Cilt: 13 - Sayı: 2

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Ağustos 2021

Cilt: 13 - Sayı: 2


Sayı Dosyaları:

Makaleler

2021-2-KAPAK-İÇİNDEKİLER

2021-2-Sunuş

2021 2 YAYIN İLKELERİ

2021 2 YAZIM KURALLARI

2021-2-ZFWT ÖRNEK ŞABLON

“Oxford Dictionary Of Idioms” adlı İngilizce deyimler sözlüğünde yer alan deyimler A, B, C, D, E, F, G, H, I, İ, J, K ve L harflerindeki deyim olamayacak madde başları daha önceki altı çalışmada incelenmiştir. Bu çalışma, diğer çalışmaların devamıdır. Çalışmada, söz konusu deyimler sözlüğündeki M harfi altındaki 297 madde başı arasında deyim olamayacak yapılar, sayısal verilerle ortaya konmuştur. Diğer çalışmalardan farklı olarak, Longman tarafından hazırlanan deyimler sözlüğündeki 154 madde başı ile ortak olan bazı yapılara da dikkat çekilmiş ve deyim olamayacak yapılar ortaya konmuştur. Ayrıca her iki sözlüğün M harfi altındaki madde başı arasındaki 72 ortak yapıya dikkat çekilmiş ve bu yapılardan kaçının deyim olduğu açıklanarak yorumlamaya gidilmiştir. Bu iki sözlükte, M harfinin madde başı altında deyim olarak değerlendirilen kimi atasözleri “The Facts On File Dıctionary Of Pr o v e r b s” adlı sözlük göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi deyimler yalnızca Türkçede bulunmaz. Genellikle köklü, konuşanı ve yazanı çok olan, yüz ölçümü büyük bir coğrafî alanda konuşulan dillerde de (Türkçe, İngilizce Almanca vb.) deyimler bulunmaktadır. Deyimler, en az iki sözcükten oluşan ve değişmece anlamlı söz öbekleridir. İngilizcedeki deyimlerin “Oxford Dictionary Of İdioms” adlı sözlükte açıklamalarıyla birlikte verilmiştir. Bu çalışmanın evreni, “Oxford Dictionary Of İdioms” adlı sözlükte madde başı olan deyimlerdir. Konusunu ise, aynı sözlükteki M harfi altında yer alan madde başlarında deyim olarak değerlendirilen ancak deyim olamayacak yapıların irdelenmesi ve gerçekten deyim olabilecek yapıların sayılarıyla ortaya konması oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Türk modernleşmesinde devletin rolünü betimlemektir. Bu amaca yönelik olarak Osmanlı-Türk siyasal tarihini “merkez-çevre” modeli ile açıklayan Şerif Mardin ve Metin Heper’in “güçlü devlet geleneği” bağlamında ileri sürdükleri temel kabuller üzerinden bir okuma yapılmaktadır. Bu çerçevede merkez-çevre modelinin genel geçerliliğinin devam edip etmediği tartışılmaktadır. Türkiye’de modernleşmeyi üst yapı kurumları arasında gerilim ve çatışmaya indirgeyen merkez-çevre kuramı, şehirli-laik-orta sınıflar ile geleneksel-yoksul-alt kesimlerin karşıtlığını kendisine çıkış noktası yapmıştır. Güçlü devlet geleneği tezine göre, Batı’dan aktarılan modern değerleri referans alan yönetici elitler merkezi sürekli güçlendirirken çevreye duyarsız kalmışlardır. Devletin buyurgan yapısı, farklı toplumsal sınıfların ve sivil toplum örgütlenmelerinin gelişmesini engellemiştir. Osmanlıdan aktarılan güçlü devlet geleneği, modernleşmenin öznesi olarak cumhuriyet döneminde de etkili olmaya devam etmiştir. Öyle ki, Cumhuriyeti kuran bürokratik yapı, çok partili hayata kadar kendini devletle özdeş kılmış ve merkezi güçlendirmiştir. Merkezi temsil eden yönetici elitler ve çevreyi temsil eden geleneksel toplum kesimleri arasında kültürel çatışma ve gerginlik iktidar mücadelesi açısından da belirleyici olmuştur. 1980’li yıllarda neo-liberal dalganın yükselişe geçmesinin Türkiye’de iktidar mücadelesine yansımaları olmuş, merkez ve çevre ilişkilerini etkilemiştir. Merkezi oluşturan eski elitler çevreselleşirken çevreyi oluşturan muhafazakar kesimler merkezileşerek yeni elitleri oluşturmuşlardır. Sonuç olarak merkez-çevre kuramı ve güçlü devlet geleneğinin bazı çekincelerle birlikte Osmanlı-Türk modernleşmesini açıklamakta hala işlevsel olduğu söylenebilir.

