Cilt: 3 - Sayı: 3

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Aralık 2011

Makaleler

Bu araştırmanın amacı, dilin fonksiyonları, dil ve derk etme ilkelerine, süreç ve yöntemlerine dayanarak dil yapı birimlerinin psikolengüistik açıdan oluşmasının, derk edilmesinin, benimsenmesinin veya algılanmasının şematik modelini belirlemektir.

The purpose of this study is to determine the semantic model of the perception and the adoption of the units of language structure from the point psycho- linguistic formation.

Türk edebiyatının tanınmış kalemlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Rüyalar, Enis Behiç Koryürek’in Varidat-ı Süleyman Çelebi, Peyami Safa’nın Matmazel Noralya’nın Koltuğu isimli eserleri ispirtizma veya metafizik düşünce açısından ele alındı. Önce ispirtizma, spirtüalizm, ruhçuluk, metapsişik, metafizik gibi terimler üzerinde duruldu. Asıl konuya geçmeden önce metafizik düşüncenin bizdeki gelişimi ve buna örnek olarak Giritli Aziz Efendi’nin Muhayyelat, Ahmet Mithat’ın Çengi, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani ve Ömer Seyfettin’in Perili Köşk isimli eserlerinden bahsedildi. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Rüyalar isimli eserleriyle konuya giriş yapıldı. Daha sonra Enis Behiç Koryürek’in Varidat-ı Süleyman’ı ve Peyami Safa’nın Matmazel Noralya’nın Koltuğu isimli eseriyle konu işlendi. Eserlerin bu şekilde sıralanmasında yazarlarının ilk adları kronolojik olarak takip edildi. Kitaplar ele alınırken de ilk önce kitabın konusu devamında da kitaptaki metafizik düşünceyi ifade eden unsurlar maddeler hâlinde sıralandı. Sonra bu kitaplar üzerine yapılmış muhtelif çalışmalardan bahsedildi. En sona ise bu çalışmanın yapılmasında faydalanılan bir kaynakça eklendi.

One of the well known authorsof Turkish Literature Ahmet Hamdi Tanpınar’s “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Enis Behiç Koryürek’s “Varidat-ı Süleyman Çelebi”, Peyami Safa’s “Matmazel Norolya’nın Koltuğu” are considered in the view of spritualism and metaphysics. Before dwelling into the subject, terms like sipritualism, metapsychic and metaphysics are handled and people were informed. Before dealing with the main subject, some information is given about development of metaphysical way of thinking in our country. While talking about the historical development of this subject, some Works named “Muhayyelat” of Giritli Aziz Efendi, “Çengi” of Ahmet Mithat, “Gulyabani” of Ahmet Hamdi Tanpınar and “Perili Köşk” of Ömer Seyfettin are mentioned. The first work of the subject is “Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Rüyalar” of Ahmet Hamdi Tanpınar. Then the subject was proceeded with Enis Behçet Koryurek’s “Varidat-ı Süleyman” and Peyami Safa’s “Matmazel Noralya’nın Koltuğu”. Works are set in this order because the writers names are chronologically followed each other. When the books were handled, first, the plot of the book afterwards the elements expressing metaphysical thought in the book were arranged in sections. Then, some certain quotation about these boks were mentioned. In the end, a resources part was added.

Hızla artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yetersiz ve dengesiz beslenme günümüz Dünya problemlerinin arasında yer almaktadır. Bunun yanında GDO’lu ürünlerin yol açtığı insan sağlığını tehdit eden ciddi sağlık sorunları da ülkeleri meşgul etmektedir. Bu nedenle farklı alanlardan araştırmacılar bu soruna eğilerek çeşitli çözüm yolları ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla örtüaltı yetiştiriciliği alternatif bir zirai faaliyet olarak önem arz etmektedir. Esasında geçmişi Roma İmparatorluğu devrine kadar uzansa da bugünkü anlamıyla örtüaltı yetiştiricilik faaliyetleri daha yakın yıllarda gelişme göstermiştir. Önceleri hobi amaçlı veya sadece zenginlere has bir faaliyet olan örtüaltı veya sera üretimi sonraları çok daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde mevsimi ve doğal yetişme alanı dışında da bazı meyve ve sebzelerin yetiştirilmesine olanak verecek şekilde geliştirilmiştir. Bu çalışmada söz konusu faaliyetin ilk olarak ortaya çıkışından günümüze değin geçirmiş olduğu değişim ele alınmış ve güneşlenme süresi ve lokasyonu itibariyle bu faaliyet için oldukça elverişli şartlara sahip olan K.K.T.C.’deki örtüaltı yetiştiricilik faaliyetleri ziraat coğrafyası kapsamında ele alınmaya çalışılmıştır.

