Cilt: 13 - Sayı: 1

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Nisan 2021

Cilt: 13 - Sayı: 1


Sayı Dosyaları:

Makaleler

TABLE OF CONTENTS

2021-1-Sunuş

2021 1 yayın ilkeleri

2021 1 yazım kuralları

2021-1-ZfWT Örnek Şablon

Dil işlevleri, insanın dili kullanma amacı ve dil kullanımıyla ortaya çıkan eylem şeklinde tanımlanabilir. Öğrencileri hedef dilde iletişim kurmaya hazırlamayı amaç edinen yabancı dil öğretimi, 1970’lerden günümüze dil işlevlerini merkeze almaktadır. Özellikle İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi kapsamında geliştirilen dil işlevleri listeleri, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne de zemin oluşturmuştur. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nde önceden belirlenmiş dil yapılarından ziyade gerçek hayattaki iletişim durumlarını temel alan dil işlevlerinin öğretilmesi gerektiği dile getirilmektedir. Bu doğrultuda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında geliştirilen programlarda dil işlevlerine dayalı bir öğretim benimsendiği görülmektedir. Ne var ki Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine kaynak oluşturacak, bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş; Türkçenin yapı, işleyiş, kullanım ve kültür özelliklerini kapsayan bir dil işlevleri listesi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın, amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik program geliştirme, materyal hazırlama ve ölçme-değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere, Türkçenin kültür, yapı, işleyiş ve kullanımına uygun bir dil işlevleri listesi hazırlamaktır. Nitel modelde ve durum desenindeki bu çalışmada alan yazını taraması ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Alan yazını taraması, yazılı-sözlü metin inceleme ve uzman görüşü alma aşamalarının ardından “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Dil İşlevleri Listesi” oluşturulmuştur. Çalışmada “bilgiyi araştırma ve açıklama”, “tutumları/duyguları araştırma ve açıklama”, “ikna etme”, “sosyalleşme”, “iletişim sorunlarını önleme ve telafi etme” ve “söylemi yapılandırma” işlevleri kapsamında 46 işlev ve 142 alt işlev tespit edilmiştir.

Özet Çağımızın gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda, insanların yaşamları boyunca öğrenmelerinin ve bireysel olarak gelişmelerinin en önemli aracı dildir. Dil de kelimelerden oluşmaktadır. Kelime öğrenimi insanın hayatı boyunca devam eden bir süreci kapsar. Ailede başlayan bu süreç çocukların okula başlaması ile planlı bir eğitime dönüşür. Bu araştırma da etkileşimli kelime duvarı (EKD) tekniğinin ortaokul 5. sınıf düzeyinde kelime öğretimine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde bir devlet ortaokulunun 5. sınıfında eğitimine devam eden 74 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma için Türkçe ders kitabındaki 5. ve 6. temalar seçilmiştir. Temalarda yer alan kelimeler deney grubuna EKD tekniği ve etkinlikleri ile kontrol grubuna ise devam eden öğretim programındaki etkinlikler ile öğretilmiştir. Uygulama sekiz hafta süresince haftada bir ders saati olacak şekilde yapılmıştır. Türkçe dersi kelime bilgisi testi uygulamadan önce ön test, uygulamadan sonra son test ve son testin uygulanmasından bir ay sonra da kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarının kelime bilgisi testinden elde edilen ön test puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken son test ve kalıcılık testi puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin test sonuçları ile cinsiyetleri, anne eğitim durumları ve baba eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda EKD tekniğinin ortaokul 5. sınıf düzeyinde Türkçe dersi kelime öğretiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

20. yüzyılın başlarında Azerbaycan edebiyatına Türk edebiyatının etkisi tartışılmazdır. Bu bağlamda Azerbaycanın büyük şairi ve oyun yazarı Hüseyin Cavidʼin eserleri dikkat çeker. Şöyle ki Cavidʼin gerek şiirlerinde gerekse de piyeslerinde Türk edebiyatının önemli temsilcilerinin, özellikle de Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Mehmed Âkif Ersoy, Tevfik Fikret ve Rıza Tevfikʼin eserleri ve bu eserlerde ileri sürdükleri düşüncelerle benzerlikler gözlemlenir. Türkiye edebiyat biliminde Hüseyin Cavidʼe dair araştırmalar son dönemde gözle görülür biçimde artmış ve bu araştırmalar onun eserlerinin ve felsefi düşüncelerinin Türk yazar ve şairleri ile karşılaştırılmasına geniş yer verilmiştir. Yapılan çalışmalarda Cavidʼin eserleri, onların konusu ve bu eserlerdeki edebî özellikler esas alınmıştır. Bir dönem Türkiyeʼde yaşamış ve eğitim almış H. Cavidʼin eserlerinde böyle özelliklerin gözlemlenmesi olağan bir durumdur ve bu olay onun eserlerinin özgünlüğünü kaybetmesine neden olmaz.

