Cilt: 3 - Sayı: 2

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Ağustos 2011

Makaleler

Bu çalışma sosyal bir kategori olarak çocukluk üzerine yeniden düşünmeyi amaçlamaktadır. Eski çocukluk paradigması çocukları gündelik yaşamın küçük yetişkinleri olarak sosyal statünün en alt basamağına yerleştirmiştir. Çocukların düşük statüsü onları elverişsiz koşullarda yaşamaya mahkûm etmiştir. Günümüzde yaşanan sosyal eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin yol açtığı riskler, çocukluğun yeniden tanımlanmasına ve yapılandırılmasına gerekçe oluşturmaktadır. Çocukların sosyal bir kategori düzeyinde tanımlanması ve mevcut statülerini değiştirme ihtiyacı, modern çocukluk paradigması açısından bir başlangıç olacaktır.

In this study, it is aimed to rethinking about childhood as a social category. Old childhood paradigm embedded children in bottom step of social status as little adults of daily living. Lower status of children obliged them to live in unfavourable conditions. Today's social inequalities and risks due to these inequalities is a basis for childhood to be redefined and restructured. The need for defining the childhood in a social category level and changing their existent status will be preliminary in terms of modern childhood paradigm.

27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelen deprem, yalnızca Erzincan'ı değil, çevresindeki illeri de etkilemiştir. Sivas merkez ve ilçelerinde can ve mal kaybı oldukça büyük olmuştur. Bu çalışmamızda 1939 depreminin Sivas ve ilçelerine olan etkisini ve Sivas'ın depremde üstlenmiş olduğu rolü açıklamayı hedefledik. Depremin Sivas'ta yaptığı yıkımın haricinde Sivas'ın Erzincan'a yardım için göstermiş olduğu gayretleri arşiv belgeleri ışığında incelemeye çalıştık.

The Earthquake of Erzincan in 27th of December in 1939 not only affected Erzincan but also nearby cities. Casualities and destruction in Sivas and its towns is horrific. In this paper our purpose is to explain the role of Sivas in 1939 Earthquake. In edition to the destruction in Sivas by the earthquake, we also try to tell about efforts of Sivas to Erzincan by the help of archive documents.

Gencine-i Adalet, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti Padişahı Sultan I. Ahmed'e sunulmuş telif bir siyasetnamedir. Çalışmamızda, Kâtibî tarafından yazılmış Gencine-i Adalet'te iktidarın temel varlık alanı niteliğindeki bireysel ve toplumsal öznenin iktidar felsefesi bakımından söylem çözümlemesi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Toplumsal özellikleri ve ülküsel devlet yönetimi kurgusuyla iktidar kavramının çok yönlü özelliklerini barındıran bu tarihsel metin; gerek iktidar felsefesi, gerek söylem çözümlemesi alanlarındaki öncü görüşlerin sahibi Michel Foucault'un kurgusu ve yöntemi ile söylem çözümlemesine tâbi tutulmuştur. Öncelikle iktidar, özne, söylem çözümlemesi kavramlarına ilişkin ana hatlarıyla teorik bilgi verilmiştir. Bu bilgilere bağlı olarak işletilen kurgu ve yöntem, felsefe ile dilbilimin kesişim alanı içerisinde tanıtılmıştır. Ardından, uygulamalara geçilerek Gencine-i Adalet'den dayanak alınarak iktidar felsefesi bakımından özne ve öznenin özellikleri üzerine söylem çözümlemesi gerçekleştirilmiştir.

Gencine-i Adalet is a copywright siyasetname presented to Ottoman Sultan 1st Ahmed in the 17th century. In our study, we try to carry out discourse analysis of individual and social subject, which is the fundemental entity of nature of power, in Gencine-i Adalet written by Katibi, in terms of philosophy of power. This historical text, combining multi-dimensional features of power concept along with social caracteristics and national state ruling theoryis analysed discoursively with the help of Foucault's theory and method who is the pioneer of view not only in phiosophy of power but also discourse analysis. Firstly we give theorical information briefly about the concepts of power, subject and discourse analysis. We introduce our theory and method within the intersection point of philosophy and linguistics. Then, passing into pracrice, we will analysis the subject and properties of subject discoursively, taken from Gencine-i Adalet, in terms of phiosophy of power.