Family members are the first source of older care. Family caregivers are aging similarly as the population ages so that older carers are taking the caregiver role more often in family care. This research aims to reveal the care experience of older carers using the life course approach. A qualitative research design has been used whereby in-depth interviews have been carried out with 24 carers, caring for their older family member. The biographic life course and the caregiving experience were evaluated concordantly and care trajectories from the start of care until beyond the caring process have been emerged. Older carers were found to care for their parents and partner. They were found to experience multiple care steps either sequential or single. This research could be a resource for other research and could make older carers visible in social politics being the first research about older carers in Turkey.

The Turkish world's opera history gave its first example in 1908 with the opera "Leyli and Majnun" by Azerbaijani composer Üzeyir Hacıbeyli. According to many sources, "Leyli and Majnun" is described as the first opera of the Turkish world and the Islamic world, and the east. The most important feature of this opera is the masterful synthesis of classical western music and folk music. The opera, which was composed for the first time in this way, influenced the east with its staging and ensured that the art of opera was adopted by the public. The great composer Uzeyir Hajibeyli was born in the city of Shusha in Azerbaijan, which was developed in the field of literature and music and called the "natural conservatory." He developed his existing talent here and built it on solid foundations. He was interested in music and literature, wrote many books, articles, and was a writer for newspapers. The subject of the opera Leyli and Majnun is taken from Fuzuli's "Leyli and Majnun" poetry of the same name. At the age of 13, the composer decided to write this opera, influenced by the theater show "At the tomb of Majnun Leyli'' which he watched in Shusha, his home city. He started working on opera in 1907 when he was only 22 years old. By bringing a different perspective to opera, he used the tonal structure of western music with 'mugham,' also known as Azerbaijani folk music. This type of opera is also called "Mugam Opera.'' The opera, which was composed and performed despite the conditions of the period, preserved its originality by combining two cultures and was performed many times in other countries. Operas from the Turkish world are rarely staged in our country, and there is a need for such an article because the opera "Leyli and Majnun" has not been staged much in Turkey and there are very few theses, articles, and books about it. In this study; Different titles have been created such as the history of Azerbaijan opera, the life of Uzeyir Hajibeyli, the composer's process of creating the opera, and the content of the opera Leyli and Majnun.

Azerbaijan became acquainted with opera at the beginning of the twentieth century thanks to the tours organized by Russian and European operas to Baku. The intense admiration of the Azerbaijani people led Azerbaijani composers to produce works in opera style. In that period, Üzeyir Hacıbeyli combined his knowledge of authorship, historiography, scientists, education, journalism and musicians in the art of opera, based on the impact of the strong and aesthetic touch of art on people, and laid the foundations of opera in the East by composing the mugam opera "Leyli and Mecnun". In the revolution and democracy struggle that started in Azerbaijan, the artists and intellectuals of the period started an enlightenment movement through their works. On this occasion, Hacıbeyli turned from the opera style to the operetta style. Operetta is a musical / dialogue stage piece that takes its subject from social problems and aims to make the audience laugh while making them think. Hacıbeyli compiled the topics of his operettas from the reactionary perspectives that prevent his people from adopting modern life, offered solutions through his works and gave new and modern perspectives to his audience. The "Arşın Mal Alan" has gained a worldwide reputation thanks to the musical structure that it has created by carefully synthesizing the elements of the Azerbaijani national music style, folk mahnis, dances and mugam traditions with the European operetta style. This work, which is about the tradition of arranged marriage rebelled by the new generation, has been translated into more than sixty languages worldwide thanks to its musical and sociological success and has been adapted to the big screen. Considering that it is a very popular work in our country and in other countries where it has been staged and is of such importance for the Turkish world opera literature, the work does not take place in our opera scenes enough and it is noteworthy that the number of publications such as articles, theses and books about it in Turkey. With this study, it is thought to contribute to the literature. In this article, the history of Azerbaijan operetta, the life of Üzeyir Hacıbeyli and the operetta "Arşın Mal Alan" are examined.

