Cilt: 2 - Sayı: 3

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Aralık 2010

Cilt: 2 - Sayı: 3


Makaleler

Bu çalışmada, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerdeki sınıf geçme sistemleri üzerinde durulmuştur. Almanya ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde temel eğitimin ilk üç yılında değerlendirme ve sınıf geçme, öğrencilerin başarıları ve çabasına göre yapılmakta ve not verme uygulanmamaktadır. Avusturalya başta olmak üzere bir çok ülkede öğretmenin kanaati öncelikli olmaktadır. Genel olarak sınıfta kalma yoktur, çok zorunlu hallerde sınıf tekrarı yapılmaktadır. Öğrencilerin sınıf geçmesi bakımından Türkiye’ye benzerlik gösteren ülkelerin başında Avusturya gelmektedir.

 

In this study, the system of passing a class in Turkey and some member of EU countries is mentioned. In most European countries like Germany and Greece, in the first three years of compulsory education evaluation and passing a class is done depending on students’ success and performance. They do not put giving grades into practice. Australia to be the first, in most countries teachers’ observation comes first. In general, there is no failing a class, in some compulsory situations; there is a repetition of a class. Austria is similar to Turkey in the respect of passing a class.

Türk kamu yönetiminin en temel sorunlarından birisi gerek halka gerekse kendi çalışanlarına karşı duyduğu güvensizliktir. Aynı şekilde, halk da kendi istek, beklenti ve gereksinimlerine karşı duyarsız olan kamu yönetime güven duymamaktadır. Bu güvensizlik duygusu, bir yandan yönetimin kendi içine kapanmasına, topluma karşı bir sorumluluk hissetmemesine diğer yandan halkın yönetime karşı yabancılaşmasına yol açmıştır. Türk kamu yönetiminin değişime ve çevresine yönelik reflekslerinin zayıf kalması ise kamu örgütlerinde örgütsel ve işlemsel pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, mükemmel bir halkla ilişkiler faaliyeti karşısında Türk kamu yönetiminin durumunu analiz etmektir. Bu bağlamda, çalışmada, halkla ilişkiler tanımlanmış, Türk kamu yönetiminin sorunları betimlenmiş ve kamu yönetimi halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dönük çözümlemeler yapılmıştır.

 

One of the basic problems of Turkish public administration is its distrustfulness against both to the public and its own staff. Similarly, the public don’t trust the public administration which is insensitive to their own expectations, desires and necessities. This sense of distrustfulness leads both to the administration’s introvertedness and its the lack of sensivity against the public, and at the same time the alienation of the public against the administration. The weakness of the reflexes of Turkish public administration to the change and its environment leads to various organizational and operational problems in public organizations. The aim of this study is to analyze the situation of Turkish public administration when compared to the perfect public relations activities. In this context, in this study, public relations has been defined, the problems of Turkish public administration have been described and analyses directed to the development of the relations between the public and public administration.

 

Bilgi sosyolojisi, sosyal olarak şekillenen bilgi ve sosyal yapı arasındaki ilişkiyi konu edinerek sosyal realiteyi belirlemeye çalışır. Bu da sosyal realitenin belirlenmesi için bilgiyle toplumdaki farklı faktörler arasında var olan ilişkinin incelenmesini gerektirir. Böyle bir gereklilikle hareket edildiği zaman görülecektir ki bir toplumda var olan sosyal realitelerin ortaya çıkış biçimi, düşünüşler ve diğer farklı faktörler hep birlikte bilgi sosyolojisinin konu ve kapsamını oluşturur. Bu oluşum ise, genelde kültürel bir yapı üreten düşünce, ideolojik dinamikler, din, bilim, sosyal psikoloji, sanat sosyolojisi gibi sosyolojiler etrafında gerçekleşir.
Bu çalışmanın sınırları içinde olan sınıf, cinsiyet toplumsal kimlik, grup dinamiği, zihniyet değişikliği ve ırk dinamiklerinin kurgulanmasında eğitim önemli bir faktördür. Çünkü bilgi sosyolojisi, kültür yapılarını üreten düşünce ve ideolojik dinamikleri konu edindiği zaman eğitim konusunu belirginleştirir. Eğitim, toplumsal olarak üretilen bir kurumdur. Sosyal değerleri, farklı dinamiklerin etkileriyle değiştirir ya da geliştirir. Bu değiştirme ve geliştirme eylemi, yeni sosyal değerler üreterek bu kurum aracılığıyla topluma geri yansır. Toplum da bu yolla kendisini ve kendisini kurgulayan kültürünü yeniler, üretir ve sürekliliğini sağlar. Yukarıda dile getirilen ana temalar, bilginin tarih sahnesinin her zamanında olduğu gibi günümüzde de önemli kültürel bir güç olduğunu göstermekle kalmamış, “bilgi kültürü, toplumsal bir düzen oluşturur, toplumsal bir düzenin basit bir çıktısı değildir” yaklaşımını da bu çalışmanın ana konusu haline getirmiştir. Çalışma evreni, sosyal bilimler çerçevesi içinde genel olarak “bilginin oluşumuna katkısı açısından din, cinsiyet, toplumsal kimlik, grup dinamiği ve zihniyet değişiklikleri” ile kısaca sınırlandırılmış, tüme varım yöntemiyle bilgi kültürünün toplumsal bir düzen oluşturduğu fikri tartışılmaya çalışılmıştır.

