Cilt: 11 - Sayı: 1

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Nisan 2019

Cilt: 11 - Sayı: 1


Sayı Dosyaları:

Makaleler

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, sosyal bilimlerin farklı alanlarına ait 16 özgün makale ile 11. cildin 1. sayısını siz değerli okurları ve bilim dünyası ile paylaşmaktadır. Dergimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen yazarlarımıza, hakemlerimize, okurlarımıza en derin saygı ve teşekkürlerimizle...

Cover and Table of Contents

Karadeniz bölgesinde yer alan Giresun ili, bölgede bulunan diğer illerin birçoğuna göre sayıca daha fazla türküye sahiptir. Giresun ilinin tarihi ve kültürel yapısı incelendiğinde karşılaşılan kültürel zenginlik türkülerine de yansımıştır. Bu araştırmada TRT Türk Halk Müziği repertuvarına kayıtlı Giresun türkülerinin, makam ve usul özellikleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Verilerin elde edilmesi aşamasında, TRT THM repertuvarındaki Giresun türküleri belgesel tarama tekniği ile tespit edilmiştir. Türküler makam ve usul özellikleri açısından incelenirken içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda 64 Giresun türküsünün makam ve usul dağılımları tablolar halinde gösterilmiştir. Giresun province located in the Black Sea region has more folk songs compare to many other provinces in the region. Cultural weatlh when the historical and cultural structure of the city of Giresun is examined, reflects on its folk songs. The aim of the research is to examine makam and rhythm of Giresun folk songs which are in the repertoire of TRT Turkish Folk Music. This research is qualitative research. The data has been obtained by documentry screening of Giresun folk songs within TRT THM repertoire. Content analysis method has been used during examination of Giresun folk songs makam and rhythm. At the end of this research 64 Giresun folk songs have been shown on tables according to their makam and rhythm.

Bu araştırma ile sınıf ve müzik öğretmenlerinin 2018-2019 öğretim yılında kullanılan ilkokul 1. kademe müzik ders kitaplarından faydalanma durumları ve karşılaştıkları problemlere öneriler sunmak amacıyla betimsel bir çalışmadır. Daha önce yapılmış olan araştırmalarda öğretmenlerin müzik derslerinde sıkıntı yaşadıkları alanlar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bu araştırma üç boyutta ele alınmıştır. “Şarkılar ve Türküler”, “Kulaktan şarkı ve türkü öğretimi” ve “Etkinlikler” araştırmanın boyutlarını oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış ve öğretmenlere 31 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankette yer alan sorular 1:hiç katılmıyorum, 2:az katılıyorum, 3:kısmen katılıyorum, 4:büyük ölçüde katılıyorum, 5:tamamen katılıyorum olacak şekilde 5’li likert tipi seçeneklerden oluşmaktadır. Çalışmada yer alan analizler İBM SPSS Statistics 21 paket program kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini; Ankara ili; Çankaya ilçesinden dört devlet okulu iki özel okul toplamda altı okul ve bu okullardan ankete katılan yirmi bir sınıf öğretmeni dört müzik öğretmeni olmak üzere toplam yirmi beş öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin ders kitaplarında, notası verilmiş olan şarkıları ve türküleri sınıf öğretmenleri tarafından doğru bir şekilde söylemede sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Bu bağlamda etkin ve etkili bir müzik dersi gerçekleştirebilmeleri için en temelde şarkıları ve türküleri bilmeleri gerekmektedir. Şarkı ve türküleri daha kolay öğrenebilmeleri ve öğretebilmeleri için birer kaydının öğretmenlere ulaştırılması bir gerekliliktir. Ayrıca öğretmenlerin, müzik dersi özel öğretim yöntemlerini ders içinde etkili bir şekilde kullanamadıkları ve bunun yanı sıra müzik eğitimi ile ilgili bilgi birikimine sahip olmadıklarını düşündükleri anket sonuçlarında görülmektedir. Eksik görülen bu alanlarla ilgili hizmet içi eğitimlere istekli oldukları sonucuna ulaşılmıştır. This descriptive study has been carried out in order to put forward suggestions for the problems that classroom and music teachers encounter and their condition of utilization from first grade music coursebooks during 2018-2019 school year. In previous studies, it has been detected that there are some areas in which teachers have difficulties during music courses. This study is done in three dimension. These dimensions are : ‘song’, ‘teaching song by ear’ and ‘activities’ Scanning model has been used throughout the study and a questionnare consisting of 31 questions has been made by the teachers. Questions in the questionnaire consist of quintet Likert type questions: 1: I disagree, 2: I agree slightly, 3: I partially agree, 4: I largely agree, 5: I fully agree. The analysis included in the study has been obtained by using the 21 package IBS SPSS Statistics programme. The sample of the study includes 4 public schools and 2 private schools totally 6 schools in Çankaya district in Ankara and 21 classroom teachers and 4 music teachers totally 25 teachers who have made the questionnare. At the end of the study, it has been showed that classroom teachers have difficulties in interpreting songs whose notes are given in the coursebook properly. In this case, teachers need to know the songs in order to have an efficient and effective lesson. Delivery of the song records to the teachers is a necessity so as to learn and teach these songs in an easy way. In addition, it has been concluded that teachers are not able to use special teaching methods in music lessons effectively, they do not have enough background information in this field and they are willing to have in-service training about this field.