In this study, by investigating the subject of Turkish folk songs accompanied by symphony; In the literature review, it was revealed that there is no previous academic study on this subject. It is clear that there should be a written source in addition to the performance regarding this subject, so this article is important in terms of contributing to the literature. Before we talk about symphonic arrangements, we need to have information about the first compilation and recording of Turkish folk songs. Symphonic arrangement of folk songs in Turkey started with the music revolution movement initiated by Atatürk after the foundation of the Republic. For the first time, the arrangements of our folk songs written by Turkish Fives were performed by symphony orchestras. Unfortunately, the symphonic arrangement works, which started to be made thanks to the Turkish Fives, had a long pause. Since the beginning of the 1990s, symphonic Turkish folk song arrangements; It has been reworked and continued by composers such as Turgay Erdener, Oğuzhan Balcı, Yusuf Yalçın, Murat Çelebi and Musa Göçmen. Since the arrangements in the Republican period had a complex harmonic structure, they did not attract much attention from the public. In addition, since the copyrights of many symphonically arranged Turkish folk songs belong to Western countries, the folk songs included in the concert programs remained very limited. Symphonic arrangements of our folk songs; It is of great importance in terms of being performed, announced and promoted both in national and international arenas.

Anadolu dokumacılığında süreci devam ettiren ve geliştiren geleneksel örnekler, yararlanmasını bilenler için çok sayıdadır. 2013 yılında Çatalhöyük’teki arkeolojik kazılarda M.Ö. 7000 yılına tarihlenen keten dokuma parçaları bulunmuştur. İnsan, biyolojik yapısından dolayı, olumsuz hava koşullarından korunmak ve yaşamını daha rahat geçirmek için dokumalardan yararlanmıştır. Doğal gereksinimler için oluşturulan dokumalar, toplumda diğer insanları etkilemek için renklendirilmiş ve çeşitli yöntemlerle süslenmiştir. Süsleme elemanları nokta ile başlar, çizgi ile devam eder ve renkle tamamlanır. Dokumalar, toplumun kültürel değerlerine ve coğrafi konumuna göre çeşitlilik göstermektedir. Anadolu insanı dokumalarının süslemesinde çizgiyi ve çizgiden yararlanarak yaptığı motifleri kullanmıştır. Çizgi insanlık tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar kullanılan bir anlatım aracıdır. İnsanın kültürel, sanatsal ve sosyolojik hayatında en önemli değerlerden biri çizgidir. Kutsal meslek olarak sayılan dokumacılıkla ilgili resimleri birçok yüzeyde görselleştirmişlerdir. Geleneksel Anadolu dokumalarında çizgi daima temel unsur olarak kullanılmıştır. Çizginin farklı kullanımlarını dokuyucular dokumalarına aktarmıştır. Oğuz boylarından Yörük ve Türkmenlerin Anadolu’ya gelmesiyle, Anadolu göçebe toplum dokumalarıyla zenginleşmiştir. Göçebe Türk dokumalarının süsleme temelinde çizgisel öğeler vardır. Anadolu’ya yerleşen Yörük ve Türkmen dokuyucular, Anadolu’daki dokuma sürecini yakın zamanlara kadar sürdürmüşlerdir. Dokuma desenlerinde ise genellikle çizgi ve çizgi temelinde motifler kullanmışlardır. Bu araştırmada; Anadolu geleneksel dokumalarında çizgi, çizginin ikonografisi ve çizgiyle oluşturulan dokusal yüzeyler hakkında bilgi verilecektir.