Bayram Durbilmez, stands as one of the most competent alive representatives of the Modern Turkish poetry with his lyric poetry, is a poet widely read in a vast part of the world: from Azerbaijan to Kazakhstan, from Ukraine to Russia and from Bulgaria to Germany. Bayram Durbilmez, whose poems have been translated into the languages and dialects that Turkic peoples speak in Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Crimea, Tatarstan, Bulgaria, Kosovo and Rumania and into the languages of English, Russian, German, Flemish and Japanese, started to take his place among the world poets with his poems inspired by universal sentiments.
Bayram Durbilmez speaks and writes in Turkish in an eloquent way. His fluency and competence can hardly go unnoticed by any attentive mind. Besides his extensive vocabulary, Durbilmez likes to write words with profound meanings and this helps the strength of Turkish language to be proven one more time.
In this article, five poems by the poet and which are translated into Japanese will be analyzed. Those poems are "Şiir Ağacı" (Poetry Tree), "Aşk Tanrıçası" (Goddess of Love), "Gizli Aşk" (Secret Love), "Sevda Rüzgarı" (Wind of Love) ve "Naz Çiçeğim" (My Coquettish Flower).

Gestalt teorisini parçalarının toplamından fazlasını ifade eden organize bütün olarak tanımlayabiliriz. Görsel algı alanında ortaya çıkan Gestalt teorisine göre, bütün pek çok farklı öğeden oluşur, bununla beraber bu öğelerin her biri bütünü yansıtmaz. Bir endüstriyel tasarım da, çoğu zaman farklı öğelerin bir araya gelmesinden meydana gelir. Burada amaç, öğelerin bir araya gelerek anlamlı bir bütün yaratmasıdır. Bir tasarımın başarısı, ürünün tasarlandığı biçimde algılanabilir olması ile ölçülebilir. Bu doğrultuda Gestalt teorisi prensiplerinin, tasarımcı tarafından tasarlama süreci içerisine dahil edilmesi, hem yapılan tasarımın benzerlerinden farklılaşmasını sağlayacak hem de son kullanıcının ürünü okumasını kolaylaştıracaktır.

It is common knowledge that Gestalt Theory argues that an organized whole represents more than the sum of its parts. According to this theory, which emerged in studies on visual perception, a whole is made up of many parts each of which cannot reflect the whole on its own. Likewise, an industrial design comprises various parts which create a meaningful and functional whole. The success of a design can be measured against its ability to be perceived the same way as it is designed. In this respect, the inclusion of Gestalt theory principles in the process of design will enable the end product to differ from others and its user to perceive it in the right direction.

Bu çalışmamızla matematiğin bilimselliğine yazınsal dili kullanarak sanatsal bir açılım sağlamak ve görsel temalarla kompozisyonlardaki düşselliği birleştirerek öğrenmeyi amaçlamaktayız. Çalışmamızda, üniversite 1. sınıf Türkçe ve Matematik öğretmeni adaylarının aynı simetrik şekil hakkında oluşturdukları farklı yazılı anlatım çalışmaları karşılaştırılmıştır.
Bu çalışma, 2005 yılından bu yana uygulanmakta olan Matematik ve Türkçe dersinde iletişimin önemini vurgulayan yeni programın uygulayıcıları olacak öğretmen adaylarının bu beceriye ne kadar sahip olduklarını ortaya koyacak ve bundan sonraki öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde katkıda bulunacaktır.

With this study, it is aimed to afford an artistic development for science of mathematics with using literary language and learn with associating visual themes and imaginariness in essays. In the study, different written expression works, which are composed about same symmetric figure, of first grade preservice teachers of Turkish Language and Mathematics Teaching are compared.
This study will put forth the grasp of communication skill of preservice students who are implementers of new program of Turkish and Mathematics lesson used from 2005 and in which the importance of this skill is emphasized. Also this study will contribute education of preservice students henceforwards.

