Cilt: 13 - Sayı: 3

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Aralık 2021

Cilt: 13 - Sayı: 3


Sayı Dosyaları:

Makaleler

2021-3-KAPAK-İÇİNDEKİLER

2021 3 YAYIN İLKELERİ

2021 3 YAZIM KURALLARI

2021-3-ZFWT ÖRNEK ŞABLON

2021-3-SUNUŞ

İdil-Ural sahası Türk lehçelerinden Kazan Tatar Türkçesinin bilimsel olarak incelenmeye başlanması, XVIII. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Bu dönemde Tatar aydınları ve çeşitli yabancı dilciler tarafından yazı dilini konuşma diline yakınlaştıran pek çok çalışma yapılmıştır. Kazan Tatar yazı dilini oluşturmak ve yaygınlaştırmak için öncelikle bu lehçenin gramer kurallarının incelenmesi ve sözlüğünün hazırlanması gerektiği düşünülmüştür. Bundan dolayı özellikle ilk çalışmalarda Kazan Tatar Türkçesinin gramer kuralları ve söz varlığı incelenmiştir. 1785 yılında Kazan Tatar Türkçesinin ilk sözlüğü ve kısa grameri yayımlanmıştır. XIX. yüzyılın ilk yarısında Kazan Tatar Türkleri arasında matbaacılık çalışmalarının başlaması, bu tür çalışmaların artmasına sebep olmuştur. Yeni çalışmalarla birlikte gramer kavramında da gelişme olmuştur. İlk gramer çalışmalarında gramer kategorileri daha basit şekilde incelenirken sonraki çalışmalarda hem incelenme yöntemi hem de türlerin tespiti daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kazan Tatar Türkçesinin gramer özelliklerinin incelendiği çalışmaların artmasıyla birlikte bu dildeki kelime türlerini gruplandırma sorunu da ortaya çıkmıştır. İlk gramer kitaplarında kelime türlerinin tamamı üzerinde durulmamıştır. Sadece belli başlı kelime türlerinin ve bu türlerin temel gramer kategorilerinin incelendiği, kelime türlerinin sayısı ve niteliklerinin de çeşitli şekillerde ele alındığı görülür. Tarihî gramer kitaplarında fiil, ayrıntılı olarak incelenen kelime türlerinden biri olmuştur. Fiilin gramer kategorileri de özellikle incelenen konular arasında yer almıştır. Bu çalışmada İdil-Ural sahası Türk lehçelerinden Kazan Tatar Türkçesinin tarihî gramer kitapları incelenerek fiilde kip ve zaman kategorisinin nasıl ele alındığı değerlendirilecektir. Çalışmada tarihî karşılaştırmalı yöntem kullanılacaktır.

A large number of textbooks have been published in the field of Turkish Language and Literature for secondary education and equivalent schools in Turkey. These textbooks, prepared according to the national education curriculum, have been the subject of many comparisons within themselves. However, we see that there are not enough studies on the textbooks that concern the Turkish world. There is not much comparison study between the Turkish Language and Literature textbooks taught in Turkey and the textbooks published in the same category in Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan. The aim of this study is to take a step in this category; To compare the literature textbooks taught in the relevant schools in Turkey and Azerbaijan according to different variables. To further categorize the purpose of the study and to consider the limitations of the article, first grade Turkish Language and Literature and full secondary Azerbaijan Literature textbooks were selected as samples. In the research, document review and content analysis methods were used within the framework of qualitative research approach. The design, text types and content features of the textbooks form the basis of comparison.

Azerbaijani literature has been a field in which articles, theses and books have been prepared on various geographies, especially in Azerbaijan, and as a subject of research in Turkey. The continuity of studies in this field in Azerbaijan as well as in Turkey is due to the fact that it is a preferred field for young researchers. In particular, in the light of the data revealed through the content analysis of graduate theses, it is seen that master's theses are more numerous in universities in Turkey than doctoral ones. In this study, the content analysis of 62 graduate theses registered on the thesis database of the Higher Education Institution and accessible to access was carried out and these theses were examined by grouping them in terms of year, type, language, city where they were made, university, geographical region, consultant title and basic study subject criteria. New concepts were reached from the data collected through the document review and coding was carried out in the light of the content analysis method. Frequency analysis was used in the study conducted in the type of qualitative brain analysis. Thus, the study intensity in this area was revealed and the deficiencies in the field were determined.