This study aims to scrutinize historical development, current situation, and main problems of the Afghanistan Education System and the political, social, and economic dimensions of international aid to the country that are made to solve these problems. Following a brief analysis of the historical progress of the Afghanistan education system; the current state of the system and primary, secondary, and community based educational activities in the country in the period ensuing the 2001 US intervention and lasting until 2020 and the place of the foreign aid in the education system and its effects on this system are explained. The resources of this study encompass books; articles; media broadcasts; direct observations in the field and the information obtained through interviews with students, teachers, bureaucrats, politicians, relief workers, and project beneficiaries; and websites, reports and periodical publications of the United Nations, international organizations, state-run institutions of the donor countries, Afghanistan Ministry of Education and Ministry of Economy, which carries out non-governmental organizations affairs in Afghanistan. Through the analysis of the data gathered from accessible sources, it has been revealed that the decades' lasting wars, internal conflicts, poverty, and disasters have destroyed the Afghan Education Sector and unfortunately, no permanent and sustainable solutions could be developed yet despite the significant gains accomplished thanks to intense efforts for nearly two decades. Lacking enough resources and means to solve these problems, Afghanistan remains dependent on aid. Hence, international aid should continue in the field of education as in the other fields more systematically and comprehensively for Afghanistan which is regrettably does not seem to be able to disentangle from this deadlock in the short or medium run and geographical imbalances in the distribution of both public services and international aid should be eliminated.

The aim of the study was to investigate the texts in the sixth-grade Turkish textbook published by the Ministry of National Education Publishing House for the 2018-2019 academic year, which provide the basis for criticism. The data were collected through document analysis, which is a qualitative research method. The analysis results showed that the texts that provide the basis for criticism are subsumed under each theme. The elements that form the basis for criticism and seem to contribute to analytical thinking and expression were identified in the following components of the book: in the texts “This Is My Story”, “I Am Looking For”, and “My Dear Library” under the theme of Reading Culture and the activities of these texts; in the activity questions of the texts “Courage of the Turkish Soldier” and “July 15” and in a dialogue in the text “Old Granny” under the theme of the National Struggle and Atatürk; in the texts “Aziz Sancar”, “How Did People Use to Measure Time?”, and “Technology Addiction” under the theme of Science and Technology and the activities of these texts; throughout the text “Giving is Gaining” and in an activity of the text “Silver Wing” under the theme of Virtues; in the texts “What We Wonder”, “Afyon” and “Water Pollution” under the theme of Nature and the Universe and the activities of these texts; in the texts “Anatolia” and “the Story of Tarhana” under the theme of Our National Culture; in an activity of the texts “Time to Bicycle” and “10 Questions about Obesity” and in the text “Eating, Drinking and Digesting” and an activity of the text under the theme of Health and Sport; and in the texts “Yes Sir/Madam”, “Do a Favour” and “On Friendship” under the theme of Individual and Society and the activities of these texts.

Bandura argued that self-efficacy belief is nourished by four sources. These are masyery performance (performance accomplishments), vicarious experiences, verbal (social) persuasion, physiological and emotional states. The aim of this study is to rearrange the "Determining the Sources of Self-Efficacy Beliefs of Primary School Students" scale and to examine the revision of the new form for middle school students. In the new form of the scale prepared for secondary school students, the items were expressed in the form of question and the options were formed in the 5-point Likert; highly increase (5), quite increase (4), moderate increase (3), slightly increase (2), never increase (1). The scale items are based on mathematics. Confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to demonstrate suitability of this new form of the scale for the middle school students. At the end of the study, it was found that the structure of scale with 4-factor and 12-item was protected, in other words, the new form of the scale gave valid and reliable results on middle school students.