 

The Sociology of knowledge works to define social reality making its subject matter the relation between socially formed knowledge and social structure. This necessitates an investigation into the relation that exists between knowledge and different factors in the society in order to determine the social reality. When this necessity is taken into consideration, it will become clear that the form of the emergence of existing social realities in a society, ideas and other different factors all together, form the subject and scope of sociology. This formation is realized around specific sociologies such as the ideas that usually generate a cultural structure, ideological dynamics, religion, science, social psychology and sociology of arts. Education is also a significant factor in the composition of class, gender and race dynamics that exist within the scope of this study since the sociology of knowledge makes explicit the subject of education when it takes ideas that produce cultural structures and ideological dynamics as its subject matter. Education is a socially produced institution. It alters and/or develops social values with the influences of different dynamics. The act of alteration and development, producing new social values, is then reflected back to the society via this institution. The society, as a result, regenerates itself and the culture that forms the society, produces and achieves stability. The main themes mentioned above illustrate that knowledge is now a cultural power just as it has been at the stages of history and that the culture of knowledge creates a social order. That “it is not a simple outcome of a social order” is the main subject of this study.

İnsanlığın varoluşunun başlangıcından beri insan ve çevre etkileşimi söz konusu olagelmiştir. İnsanlar, hem çevreden etkilenmiş hem de çevreyi etkilemişlerdir. İnsanın çevreyle ve insanlar ile ilişkisi neticesinde adına sosyal çevre denilen gerçeklik ortaya çıkmıştır.
İnsanların dünya gerçeklikleriyle tek başına baş edebilme şansının olmadığı kesindir. İşte insanların tek başına üstesinden gelinemeyecek sorunları örgütlenerek halletmeleri bu sebeple olmaktadır. Bu örgütlenmeler günümüz dünyasında toplumları sürükleyen sivil örgütlenmelerdir.
Adına Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da denilen sivil örgütlenmeler çevre bilincinin yerleşmesi konusunda önemli roller üstlenmektedirler. Bu rollerin gereğini işlevsel bir biçimde yerine getirmek ile işlevsiz veya bozuk fonksiyonlu olan örneklerinin de bulunması tamamen sivil yapılanmaların çalışma politikaları ve yaklaşım tarzlarına bağlıdır. Günümüz dünyasının önemli gerçekliklerinden olan sivil toplum örgütlerinin önemi bu makalede teorik analiz yöntemiyle tartışılacaktır.

 

There are interactions between people and environment begining of the humanity. Humans are not only impressed to the environment but also they affect it. Social environment emerge to this interaction.
People can not accomplish everything alone because they need to cooperate another people about some subject. For that reason people have to organise with the other poeple. This organization is civil societies or non governmental organizations.
Non governmental organizations are important about envıronmental conscıousness because they have got a lot of roles of the solution of the varieties social problems. In this article, we want tu argue the role of civil socity organizations about social environmental problems.