The aim of the research is to determine the effect of regional Turkish features on the written expressions of high school students who study Turkish in Romania; to describe the problems experienced in this regard; and to provide ideas for students' effective and efficient language education in accordance with standard Turkish. In this regard, the study papers applied to the students consisting the study group were examined in terms of the characteristics revealed in oral studies of regional Turkish dialect, while qualitative analysis methods and techniques were used. Turkey Turkish is a language that is written in the Turkic language. As a result of the research, it was seen that the students formed their Turkey Turkish written expressions under the influence of the regional Turkish pronunciation characteristics and therefore they moved away from the standard Turkish from time to time. It was determined that the mistakes experienced in this subject are generally in the form of deterioration in the harmony of back vowel/front vowel, elision due to the tendency to speak quickly and easily in the oral language, syllable fusion, sound changes and transposition of the dialect of the region. In addition, it has been observed that some words and groups of words that are often used by some students in daily life are reflected in written expression by taking the usage form in oral language as a reference rather than the form in standard Turkish.

In this study, it has been aimed to put forward the effectiveness and importance of creative drama method and text analysis methods and approaches depending on dramatic phenomena in language education and teaching processes, and what kind of new perspectives has this approach brought to contemporary linguistics. Related studies and documents put forward by various scientists on this subject have been analysed and the research findings and results in question have been examined and as a result it has been aimed to produce new information from this point of view. As a result of the findings obtained from the research, when the nature, logic, functions and principles of language teaching is considered, it has been understood that creative drama practices would contribute greatly to the language teaching process and that it would be essential to benefit from this method to the full extent. In addition, the disadvantages of approaches based on vocabulary and rule teaching emerge more clearly in contemporary linguistics research and instead of this it has been concluded that it would be necessary that the dramatic structure in the background of the texts must be comprehended and internalized by the individual.

The aim of this research is to determine the reading behaviors of 8th grade students in digital environments. This study was carried out in a quantitative research design. Scanning model was used in the study. The universe of the research consists of 8th grade students of secondary school studying in Ankara. As a sample, 143 students were taken from four secondary schools in Çankaya, Yenimahalle, Mamak and Pursaklar districts of Ankara province. “Survey form” was used to collect data. In order to determine the reading behaviors of the students in digital environments, their opinions were taken over 14 questions. As a result of the analysis of the data in the research, it has been determined that students do not spend much time daily in digital environments; they use digital media more than reading; more than two years of experience with digital tools; the vast majority of them like to use digital tools; the most used reading tool is the smartphone; he has not been reading in digital media for a long time; most of them read in digital environments for less than half an hour a day; nearly half of them like to read in digital environments; read mostly communicative articles; very few of them regularly read long texts in digital environments; very few of them regularly follow genres such as newspapers and magazines in digital environments; most of them have good digital reading skills; very few of them do not use digital reading skills while reading.

Bu çalışmanın gerekçesi, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınlarından Çevreci Öyküler serisinde yer alan resimli çocuk kitaplarındaki çevre sorunlarını incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli ile yapılmıştır. Çalışmanın dokümanları, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınlarından Çevreci Öyküler serisindeki “Arabaların Uyuduğu Gün, Dokuz Dakika, Kadim Orman ve Kalundborg Beşlisi” adlı resimli çocuk kitaplarından oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen verilere doküman analizi yöntemiyle ulaşılmıştır. Çevreci Öyküler serisinde yer alan resimli çocuk kitapları okunmuş ve çevre sorunları belir-lenmiştir. Çalışmada güvenilirliği sağlamak adına resimli çocuk kitapları farklı zamanlarda tekrar okunmuştur. Çocuk kitaplarının okunmasından sonra yapılan değerlendirme sonuçları ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Araştırmada incelenen Çevreci Öyküler serisindeki kitaplarda hava, gürültü ve çevre kirliliğine yönelik çevre sorunlarının ele alındığı, bu çevre sorunlarının da insanların ve hayvanların yaşam alanlarına zarar verdiği belirlenmiştir. İncelenen kitaplardaki çevre sorunları, çocuk kahramanların yaşantılarından yola çıkılarak anlatılmıştır. Ayrıca kitaplarda, çevre sorunlarıyla bağlantılı olarak çocukların dinleme, tartışma, okuma ve yazma becerilerini destekleyecek etkinlikler de bulunmaktadır. Çevreci öyküler serisindeki kitapların çocukların çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarını arttırabileceği söylenebilir.

