper studies Orhan Pamuk’s novel Kırmızı Saçlı Kadın (The Red-Haired Woman), which involves other texts and includes a narrator selected from the characters of the text and presented as if the author is the narrator, in terms of the narrator’s role. Metafiction, which is the most distinct character of postmodern novels, and the relationship between the reader and narrator will be analysed in this work of art, where the narrator is selected from the characters and the reader is implicitly involved in the text.

Bergson, Halbwachs, Assmann gibi kuramcılara göre, bellekte anıların ne kadarının yer edeceğini, hangi sıra ve ne kadar süre ile muhafaza edileceğini, bireyin kapasitesi ve yönelimi yanında, ağırlıklı olarak dış koşullar belirler. Bunlar, toplumsal ve kültürel çerçevenin koşullarıdır. Söz konusu çerçeveler içine yerleştirilebilenler anımsanır, dışında kalanlar ise unutulur.
Geçmişin yeniden inşası sürecinde hafızanın çerçeveleri; yetişkinlerde, çocuklarda ve yaşlılarda farklılık göstermektedir. Yetişkinlere ve yaşlılara ait deneyimlere sahip olmayan çocukta anılar, farklı sıralama ve önem sırasıyla ortaya çıkmaktadır. Bunun örneklerinden birini de Saša Stanišic’in “Asker Gramofonu Nasıl Tamir Eder” romanında görmek olasıdır. Stanišic, Mart 1992’de Bosna-Hersek’te patlak veren ve Kasım 1995’e kadar Avrupa’nın ortasında meydana gelen vahşeti bir çocuğun, Ortodoks Sırp bir babanın, Bosnalı Müslüman bir annenin çocuğu olan Aleksandar Krmanovic'in gözünden, onun yerleştirdiği çerçeveden okura aktarmaktadır. Romanın başında ve sonunda büyükbaba Slavko’nun ölümü yer alır. Savaş, çocuk Aleksandar’ın dünyasını alt üst eder. Ailesiyle Almanya’ya göç eden Aleksandar, tamamen yitip gitmemeleri için memleketini anılarında yeniden kurmaya çalışır. Büyükbabasının mezarını ziyaret için geri döndüğünde ise Aleksandar artık bir yetişkindir.
Bu çalışmada, kurmaca bir yapıt örneğinde, geçmişin yeniden inşası sürecinde bir çocuğun neleri anımsadığı, neleri unuttuğu, yani “hafızasının çerçevesi” gösterilmeye çalışılmıştır.

According to the theorists like Bergson, Halbwachs and Assmann, the amount, the order and the length of the remembrance in memory are determined by the external conditions as well as the capacity and the orientation of individuals. These are conditions of the social and cultural framework. What can be put into these frameworks is remembered, what is outside of them is forgotten.
The frameworks of memory in the reconstruction process of the past are different in adults, children and older people. In children who don’t have the experiences of adults and older people the memories emerge in different order and in different order of importance. It is possible to see an example of this in the novel “How the soldier repairs the gramophone” by Saša Stanišic. Stanišic transfers the brutality which broke out in Bosnia-Herzegovina in March 1992 and took place in the middle of Europe until November 1995 from the viewpoint and from the framework of Aleksandar Krmanovic who is the child of an orthodox Serbian man and a Bosnian Muslim woman. In the beginning and end of the novel the death of grandfather Slavko is featured. The war destroys the life of child Aleksandar. Aleksandar who immigrates to Germany with his family tries to reconstitute his homeland in his memory lest it is totally wiped out and he is an adult when he returns to visit the grave of his grandfather.
In this work, it was attempted to show what a child remembers or forgets in the reconstruction process of the past, namely “the framework of his memory” in a fictional work.

Tartışmalı bir şizofreni tanısı konulan Rober Walser, tıp dünyasını ve edebiyat bilimcileri karşı karşıya getiren İsviçre edebiyatının önemli yazarlarından birisidir. Gerek yaşam öyküsü gerekse yapıtları ile ilginç bir dünyanın kapılarını açan yazar, son dönemlerde İsviçre yazınında ayrıcalıklı bir konuma erişir. Yazarın ilginç ve ayrıcalıklı yanı, tipik şizofrenik özellikler gösterirken oldukça zeki bir kişi izlenimi yaratmasından kaynaklıdır. Onun hem aile ilişkilerinin hem de toplumsal ilişkilerinin olumlu bir tablo çizmemesi, kişilik yapısında normal olmayan semptomların ortaya çıkmasında etkili olur.
Özellikle romanları onun yaşam öyküsüne dair önemli veriler içerdiği için yapıtlarını değerlendirirken biyografisini göz ardı etmek yanlış saptamalara neden olabilir. Bu bağlamda romanları Walser’i tanıtmada önemli bir işlev üstlenir. Kaldığı klinikler, onun hem edebi kimliğinde hem de bireysel/toplumsal hayatında önemli bir iz bırakır. Bu izler, yapıtlarında yoğun bir biçimde yer aldığı için onun yarattığı karakterlerde de Walser’i bulmak olanaklıdır. Bu yüzden romanları, kendisi gibi sıra dışı bir dünyanın kapılarını açar.