Makalemizin söz konusu Farsça orijinalı ve Eski Türkmence çevirisi yazma hâlinde Türkmenistan İlimler Akademisi’nin Millî Golyazmalar Enstitüsi’nde saklanmakta olan (Envanter E 45 ve Envanter E 3344), Mevlana Muhammet Celaleddin Rumî’nin (1207-1273) bir mesnevisidir. 208 satırdan oluşan bu mesneviyi değişik adlarla tanınmış meşhur Türkmen şeyhi ve şairi Niyazkulu Niyazî (ölüm yılı Hicrî 1236 Miladî 1820 veya 1821) Buhara’da Farsçadan Türkmenceye çevirmiştir. Çeviri yazması ise 1920’li yılların sonlarında döneminin öndegelen edebiyat bilgini ve yazarı Abdulhekim Kulmuhammedov (ölüm yılı 1931) tarafından şimdiki Lebap vilayetinde bulunarak üzerinde ilk kez incelenme yapılmıştır. Mevlana mesnevisinin Eski Türkmence Çevirisinin kendimiz tarafından Arap harflerinden Latin alfabesine aktarılmış olan metnini makaleye ek olarak okuyucuya sunuyoruz.

 

Both original (written in Persian) text and an old Turkmen translation of Mevlana Mohammed Celaleddin Rumi`s (1207-1273) mesnevi are housed at the National Manuscripts of the Academy of Sciences of Turkmenistan. Famous Turkmen sheikh and poet Niyazkulu Niyazi, who bore different names, (date of death 1236 hijra, 1280-1281 A.D.) translated mesnevi that was made up of 208 lines from Persian into Turkmen in Bukhara. An incisive literary critic and writer Abdulhekim Kulmuhammedov was the first scholar who studied carefully the Turkmen translation of mesnevi in the late of 1920`s, Lebap province. We present readers the transfer of an old Turkmen translation of mesnevi from Arabian alphabet to Latin alphabet as an additional text.

 

Küreselleşme ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarıyla oldukça karmaşık bir olgudur. Çoklu faktörlerin etkisiyle açığa çıkan küreselleşme pek çok olguyu da kendi akışına katmıştır. Bir yönden yerelliği, diğer yönden küreselliği, hem tek biçimliliği hem de çeşitliliği gözler önüne seren küreselleşme, tüm bu özellikleri ile eğitim alanında da belirgin sonuçlar doğurmakta; bizi küreselleşen bir eğitim olgusuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Eğitim teknolojilerinden hedef ve pratiklere kadar pek çok olgu, küresel bir algıyla tasarlanmaya başlanmıştır.

 

Globalisation is a complex fhenomenon from the economic, political and cultural point of view. Globalisation that was revealed by the fact of multi factors, included many phenomena in its own dimension. Globalisation shows, on the one hand locality, on the other hand globality. It also presents uniformity and multiplicity. With these characteristics it reveals some clear results related to education; and faces us to a new phenomenon of education that has been globalised. Some means of education such as targets, practices, etc. have been out lined with regard to global understanding.

Organizational commitment of employees must be improved for the success of contemporary businesses. Employees are the driving force and human capital of businesses. In this study, to investigate the relationship between the elements constituting the human capital and elements constituting organizational commitment and the level of impact, a questionnaire was applied to businesses having activities in the banking sector of Kırşehir Province, Turkey. In the said questionnaire, the human capital scale consists of “quality of employees”, “working relationships”, and “development of employees” elements, while organizational scale consists of “affective commitment”, “continuance commitment” and “normative commitment” elements. In addition, whether or not assessments of the employees differed according to certain variables was analyzed using t-test and ANOVA test. As a result of these analyses, it was found that development of employees is the most important factor that affects the organizational commitment positively.

Yaşanmakta olan bilgi toplumuna geçiş ve küreselleşme süreci; temel işlevleri eğitim-öğretim, bilimsel araştırma yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek olan üniversitelerden talep ve beklentilerin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Artan bu talep ve beklentiler sonucunda; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında da önemli bir dönüşüm süreci yaşanmakta, üniversitelerin sayısı, üniversitelerdeki fakülte/okul/enstitü/ bölüm sayısı ve öğrenci sayıları/kontenjanları her yıl artmaktadır.
Bu çalışmada; üniversitelerde görevli kadrolu öğretim elemanlarının, eğitim-öğretim işlevine ayırmak zorunda oldukları zaman hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada 2006 yılı öncesinde kurulmuş olan 53 devlet üniversitesinin verileri kullanılmış, değerlendirmeler bu üniversitelerin 2006-2009 yılları arasındaki ek ders ödemelerine dayanarak yapılmıştır.