During the Ottoman Empire, which was established in Anatolia after the Seljuks, many developments were made in the name of art for 600 years. Especially thanks to the Ottoman Empire's value to the artist and art, very good works have been produced in many fields. In addition to branches such as calligraphy, illumination, miniature and marbling, fabrics, carpets and rugs, which attract the attention of the whole world in the field of textile, were also woven. The art of weaving experienced its brightest period in terms of weaving technique, color and pattern in the Ottoman Empire. It is understood that weaving, which continued to be produced traditionally in Ottoman cities, continued its existence as an important cultural element and sector. The clothes of the Ottoman sultans kept after their death and the qualities of the fabrics used in the palace convey very important information at the point of understanding the importance of weaving. The diversity and richness of the weavings and textiles produced in many documents belonging to the period can be clearly seen. In this context, this rich weaving and textile diversity has taken an important place in Turkish culture. Especially this rich variety of weaving and textiles has been painted by many painters in almost every period and has gained an important place in terms of conveying information about their periods. In this study, some of Halil Pasha's paintings in which he displayed an objective and objective approach with a realistic style, some of which are in an orientalist style, are discussed as subject. In the study, will focus on Halil Pasha's life, his understanding of art and the textiles and clothing he depicted in some of his paintings. The textiles and clothes in the paintings were discussed in terms of characteristics such as color, pattern, and texture.

Yakın dönem siyasal ve sosyal gelişmelerin yeterli bir analizi ve bu analize bağlı toplumsal ve siyasal gelişmeler değerlendirilemediği görülür. Edebiyatın bu gelişmelerdeki rolü yeterince tartışılmadığı için, kimi gelişmeler tam olarak anlatılamamaktadır. Bu bakımdan edebî eserleri dönemler ve anlayışlar çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Toplumsal yozlaşma ve değişmeleri etkileyen edebiyat eserlerini ele alarak değerlendirmek, süreç hakkında daha doğru yaklaşım olacaktır. 1961 askerî darbesi, Türk siyasî hayatında olduğu kadar, toplumsal hayatımız üzerinde de çok önemli bir etkiye sahip olur. Birbirini takip eden siyasal gelişmeler, başta edebiyat ve kültür hayatına da etki ederek bunların toplumsal gelişmelere etkisi gözden geçirilmelidir. Özellikle Marksist anlayışa bağlı olan kimi sanatçıların eserlerinde değerlere acımasızca hücumların yapıldığı, bunların aşağılandığı ve hafife alındığı görülür. Özellikle din ve dine ait değerlere yapılan saldırılar, başta romanlar olmak üzere, bu dönemde kaleme alınan diğer eserlerde yaygın bir anlayış olarak karşımıza çıkar. Kimi sanatçılar bunu gayet normal bir tutum olarak görüp saldırılarının dozunu giderek artırır. Cinsellik ve bununla ilgili mahremiyet örtüsünün tamamen ortadan kaldırıldığı, yozlaşma ve bozulmanın bunlar aracılığı ile okuyucularda içselleştirilmesi için bütün yolların değerlendirildiği görülür. Her şeyden öte sanatçı olmanın bir sorumluluk gerektirdiği, toplumuna karşı bu sorumluluğa sahip olmayan kimi sanatçıların eserleri aracılığı ile derin toplumsal yaralar açtığı görülür.

Bu araştırmanın amacı sosyal medya ile ilgili yayımlanan eğitim araştırmalarını bibliyometrik açıdan incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma sürecinde Web of Science (WoS) veri tabanlarında “Social Media” anahtar kelimesi kullanılarak araştırma temalarında arama yapılmıştır. Arama kriteri olarak “doküman başlığı, özet, anahtar kelime” seçilmiştir. Araştırmaya 2007-2021 yılları arasında yayımlanan yayınlar dâhil edilmiştir. WoS‘ta eğitim araştırmaları kategorisinde yer alan 3861 akademik çalışmaya ait bibliyometrik veri, çalışmanın veri setini oluşturmaktadır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; sosyal medya ile ilgili yapılan eğitim araştırmaları 2008 yılı sonrasında, ilerleyen yıllara paralel bir şekilde artmıştır. Sosyal medya ile ilgili eğitim araştırmalarında en sık yayın yapılan diller sırasıyla İngilizce, İspanyolca ve Portekizce, en çok yapılan akademik çalışma ise makale, bildiri ve kitap bölümüdür. Michigan Eyalet Üniversitesi, Florida Eyaleti Üniversite Sistemi ve Kuzey Carolina Üniversitesi en çok yayın yapan araştırmacıların bulunduğu kurumlardır. Türkiye’de ise Hacettepe Üniversitesi sosyal medya ilgili eğitim araştırmaları alanında en çok yayın yapan yazarların çalıştığı kurumdur. ABD, İngiltere ve Avustralya ise sırasıyla sosyal medya ile ilgili eğitim araştırmalarının en çok yayımlandığı üç ülkedir. 2010 yılı sonrasında yayımlanan akademik yayınların atıf sayılarında, her geçen yıl artan bir durum söz konusudur. Sosyal medya ile ilgili yapılan eğitim araştırmalarında en çok kullanılan anahtar kelimeler ise “sosyal medya, yükseköğretim, Facebook, Twitter, e-öğrenme, sosyal ağlar ve Web 2.0” kavramlarıdır.