Robert Walser, who was diagnosed with a controversial schizophrenia, is one of the most important authors of Swiss literature that confronts the medical world and the literary scholars. The author, who has opened the doors of an interesting world with his life stories and works, has recently achieved a privileged position in the Swiss literature. But his interesting and privileged side is sourced that, he creates an impression of a very intelligent person, while showing a typical schizophrenic features. The fact that both his family relations and his social relations do not make a positive Picture is effective in the appearance of unusual symptoms in personality structure.
Especially his novels contain important data on his life story, it can be misleading to ignore his biography while evaluating his Works. In this context novels play an important role in promoting Walser. Especially the clinics leave an important mark. both in his literary identity and in his individual / social life. Because these traces are heavily involved in their Works it is possible to find Walser in the characters he created. Because of this, his novels opens the doors of an unconventional world like himself.

Zafer Şenocak ist einer der bekanntesten Vertreter der türkischstämmigen Autoren in Deutschland. Er thematisiert in seinem autobiographischen Roman die Identitätsproblematik des Einzelnen aber auch zum Teil der Gesellschaft, in dem er die Ereignisse aus der Sicht des Protagonisten Sascha Muhteschem schildert. Der als Journalist und Schriftsteller in Berlin tätige Protagonist hat eine aus Deutschen, Juden und Türken bestehende Familienkonstellation. Er bekommt nach dem Tod seiner Eltern die Tagebücher seines türkischen Großvaters als Erbe. Und diese Tagebücher bringen ihn auf die Idee, der Geschichte seiner Familie nachzugehen, die eigentlich eine Suche nach sich selbst ist. In der vorliegenden Arbeit wird die Identitätsproblematik des Protagonisten nach ihren Ursachen untersucht. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit das Verhalten der Gesellschaft für diese Problematik verantwortlich gemacht werden kann.

Zafer Şenocak is one of the best-known representatives of Turkish authors in Germany. In his autobiographical novel, he addresses the identity problem of the individual as well as part of the collective, in which he describes the events from the point of view of the protagonist Sascha Muhteschem. The protagonist working as a journalist and writer in Berlin has a family constellation consisting of Germans, Jews and Turks. He gets after the death of his parents the diaries of his Turkish grandfather as an heir. And these diaries give him the idea to pursue the story of his family, which is actually a search for themselves. In the present work, the identity problem of the protagonist is examined for its causes. It examines the question to what extent the behavior of society could be held responsible for this problem.

Sunuş

Sigmund Freud’s notion of the “phallic mother” is a significant concept to examine gender, sexuality and power relations not only in social life but also in a literary work. Although phallic mother/woman concept is mostly used to describe omnipotent women in many texts, mostly based on its psychoanalytic origin, this study argues that it is an inadequate portrayal to describe feminine potential and power. In this respect, this study aims to propose another concept that should be used to describe powerful, feminine, securing, un-authoritatively maternal, and freeing mother/woman as “vulvic mother/woman” instead of “phallic”. To examine the differences between phallic woman and vulvic woman, the study analyzes two woman/mother characters from Jeanette Winterson’s two novels –Oranges Are Not the Only Fruit and Sexing the Cherry. Based on the theories from psychoanalysis and a survey on mythology, this study tries to take attention to feminine conceptualizations in relation to the analyzed novels.