 

The period of globalization and transition to the information society that we live in causes an increment in the demands and expectations each passing day from the universities whose main duties are to make education-training, to do academic research and to serve the country and humanity. As a result of this increasing demands and expectations an important transformation period is being had in the higher education institutions in Turkey; number of universities, faculties, scools, institutes, departments and students/quotas are increasing every year.
In this study; it is tried to be reviewed by calculating the time that the teaching staff, who work full time in the universities, need to spend for the education and training duty. In the study; the data of 53 universities were used that were set up before 2006 and the assessments were carried out based on their payments for additional course hours between 2006-2009.

Bu araştırmada, Osmanlı dönemi Türk okulları ile Amerikan kolejlerindeki felsefe grubu öğretiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Osmanlı döneminde felsefe dersleri kelam dersleriyle birlikte ve hikmet adıyla okutulmuş, mantık ve ahlak dersleri de çeşitli derece ve türdeki okullarda yer almıştır. Psikoloji dersi I. Meşrutiyet’ten sonra, sosyoloji dersi ise II. Meşrutiyet ile birlikte Türk okullarının öğretim programlarına girmiştir. Amerikan kolejlerinin Türkiye’de kuruluşuyla birlikte felsefe grubu derslerinin tümü programlarında yer almıştır. Ancak sosyoloji dersi Türk okullarına daha erken girmiştir. Türk ve Amerikan okullarının programlarındaki felsefe ve psikoloji derslerinin içerikleri birbirleriyle örtüşmekle beraber Amerikan kolejlerinde filozofların düşünceleri kendi metinlerinden öğretilmiştir. Türk okullarında okutulan bu derslerin öğretimi içinde bulunduğu dönem itibariyle nicelik olarak Amerikan okullarının zaman zaman önüne geçmiş, nitelik olarak ise bu okulların gerisinde kalmamıştır.

 

In the present study, it was aimed to analyze the philosophy group courses in Turkish schools and American colleges in the Ottoman period comparatively. In this period, philosophy courses were given with Islamic theology courses with the title ‘Wisdom’, and Logic and Ethics courses were given in various level and kind of schools. Psychology course was taken in the curriculum of Turkish schools after the 1st Constitutional Monarchy and sociology course with the 2nd Constitutional Monarchy. With the foundation of American colleges in Turkey, all the philosophy group courses were included in their curriculum. However, sociology course was put in the curriculum of Turkish schools earlier. While the content of the philosophy and psychology courses in Turkish and American schools are in correspondence, The thoughts of the philosophers were taught from the original texts in American colleges. The classes which are given in Turkish schools differ in the period of education. From time to time the education quantity was more than American schools, and the education quality was not behind of them.

Bu çalışmada kendine has özellikleri olan Türk düşünce tarzının yaratıcı süreçlerdeki yansıması olan Türk zekâsı kavramı ele alınacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde içinde bulunulan toplumun zekâ ve yenilik yaratmaya etkisi tartışılacaktır. İlerleyen bölümlerde yenilik yaratmanın temel ögesi olan girişimciliğin gelişimi Türkler özelinde değerlendirilecektir. Çalışmanın son bölümünde ise Türk zekâsının özelliklerinin, değişen yenilik yaratma süreçlerindeki potansiyeli irdelenecektir.

 

In this study sui generis characteristic of Turkish way of thinking in creative process was investigated under the topic of Turkish Mind. This study aim to provide first, a critical review of the rudiments on mind and innovation related to society. Later section will focus on the concept of entrepreneurship and its development that evaluated according to Turks. The paper ends with a discussion of the potentials of Turkish Mind in open innovation models.

Âşıklık geleneği, yaşanılan zamana, coğrafyaya, sürdürülen ekonomik ve siyasî ilişkilere göre geçirdiği gelişim ve değişimlerle günümüze kadar canlılığını sürdüren bir gelenektir. Tespit edilebildiği ölçüde 17. yüzyıldan günümüze kadar pek çok kadın âşık, âşıklık geleneği içinde sanatlarını icrâ etmişlerdir; ancak geleneğin birçok özelliğini (çıraklık, gezgin olma, âşık meclislerinde bulunma, vd.) yerine getirememişlerdir.
Çalışmamızda, âşıklık geleneğinin temel özellikleri açısından yaşamakta olan on beş kadın âşık değerlendirilecektir.