Toplumcu gerçekçi akım 20. yüzyılda Rusya`da ortaya çıkan ve dünya edebiyatında etkilerini gösteren bir edebi harekettir. Rusya`da sosyalist realizmi adıyla bilinen bu akım, Türkiye`de toplumcu gerçekçi, Arap dünyasında ise الواقعية الاشتراكية (Elvâkiiyyetu-l-iştirâkiyyetu) olarak tanımlanmaktadır. Türk edebiyatında Orhan Kemal, Filistin edebiyatında ise Gassan Kenefânî bu akımın önemli temsilcilerindendir. Makalede onların romanlarından hareketle Türk ve Arap edebiyatında toplumcu gerçekçiliğin yansımaları araştırmaya tabi tutulmuştur. Orhan Kemal`in “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve Gassan Kenefânî`nin “Güneşteki Adamlar” romanlarında köylü ve işçi sınfının toplumsal, ekonomik sorunları dile getirilmiş ve her iki yazar romanında üç kişinin timsalinde binlerce fakir insanın yaşam sıkıntılarını yansıtmaya çalışmıştır. Her iki romanda betimlenen üç kişi, fakir insanları temsil etmekte ve sıkıntılardan kurtulmak için göçe hazırlanmaktalar. Orhan Kemal`in kahramanları Sivas`ın bir köyünden fabrikalar şehri Çukurova`ya, Gassan Kenefânî`nin fakir insanları ise Filistin`den Küveyt`e gitmek istemekteler. Bu göçün sebebi iyi para kazanmak ve yaşam koşullarını olabildiğince değiştirmek, çocuklarına bir oyuncak alabilmek, okullarda okutabilmek, ev yapabilmek vd. günlük ihtiyaçları karşılayabilmektir. Fakat Gassan Kenefânî`nin hiç bir kahramanı bu arzusuna yetişemez, çünkü onları arzularına doğru götüren bir su tankerinin içerisinde boğularak ölürler. Orhan Kemal`in romanının kahramanlarından ise sadece bir kişi – Iflahsızın Yusuf şehirde arzusuna ulaşabilir, usta olarak şehirde kalabilir, diğeri ise ölür, başka birisi ise şehirde barınamaz ve yine köye döner. Toplumcu gerçekçi romanlarına özgü konuları işleyen her iki romanda olumlu kahraman tipine rastlanmaz. Aksine her iki romanın kahramanları pasif bir şekilde ekonomik sorunlarının nedenlerini ve çözüm yollarını aramazlar, eylemleri kişisel çıkarlar içindir. Orhan Kemal`in roman kahramanları da toplumsal sorunlar karşısında kişisel tavırlarıyla yer alır ve şehirde daha da yozlaşarak insani özelliklerini de kaybederler. Böylece her iki yazarın romanında eğitim, ekonomik sorunlar, kadın hakları, işçi sınfının ezilmesi gibi meseleler temel konu edilmiştir.

Sardar Asad (1929-1975), one of the representatives of XX century Azerbaijani poetry with a unique artistic and aesthetic style, left a rich artistic heritage.S.Asad started his poetry career from the early 50s of last century. At that time, he glorified heartily the Soviet period. But his world of spirituality was not only based on Soviet ideological characters. As a man deeply attached to his people, their culture, national customs and traditions, he believed that the Soviet ideology was interested in the development of the national existence of the peoples living in the national republics, including the Azerbaijani people. Over time, national motives grew in Asad's work. He begins to sing folklore-ethnographic codes more often, which express the national roots, the national existence. In this regard, the poems written by S.Asad in the series "Shushtar in Shusha" plays an important role in his work . We would even like to say that the series "Shushtar in Shusha” covers the culmination of his creativity expressing national thinking and national desires of the artist. Even if you look at the first book of poems by Asad, who played an important role in the creation of avant-garde literature in the 60s and preferred national motives in his poetry, it is impossible not to see how much he is connected to national culture and national values of Azerbaijan. In this sense, national motives in the artist's work are more reflected in the self-realization of national thought. Wherever the hero of the poet is, he is a typical Azerbaijani, along with all Soviet political views: a person connected with the national way of life, national morals and behavior, the nature of the homeland. In this regard, national motives in Asad's work are reflected in the artistic embodiment of the codes expressing the national identity of Azerbaijan.