Yazının konusunu oluşturan Kürsübaşı sohbetleri, çok işlevli ve çok boyutlu bir folklor olayı olarak Türkiye’nin önemli bir somut olmayan kültürel mirasıdır. Ayrıca, Aralık 2010’dan beri “Geleneksel Sohbet Toplantıları” üst başlığı içinde UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi”nde bulunmaktadır. Bu toplantılar, temelde aile ve akran/arkadaş grupları olarak iki farklı bağlamda icra edilir. Her iki bağlamda icra edilen kürsübaşı sohbetleri yapı ve işlev açısından genel çerçevede benzer olmakla beraber bir takım farklı özelliklere de sahiptir. Belli bir disiplin içinde konuşma-dinleme etkinliği ortamı sağlayan bu toplantılar sohbet merkezli yaşam ve eğlence kültürümüzün üretim, tüketim, yeniden üretim ve aktarım ortamı olarak, toplumda kabul gören kişilik özelliklerini üyelerinde pekiştirmek ve onlara belli davranış kalıpları kazandırmak noktasında, kendini güncelleyerek yaşamaya devam etmektedir. Ulusal ve ortak belleğimizi taşıyan bir kurumlaşma olan kürsübaşı sohbetleri, yazılı ve sözlü kaynaklardan hareketle yapısal ve işlevsel bir analize tabi tutularak bu folklor olayı ile ilgili akademik platformda farkındalık yaratmak hedeflenmektedir. Kürsübaşı, which is the case of this study, being multifunctional and multidimensional folklore subject, is seen as an important intangible cultural heritage of Turkey. Also, since December 2010, it is listed in the “Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity” under the “Traditional Conversation Meetings” main heading. These meetings are basically carried out in two different contexts. Family context is the very first of these. The other is performed in peer or friend groups. In both contexts, Kürsübaşı meetings are similar in structure and function in general terms, but also have some different characteristics. These meetings, which provide a speech-listening activity atmosphere in a certain discipline, continue to live by updating themselves as production, consumption, reproduction, and transmission medium of our conversation-centered living and entertainment culture, in terms of reiterating the personality characteristics. Kürsübaşı, an institutionalization that is national and carrying our collective memory, will be subjected to a structural and functional analysis based on written and oral sources. Through the analysis, it is aimed to raise awareness in academic platform in this folklore subject.

Bu, araştırmanın amacı, 2018 yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı okuma öğrenme alanının amaçladığı hedeflere ulaşmaya yönelik etkileşimsel modele dayalı bir okuma öğretimi programı ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Etkileşimsel yaklaşımın kuramsal temelleri yapılandırmacılığa dayanmaktadır. Yapılandırmacılığa dayalı bir etkileşimsel model programı ile bilgiyi sorgulayabilen, eleştirel düşünebilen, sürekli öğrenebilen, problem çözebilen ve üst düzey düşünme becerileri kullanabilen, okuma becerisi gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Etkileşimsel (interaktif) modele göre okuyucu çok farklı kaynakları ve ön bilgilerini kullanarak anlam kurmaya çalışır. Karşılıklı iletişim “okuyucu, yazar ve ortam” arasında gerçekleşmektedir. Etkileşimli okuma öğretimi “aşamalı sorumluluk aktarma” düşüncesiyle sınıf içinde öğretilebilir. Eğitim ortamı modellik yapmaktan, kılavuzluk yapmaya daha sonra da öğrencilerin bağımsız birer öğrenen ve okur olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Öğrenme ortamı ve ders planlarının hazırlanmasında, etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğrenci merkezli, etkileşime dayalı bir anlayışın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. The purpose of the study is to develop a Reading Education Program based on the Interactive Model for the purpose of reaching the targets stated in the program for Reading Comprehension field. The Document Review Method, which is one of the Qualitative Research Methods, was used in the present study. The hypothetical bases of the Interactive Approach rely on constructivism. With the Interactive Model Program, which is based on Constructivism, it is aimed that individuals, who can question the information, who can think critically, who can learn continuously, solve problems and use upper-level thinking skills with developed reading skills, are raised. According to the Interactive Model, the reader tries to establish meaning by using various sources and pre-information. Mutual communication is performed between the “reader, the author, and the medium”. Interactive Reading Education may be taught in classrooms with the “Gradual Responsibility Transfer” concept. The educational medium must be designed in such a way that will make teachers models and guides in classes, and then, will make students become independent learners and readers. It is necessary to adapt a concept that prioritizes students with an interaction in preparing the learning medium, in preparing, applying and evaluating lesson plans and activities.