 

Minstrelsy tradition is a tradition which preserves its vitality up to present with the changes and developments based on economic and political relations maintained, geography and civic time. As far as known since 17th century lots of women minstrel performed their tradition within the boundaries of minstrelsy up to now. However, they didn’t perform many other requirementsof the tradition like apprenticeship, being traveller, and participating in the minstrelsy fellowship club.
In this work, fifteen women minstrels who are still alive will be evaluated in terms the basic charecteristics of the minstrelsy tradition.

 

Küreselleşmeyle gelen sorunların başında göç, yoksulluk, göçmenlerin uyum problemleri, kimlik ve kültürel çatışmalar bulunmaktadır. Bütün dünyayı büyük bir pazar haline dönüştüren küreselleşme aktörleri, dünyanın en uç noktasındaki insana bile ulaşıp ürününü pazarlamayı düşünmekte bunun için de, onun yerel kimliğine vurgu yapıp, çeşitliliğin zenginlik olduğunu söylemektedir. Böylece sınırlar kolaylıkla aşılmakta ve tüketim kültürü en uzak köşelerdeki insanlara bile aşılanabilmektedir. Fakat kazanan hep bir taraf olmakta, birileri tükettikçe birileri daha fazla kazanç elde etmektedir. Artık fazla tüketecek güçleri olmayan insanlar, onlara bu alışkanlığı kazandırmış olanların evlerine konuk olmakta ve bu kazançtan pay almak istemektedir. Bu durumdan memnun olmayan modern dünya insanları, göçmenleri merkezin dışına itmek için her yolu denemiş ancak başarılı olamamıştır. İki taraf arasında çatışmaya yol açan bu durum, kimlik sorunlarının doğmasına yol açmıştır. Bugün gelinen noktada göçmenler melez kimlikli insanlar olarak, modern dünyada yer almaya çalışmaktadırlar. İki kimlikli göçmen çocuklarının yaptıkları müzikler, yazdıkları eserler bütün dünyada ilgi görmekte, kabuk değiştiren göçmen kimliği, yeni yüzyılın uzlaşma alanı olarak umut vaat etmektedir.

 

The leading problems incidental to the globalization are the immigration, the poverty, the adaptation problems of the immigrants, the identity and the cultural conflicts. The globalization actors that are transforming the whole world to a huge market, consider to commercialize the product even to the people at the other end of the world. Therefore they lay emphasis on its local identity and remark its variety as its richness. In this way the limits are easily exceeded and the consumption culture becomes available to be instilled upon even the people at the back of the beyond. However one party always wins; the more some people consume, the more some people make profit. The people who does not have any power to consume anymore, becomes the guest of the ones who get them adopt this habit and desires to receive a share from this profit.The modern world people who are not pleased with this situation, have made every effort to alienate the immigrants from the center but they could not succeed. The situation that gave rise to a conflict between parties, have also led the identity problems to occur. In the present situation, the immigrants are trying to take place in the modern world as people with hybrid identities. The music produced by the children of the immigrants with double identities, attracts attention of the world where the immigrant identity, changing its shell, promises hope as the conciliation area of the new century.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz, Fransız ve Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dallarının 4. sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarının anadil ve yabancı dilde okuma alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan tarama modelindeki bu araştırma 228 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada okuma alışkanlığını belirlemeye ilişkin ifadeleri içeren Öğrencilerin Haftalık Okuma Alışkanlığı Anketi’nin (Shen, 2006) Türkçeye çevrilmiş şekli kullanılmıştır. Araştırma bulguları farklı bölümlerde öğrenim gören yabancı dil öğretmen adaylarının hem okudukları türlerin hem de okuma alışkanlıklarının değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

 

The present study is an investigation of the reading habits of the fourth/final year students at the Faculty of Education, Uludag University. The study employs the method of scanning through utilizing a questionnaire based on the native and foreign language reading habits of a total of 228 teacher candidates enrolled in either one of the English, French, and German Foreign Language Teaching Department. The questionnaire administered, originally designed by Shen (2006), “the student weekly reading habit questionnaire,” was slightly adapted and translated by the researchers from English to Turkish. Findings of the research display that while the type of reading source shows distinctive results, the teacher candidates based on their foreign language divisions also vary in their habits of reading.