Bayer kimyagerlerinden Felix Hoffmann, 10 Ağustos 1897’de saf acetylsalicylic acidi elde ettikten ve bunun başarılı tedavi etkisi görüldükten sonra Bayer, ürünü dünyaya tanıtmak amacıyla geniş çaplı reklam çalışmaları yapmıştır. Bayer’in pazar hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye’dir. Bayer, Türkiye’deki çeşitli süreli yayınlarda yayımladığı tutundurma karması içinde önemli bir unsur olan reklamlar aracılığıyla hem yeni tüketiciler kazanmaya çalışmış hem mevcut tüketicilerinin ürünü almaya devam etmelerini sağlamış hem de markanın itibarını artırmaya gayret ederek geleceğe yönelik satış talebi oluşturmayı amaçlamıştır. Bu süreli yayınlardan biri Türkiye’de aralıklı da olsa 15 yıl yayımlanan Resimli Ay dergisidir. Çalışmamızda Resimli Ay’da yayımlanan Bayer Aspirin reklamlarının, görsel ve dilsel bileşenleri resimlerin özelliklerinden kullanılış amacına, tipografisinden üslubuna, coğrafi/yerel hassasiyetinden sakıncalarına kadar ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Bugünün inşasında geçmişe dair tarihsel bilgi ve birikimden yararlanıldığı ve sağlık alanının geçmişinin tüm insanlık için anlam, önem ve değer taşıdığı dikkate alınarak yapılan bu çalışma, alanında iddialı bir şirket olan Bayer’in Aspirin’de marka imajına yönelik stratejilerini görerek ilaç reklamı alanındaki gelişmelerin izini sürmek, sonraki dönemlerle/günümüzle karşılaştırmalarda bulunmak, tıp ve eczacılık tarihi hakkında yorumlar yapmak için değerli bilgiler/veriler sağlayacaktır.

In this study, the similar and different aspects of Elâzığ-Harput and Kirkuk folk songs in the TRT Repertoire were tried to be determined by comparing them. In this context, the mode, course, method and forms of 63 Kirkuk folk songs in the TRT repertoire and 85 Elâzığ-Harput folk songs in the TRT repertoire were examined. In addition, examinations were made in terms of modal structures, vocal widths, strong voices and musical characteristics of the common folk songs belonging to both regions. As a result of the examinations, it was found that the folk songs of the two regions differ in terms of mode, course, method and forms (p<0.05). It has been seen that the makams and methods in Elâzığ-Harput folk songs are very diverse compared to Kirkuk folk songs. While the most used navigation type in the two regions is descending and ascending, the most used form is the A+B form. When the modal structures, vocal widths, strong voices and musical characteristics of the common folk songs were examined, it was found that there was no difference between the two regions (p>0.05). As a result, although there are differences in both regions, it is thought that it is important that similar folk songs are continued by societies from the same origin.

Öz: Yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılan ve kültürel bir miras olan masallar ulusal ve uluslararası sözlü geleneğin birer ürünüdür. Edebî bir nitelik taşırlar ve ait olduğu kültürün de özelliklerini ortaya koyarlar. Tarihsel olarak belirlenemeyen bir zaman diliminde oluşan masalların farklı anlamlar taşıdıkları bir gerçektir. Ait olduğu toplumun yapısını ve o toplum içindeki insan ilişkilerini çözümleme bakımından masallar büyük öneme sahiptir. Alman edebiyatının en ünlü ve popüler olan Grimm Kardeşler’in masalları, başlangıçta didaktik ve eğitim amaçlı olarak görülse de Bruno Bettelheim masalları psikolojik ve psikanalitik açıdan ele alarak onlara yeni bir yön kazandırır. Uluslararası bir nitelik taşıyan Grimm Kardeşler’in ünlü masalı Hansel ve Gretel de bu bağlamda incelenmeye değer bulunmuştur. Burada, Bruno Bettelheim'ın kuramından hareketle ele alacağımız masalda yer alan korku ve cinsellik kavramları incelenecektir. Bu kavramların psikolojik ve psikanalitik analizi yapılacak ve insan ruhu üzerindeki etkileri ortaya konacaktır. Abstract: Fairy tales, which have been passed down from generation to generation for centuries and are a cultural heritage, are products of national and international oral tradition. They have a literary quality and reveal the characteristics of the culture to which they belong. It is a fact that the fairy tales that were formed in a historically undetermined time period have different meanings. Fairy tales are of great importance in terms of analyzing the structure of the society to which it belongs and of the human relations in that society. Although the fairy tales of the Grimm brothers, which are the most famous and popular in German literature, were initially seen as didactic and educational purposes, Bruno Bettelheim took the fairy tales from a psychological and psychoanalytic perspective and gave them a new direction. The famous fairy tale of the Brothers Grimm, Hansel and Gretel, which has an international character, was found worth examining in this context. Here, the concepts of fear and sexuality in the fairy tale, which we will deal with based on Bruno Bettelheim's theory, will be examined. Psychological and psychoanalytic analysis of these concepts will be made and their effects on the human psyche will be revealed.