Toplumların sosyal yaşam düzeylerinin artması için huzurlu, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireylere sahip olmaları önemlidir. Bu amaca ulaşabilmek için de geleceğimizin teminatı olan çocukların öğrenme sürecine daha aktif olarak katılımlarını sağlamak gerekmektedir. Öğrenme sürecinde çocukları daha etkin hale getirmek için alternatif farklı öğrenme yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımlardan birisi de öğrenciyi eğitimin birebir merkezine alan drama yöntemidir. Drama bilişsel, duyuşsal ve psikomotor tüm gelişim alanları destekleyen, öğrenme sürecini eğlenceli hâle getiren bir yaklaşımdır. Çocukların sağlıklı bir birey olma yolunda temel bilgi ve becerilerini kazandığı yaşamın ilk yılları çocuk gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada ilgili alan yazın taranarak çocuk gelişiminde dramanın katkıları ele alınmıştır. Dramanın; çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerine katkısı incelenmiştir. It is important for societies to have peaceful, self-confident and responsible individuals to increase their social life levels. In order to achieve this goal, it is necessary to ensure that the children who are the guarantor of our future participate more actively in the learning process. Alternative learning approaches are needed to make children more effective in the learning process. One of these approaches is the drama method. Drama is a cognitive, affective and psycho-motorized approach that supports all areas of development, making the learning process fun. In this study, the role of drama is examined in child development. The first years of life in which children acquire basic knowledge and skills towards becoming a healthy individual are of great importance in terms of child development. The research is a descriptive study. In this study, the contribution of drama in children's development has been discussed. The contribution of drama has been discussed effects on children cognitive, psychomotor, social, emotional and language developments.

El sanatları milletlerin kültürel gelişim seyrinin takip edilebileceği en önemli belgelerdir. Orta Asya’dan günümüze Türkler dokumacılıkta önemli eserler üretmişlerdir. Türkler gidecekleri bölgeye askerden önce önemli kişilerini göndermişlerdir. Balkanlara da önce Sarı Saltuk gitmiştir. Gelenekli Türk sanatları fethedilen her bölgeye Türklerle beraber gitmiş ve yöre halkı tarafından da benimsenmiştir. Bosna-Hersek’te Mostar şehri yakınlarında bulunan Sarı Saltuk (Alperenler) Tekkesi kilimleri buna iyi bir örnek konumundadır. Makalede Sarı Saltuk (Alperenler) Tekkesi’nde bulunan Boşnak tarzı yöreye ait kilimlerin Türk kilim karakterine uyan desen yapıları incelenecektir. Motif ve kompozisyon özellikleri değerlendirilecek ve Türk kilimleri ile karşılaştırılacaktır. Handicrafts are the most important documents in which the course of the cultural development of nations can be followed. From Central Asia to the present, Turks have produced important works in weaving. Turks sent their important people to the region before their military service. Yellow Saltuk has gone to the Balkans first. Traditional Turkish arts have gone to every conquered region with the Turks and adopted by the local people. Yellow Saltuk (Alperenler) Tekkesi rugs, located near the city of Mostar in Bosnia-Herzegovina, are a good example. In this article, we will analyze the pattern structures of the rug style belonging to the Bosniak style region in Yellow Saltuk (Alperenler) Dargah. Motif and composition properties will be evaluated and compared with Turkish kilims.