 

Bu çalışmada, Kayseri’nin 45 km kuzeybatısında yer alan ve 1970’li yıllarda geçirmiş olduğu bir sel felaketi sonrasında boşaltılan Yuvalı Köyü’ndeki mimari anıtlar ele alınmıştır. Öncelikli olarak tarihi kaynaklar incelenmiş ve kaynaklardan Yuvalı Köyü’nde oldukları tespit edilen yapılarla ilgili arazi çalışması yapılmıştır. Köyde yapılan arazi çalışması sonrasında iki adet cami ve bir adet de namazgâh tespit edilmiştir. Köyün günümüzde yerleşim alanı olarak kullanılmamasından dolayı burada bulunan anıtlar kaderlerine terk edilmiş bir vaziyettedir. Bu nedenle bu anıtların envanterlenmesi ve Türk bilim dünyasına kazandırılması için bu çalışma hazırlanmıştır.

 

Throughout this paper, the architectural monuments in the village Yuvali, which is located 45 km northwest from Kayseri and was evacuated due to a heavy flood in 1970s, have been assessed. Primarily, the historical records have been examined, and several field-researches have been made relating the buildings which have been determined to locate in the village Yuvali as a result of this examination. Based on this field-research in the village mentioned, two mosques and a namazgâh have been found out. Today, since it is not a settlement area any more, the buildings in the village have been desolated. Thus, this study aims at making the inventory of the monuments and gaining these into the Turkish scientific world.

Eğitime her zaman önem veren Türkler, Osmanlı Dönemi’nde de gittikleri yerlerde mektep ve medreseler kurmuş, eğitim öğretim adına çeşitli faaliyetler yapmıştır. Osmanlı Devleti 1877-1912 yılları arasında sınırları içerisinde kalan bütün coğrafyada eğitimi modernleştirmek ve çağın gereklerine cevap vermek için bütün zor şartlara rağmen, aşırı gayret göstermiştir. Arnavutluk’un Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla eğitim için gerekli çalışmalar Kosova’da da uygulanmıştır. Bu sayede eğitim öğretimin kalitesi artırılmaya çalışılırken aynı zamanda Kosovalıların kimlik bilinci kazanıp, asimile olması önlenmek istenmiştir. Bu konu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belgeler bulunmaktadır. Arşivde bu konuyla ilgili olarak 911 adet belge tespit edilmiştir. Bu belgelere dayanılarak hazırlanan çalışmada 1877-1912 yılları arasında Kosova’da eğitim öğretimle ilgili yapılan faaliyetler ana hatlarıyla incelenmiştir. Osmanlı Dönemi’nde Kosova’daki altı sancak ve o sancaklara bağlı kazalarda açılan eğitim kurumlarına, bu kurumların işleyişine ve yaptıkları çalışmalara değinilmiştir.

 

The Turks who always placed a great emphasis on education have opened up schools and Madrasas during the reign of the Ottoman Empire in the lands they explored and they also supported various campaigns of education. Among the dates 1877-1912 the Ottomans have endeavoured to modernize the education system despite difficult conditions of that period. Soon after Albania became an Ottoman territory, Kosovo was the pilot region for the modern education service of the government. As the Ottoman government endeavoured to increase the quality of education on one side, on the other, they have tried to increase the awareness of identity among the Albanians in order to prevent possible assimilation. There exist relevant records in the Republic of Turkey, the Prime ministry Ottoman Archives. Some 911 documents related to this subject have been detected in the archives. Based on those records kept among 1877-1912, the government actions and activities concerning education services have been examined and outlined. The education practices and institutions opened in six Ottoman provinces and their districts and their functioning is the theme of this work.

Bu çalışmada, Kayseri’deki Orta Çağ yapılarında görülen palmet motifi incelenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle arazi çalışması gerçekleştirilmiş ve Kayseri şehir merkezindeki Orta Çağ yapılarının taş süsleme programında yer alan palmet motifleri belirlenmiştir. Çalışma neticesinde, 17 yapıda 9 ana tip altında toplam 1468 adet palmet tespit edilmiştir. Palmetlerin uygulandığı yapılar ve dönem içerisindeki gelişimi araştırmamızın temelini oluşturmaktadır.

 

In this study the palmette motif in medieval structures in Kayseri were inspected. Primarily, field study was implemented and palmette motifs which were located in the stone ornamentations in medieval structures in the city center of Kayseri were designated. In conclusion a total sum of 1468 palmette motifs of 9 main types were located in 17 separate structures. The structures in which palmette motifs were applied and the improvement of the palmette motif in the period are the basis of this study.