Türkçe ve edebiyat derslerinde yazma beceri alanında öğrencilerin duygu, düşünce, istek, hayal, tasarı ve izlenimleri ile bir konu hakkındaki görüşlerini dilin imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı alışkanlığa dönüştürmeleri ve yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Yazma becerisi, hem ana dilinin öğretiminde hem de bir yabancı dilin öğrenilmesinde diğer becerilere göre daha geç ve daha güç kazanılan bir beceridir. Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen amaçlara ulaşılması, ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olabilir. Yazma becerisi, bir yandan bilgi, birikim ve dili etkili kullanmayı zorunlu kılarken diğer taraftan da okuma, dinleme ve konuşma gibi diğer beceri alanlarına yönelik etkinliklerle bütünleşip desteklenmeyi gerektirmektedir.
Bu çalışma, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin dilin etkili kullanılmasının bir göstergesi olan yazma becerisine yönelik algılarını tespit etmek ve deneyimlerini ortaya çıkarmak maksadıyla yapılmıştır. Çalışmada araştırma metotlarından biri olan fenomenografi kullanılmıştır. Fenomenografi, çevremizdeki fenomenler hakkında insanların tecrübelerini ve algılarındaki farklılıkları ortaya çıkarmaya odaklanan ampirik bir araştırma desenidir. Çalışmanın amacına dönük olarak Kırıkkale ilinde üç farklı liseden toplam 15 (on beş) Türk dili ve edebiyatı öğretmeninden veri alınmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze toplanmıştır. Araştırma sonucunda görüşlerine başvurulan öğretmenlerin yazma alanında karşılaştıkları güçlüklere ve bunların çözümü için ürettikleri önerilere de değinilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin yazma becerisini geliştirilmesi için öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın ve onları yazmaya özendirmenin çok önemli olduğunu, öğrencinin seviyesine inmenin yazmayı etkileyeceğini, ödüllendirmenin faydalı olacağını ve yarışmaların önemli olduğunu vurguladıkları görülmüştür. Yine öğretmenler, öğrencilerin ilgisini çekecek konularda yazı yazdırmanın gerekliliğine, teknolojiden yararlanmanın ve yazma alt yapısı oluşturmanın önemine işaret etmişlerdir.

Turkish and literature in the field of writing skills in students’ emotions, thoughts, desires, dreams, projects and the right to a standard of the language their opinions on a topic with making use of written expression in accordance with the rules, tell, write habits of skills with the ability to transform and enhancements. The ability to write both the master language learning a foreign language both in teaching other skills when compared to late and is a skill that gained more power. Seeking to gain the ability to write a long process and achieving the desired objectives, however, it might be possible to write applications varied and stimulating. The ability to write, on the one hand, information, knowledge and effective use mandatory language overriding the other hand reading, listening and speaking, as well as other fields of activity that blends in with the skill.
In this study, the use of Turkish language and Literature teacher is an indication of the language of effective writing skills to identify the perceptions and experiences in order to uncover. One of the research methods in the study of fenomenografi. Fenomenografi, experience of other phenomena around us about their differences and their perception of a study focusing on to uncover. The purpose of the study, in the province of Kirikkale facing three different high school a total of 15 (fifteen) were taken data from the Department of Turkish language and literature teacher. The data is semi-structured interview form gather face to face with. As a result of the reviews referenced research teachers interested in the field of writing difficulties and their solution they produce interested in suggestions for.

Eğitim Fakültesi öğrencileri, lisans eğitimlerinin birinci sınıflarında Türkçe I: Yazılı Anlatım dersi almaktadırlar. Bu ders kapsamında eğitim fakültesi öğrencilerinin bir öğretmen adayı olarak yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Türkçe I: Yazılı Anlatım derslerinde yazma süreci, yazılı anlatımda dikkat edilmesi gerekenler, yazılı anlatım türleri, yazılı anlatımı değerlendirme gibi konulara yer verilmektedir. Türkçe I: Yazılı Anlatım dersinin farklı bölümlerdeki öğrenciler tarafından alınıyor olması Türkçe I: Yazılı Anlatım dersinin anlatımında dikkat edilecek noktaları da farklılaştırmaktadır. Türkçe I: Yazılı Anlatım dersinin farklı bölümlerdeki öğrencilere anlatımı sırasında hedef kitlenin dikkatini çekme yönünden bulundukları bölümle ilişkilendirerek dersi anlatma ihtiyacı bu araştırmanın gerekliliğini ortaya koymuştur.
“Türkçe I: Yazılı Anlatım dersinde öğrendiği yazılı anlatım türlerini, yazılı anlatım planını vb. Eğitim Fakültesi öğrencisi kendi bölümüne uygun bir şekilde nasıl kullanabilir? Bundan nasıl yararlanabilir?” soruları etrafında şekillenen bu çalışma, yapılandırıcı yaklaşımın etkinlik temellilik esasına da uyum göstermektedir. Öğretmen adayının alanıyla ilgili etkinlik oluşturma konusunda alıştırmalarına yer verilen bu çalışma içerisinde betimsel analiz yöntemi ile gönüllü öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır.