The aim of this study is to examine students' views on mathematics lessons conducted with writing activities structured using stories, tales, poems, memoirs and letter types. The study was conducted with the participation of 32 middle school 7th grade students studying in a state school affiliated to the Ministry of National Education in Ankara. The study is a case study, and an interview form consisting of 7 open-ended questions developed by the researcher-teacher was used as a data collection tool to determine students' views on the use of literary genres in mathematics lesson. Students' views were analyzed using the descriptive analysis method. As a result of the research, it was seen that the students' opinions about the use of literary genres in mathematics lesson developed positively. It was concluded that the students' views that the mathematics lesson conducted by using literary genres provides meaningful learning, is fun and interesting, and increases memorability, supports the use of literary genres as a learning tool in mathematics teaching.

Bu araştırma ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının ve mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları cinsiyet, sınıf, yaş, mezun olunan lise türü, öğretmenlik mesleğini isteyerek seçip seçmedikleri, seçmek istedikleri öğretmenlik alanın sosyal bilgiler öğretmenliği olma durumu ve öğretmenlik mesleğini sevme durumlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve mesleki benlik saygıları üzerinde bir etkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören 200 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Arıcak (1999) tarafından geliştirilen “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği” ve Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS 24.0 programı vasıtasıyla gerekli istatistiksel analizler gerçekleştirilerek tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında çeşitli öneriler sunulmuştur.

Araştırmanın amacı sosyal bilgiler son sınıf öğretmen adaylarının drama yöntemini kullanarak ders planı hazırlayabilme düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim-öğretim yıllarında bir devlet üniversitesinin sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıfında öğrenim gören, son sınıf son dönemde yer alan Drama dersini alan, her eğitim-öğretim yılı için 80 olmak üzere toplamda 240 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemine dayalı betimsel bir çalışmadır. Öğretmen adaylarının Drama dersi kapsamında dönem sonunda drama yöntemini kullanarak hazırladıkları ders planları, Korkut (2020) tarafından geliştirilen “Drama Ders Planı Rubriği (DDPR)” ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının drama ders planı hazırlama düzeylerinin yıllara göre farklılaştığını, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında drama ders planı hazırlayabilme düzeylerinin önceki yıllara göre düştüğünü söylemek mümkündür. Bu durumu, uygulamalı bir ders olan drama dersinin 2020 yılında yaşanan pandemi dolayısıyla eş zamanlı uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla verilmesinden kaynaklı olduğu şeklinde yorumlamak mümkündür.

Education is the transfer of knowledge that aims to transform the individual. At the heart of this transfer is the curriculum. In the curriculum, "What should we teach?" It includes the search for a methodical answer to the question and the social production and reproduction of knowledge. In this study, a content and competence under 5 headings related to “The adequacy of the subjects and acquisitions in the program, the appropriateness of the class or level in which the lesson will be taught, the methods and techniques used in teaching, the textbook and material competence” of the teachers who teach Human Rights, Citizenship and Democracy were not introduced. They should apply face-to-face technique to 24 teachers in 6 primary schools with different socio-economic structure in the city center as a volunteer to the research. All stakeholders of the education, namely students, schools, school administrators, universities and non-governmental organizations, the content and implementation of the course. It was emphasized that the curriculum should be updated, teacher competencies should be increased and followed up.

The fact of poverty one of the ways global inequalities appears affects societies especially in developing countries but this impact occurs in different forms and levels in different segments of population (women, the elderly, children, etc.). Therefore, different segments of population can develop different strategies to cope with the negative consequences of poverty. In this study, it is aimed to determine which strategies women have developed to combat poverty in low income families. For this purpose, indepth interviews were conducted with 8 women selected by purposeful sampling from low income families within the scope of qualitative research method. The interviews using the semi-structured interview form were conducted face to face. The data obtained from the interviews were evaluated using thematic analysis method. The research concluded that women have developed five strategies to combat poverty and the themes on which these strategies are evaluated are: (i) Delaying needs strategy, (ii) Optimal spending strategy, (iii) Household production strategy , (iv) Multi-use strategy, (v) Avoiding waste strategy.