German Author Thorsten Becker's novel "Galib with Numbers", published in 2004, is an important work that conveys Eastern/Turkish culture (Turkey and immigration) from a German perspective. The novel, besides bringing European and Turkish culture face to face, allows a German writer to make Turks and their mentality understandable through empathy. In addition, the novel provides an opportunity to compare eastern and western cultures. Since cultural diversity increases the interest in foreign cultures, the field of literature, in which this interest is reflected, can be seen as a tool to promote other cultures. This novel, in which there is an intercultural conflict that includes issues such as identity problem/Otherness, offers the opportunity to see how Turkish culture is evaluated as the other. As a German writer, Becker reflects people of different nationalities, cultures, impressions and deals with Turkey/Turkish impressions through empathy. Combining his own impressions/evaluations within the scope of themes such as the Eastern theme and being the Other, Becker shows that he can create a work that is of great importance in multicultural societies and has an intercultural quality. Keywords; Interculturalism, Pursuit of Eastern, Cultural Conflict.

The aim of present study is to determine the awareness of social studies teachers about the geographical features of their immediate environment and the status of their use in their lessons. The study was carried out with a case study, one of the qualitative research designs, and the study group consists of 65 social studies teachers working in Sivas in the 2019-2020 academic year. The study group was determined according to the convenience sampling method, which is one of the purposive sampling methods. In the study, a semi-structured interview form prepared by the researchers considering the relevant gains in the 2018 Social Studies Curriculum was used in the collection of data. The data obtained from the participants through interviews were analyzed using content analysis and descriptive analysis techniques. According to the data obtained, it has been concluded that the social studies teachers participating in the research have a high and appropriate awareness of the tourism values of Sivas province and the characteristics of physical, human and economic geography, and that they use these in their lessons. It is another result reached as a result of the research, in which there are also teachers who do not give examples in their lessons regarding the geographical features of the province. In order to increase awareness even more and to use them effectively in the social studies course; preparing printed and visual publications promoting geographical features at the local level and putting them in the school library, virtual reality, augmented reality and 3D animations related to the geographical features of the province prepared by local administrations and to be used in education-teaching process are suggested.

Bu çalışmanın amacı yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 18 yaş üstünde yer alan 472’si kadın, 92’si erkek olmak üzere toplam 564 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan yetişkinlerin yaş ortalaması 22,8’dir. Veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Doğan ve Aydın (2020) tarafından geliştirilen “Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği” kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli ile tasarlanan çalışmada gruplar arası farklılıklar t-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer değişkenlere bakıldığında ise, yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarının; anne ve baba eğitim düzeyine, algılanan ebeveyn tutumuna ve algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular mevcut literatür ışığında tartışılmış ve yapılacak diğer araştırmalar için öneriler getirilmiştir.

Angesichts der heutigen kulturellen Vielfalt herrscht in vielen Bereichen ein reger Diskurs über Interkulturalität, der sich auch in der interkulturellen Literaturwissenschaft niederschlägt und danach fragt, auf welche Weise Literatur Räume für interkulturelle Begegnungen schafft. In diesem Rahmen konzentrieren sich viele Studien auf die interkulturellen Aspekte eines literarischen Werkes, die ihm ein interkulturelles Potential auflegen, das die interkulturelle Verständigung fördern kann. Vor diesem Hintergrund begibt sich der gegenwärtige Beitrag auf die Suche nach den Spuren von Interkulturalität in Angelika Overaths 2018 erschienenen Roman Ein Winter in Istanbul. Die Untersuchung stützt sich auf die Erörterung der interkulturellen Aspekte im Text entlang der von Blioumi aufgestellten Kriterien zur Ermessung des interkulturellen Potentials von literarischen Werken. Schließlich konnte anhand der Analyse ausgewählter Textbeispiele nach dem Ansatz von Blioumi festgestellt werden, dass Ein Winter in Istanbul interkulturelle Elemente aufweist, die den Roman mit einer besonderen Interkulturalität auszeichnen. Das Werk liefert profunde Einblicke in verschiedene Kulturwelten, sensibilisiert die Wahrnehmung seiner Leser und wirkt sich positiv auf die interkulturelle Verständigung aus.