Faculty of education students, in first class of undergraduate writing course. In this course, the students of the Faculty of education as a teacher candidate written expression skills. Written expression lessons in patch process, to be considered a written walkthrough, written expression types, as well as the written narrative assessment. Writing is that different sections of the courses taken by students in the course of writing consider also distinguishes. Different sections of the course to students writing narrative in terms of the audience attention during their lesson by associating the department needs to tell this research has revealed the necessity of.
Lecture course “when he found out in the types of written expression, written expression plan etc. Faculty of education students how to own section can use a suitable? How can benefit from? “questions around this work on the basis of compliance with, configurator shows the approach activities. Teachers in the field of activity of creating descriptive analysis in this study to practice the method with the prospective teachers volunteer views.

The purpose of this study is to put forth the studies and perspectives of SIS (Sisters in Islam), an Islamic Feminist organization in Malaysia. Within this context, the struggle of Muslim women to be individual and the perspectives of Sisters in Islam in parallel with Islamic Feminism were dealt. Some general information about Islamic Feminism and Malaysia was given and some detailed data on SIS’ studies and Islamic Feminism was indicated.
This qualitative study conducted with content analysis taken both as the research design and data analysis of the study, document analysis is used as the method of data collection. The documents analyzed during the study, that is, the sample of the study is the website and publications of SIS and some other national and international scientific sources on SIS.
As a result of the detailed observations and analyses of the sources, it was indicated through examples that the studies and perspectives of SIS work well together with Islamic Feminism and Islam. Furthermore, it was determined that the organization is in the effort of creating awareness not only among women, but also men. All the national and international studies of the organization are stated to be not solely about women, but about social areas such as human rights, social responsibilities and making the nation conscious. Taking as findings of the study, and all of the information and analyses sets that the activities of Sisters in Islam can be classified into three as Societal, Scientific and Governmental issues.
SIS asserts that subordinated status of women is central to the interpretation of the Islamic sources by cultural tradition in patriarchal system against women. Therefore, they proceed their studies by asserting the opinion that the sources of Islam are to be revised and reinterpreted again from the perspective of women.

Ortaçağda Türk kavimlerinin çeşitli halklarla ilişkilerinin bir yansıması ve sonucu olan alıntı sözcüklerin, özellikle Arapça, Farsça ve Moğolca unsurların araştırılması birçok açıdan önem arz etmektedir. Deşt-i Kıpçak sahasının Kıpçaklarının konuşma dilinde yazılmış olan Codex Cumanicusʼtaki alıntı sözcükler de bu açıdan dikkat çekmektedir. Codex Cumanicusʼta Eski ve Orta Moğolcaʼdan alıntı sözcükler, Arapça ve Farsça unsurlar, aynı zamanda Hristiyan dini ile ilgili terimler yer almaktadır.
Bu makalede, Codex Cumanicusʼta yer alan alıntı sözcükler incelenmiştir. Makalede alıntı sözcükler, kökenine göre (Moğolca, Arapça, Farsça ve diğer diller) tasnif edilmiştir. Alıntı sözcüklerin Kıpçak dilindeki konumu, işlenme düzeyi belirlenmeye çalışılmış, özellikle bazı Moğolca unsurların bazı Çağdaş Türk lehçelerindeki izleri üzerinde durulmuştur.

The search of loanwords, especially the Arab, Persian and Mongolian elements, which are a reflection and a result of the relations of the Turkish peoples with the various peoples in the Middle Ages is important in many respects. Loanwords which are in Codex Cumanicus, written in the spoken language of the Kipchak citizens of the Desht-i Kipchak area, also attracts attention in this respect. In Codex Cumanicus there are loanwords from ancient and middle Mongolian tongues, Arabic and Persian elements, as well as Christian religious terms.
In this article had been studied the loanwords in Codex Cumanicus which is written monument of Kipchaks and had been grouped the loanwords by the origins: Mongolian, Arabic, Persian and other languages. The position, level of use of loanwords in Kipchak language was tried to be determined, especially was focused on the trace of some mongol elements in some contemporary Turkish languages.