ÖZET İnsanlık tarihi boyunca farklı dönemlerde toplumlarda hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bu görülen kimi hastalıklar, salgın halini almıştır. Geçmişten günümüze görülen salgın hastalıklar toplumda derin izler bırakmıştır. Salgın hastalıklara karşı geçmişte de önlemler alınmaya çalışılmıştır. Tarihte görülen salgın hastalıkların kaynağı ve hastalığın ne gibi etkileri olacağı bilinmediğinden toplumda korku hâkim olmuştur. Süreç içerisinde yaşanan değişimlerden ve sağlık alanında atılan adımlarla salgın hastalıklara karşı uygun aşı bulunmuş ve karantina sistemi de faaliyete geçmiştir. Ancak atılan adımlara rağmen halkın yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşıldığından halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmalara rağmen salgın hastalıklarının öldürücü etkisi, toplum içerisinde ilişkilerde kopmalara yol açmıştır. Salgın ekonomide de etkisini göstermiş ve toplumda kıtlıklar baş göstermiştir. Salgın hastalıklar toplumun sosyo-ekonomik hayatını oldukça kötü etkilediği gibi bireylerde de salgın nedeniyle olumsuzluklar fark edilmiştir. Salgının en çok vücut direnci zayıf kişileri (yaşlılar, çocuklar) etkilediği tespit edilmiştir. Osmanlı Devleti, faaliyetleri ile salgın hastalıklara karşı mücadelede kararlılığını sürdürmüş ve nizam çerçevesinde hareket etmiştir. Bu kararlılık günümüzde de devam etmekte olup devlet yürütmeye çalıştığı politikaları ile salgına karşı* mücadelesini sürdürmektedir. Bu çalışmada veba, frengi, kolera, çiçek hastalığı, sıtma, kızamık, yeni koronavirüs (covit-19), gibi bazı salgın hastalıklar hakkında tarihsel bilgi verildikten sonra bu hastalıların toplum üzerindeki etkisi izah edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Salgın, Toplum, Osmanlı Devleti, Hastalık, Sağlık. ABSTRACT Diseases can be seen in people in different periods throughout history. Some of these diseases have become epidemics. Epidemic diseases from the past to the present have left deep marks in the society. Measures against epidemics have also been attempted in the past. Since the source of the epidemic diseases seen in the history and the effects of the disease are unknown, fear prevailed in the society. With the changes in the process and the steps taken in the field of health, the appropriate vaccine against epidemic diseases was found and the quarantine system was put into operation. However, despite the steps taken, it was understood that the public did not have enough information, so efforts were made to raise the awareness of the public. Despite the studies, the lethal effect of epidemics has led to ruptures in relations within society. The epidemic also had an impact on the economy and famines appeared in the society. Epidemic diseases affect the socio-economic life of the society very badly, and negativities have been noticed in individuals due to the epidemic. It has been found that the epidemic mostly affects people with weak body resistance (elderly, children). The Ottoman State continued its determination and acted within the framework of its activities in the fight against epidemic diseases. This determination continues today, and the state continues its struggle against the epidemic with its policies. In this study, after giving historical information about some epidemic diseases such as plague, syphilis, cholera, smallpox, malaria, measles, new coronavirus (covit-19), the effect of these diseases on the society was tried to be explained.

II. Dünya Savaşı toplumu sosyolojik, ekonomik ve psikolojik açıdan derinden etkilediğinden ve bıraktığı hasarlar kolay kolay kaybolmadığından Almanya tarihinde önemli yeri vardır. Bu nedenle II. Dünya Savaşı ve sonrası dönem birçok edebiyat eserine konu olmuştur. Alman edebiyatı yazarlarından Siegfried Lenz’in “Saf Değiştiren” adlı romanına yansıyan toplumsal panoramayı resmetmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Edebiyat eserleri yorumlanırken diğer sosyal bilim dallarından faydalanılabileceği gerçeğinden hareketle roman disiplinlerarası bakış açısı gözetilerek Hannah Arendt’in felsefi görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Ayrıca roman incelenirken metne bağlı yaklaşım biçimi de dikkate alınmıştır. Bu çalışmada Siegfried Lenz’in yazın tarzına değinilmiş ve Hannah Arendt’in felsefi görüşleri göz önünde bulundurularak roman incelenmiştir. Çalışma ile romanda ele alınan savaş döneminde ve savaş sonrası dönemde Alman askerleri içindeki fikir sahibi ve sorumluluk üstlenebilen bireylerin, kötülüğün sıradanlaşması gerçekliğinden sıyrılıp vicdani, eleştirel ve ahlaki ilkelerle doğruyu arayışları tartışılmıştır.