Batı yani Oğuz Türkçesi konuşan Gagauz Türklerinin nüfusu, yaklaşık 300 bin civarındadır. Büyük bir bölümü Moldova, Bulgaristan ve Ukrayna'da yaşamaktadır. Gagauz Türklerinin Moldova, Bulgaristan ve Ukrayna'ya nasıl gittikleri ve buraya nasıl yerleştikleri pek çok bilim adamını meşgul etmiştir. Ancak bu konuda aydınlatılamayan daha pek çok karanlık nokta bulunmaktadır. Gagauzların kök tarihi ile ilgili önemli bir eser 1436'da Yazıcıoğlu Ali tarafından Türkçe olarak kaleme alınan Selçuk-nâme, diğer adlarıyla Tevârih-i Âl-i Selçuk, Târih-i Âl-i Selçuk ve Oğuz-nâme'dir. Diğer önemli bir eser ise Cem Sultan tarafından 1473-1480 yılları arasında Ebü'l Hayr-ı Rûmî'ye yazdırılan Saltık-nâme'dir. Bu çalışmada XV. yüzyılda kaleme alınan Tevârih-i Âl-i Selçuk, Târih-i Âl-i Selçuk, Saltık-nâme ve diğer kaynakların ışığında Gagauz Türklerinin tarihi, kültürü ve dili ele alınacaktır.

Oguz Turkic-speaking Gagauz population of Turks about 300 thousand. Most of them have been living in Moldovia, Bulgaria and Ukraine. Problem of how they have gone Moldovia, Bulgaria and Ukraine is still a dilemma for scholars. However, there have been lots of unsolved problem in this topic. The most important material about history of Gagauz Turks is Selçuk-nâme also known as Tevârih-i Âl-i Selçuk, Târih-i Âl-i Selçuk and Oğuz-nâme written in Turkish by Yazıcıoğlu Ali in 1436. Another important material in this discipline is Saltık-nâme had reduced to writing to Ebü'l Hayr-ı Rûmî between 1473-1480. In this article in the light of Tevârih-i Âl-i Selçuk, Târih-i Âl-i Selçuk, Saltık-nâme and other materials written in XV. century, Gagauz Turks' history, culture and language has discussed.

50 yıldan fazla bir süredir Türk ticaret hayatını yönlendiren ve şekillendiren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) yerine 6102 sayılı yeni TTK'nu 1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe girecektir. Yeni Kanun ticari hayatı yeniden şekillendirmektedir. Esas itibariyle şeffaflık ve denetim üzerine oturan Kanun, işletmelerde kurumsal yönetişim, kamuoyunu doğru bilgilendirme üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Kanun piyasa disiplini sağlamaya yönelik çağın gereklerine uygun bir dizi yeni hüküm içermektedir. Özellikle sermaye şirketleri ile ilgili bir dizi yenilik getirilmiştir. Bu yenilikler şirket kuruluşu, sermayesi, yönetimi, denetimi, muhasebe uygulamaları gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu çalışmada yeni TTK'nun sermaye şirketleri ile ilgili getirdiği yenilikler incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Instead of the Turkish Trade Law, numbered as 6762 that has been shaping and directing the Turkish trade life, the new Turkish Trade law numbered as 6102 is going to be come into force in the 1st of July 2012. The new regulation is shaping the commerce life. Principally, the law which is based on transparency and auditing is sensitive to the governance in enterprises and informing the public accurately. The law contains a series of contemporary new legal decisions in order to discipline the markets. Particularly, there are many changes for the capital stock campanies. These changes cover many topics such as the capital of company, foundation of the company, management, accounting practices and auditing. In this study, the changes brought by the new Turkish Trade Law were examined and evaluated.