Digitally designed artworks can be reproduced and always produce an identical copy of a 3D printed object. This style of production is the exact opposite of the traditional craft in which handicrafts are produced individually. It is almost impossible to implement mass production and different prototypes in traditional arts, which are based on the craftsman's personal skill. Thus the question of whether it is possible to combine traditional art and 3D digital world with contemporary production practices is raised. In the study conducted with this approach; The questions of, "Is it possible to achieve a hybrid framework by combining Basket Knitting Craft and 3D Printing Technique?”, "Is it possible to form new dynamic practices that would meet the new technological trends?" and "Is it possible to transfer the cultural richness to the digital platforms?" constitute the fundamental problems of the study. In order to provide solutions to the study problem; By creating a hybrid environment between traditional art of Basket Knitting Craft and 3D printing technique, contemporary basket design that will enrich the artistic works and enable cultural values to take place in the digital environment that is required by industrialization have been made. The obtained hybrid basket were presented in the study, and the data of the digital design environment were transferred to the designers who produce and design with the current versions and modern perspectives as per the requirement of modernization. In this study, where the unique is desired but the power of ethnic origins is felt, new trends are supported with cooperation of technology and craftsmanship.

The peaceful solution of the Kashmir Dispute occupies an important place in its relations of Turkey with India subject to the rule of law as enshrined in the United Nations Charter. The territorial dispute on Kashmir as a matter of fact is a dispute on the interpretation of the Indian Independence Act of 1947, originating from Article 73 of the United Nations` Charter. If the past United Nations Security Council's resolutions on Kashmir are proven to be adopted as binding under Chapter VII, the peaceful solution of the Kashmir dispute can be achievable. The United Nations Security Council resolutions on Kashmir are open ended. The subsequent development of international law in regard to decolonization, made the principle of self-determination on the interpretation of Article 73 of the United Nations Charter as a peremptory norm by which resolutions on Kashmir in fact becomes binding under Chapter VII of the United Nations Charter.

Ural-Altay halklarının Ural bölüğünün önemli bir boyu Baltık denizinin doğu kıyılarına yerleştiklerinden dolayı Baltık-Fin adıyla bilinir. Finler ve Estonlar bugün Baltık-Fin halklarının büyük bir kısmını oluşturmakta olup iki bağımsız ulus devleti olan Suomi ile Estonya'da yaşamaktadırlar. Batısında Cermen, doğusunda Rus imparatorluğu bulunan Suomi ülkesi yüzyıllarca bu yayılmacı imparatorlukların arasında her ikisi tarafından ağır bir biçimde sömürülmüştür. Uzun süren İsveç sömürüsü Suomi halkının milli kültür faaliyetlerinin sindirilmesi ve Kalevala gibi milli destanın yasaklanması dönemi olmuştur. Sözlü edebiyatın yazıya geçirilmesi on dokuzuncu yüzyılda ancak başlamıştır. Ondokuzuncu yüzyılın başında Suomi/Finlandiya topraklarının tümü Çarlık Rus hakimiyetine geçmiştir. Rus devrimine kadarki çağda Suomi özerklikten, çağdaş bir ulus devlete dönüşmüştür. Bu dönemde yaşamış olan dört bilginin; J.V. Snellman, E. Lönnrot, H. Kellgren, M. A. Castrén’in adları anılmaktadır. Bu bilginler ana dilinin ulus oluşumunun başlıca etkeni olduğu konusunda fikir birliğinde olmuşlardır. Bu dört bilginin arasında milli faal Snellman’ın büyük başarısı dil politikasıydı. Snellman'ın felsefesine göre, Fin ulusunun ulus olarak gelişmesi sadece Fin dili ile mümkün olurdu. Snellman doğrudan çara müracaatiyle Fin dilinin resmi bağlamlarda kullanılmasına izin veren bir dil kararnamesi imzalamasını sağlamıştır.

In this research it was tried to determine the effects of synchronous distance education applications on student achievement and opinions. Explanatory mixed method design was used to accomplish the purpose of the research. In this context, first of all, quantitative method; then a qualitative method was used to explanatory quantitative data. Quantitative data of the study, Independent Samples T-Test, and qualitative data were analyzed by thematic analysis. As a result of the analysis of quantitative data, it was determined that synchronized distance education process did not have a statistically significant effect on the academic achievement of students at the level of 05 (p>,05). At the same time, it was concluded that the average score of the students was low (<50). In addition, it has been determined that students faced various and different types of educational problems in synchronous distance education processes. When these results are evaluated collectively, it can be said that synchronous distance education cannot be used effectively in increasing the academic achievement of students in Turkey.