Not much research has been done on Saadet Ikesus Altan, a successful artist who created firsts in the art life in opera in addition to being an educator who broke grounds in music education. For this reason, this research was carried out in order to introduce Altan, to pass on her achievements and the firsts she made throughout his life, to transfer them to future generations, and to reveal the results by examining the first book written in the field of vocal education. In the research, Altan's life was investigated using the literature review method and the book “Vocal Education and Conservation” was reviewed. As a result of the review, its strengths and weaknesses were revealed comparing it with today's vocal education books. The information obtained from the sources and the results obtained by the reviews are explained. Altan is one of the first Turkish female opera singers to perform in Europe. She is known as the "doyen of the educators" because she is the educator of many vocal artists and educators who have been trained until today. She is the first Turkish female voice instructor, opera director and author of the first book in the field of vocal education. With Altan's transfer of her knowledge, experience and education to her book in order to develop a technique suitable for the Turkish throat, it has been determined that the book is quite well equipped compared to the period when it was written and is incomparably powerful than the books written in this direction. It is also important to provide a basis for other books written in this field in Turkey. Altan sets a great example to the next generations, both as an artist and as an educator.

Müziksel işitme algısı, üzerinde birçok araştırma yapılan ve müzik yeteneği çerçevesinde ön planda olan unsurlardan birisi olmuştur. Bu araştırmanın ana konusu, müzik yetenek testlerinin uzun yıllardan beri ölçmeye çalıştığı önemli bir kavram olan müziksel işitme algısıdır. Müziksel işitme algısı, özellikle çocukluk döneminde gerekli eğitim planlamalarıyla geliştirilebilecek bir kavramdır. Bu bağlamda yapılandırmacı yaklaşım temelli olarak kişinin hazır bulunuşluk düzeyine göre eğitim kapsamında erken tespit önem arz etmektedir. Bu araştırmadaki ölçek, 9-12 yaş grubu çocukların müziksel işitme algısını ölçmek üzere tasarlanmış olup, söz konusu çocukların nota bilip bilmeme değişkeni devre dışında bırakılacak şekilde oluşturulmuştur. Böylece asıl ölçülmek istenen konu olan müziksel işitme algısının ön plana çıkması amaçlanmıştır. Aralık testi, melodi testi ve ritim testi olmak üzere 3 bölümden oluşan ölçeğin tasarım aşamasında öncelikle 100, uygulama sırasında ise 160 öğrenci ile saha araştırması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda istatistiksel olarak güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmış olup ölçeğin uygulanabilirliği ortaya konmuştur.

We need to give information about the definition and historical process of “ operette” before starting this study titled “Operettes from the Ottoman period to the present”. Operetta was a term used for short and unpretentious operas in the eighteenth century.At the end of the nineteenth century, "operetta" was called "small opera" and "musical theater" as a stage work, born out of the comic opera genre, developed in Paris and Vienna, one of the cultural and artistic centers of Europe. The operettas, which explained fun and emotional subjects in a simple language and appealed to a wide audience, also had the satiric feature of the lower class. In the Nineteenth Century Ottoman Period, when the influence of westernization began to be seen, interest in western style music increased along with the developments in Turkish music. Western style music was initially adopted by the people around the palace and later by the public and began to be performed. During this period, operettas were staged by Italian groups, and operettas were written by Turkish composers using Turkish and Western music together in the last quarter of the 19th century. In operettas written, the musical and instrumental features of Turkish music were used together with the harmony of Western music, and works were tried to be written using two different structures together. In this study, the development of operetta from the Ottoman period to the present day, which emerged in line with the Westernization movement, was discussed. The operettas that were written in this period but were not supported by the conditions of that period, could not be completed and therefore were not performed and forgotten, and operettas that have survived to the present day and have the characteristics of Turkish Music have been identified according to the sources. "Arif's Hilesi", known as the first Turkish operetta written in the Ottoman period and composed by Dikran Çuhaciyan, and the "İstanbulname" operetta composed by Turgay Erdener, one of the last generation composers, were also examined.

Symbols have become the most important tool for the human being’s self-expression from the first cave paintings to architecture. Each symbol has formed with values such as a message, thought and wish. In the memory of almost in every culture, the definition of weaving has been done over concepts such as eternity, immortality and plentifulness, however there is scarcely any data about their starting point. Archetype concept can be used to fill in these data blanks. Archetypes, propounded by the Swiss Psychiatrist Carl Gustav Jung, modelling the human character and collective unconscious relations, have been efficient in bringing the mythological elements to come in sight. Concepts such as great mother and mother goddess, showing similarity in many geographies, is the biggest example of the mythologies shaped with collective unconscious. Many motifs in weaving involve mythological elements. Therefore, the relation between motif and archetype will provide benefits for defining the output sources of symbols. One of the most important archetypes developed by Jung is the “Mother” archetype. The motif which corresponds to mother archetype is the Hands on Hips in Anatolian weavings. Literature survey has been conducted in this study, emphasizing the relation between one of the symbolic building blocks of Turkish weaving arts; Hands on Hips motif and the mother archetype and as a result of the study, it is surmised that mother archetype has been a precipitating element in motherhood concept in reflecting to the motifs.