Bayramlar toplumların ortak değerler etrafında bir araya gelmelerine vesile olan özel törenlerdir. Cumhuriyet, Türk milletinin yeni ve bağımsız bir devlet kurma yolunda gerçekleştirdiği anlamlı mücadelenin sonucu olarak ilan edilmiştir. Kuruluşundan iki yıl sonra ise 19 Nisan 1925 tarihinde millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Başlangıçta belirli merkezlerde kutlanan Cumhuriyet Bayramları zamanla farklı şehirlerde de kutlanmıştır. Bayramın ilk yıllarında kutlamalar yeni rejimin meşruiyetini sağlamak ve halka benimsetmek amacıyla yoğun katılım ile gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet’in onuncu yıl dönümü, kutlama kanunu çerçevesinde komisyonca hazırlanmış, tüm şehirlerde komiteler ve heyetler tarafından aynı plan çerçevesinde yürütülmeye gayret edilmiştir. Bu araştırmada Sivas ilindeki 1934-1948 yılları arasındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arşivler ve bazı yerel gazete haberleri ışığında incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bilgilere göre kutlamaların CHP Genel Sekreterliği’nin direktiflerine göre planlanıp yürütüldüğü, kutlama sonrası ise il sekreterliğinden raporlandığı görülmüştür. Buna göre Sivas ilinde kutlamalara katılımın yüksek olduğu bildirilmiştir. Kutlama faaliyetleri; şehir süslemeleri, şenlik fişeklerinin yakılması, tiyatro eserlerinin sahnelenmesi, spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, fener alaylarının düzenlenmesi, halkevi sergileri, halk kürsülerinin kurulması ve Cumhuriyet balolarının düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bazı yıllarda kutlamaların üç gün için hazırlanıp sürdürülmesi ise dikkat çekicidir.

Distance education, which is thought to become more widespread in the near future, has become important with the COVID-19 pandemic. Distance education has been used as an important method for the continuity of education and training in this process where it is not possible to continue face-to-face education. Due to the sudden transition to distance education, it has been a matter of curiosity how this process has been realized and what effects it has had (Karahan at al.,2020, p.1). This study was conducted to determine the effects of the distance education process put into practice during the pandemic process on students based on teachers' opinions. The sample consisted of 70 teachers who were working in different branches and different regions in Turkey in the academic year of 2020-2021. In the study, a questionnaire developed by the researchers was used as a data collection tool. As a result of the research, it was found that distance education had both positive and negative effects on students, students were affected negatively in terms of social-affective aspects, and screen addiction problems may be encountered because they cannot socialize. Again, it was concluded that distance education negatively affects disadvantaged students and may reduce their academic success, and parent involvement in the process has both positive and negative effects.

This research aimed to determine the level of the learning outcomes in the 12th-grade Republic of Turkey Revolution History and Kemalism Curriculum according to the Revised Bloom’s Taxonomy. The research used a qualitative research design and the document analysis method. The source of data of the research was the Secondary Education Republic of Turkey Revolution History and Kemalism Curriculum published by the Ministry of National Education in 2018. Existing research on Bloom’s Taxonomy and Revised Bloom’s Taxonomy was used to determine the taxonomic levels and sub-levels of the learning outcomes. A coding rubric was prepared by the researcher to determine the noun and verb forms of the learning outcomes in order to evaluate and classify 33 learning outcomes in the 2018 Secondary Education Republic of Turkey Revolution History and Kemalism Curriculum. The data were analysed using descriptive statistics. The findings were presented in tables with frequency and percentage values. According to the research results, among 33 learning outcomes, 29 fell into the conceptual knowledge category of the knowledge dimension and four fell into the factual knowledge category of the knowledge dimension. Looking at the distribution of 33 learning outcomes across the levels of the cognitive process dimension, 19 fell into the understanding level, 11 fell into the analysing level, and 3 fell into the evaluating level. No learning outcome fell into the procedural and metacognitive knowledge categories of the knowledge dimension and into the remembering, applying, and creating levels of the cognitive process dimension.