Türk dünyasında Dede Korkut Hikâyeleri, Dede Korkut Destanı, Dede Korkut Kitabı, Dede Korkut Oğuznameleri ve Korkut Ata Destanları gibi farklı adlandırılması yapılan, bizim de Dede Korkut Hikâyeleri ifadesini kullanacağımız, Türk dilinin en önemli eserlerinden Dede Korkut anlatılarının önemi, içeriği, özellikleri ve Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı hikâyesinin fonetik incelemesini yapmaya çalışacağız. Yaklaşık bir asırdır bilimsel çalışmalar yapılmış ve bilinen iki nüshası bulunan bu hikâyeler üzerine ülkemizde 1916’da Kilisli Rıfat, 1938’ de Orhan Şaik Gökyay, 1958’de Muharrem Ergin ilk çalışmaları yapmışlardır. Daha sonraları bu eser üzerine birçok yerli ve yabancı bilim adamı farklı açılardan ele alarak çalışmalar yapmıştır. Biz bu yazımızda yapılan çalışmalar ışığında bilgi vermeye çalışacağız. Önce Dede Korkut hakkında, ardından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı hikâyesi hakkında genel bilgilerden sonra Kan Turalı hikâyesinin fonetik incelemesini yapmaya çalışacağız. Ayrıca hikâyedeki yabancı kelimeleri de tespit edeceğiz. In this study we are both going to analyze the content and features of Dede Qorqut Narratives which were also called as Dede Qorqut Stories, Dede Qorqut Epic, Dede Qorqut Book, Dede Qorqut Oguzname, Qorqut Ancestor Epics in Turkish World and do the phonetic analysis of Kanlı Koca Oglu Kan Turalı Tale. Many scientific studies have been made for a century on these stories which have two known copies. In 1916 Kilisli Rıfat, in 1938 Orhan Şaik Gökyay and in 1958 Muharrem Ergin made studies on these stories. Afterwards many Turkish and foreign scientists have made studies on these stories dealing with them from different perspectives. In this article we will try to deal with these stories in the light of previous studies. After giving general information about Dede Qorqut and Kanlı Koca Oglu Turalı Tale, we will try to make phonetic analysis of Kan Turalı Tale. Besides, we will identify the foreign words in the tale.