İnsanoğlunun uygarlaşma serüveninde, yaşam biçimleri, kullandığı aletler, inançları, çalışma biçimleri, yöntemleri, düşünsel ve sanatsal faaliyetleri, siyasal ve sosyal örgütlenme biçimleri adına atılan adımlar çok da kolay gerçekleşmemiştir. İnsanın gereksinmelerinin değişmesi ve çeşitlenmesi ile sorulan sorulara, bulunan mantıklı yanıtlar, bilimsel metotların gelişmesine neden olmuştur. Yaşamı kolaylaştırmak için geliştirilen bu metotlar, bazı prensipleri de ortaya çıkarmıştır. Böylece insanın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan düşünce, insanın zihninde oluşarak tasarım sürecini de başlatmıştır. Tasarım sürecinde gereken temel prensiplerle, düşünce artık zihinden dışarı çıkarak, işlevsel hale dönüşmeye başlamaktadır. Günümüzde bir düşünceyi önce zihinde canlandırarak tasarlamak, daha sonra düşüncenin şekle dönüşmesiyle tasarımlamak, o şeklin ilk halini kâğıda geçirerek tasarı halini alması ve geliştirilerek tasara dönüştürülmesiyle oluşan tasarımın, bazı prensipleri vardır. Tasarımda görülen prensipler, ilkeler ve öğeler bağlamında ele alınıp uygulandığında, hem tasarımcı hem de izleyici için görsel algıda anlaşılabilir tasarımların ortaya çıkması sağlanabilmektedir.
Bu bağlamda; 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya göç etmeye başlamış çeşitli Türk toplulukları, bu topraklarda yaşayan uygarlıkların gelenek ve görenekleri ile kendilerininkini sentezleyerek, kendilerine has bir sanat dili oluşturmuşlardır. Görsel tasarım ilkelerinin temelinin bile 1900'lerde atıldığı göz önüne alınırsa; 13. yüzyılda yaşamış olan dokuyucular, kendi estetik algılarının ve sentezlerinin sonucunda; günümüzde hala hayranlıkla izlenen Anadolu Selçuklu dönemi halılarını üretmişlerdir. Toplamda günümüze kadar ulaşan, birbirinden farklı kompozisyonlarda dokunmuş on sekiz adet Anadolu Selçuklu halısı bulunmaktadır. Ancak, XIII.-XIV. yüzyıllara ait on sekiz adet bütün ve parça halindeki halılardan, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenen (Env. no 683 ve 692, 693) iki halı parçası birbirine çok benzemektedir ve incelendiğinde; bu iki halı parçasının birbirinden bağımsız olduğu anlaşılmıştır.
Belirlenen iki Anadolu Selçuklu halı parçasının üzerinde yapılmış olan araştırma ve incelemeler sırasında; bu her iki halının asıl bordür ölçülerinin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dış sedeflerinde görülen renk farklılıkları da bize bu halı parçalarının birbirinden bağımsız olarak dokunmuş olduğunu düşündürmüştür. Bu halıların zemininde görülen renk, birim, yön ve aralıktan oluşan öğelerdeki benzerlik, tek bir halının iki parçasıymış gibi algılanmalarına, neden olmaktadır. İncelemede, Env. no. 692-693'te görülen halı zeminlerinin üzerinde yer alan formlarda, dokunmuş olan son bir buçuk sırada, hem renk değiştirilmiş hem de birim üzerine ek bir renk katılarak, farklı bir etki oluşturulmuştur. Böylece bu iki Anadolu Selçuklu halı parçasının, birbiri ile ilişkisi olmayan ancak benzer özellikler taşıyan farklı iki halı olduğu düşünülmektedir.