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçleri ve Türkçe iletişim kurmakla ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yaklaşımına göre gerçekleştirilen bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde ise amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın katılımcılarını en az beş yıldır Türkiye’de yaşayan ve bir Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Türkçeyi öğrenmiş olan Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi ile çözümlendikten sonra temalaştırılarak sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerine ilişkin görüşleri farklı dil özellikleri ve eğitimsel eksiklikler temalarıyla açıklanmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin Türkçe iletişim kurmakla ilgili görüşleri ise farklı kültürel yapı ve zor koşullar temalarıyla açıklanmıştır. Araştırma verileri alan yazındaki yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili diğer araştırma bulguları ile karşılaştırılarak yorumlanmış ve öneriler sunulmuştur.

Nutuk, edebi tür olmasının öncesinde ve temelinde devlet yöneticisinin beyanı, öğüdü niteliğine sahip olması dolayısıyla dil, kültür ve eğitim politikalarının da temelini oluşturan kurucu irade felsefesini barındırmaktadır. Nutuklar, devlet geleneğinin inşası ve muhafazası işlevini üstlenirken oluşum amacı ve içeriği itibariyle kurucu dil öğretim politikası metinleri olarak değerlendirilebilir. Zira nutuklar devlet yöneticisinin temsil ettiği topluluğa yönelik kendisini takdim bağlamı olarak değerlendirilmekle birlikte bir yönüyle de muhatabına yönelik telkinleri barındırmaktadır. Türk kültür tarihinin nutuklarında da bu muhatap herhangi bir topluluk ya da vatandaş değil doğrudan Türk milletidir. Türk milletini muhatap alan nutuklar millet temelli devlet yapılanması için de stratejik öneme sahip kodları barındırmaktadır. Belirtilen kodlar arasında Türkçe eğitimine dair kodlar da önem arz etmektedir. Çalışmada nutuk türünün dil politikası bağlamındaki işlevi dilbilimi ve eğitim bilimi bağlamında belirlenirken nutukların Türk eğitim tarihi içerisinde Türkçe eğitimi için taşıdığı önem ve işlev dilbilimsel yöntemlerle belirlenmeye çalışılmıştır.

One of the first key roles in the process of Old Anatolian Turkish (Sometimes, Old Turkey Turkish or Old Ottoman Turkish term is also used instead of this term.) being the written language in Anatolian geography, which is thought to be the source of most of the modern Oghuz written languages, belongs to Sultan Veled, the eldest son of Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî and Gevher Hatun. It is known that Sufis, who is thought to have lived between 1226-1312, wrote Turkish poems in addition to Persian and Greek. It is estimated that the total of these Turkish poems consist of over three hundred couplets. Sultan Veled, who owns the first works written in Anatolia with Yunus Emre; The Turkish couplets in his works such as Dîvân, Rebâbnâme and Ibtidaname are very important in terms of reflecting the development stages of Oghuz. Apart from the written language in Turkistan geography, these couplets provide important linguistic material in order to follow the emergence and development of a new written language in Anatolia. In this study, some phonological variants and related layers in Sultan Veled's Turkish couplets will be evaluated. The typological data of the Oghuz dialects accepted in the literature will be analyzed by making a comparison with these layers. So that the layers of bol- ~ vol- ~ ol- seen in some copies of these couplets and marking an important transition between East and West Turkish will be subject to re-evaluation. Considering nearly twenty phonological layers composed of süçig > süçü ~ süçi and biŋ ~ miŋ and datlu ~ tatlu dichotomies emerging from phonological development such as -g> Ø in layers, are discussed that whether these forms dialectical or developmental stages that reflect the internal dynamics of Oghuz. Thus, some conclusions can be will be tried to be reached where the Turkish couplets of Sultan Veled, one of the first texts written in Anatolia, should be positioned in the process of becoming the written language of Oghuz.