Başından bu yana insanlığın en önemli sorunlarından biri olan enerji üretimi ve temiz kaynaklara bağlı olarak kapasite artırımı projelerinin çok yönlü olumsuz sonuçları olmuştur. Bu makalede; Artvin ili sınırları içinde, Çoruh nehri üzerinde yapılan baraj ve HES projelerinin gerçekleştirilmesi sürecinde tarihi ve kültürel mirasın kaybına yol açan hatalar ve benzeri durumlarda yapılması gerekenler değerlendirilmiştir.
Tarihi çevre ve maddi kültür varlıklarını da kapsayan doğal çevrede planlanan baraj, hidroelektrik santrali vb. projelerin ve bunların kullanımının ekosistem ve biyoçeşitliliğe nasıl bir tesiri olduğu, sosyo-ekonomik ve çevresel etkileri ile bu etkilerdeki değişimin nasıl sonuçlar doğurabileceğinin planlaması yapılırken tüm taşınır-taşınmaz somut kültür varlıkları ve tarihi çevre de hesaba katılmalıdır.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan doğal ve tarihi çevrelerde gerçekleştirilmesi planlanan tüm projelerin planlama kademelerinde yerel ve ulusal ölçekte korumacılık vizyonu veya politikaları çerçevesinde beklentileri optimize edecek, doğacak sorunları çözümleyecek rasyonel bir “stratejik planlama” anlayışının öngörülmesi gerekir.

The projects on the energy generation, which is one of the most important problems of humankind since the beginning, and the capacity increase depending upon the clean resources have had various negative consequences. In this article; the mistakes leading to loss of historical and cultural heritage during the realization of the dam and HEPP projects performed on Çoruh River within the boundaries of Artvin province and the actions to be taken in similar situations have been evaluated.
When doing the planning of how the projects such as dams, hydroelectric power plant, etc. planned in the natural environment including historical environment and material cultural assets as well and their usage affect the ecosystem and biodiversity, their socio-economic and environmental impacts and what can be the consequences of the changes in these impacts, all the movable-immovable tangible cultural assets and the historical environment should be taken into consideration as well.
It is necessary to provide a rational "strategic planning" approach that will optimize the expectations in the planning stages of all the projects planned to be realized in natural and historical environments, which will contribute to the sustainable development of our country, within the framework of the visions or politics of protection at local and national scale. The "protection-focused" strategy created in this way will form a consensus among stakeholders in maximizing the social, economic and environmental benefits of public investments, in determining institutional regulations planned with socio-economic expectations within or outside the settlement boundaries in general terms. Such regulation and planning will not only provide opportunities for the evaluation and development of the roles and responsibilities of the different institutions in order to reduce the investment costs and to activate the implementation and monitoring functions by contributing to the realization of economic stimulus and participation measures but also will provide the sustainability of the natural and historical environment and the movable-immovable historical cultural assets as well.

Bugün şehirlerin önemli problemlerinden biri, katı atıkların ortadan kaldırılması veya depolanmaya uygun yerlerin bulunmasıdır. Detaylı araştırmalar yapılmadan belirlenen depolama alanları doğal ve beşeri çevre açısından önemli tehlikeler oluşturmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ise bu anlamda yer seçim çalışmalarının planlama aşamasında, geleneksel yöntemlere oranla üstünlük gösteren bir araçtır.
Bu çalışmanın amacı, Malatya şehrinin 25-30 yıllık katı atık depolama ihtiyacını karşılayacak bir mekânın yer seçimini coğrafi kriterlere göre değerlendirmektir. Çalışmada temel olarak, jeoloji, topografya ve toprak haritalarının verileri kullanılmıştır. Diğer taraftan hidrografya, eğim, bakı, arazi kullanımı, yol ağı, yerleşim alanları gibi verileri içeren haritalar üretilmiştir. Tüm bu haritaların üretiminde ve veri işlemeleri aşamasında Arc GIS 10.1 programı kullanılmıştır.
Katı atık depolama alanlarının uygunluğu “1”den “6”ya kadar derecelendirilmiştir. “1” uygun olmayan, “6” ise en uygun alanları oluşturmaktadır. Sonuçta mevcut katı atık depolama alanının yer seçimi coğrafi kriterlere göre değerlendirilmiş ve Malatya için en uygun alanların yer seçimi konusunda haritalama yapılmıştır.