 

Kültürümüzde ninnilerin önemli bir yeri vardır. Eskiden ninnilerin çocukları uyutmak için söylendiği sanılıyordu. Oysa yeni araştırmalar ninnilerin çocukları eğitmek için söylendiğini ortaya koymaktadır. Ninniler çocukların dil, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Ninniler, erken yaşlarda zihin gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocukta dilin ses özelliklerini keşfetme, sesleri tanıma, hece ve kelimeleri fark etme becerilerini geliştirmektedir. Böylece dinleme, konuşma ve okumaya alt yapı oluşturmaktadır. Ninnilere önem verilmeli, annelere ninnilerin yararları konusunda gerekli bilgiler verilmelidir.

 

Lullabies have a great importance in our culture. It was thought that lullabies just helping the babies and children with falling into sleep, in old times. According to the new researches, it is understood that lullabies are told to educate the children. Lullabies provide a contribution on linguistic, mental, emotional, social and physical and mental development of children. Especially in the early age, like babies, lullabies help the improvement of the mental development. For the children it helps to improve the skill of discovering the sound features of language, recognizing the sounds, and noticing syllable and words. Thus, it constitutes a base for the listening, speaking and reading. So, lullabies should be considered very important and necessary information about lullabies are given to the mothers.

 

Yurt dışındaki Türk çocuklarının ana dili eğitimlerinden sorumlu kurumların başında Millî Eğitim Bakanlığı gelmektedir. Millî Eğitim Şûrası, Talim Terbiye Kurulu, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ise Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dili eğitimine yönelik çalışma ve uygulamaların yapıldığı birimlerdir.
Bu çalışmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dili eğitimine yönelik yapılan çalışma ve uygulamaların neler olduğunu ortaya koymak ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda “Uzaktaki Yakınlarımız Projesi” ve “Millî Eğitim Şûraları” inceleme kapsamına alınmıştır.
Bakanlık, yurt dışındaki Türk çocuklarının kültürlerini koruyarak ve yaşatarak bulundukları ülkeye uyum sağlayabilmeleri amacıyla “Uzaktaki Yakınlarımız Projesi”ni hayata geçirmiştir. Proje kapsamında;
“Yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nın geliştirilmesi; bu programa uygun ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğretim materyallerinin hazırlanması ve dağıtılması; yurt dışında görev yapan öğretmenlere, eğitim müşavirlerine/ataşelerine hazırlanan materyallerin tanıtımına yönelik eğitim verilmesi; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin geliştirilmesi ve Türk kültürünün tanıtımına yönelik internet sitesinin oluşturulması” yer almaktadır.
Diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olan şûra, eğitim-öğretim ile ilgili konuları incelemek, kararlar almakla görevlidir. Günümüze kadar on yedi kez toplanan şûralarda yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitimi konusu gündem maddesi olarak görüşülmemiştir. On, On İki, On Beş ve On Yedinci Millî Eğitim Şûralarında yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitimine yer verilmiştir.

 

Ministry of National Education is one of the important official organization for native language education of Turkish children living abroad. National Education Council, Board of Education and Discipline, Directorate-General for External Relations, General Directorate for Services for Education Abroad are parts of the Ministry of National Education and there have been some studies and practices for native language education.
This study has been aimed to examine and present above-mentioned study and practices at Ministry of National Education. For this aim, “Project of Our Citizens Living in the Distance” and “National Education Councils” have been included in the scope.
Project of Our Citizens Living in the Distance has being enforced for orientation of Turkish children living abroad with keeping their own culture alive. This Project has been included to;
“Develop Turkish and Turkish Culture Lessons Teaching Program for Children Living Abroad, prepare and distribute lesson books, student books and guide book for teachers axis of this program, giving lecture and information about above-mentioned materials and to teachers working abroad, education consultant. Developing using Turkish language ability correctly, fluently and effectively, build a website for presenting of Turkish culture.”
On the other hand, Council, highest commission at Ministry of National Education, have been entrusted with examining and decisioning about educational activities. Council has been convened 17 times until today. But no one of this convede has been included an agenda item about Turkish children living abroad. 10, 12, 15 and 17th National Educational Council has been included some informations about education of Turkish children living abroad.