Education is one of the fundamental social institutions and can be defined as the process that individuals develop their ability, attitudes and positive behaviours in society. In a broad sense, education is the social process which helps individuals to establish social and cultural background and to gain the routines of life. It is observed that hooliganism has recently reached its peak in sports competitions as social events. Aggerssive motive is defined as a natural reflex developed with safekeeping instinct of human. It can be said that as much biological charecteristics as family, culture and ways of life shaped by these play an important role in emergence of a group behaviour partake of violence. Then, fanaticism emergent by the interaction of these factors with each other, can be seen as an act of winning recognition in society and feeling belong to a group. Football is put in a different place in sports competitions. The most coveted sport is football in many geography of world and because of the fact that it contains more fanaticism. When we examine history of football it is seen that violence and fanaticism trends caused many sad events. Thoughts in the direction that stadiums are no longer safe places, expose the problem has reached alarming proportions. This study was done based on the basic hypothesis that violence events are directly related to media broadcast and education level. Testing the relation among factors affecting football fans and fanaticism, and education level and contribution of media to the process have been studied in sample of Elazığ. Research has been supported with a survey application studied by Random method and has been reached important conclusions supports the basic hypothesis. Eğitim, temel sosyal kurumlardan birisidir ve genel olarak bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu yöndeki davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler olarak tanımlanabilir. Geniş anlamda ise eğitim; bireylerin toplumsal ve kültürel birikimlerini oluşturmasında ve yaşam rutinlerini kazanmasında etkili olan sosyal süreçlerdir. Sosyal bir aktivite olan spor müsabakalarında son zamanlarda holiganizmin doruk noktaya ulaştığı gözlemlenmektedir. İnsanda korunma içgüdüsüyle gelişen saldırganlık dürtüsü doğal bir refleks olarak tanımlanmaktadır. Saldırganlığın, birden fazla insan tarafından gerçekleştirilen şiddet niteliğinde bir grup davranışı olarak ortaya çıkmasında ise insanın doğuştan getirdiği biyolojik özellikleri kadar aile, kültür ve bunların şekillendirdiği yaşam biçimlerinin ve hayata bakışın ve eğitim seviyesinin de önemli rol oynadığı söylenebilir. Zira bu etkenlerin birbiri ile etkileşimin ortaya çıkardığı fanatizm, yalnızlaşan bireylerin kendilerini bir gruba ait hissetme ve topluma kendini kabul ettirme eylemi olarak görülebilir. Spor müsabakaları içinde futbolu ayrı bir yere koymak gerekir. Dünyanın birçok coğrafyasında en çok ilgi gören spor dalı futboldur ve dolayısıyla fanatizmi içinde daha fazla barındırdığı söylenebilir. Futbol tarihi incelendiğinde şiddet ve fanatizm eğilimlerinin birçok üzücü olaylara sebebiyet verdiği görülmektedir. Konuya ilişkin olarak statların güvenli mekânlar olmaktan çıktığı yönündeki düşünceler de sorunun kaygı verici boyutlara ulaştığını ortaya koymaktadır. Futboldaki şiddet olaylarının eğitim düzeyi ve medya yayınları ile doğrudan ilişkili olduğu temel hipotezinden hareket edilen bu çalışmada; Elazığ ili örnekleminde futbol taraftarlığına ve fanatizme etki eden faktörler ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki test edilmeye ve medyanın sürece olan katkısı irdelenmeye çalışılmıştır. Random yöntemi çalışılan ve bir anket uygulaması ile desteklenen bu araştırmada temel hipotezleri destekleyen önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Âkif Paşa yalnız bir devlet adamı değil; içinde bulunduğu devrin krizlerini gören ve hisseden, bunlardan çıkış yolunu arayan aydın bir sanatkârdır. Biçimce klasik tarzda oluşturulmuş olan Divançe’si bu krizin dil bağlamında görüntülerini sunan önemli bir vesika olarak karşımızda durmaktadır. Adem Kasidesi ve Mersiye başlıklı şiirleri dışında hemen hiç incelenmemiş olan bu Divançe, devrin estetik bakış açısında ne gibi değişimlerin olduğunu sunması bakımından da önem arz etmektedir. Bu bağlamda kitabın ilk şiiri olan Münâcât dikkat çeken bir şiir olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem klasik şiir geleneğinin hem de modern şiirin ipuçlarını barındıran şiir dilini kaybetmiş bir şairin içine düştüğü durumu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu çalışmada Âkif Paşa’nın Münâcât’ı bir gösterge dizgesi olarak ele alınacak ve bu bağlamda çözümlenecektir. Âkif Pasha is not just a statesman; is an intellectual craftsman who sees and feels the crises of his current period and seeks the way out of them. The Divançe which is formally formed in classical style is an important document that presents the images of this crisis in the context of language. This Divançe, which is almost never studied except for the poems Adem Kasidesi and Mersiye, is important in terms of presenting the changes in the aesthetic perspective of the period. In this context, the first poem of the book, Münâjât, is a remarkable poem. It is noteworthy that it shows the situation in which a poet, who lost the poetry, which contains both the classical poetry tradition and the clues of modern poetry, falls into it. In this study, the verse of Âkif Pasha will be considered as a sign system and will be analyzed in this context.

Çocukların kendileri için hazırlanmış kitaplardaki karakterleri düşünüş ve davranış olarak örnek aldıkları, başka bir ifadeyle onlarla aynîleştikleri söylenebilir. Bu bakımdan çocuk kitaplarında yer alan karakterlerin, çocuğun etrafında görebileceği, her an rastlayabileceği gerçeklikte resmedilmesi önem taşımaktadır. Hayata dair hazırlayıcı bir konumda yer alan çocuk kitaplarında yaşlı karakterlerin nasıl ve ne ölçüde yer aldığının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada “Çocuklar için yazılmış kitaplarda yaşlı karakterler nasıl yer almaktadır?” sorusunun cevabı aranmıştır. Çalışmada doküman analizi deseni tercih edilmiş ve kurgusunda yaşlı karakterler barındıran ve çocuklara yönelik hazırlanmış hikâye ve roman türünde on dört kitap incelenmiştir. Çalışmanın veri kaynağını oluşturan kitaplar önce betimsel analize ardından içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda çocuk kitaplarında yaşlı karakterlerin bireysel kişilik özellikleriyle değil, toplumsal konumlarıyla yansıtıldığı görülmüştür. İncelenen kitaplarda yaşlı kadın karakterler daha çok fedakârlık ve torunlarının bakımını üstlenme gibi geleneksel toplumsal görevlerle resmedilirken, yaşlı erkek karakterler ise daha sevecen ve daha dışa dönük bir görünümle yansıtılmıştır. Bu bakımdan çocuk kitaplarında yaşlı karakterlerin yansımalarının toplumsal cinsiyet algısından ciddi anlamda etkilendiği tespitini yapmak mümkündür. It can be stated that children model themselves on the characters in terms of mentality and behavior, in the books prepared for them. In this regard, picturing the characters, which take place in children’s books, well and displaying them at a level of reality that children can see or come across around their environments any time have importance. The examination of to what extent and how elderly characters take place in children’s books, which have a life preparation status, is believed to have significance. In this context, the answer for the question of “How should elderly characters be displayed in the books written for children?” was searched. Since the purpose of the study is to analyze the ways the elderly characters are presented in children’s books; document analysis pattern was preferred. In the study, 14 stories and novels, which include elderly characters in their fiction and were prepared for children, were analyzed. Books constituting the database of the study were first exposed to descriptive analysis, then to content analysis. As a result of the study, elderly characters in children’s books were observed to be reflected with their stations, instead of their personality characteristics. While the female elderly characters in the books examined were described with traditional social tasks such as sacrifice and taking care of grandchildren; male elderly characters were pictured as more affectionate and extraverted. In this respect, it is possible to confirm that the reflection of elderly characters in children’s books was significantly influenced by gender perception.