Today, malnutrition that is caused by the rapidly increasing global population became one of the problems worldwide. Additionally, serious health problems that are caused by GMOs are the great concerns of the countries. Therefore, researchers from different fields are trying to find a variety solutions to this problem. Thus, greenhouse cultivation holds importance as an alternative agricultural method. In fact, historically greenhouse cultivation goes up until Roman Empire, and it has been developed in recent years. Greenhouse cultivation had started as an avocation or a leisure activity of only rich people. However, it expanded to a broader range of population to enable farming of some fruits and vegetables at their unnatural habitats or seasons. In this study, alterations of these processes since the day of establishment were analyzed. Greenhouse cultivation in T.R.N.C. in the content of agricultural geography has been evaluated because of its convenient conditions due to its duration of sunlight achievement and localization.

Özet:

Bu makalede öncelikle din sosyoloji çalışmalarında dini grupların anlamlandırılmasının ve sınıflandırılmasının eleştirel bir değerlendirilmesi yapılmış ve daha sonra bu bağlamda Alevi-Bektaşi gruplarının nasıl anlamlandırılabileceği ve hangi dini grup tipolojisi içinde düşünülebileceği tartışılmıştır. Türkiye’de dini gruplar üzerine yapılan akademik kavramsallaştırmaların kaynağı Batı literatürüdür. Makalenin verileri literatür taraması ile sağlanmıştır. Makale şu mesajı vermektedir: Batılı akademisyenler kendi tarihsel sosyolojik gerçekliklerine göre dini grupları anlamlandırmakta ve sınıflandırmaktadırlar; her medeniyet dairesi, her kültür kendi anlamlandırma biçimini esas alır. Bu nedenle Doğu toplumlarının her birinin dini gruplarını kendi tarihsel ve sosyolojik gerçekliğine bağlı olarak anlamlandırması gereklidir.

 

Abstract:

In this article, firstly, meaning and categories of religious groups in the sociology of religion studies are criticallly assessed; then in this context, how Alevi-Bektashi groups can be interpreted and within which religious group typology they can be counted are discussed. The source of the academic conceptualizations on the religious groups in Turkey (including Alevi-Bektashi groups) is Western literature.

The data of the article has been provided through literature review. The article concludes that western academics classify religious groups according to their own historical and sociological realities. Each civilization circle, each culture is based on their own way of interpretation. Therefore, it is more appropriate that the religious groups of Eastern society are interpreted depending on their own historical and sociological reality.

Historical fabrics of the cities reflect the cultural backgrounds of the societies. For centuries in historical urban settlements formed via experiences the most appropriate structure type to the climatic conditions and the region, has been produced. With the industrial revolution, to be able to have more comfortable places in the settlement, fossil fuel based energy consumption began to be generally preferred. As a result, the ecological balance in the nature has begun to deteriorate in an irrevocable way. To find a solution for the situation, in ecological architecture and planning issues various ecological structure criteria is defined. Accordingly, buildings appropriate to the local and climatic characteristics are meant to be constructed besides the use of renewable energy sources and minimizing energy consumption. When historical city fabrics are analyzed in the ecological context, one can observe that these include sustainable structure characteristics. In order for the buildings to be renewed and restored in accordance with their original structures, great care should be given in terms of financial resource, manpower, material and control.
Antalya Kaleiçi which was chosen as the working area was analyzed in terms of settlement structure, building form and structure cover, place organization, material choice, renewable, clean energy usage and water saving and usage and it was determined to have ecological, sustainable settlement characteristics. Traditional architecture samples which have been built by the people after trial and error for centuries and with the solutions appropriate to the climatic and environmental conditions are highly appropriate to the ecological design criteria as structures and settlements peculiar to the district. However the mistakes in the restoration of the buildings used for touristic aims after 1970s, adding of new necessary functions to the buildings, not taking care of the original structure and materials show that historical urban fabric of the city is faced with the danger of losing its ecological feature.
In this study, Antalya-Kaleiçi historical urban settlement which was built in the context of the ecological design criteria and which has conventional houses that achieved to reach our day has been discussed. When houses with historical fabric which are experiencing a function shift to ensure sustainability in today’s conditions are analyzed in terms of ecological design criteria, we will mention the sustainability of the criteria obtained in terms of availability and the problems faced with the restoration.