During the human adventure of civilization, the steps taken in the name of lifestyles, tools used, beliefs, styles of working, mental and artistic actions, political and social organizations were never easy. The logical answers to questions that were raised with the change and the increase in variety of human needs caused the development of scientific methods. Those methods developed to ease the life are also responsible for the birth of some principles. Thus the thinking necessary for human needs gave start to the process of designing. With the basic principles necessary for the designing process thought now gets out of the mind and begins to become a functional means. The design, which comes into being by first imagining and then putting this imagination on paper to be shaped and realized, has some principles. When held in the context of principles and elements, these provide comprehensible designs in visiual perception for both the designer and the observer.
In this way the various Turkish groups immigrating to Anatolia from the XI. Century, have shaped a unique artistic language by synthesizing the customs and traditions of local civilizations with their own. Considering that the founding of the visual design principles were determined only by 1900's, the XIII. Century weavers have produced rightly admired Anatolian Seldjuki era carpets as a result of their own aesthetical perception and synthesis. Only eighteen of those Anatolian Seldjuki carpets with different designs survived today. However, from those eighteen survived (as whole or as bits and pieces) two pieces of carpets which currently are in The Turkish and Islamic Arts Museum (Inventory #683 and 692, 693) appear similar, but upon scrutiny, it is now known that they are independent to each other.
Thorough examinations of these two Anatolian Seldjuki carpet pieces have shown that original bordure measurements were different. Also the color differentiations of outer nacres made us think that these pieces were wowen separately. The similarities in colors, units, course and gaps made them understood as two parts of one carpets. However, close examination shows that on the forms placed on the carpet backdrop of #692-693, the last one and a half lines have both a change of colors and the creation of a different effect by putting an additional color on the units. Thus it is now thought that these two pieces of Anatolian Seldjuki carpets are from two independent carpets bearing similar aspects.

One of the basic needs of human beings is sheltering. At first, safe places were chosen to settle down. Buildings which were constructed by getting into pits from above were the first residential architecture. Then vertical housing style became dominant. The material and shape used varied based on geographical, topographic characteristics, and weather and life styles. As Yürük life style forces them to move very often and they need light goods to carry with them, they chose tents. They are generally woven in the way they learned from their parents with the basic materials they need to survive their lives. Anatolian Yürüks use hair tents and these tents have been multi-functional to them as a kitchen, a bedroom, and a dining-room. In this study, we explained tents, their setting, and parts.

Bir toplum farklı bir toplumla iç içe yaşayarak, bir süreç içinde doğrudan ve dolaylı olarak kültürleşir. Bununla birlikte, kültürleşme, doğrudan bir siyâsi amaç olarak da yenileşmenin bir parçası olarak kullanılabilir. Osmanlı Devleti de, dönemin gerektirdiği şekilde yeniliği amaçlayarak, Avrupa seviyesinde olmayı hedeflemiştir. Bu hedefi uygulamak için seçtiği yollardan biri de, Batılılaşma olarak da adlandırılan, Avrupa kültürleşmesidir. Avrupa müziği ve bunun gösterişli bir parçası olan opera, kültürleşmenin müzikteki bir parçasıdır. Dolayısıyla bu makale, bir müziksel kültürleşme aracı olarak operanın Osmanlı'daki görünümünü etnomüzikoloji ve kültürel çalışmalar çerçevesinde betimsel ve yorumlayıcı yaklaşımlarda irdelemektedir.

When a society lives with a different society, they do an acculturation directly or indirectly in a process. However, acculturation can be used directly for a political purpose as a part of innovation. Ottoman State purposed an innovation as a need in its period and it aimed to be level of Europe. Acculturation from Europe, called Westernization, was one of the ways which chosen by Ottoman for its purpose. European music and, as a arty part of it, opera were a part of acculturation in music. Therefore, this article investigates view of opera in Ottoman as a means musical acculturation with descriptive and interpretive approaches within the framework of ethnomusicology and cultural studies.

Tourism activities throughout the world are becoming diversified every year. One of these is river tourism. In Russia, these activities took place and developed at different locations and at different times commencing in the 1960s. At first planned to meet the needs of industry, the Volga-Baltic Waterway Project in recent years has emphasized tourism different from its original purpose. This study takes the geographical, touristic, historical and cultural dimensions of the Volga-Baltic waterway as a whole and the area is evaluated within the coverage of the geography of tourism.