Kopuz, Kıl Kopuz ve Iklığ adlı sazlar, Orta Asya Türklerinin bu bölgelerden hem doğu bölgelere hem de batı bölgelere yaydığı ve bu tarihsel süreçte çeşitli isimlerle ifade edilmiş telli ve yaylı Türk çalgılarının genel adlarıdır. Orta Asya’da yaşanan göçlerin sonunda yaylı çalgıların doğuda Çin, Hindistan, Afganistan, batıda ise Azerbaycan, Anadolu, Balkanlar, Kuzey Avrupa ve güneyde İran, Irak, Suriye ve Mısır’ın bulunduğu bölgelere yayıldığı tespitleri bulunmaktadır. Bu nedenle, adı geçen coğrafyada Türk yaylı çalgısını ortaya çıkışı, aldığı isimler, değişim ve gelişim boyutları ile, Anadolu coğrafyasında aldığı adların değişimi ve günümüzde ifade edilişi tespitleri yapılmaktadır. Bu çalışmada, Orta Asya ve Türkiye’de Türk yaylı çalgıları hususunda yapılan bir çok kaynak taramasıyla, bugün kullanılan terminolojik ifadelerin bağının kurulması amaçlanmıştır. Böylece, günümüz ifadesinde kullanılan kabak kemane ile kemane adı arasında ki tercihin tarihi ve etimolojik kurgusu yapılmıştır. Terminolojik problemin yanında, icra ve eğitiminde bulunan özel yapısının tanımlanması ile sadece kemane adının çalgının ifadesinde yeterli olacağı sonuç, kanaat ve önermelerine ulaşılmıştır. The reeds named as Kopuz, Kıl Kopuz and Iklığ are general names of Turkish instruments that have been spreading from the Central Asian Turks to both the eastern regions and the western regions. At the end of the migration in Central Asia, it is observed that the stringed instruments spread to China, India, Afghanistan in the east, Azerbaijan, Anatolia, Balkans, Northern Europe in the west and Iran, Iraq, Syria and Egypt in the south. For this reason, the emergence of the Turkish string instrument in the mentioned geography, the names it took, the change and development dimensions, the names of the names taken in the Anatolian geography and the expression of its expression are being made today. İn this study, Central Asia, and with a lot of literature on the Turkish stringed instrument made in Turkey, aimed to look at the establishment of a terminological phrase used today. Thus, the historical and etymological fiction of the choice between the name kabak kemane and kemane were used. In addition to the terminological problem, the result of the definition of the special structure of performance and educationand the result, conviction and suggestions which will be sufficient anly in the expression of the name of kemane have been reached.