One of the major problems of cities today is the removal of solid wastes of do away with or the storage of suitable places. Storage areas determined without detailed investigations constitute important hazards in terms of natural and human environment. In this sense, Geographical Information Systems is a tool that is superior to traditional methods in the planning stage of location selection studies.
The aim of this study is to evaluate the location of a place that will meet the 25-30 year solid waste disposal needs of the city of Malatya according to the geographical criteria. Basically, geology, topography and soil maps are used in the study. On the other side, maps containing data such as hydrography, slope, aspect, land use, road network, residential areas were produced. Arc GIS 10.1 program was used in the production of all these maps and in the process of data processing.
The suitability of solid waste storage areas is rated "1" to "6". "1" is not suitable, and "6" is the most suitable. As a result, the location of the existing solid waste storage area was evaluated according to the geographical criteria and the mapping of the most suitable areas for Malatya was made.

İnsanlar sahip oldukları ortak özelliklere ve yaşamış oldukları ortak olaylara göre, kuşaklara ayrılır. İnsanı temel alan çalışmalarda kuşakların özelliklerinin bilinmesi ise araştırmacılara kolaylık sağlar. Bu nedenle eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin ait olduğu kuşağın özelliklerinin tespiti, başarıya ulaşmak için atılması gereken adımları şekillendirecektir. Günümüz ilköğretim ve lise öğrencilerinin tamamını kapsayan kuşak, Z kuşağıdır. Bu kuşağın en önemli özelliklerinden biri teknolojinin hayatlarının merkezinde olmasıdır. Türkçe eğitimi derslerinde öğrencilerin başarılı olmaları için eğitim-öğretimin onların özelliklerine uygun hazırlanması gerekir. Bu sebeple Z kuşağı öğrencileri için teknoloji merkezli Türkçe eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, çağa uygun donanımda birey yetiştirilmesinde önem taşır. Çalışmada kuşağın genel özellikleri derleme yoluyla tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca kuşakların özelliklerine değinilmiş ve Z kuşağı özellikleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İncelenen özelliklere göre, Z kuşağı öğrencilerinin ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı uygulamalar tespit edilmiş ve uygulamaların Türkçe eğitimine katkısı ele alınmıştır. Bu uygulamaların kullanımının Türkçe eğitimine olumlu katkısının olacağı belirlenmiştir.

People are divided into generations according to their common characteristics and common experiences they have had. It makes it easier for researchers to know the characteristics of the generations in studies based on humanity. That’s why, the identification of the characteristics of the generation of the students will shape the steps to be taken in order to achieve success in the educational activities. It is the generation Z that covers all of today's primary and high school students. One of the most important features of this generation is that technology is at the center of students’ lives. The education must be planned by taking the students’ characteristics into consideration so that they can be successful in Turkish education courses. Hence, the use of technology centered Turkish education activities for the generation Z students is significant in educating the individual in accordance with the era. The general characteristics of the study were determined by compilation. In this study, the features of the generations and the characteristics of the generation Z are discussed in detail. According to the studied features, the technology-based applications needed by the generation Z are determined and the contribution of the applications to the Turkish education is discussed. It is stated that these applications will contribute positively to Turkish education.

Bu çalışmada Chagataische Sammelhandschrift “Çağatayca Toplu El Yazmaları” adıyla kayıtlı yazma içinde başlıksız olarak bulunan Kısâs-ı Enbiyâ parçası ele alınmıştır. Yazma Çağatay Türkçesiyle manzum olarak kaleme alınmıştır. Kâğıdın türü ve dil özelliklerine bakılarak XVIII. yüzyılın sonunda yazıya geçirildiği söylenebilir.
Çalışma dil incelemesi, çevriyazı ve Türkiye Türkçesine aktarma olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde metnin, önemli dil özellikleri incelenmiş, ikinci bölümde çevriyazısı yapılmış, üçüncü bölümde ise Türkiye Türkçesine aktarımı yapılmıştır. Metinde ek ve kelimelerde Batı Türkçesinin (=Oğuz Türkçesi) özellikleri göze çarpmaktadır.

In this study, the text of "Kısâs-ı Enbiyâ" found as untitled in the registered text called Chagataische Sammelhandschrift "Chagatai collective manuscripts" has been studied. The text has been written as a verse with Chagatai Turkish version. Based on the type and language characteristics of the paper, It can be said that it was written at the end of the XVIII century.
The study has been composed of three parts, namely language analysis, transcription and transfer to Turkey’s Turkish. In the first part, the major language features of the text have been examined, in the second part, its transcription has been made, in the third part , the transfer to Turkey's Turkish has been carried out. The features of Western Turkish (= Oghuz Turkish) are drawing attention in the additions and words in the texts.

Yayın İlkeleri

Cover and Table of Contents