Culture is all of the unique, material and spiritual values that distinguish societies formed as a result of historical accumulation. Values such as customs and traditions nurtured by cultures have shaped the dress codes of societies. Turks, who have a rich culture, have their own traditional clothes. The aim of this study is to deal with the historical dimension of the shalwar which has always played an important role in the life of the Turkish nation with a long history, and which has a place among the traditional clothes. Shalwars contain the cultural and spiritual values of the society. Since this cultural heritage is in danger of extinction in the future, it is important to research, document, preserve and keep alive the material cultural assets without losing these values completely. In the study, a literature review was made on the definition, history, and current status of shalwar. Among the examples of shalwars which have survived to the present day and are few in boxes and museums, two shalwar samples in Kırşehir Province Museum were included in the study. The shalwars were examined through observation slips prepared according to their characteristics. Combining the information obtained with today's trends, one shalwar was sewn. It is thought that this study will contribute to the survival of the shalwar, which is an important part of the Turkish clothing culture.

Located in the Mediterranean region, Erdemli district has been on its way to becoming a greenhouse production center in recent years, with the effect of favorable climatic conditions. In the study, it was aimed to determine the current situation in Erdemli, where greenhouse cultivation is carried out intensively, the characteristics of the greenhouses, the problems encountered in production and to develop suggestions for their solution. For this purpose, a questionnaire application prepared by the researcher was carried out in order to reveal the current situation of greenhouse operators in the district. The data were analyzed using the SPSS program and tables were created. Maps showing the location, topography and land use status of the region were produced with the ArcMap 10.4 package program. Face-to-face meetings were held with greenhouse operators, brokers and traders. As a result, it has been observed that especially greenhouse agricultural activities in the region are carried out with traditional agricultural methods in smaller scale family businesses, mostly plastic greenhouses are used to produce tomatoes and cucumbers, and they are negatively affected by natural disasters and cost increases. Solutions for the detected problems are presented.

Consensus-oriented public relations, which is considered within the social theoretical approach, is a model developed by Roland Burkart. The basic point on which the model is based is the concept of "consensus" mentioned by Habermas in his communicative action theory. Achieving consensus in communicative action depends on the efforts of the parties to understand each other. However, it is important to ensure equal conditions in the communication process and to create a democratic discussion environment. Thus, it may be possible to reach an consensus between institutions and target audiences in terms of public relations. The consensus-oriented public relations approach emphasizes that conflict resolution can be achieved when both sides develop the potential to understand each other in the face of a problem to be experienced between the institution and the target audience. At this point, it can be said that symmetrical communication will facilitate understanding. As Habermas emphasized, a rational discussion and dialogue is the most effective way to bring the parties to an consensus. Consensus-oriented public relations model is explained within the scope of the study. It is thought that this approach can contribute to institutions, especially in conflict management.

Küresel iletişim imkânlarının artması ile hızla gelişen uzaktan eğitim sitemi, COVID-19 küresel salgını sebebiyle daha da yaygınlaşmıştır. Yabancılara uzaktan eğitim yoluyla eş zamanlı (senkronize) Türkçe öğretimi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geniş bir coğrafyada sürdürülmektedir. Salgının aniden ortaya çıkması ile öğreticiler, gerekli hazırlıkları yapamadan uzaktan eğitime geçmek durumunda kalmışlardır. Başarılı bir uzaktan eğitim süreci teknolojik hazırlık, içerik hazırlığı ve pedagojik hazırlığın yeterli olmasına bağlıdır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan eğitimle öğretiminde öğreticilerin materyal kullanımı ve teknolojik alt yapıya yönelik tutum ve görüşleri incelenmiştir. Açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket formu katılımcılara uygulanmış, elde edilen bulgular çalışmada değerlendirilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde materyal kullanımı ve alt yapıya bağlı sorunlar tespit edilerek sürecin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.