Her birey bir kültürün içine doğar ve zamanla o kültürün özelliklerini benimser. Göç ile birlikte ise sahip olunan kültürün aitlik duygusu azalır zamanla yok olur. Öyle ki eski kültüre yabancılaşma doğar ve zamanla yeni kültür değerleri kabullenilir. Almanya’da yaşayan Türklerde de zamanla bu durum yaşanmıştır. Özellikle göç sonrası yaşanan uyum sorunları fazlaca öne çıkmış ve ait olduğu toplumdan kopan birey, bu yeni kültürü benimsemeye çalışırken yabancılaşma olgusunun içerisinde yer almaya başlamıştır. Türk olmak ve Alman olmak arasında yaşanan kimlik krizleri edebiyata da yansımıştır. Bu çalışmada, iş göçüyle Almanya’ya giden Habib Bektaş’ın “Gölge Kokusu” adlı eseri iki farklı ülkenin aynı kişideki yansımaları ve algılanış biçimleri açısından incelenmiştir. Globalleşen dünyada yavaş yavaş kaybolup giden geleneksel değerler, sanayileşmiş toplum olan Almanya ve her şeye rağmen birbirlerine yabancılaşmamış, dostluğun değerini bilen insanların varlığı iki farklı değerler sistemi açısından ele alınmıştır. Böylece kültürlerin insanların yaşamındaki yeri ve kimlik oluşumundaki rolü vurgulanmıştır. Each individual is born into a culture and in time s/he adopts the characteristics of that culture. However; with migration, the sense of belonging to a culture diminishes over time and vanishes. As a result of migration, the individual becomes alienated to the old culture and new cultural values are accepted within time. This situation was also experienced by Turks that were living in Germany. Especially the problems of adaptation after migration appeared and the individuals, who were separated from the society they belonged to, started to experience alienation while trying to adopt the new culture. The identity crisis between being a Turk and being a German was reflected in literature. In this study, Habib Bektaş’s work named “Gölge Kokusu” was examined in terms of reflections and perception of two different countries on the same person. The traditional values that gradually disappeared in the globalizing world, the industrialized society of Germany, and the existence of people who are not alienated to each other and who know the value of friendship despite everything are discussed in terms of two different systems of values. Thus, the place of culture in the lives of people and its role in identity formation are emphasized in this study.

The article deals with one of the varieties of attributive constructions in the language of Old Turkic runic inscriptions and in the modern Azerbaijan language- izafet. The language of the ATRM is the genetic precursor of modern Azerbaijan language, and as a result, the author is determined to trace the diachronic line of development of izafetic possessive constructions from both semantic and formal morphological points of view on the basis of these two languages.The author pays attention to the fact that in two languages similar forms of izafet have different functions. During the research the conclusions about the formation of the category of indefiniteness and the frequency of use of izafets of different types in the language of Old Turkic runic monuments and in the modern Azerbaijan language are drawn. Makalede eski Türk runik yazıtlarının dilinde ve modern Azerbaycan dilinde tamlama belirtme öbek yapısı olan izafet konusu incelenmiştir. Eski Türk runik anıtlarının dili modern Azerbaycan dilinin genetik öncüsüdür. Sonuç olarak, bu iki dile dayanarak, izafi sahiplik yapılarının gelişimsel çizgisini hem semantik hem de biçimsel morfolojik bakış açısından izlemekte olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Yazar, iki dilde benzer şekillerde izafetin farklı işlevlere sahip olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir. Çalışma süresinde, bir belirsizlik kategorisinin oluşumu ve eski Türk anıtı ve modern Azerbaycan dilinde farklı şekillerde izafetin kullanım sıklığı hakkında sonuçlar çıkarılmıştır.

Bu çalışmada, akıcı okuma stratejilerinin 4. sınıf Türkçe derslerinde okuduğunu anlama becerisine ve okuma motivasyonuna etkisi incelenmiştir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin akıcı okuma etkinlikleri ile ilgili görüşleri tespit edilmiştir. Çalışmanın örneklemi; 4.sınıfta öğrenim gören 30 deney ve 29 kontrol grubu olmak üzere 59 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel yaklaşımların bir arada kullanıldığı karma yöntem benimsenmiştir. Araştırmada toplanan nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımlı gruplar t testi, bağımsız gruplar t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanan nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akıcı okuma stratejilerinin deney grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ve okuma motivasyonları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca deney grubunda yer alan öğrencilerin akıcı okuma etkinlikleri ve uygulamaları hakkında olumlu görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. The present paper dwells on the effect of reading fluency strategies on reading comprehension skills and reading motivation in the 4th grade Turkish lessons. In the study, students’ opinions about reading fluency activities were also identified. The sample of the research consists of 59 (30 experimental and 29 control) students. In the research, mixed method which combined quantitative and qualitative data together was utilized. Descriptive statistics, the Student’s t-test, Paired sample t-test and Mann-Whitney U test were administrated to analyze the quantitative data. On the other hand, content analysis was used to analyze the quantitative data collected through semi-structured interview form. The results of the study indicate that reading fluency strategies have a positive influence over the experiment group students' reading comprehension skills and reading motivation. Furthermore, it was found that the experimental group students expressed positive opinions about reading fluency strategies and practices.