Finansal krizler farklı bölgelerde ve farklı gelir düzeyine sahip olan ülkelerde çıksalar bile sonuçları itibarı ile birbirlerine benzemektedir. Özellikle finansal serbestleşme ve dünya ekonomilerinin birbirleriyle entegre olması ile birlikte bu krizler, sadece çıktıkları yerde kalmamakta ve bir domino etkisiyle başka ekonomileri de etkilemektedir. Uluslararası sermayenin vatansızlaşması, özellikle gelişmiş ülkelerdeki finansal piyasaları güçlendirmekte ve bu piyasalarda spekülatif fırsatlar ve yüksek kâr imkanları doğmaktadır. Yüksek kâr isteği zaman zaman rasyonel piyasa davranışlarını ortadan kaldırarak fiktif yapıların oluşumuna yol açmaktadır. ABD gibi büyük ekonomilerin yüksek borç ve cari açık problemi, kısa vadeli portföy yatırımlarını kazançlı hale getiren ve üretim ekonomisine dayanmayan, türev finansal ürünlerle desteklenmiş spekülatif balonlara yol açmaktadır. Bu tür finansal yapıların krizler öncesinde yaygınlaştığı, gayrimenkul fiyatlarının arttığı ve kamu mali disiplinin de krizle birlikte bozulduğu gözlenmektedir.

Financial crises have some common features even if they come into being in different areas and countries with different income level. Especially due to the financial liberalization and entegration of world economies, they affect many countries with a domino effect. Internationalization of capital stregthens particularly financial markets in developed countries and leads to speculative opportunities and possibilities of very high profit rates. Ambition for higher profit, from time to time, gives rise to fictitious structures, eliminating rational market behaviors. Problems of higher indebtedness and current account deficit in large economies such as the US lead to speculative bubles supported by financial derivatives, making nonproductive short term portfolio investments profitable. Before crisis, it is observed that this type of financial structures become common and real estate prices rise. And following crisis it is observed that public finance discipline deteriorate.

Borges gerçekliğin doğası üzerine spekülasyonlar yürütmekten haz alır ve onun üstkurgusal stratejileri ontolojik kesinliği kökten sarsar. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius adlı yapıtındaki üstkurgu yalnızca kurgunun gerçeklik boyutunu değil yapıtın dışında kalan dünyanın kurgusallığını da irdeler. Bu yapıtın mantığına göre eğer kurgusal bir dünyanın gerçekliği gerçek dünyaya referansla belirlenebiliyorsa o zaman tersi de olabilmeli. Bu makalenin de göstermeye çalışacağı gibi Borges olası bir dünya olarak Tlön’ün gerçek dünyayı etkilemiş olabileceği düşüncesiyle oynuyor.

Borges is fond of speculating upon the very nature of reality and his metafictional strategies first invert and then undermine ontological certainty. His use of metafiction in his work Tlön, Uqbar, Orbis Tertius explores not only the truth status of fiction but also the fictionality of the world outside the work. According to the logic of this work, if it is possible to determine the truth of a fictional world by reference to the real world then its opposite must also be true. Borges entertains the idea that Tlön as a possible world has exercised control over the actual world, a thought that this article is also trying to emphasize.