Yayın İlkeleri 2019

Waqwaq Style, origins of which could be traced back as early as 11th century, is a decorative style that was utilized on a vast geography and different societies. In addition, the style was utilized on a myriad of decorative art branches such as glassware, tiling, weaving, metal-ware, wood decoration, and architectural stone decoration. This paper based on the position of Waqwaq Style on the book arts such as illumination, miniature and cover. The key features of the style have been tried to reveal by analysis of different patterns and motifs of selected samples. The figures of the Waqwaq style are the product of a surrealistic point of view and consist of heads of humans, animals, fictitious animals, whose motifs depicted semi-stylized, reconstructed with only their heads, and were placed on a scroll. The close similarity between Waqwaq Style and Waqwaq tree is supporting the idea that the style has been derivative of the legendary tree. The imaginary motifs are depicted from the points of frontal, profile and bird's-eye view. Since the Waqwaq style was adopted to scroll system, the composition is appropriate with free, symmetric and raport rules. Because of the maturity of the earliest sample of the Waqwaq style, which dates back to 11th century, we think that the style should be used in earlier period. It is important for us that in the three different manuscripts written in the 16th century, the name is “waq” passed between the arts of illumination style names. Various works, decorated with Waqwaq style, are found in many museums, libraries and private collections like Topkapı Palace Museum Library, Metropolitan Museum, Paris National Library, British Museum, Chester Beatty Library, Harvard Art Museum, Austrian National Library, Khalili Collection. These are literary works such as shahnama, diwan, anthropology and scientific works such as astronomy, astrology, geometry, medicine. Because of their motifs, they were not used on the ornaments of religious manuscripts.

Dil, bir toplumun benliğidir; toplumun tüm kültür unsurlarını içinde barındıran bir yapıdır. İnsanlar arası etkileşimi, iletişimi ve toplumsal uzlaşıyı sağlayan en önemli unsur, dildir. Dili doğru kullanmak, toplumu oluşturan bireylerin en önemli amacı olmalıdır.. Dil öğretiminin, sistemli ve kurallı bir şekilde yapılması gerektiği de yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle ülkemizde Türkçe öğretim programları hazırlanmaktadır. Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi kazanımları, dilin doğru kullanımının öğretilmesi açısından en önemli verilerdir. Bu çalışma, 2015 ve 2017 Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi kazanımlarını net olarak saptayarak iki program arasındaki farklılıkları yorumlamak ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan “doküman incelemesi” yönteminden yararlanılmıştır. İki program arasındaki farklar 5, 6, 7 ve 8. sınıf kazanımlarına yönelik olarak belirtilmiştir. Çalışma, bu sınıf seviyeleri ile sınırlıdır. Söz konusu programlarındaki dil bilgisi ile ilgili kazanımlar incelendiğinde kazanımların ifade edilmesinde farklılıklar olduğu belirlenmiş, ifadelerin farklılaşmasında da öğrencilerin zihinsel süreç basamaklarının göz önüne alındığı görülmüştür. Bununla birlikte programların birinde bulunup diğerinde bulunmayan dil bilgisi kazanımları olduğu, dil bilgisi konularının sınıf seviyelerine dağılımında farklılıklar olduğu ve 2015 programındaki bazı tümleşik dil bilgisi kazanımlarının 2017 programında ayrı birer kazanım şeklinde yer aldığı tespit edilmiştir. Language is the essence of a society, it is a structure that contains all the cultural elements of society. It is the most important element that provides human interaction, communication and social reconciliation. Proper use of language should be the most important goal of the individuals who make up the society. It is an indisputable fact that language teaching should be systematically and regularly conducted. For this reason, Turkish teaching programs are being prepared in our country. The grammatical gains in Turkish teaching programs are the most important guide in teaching correct use of language. This study was carried out in order to determine the grammatical gains in the 2015 and 2017 Turkish teaching programs and to investigate the differences between them. In this study, "document review" method which is one of the qualitative research methods was used. The paper compares the differences between the two programs for class 5, 6, 7 and 8. The study is limited with these class levels. When examining the grammatical gains of both programs, it was found out that there were differences in the expressions of the gains between the two progrmas and the differentiation of the expressions were made according to cognitive processes of the students. It was also found out that there were grammaticals gains which only included in one of the two programs and there were differences in the distribution of grammar topics to class levels. The last difference between the two programs was that some integrated grammatical gains in the 2015 program were divided into two gains in the 2017 program.