Bu çalışmada, insanlıkla birlikte başlayan, yaşama ve özgürlükler konusunda bir hak ihlali olarak karşımıza çıkan ve her zaman kendini farklı biçimlerde var eden şiddet olgusuna yer verilmiştir. Bu çalışmada şiddetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, nedenleri, biçimleri ve etkileri ele alınmaktadır. Bunun için önce kuramsal veriler değerlendirilmektedir.
Toplumlarda bir problem çözme aracı olarak da kullanılan şiddet, evrensel bir özellik taşımak da dolayısıyla sadece azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de kendini göstermekte, gündelik yaşamın içerisinde yer almaktadır. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin (sosyo-kültürel, ekonomik vb. alanlarda) bir sonucu olarak ortaya çıkan şiddet, aslında kadın üzerinde güç ve kontrol kurmayı amaçlamaktadır. Kadının üzerinde kurulmaya çalışılan bu güç ve kontrol, kadının sadece fiziksel şiddete değil aynı zaman da başka şiddet (duygusal, cinsel, ekonomik vb. gibi) biçimlerine de uğramasına neden olmaktadır. Bu şiddet biçimlerinden ekonomik şiddet, çok fazla üstünde durulmayan, dillendirilmeyen şiddet biçimlerindendir. Oysaki kadının toplumsal yapı içerisinde ekonomik anlamda bir yer edinmesi, onun kimliğinin oluşmasında (bir birey olarak var olmasında) çok önemlidir.
Buradan hareketle Cumhuriyet Üniversitesi’nde çalışan 154 kadın idari personelin katıldığı bu çalışmanın amacı, toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik yapının, kadına karşı işlenen şiddeti (özellikle de ekonomik şiddeti) nasıl oluşturduğunu, ne gibi sonuçlara yol açtığını ve bu konudaki çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Uygulamadan elde edilen veriler, genel bulgular halinde sunulmakta ve değerlendirilmektedir. Araştırma sonucuna göre örnekleme giren kadınların %51.3’ü duygusal şiddete, %13.6’sı ekonomik şiddete, %9.1’i fiziksel şiddete, %4.5’i cinsel şiddete (%20.8’lik kısmı ise soruyu yanıtlamamıştır) maruz kalındığını ifade etmiştir.

In this study, we studied the phenomenon of violence; as old as humanity, which we confront as a violation of rights in respect of existence and freedoms, and which brings itself into existence every time in various ways. Throughout the study, what the violence is, how it emerges, its causes, forms, and effects are discussed. Therefore, theoretical data were reviewed initially.
Violence which is used as a tool for problem-solving in societies has a universal quality, thereby it exists not only in underdeveloped or developing countries but also developed countries, and it is present in the daily life. Violence; that emerges as a result of unequal power relations (in the socio-cultural, economic, etc. fields) between men and women, aims to exert power and control over women. This exertion of power and control causes women to be exposed to not only physical violence but also other forms of violence such as emotional, sexual, economic etc. One of these; economic violence, is a form of violence which is not accentuated very much. However, woman’s gaining a place economically in the social structure is very important in forming identity (existence as an individual).
Starting from this point, the aim of this study in which 154 female administrative staff of Cumhuriyet University participated is to present how socio-cultural and economic structures of the society constitute violence (especially economic one) towards women, what results it causes, and suggestions about its solution. Data obtained through the procedure are presented and evaluated as general findings. According to the results of the study, 51.3% of the participants stated that they are exposed to emotional violence; 13.6% to economic violence; 9.1% to physical violence; 4.5% sexual violence (20.8% of the participants did not respond to this item).

Changes related to the meaning of the words in Turkish examples are to be found since the very ancient period. Accordingly, the word change in the meaning in Turkish may be mentioned as ordinary. If the change of the meaning in Turkish is ordinary, these type events should be seen nowadays. Today, there are examples of the true meaning of a word in common parlance gaining in the opposite sense. However, some of them are regarded as the expression disorder. If possible to talk about the dynamic nature of language, the state of the words used outside of dictionary meaning should not be viewed as an expression disorder. Even though they obtain meaning wealth, one of the most prominent examples word assessed as expression disorder is maniac (manyak). According to data, it is a meaning wealth, in fact, to use this word different from the meaning in dictionaries.

Geniş anlamda düşündüğümüzde edebiyat hayatı temsil eder. Yazarın bağlı bulunduğu toplumsal ve kültürel yaşamın etkisi az ya da çok eserlerinde görülebilir. Aynı şekilde yazarın düşünce yapısı ve hayata bakışı ile ilgili ipuçları da eserden yola çıkılarak ortaya konulabilir. Dolayısıyla toplum ve kültür öğelerini edebiyat sanatı incelemelerinden ayrı tutmak mümkün değildir. Nitekim diğer dünya edebiyatlarında olduğu gibi Rus edebiyat tarihini incelediğimizde de kaleme alınan edebi eserlerin toplumsal gerçekliği ortaya koyma amacı güttüğünü görürüz.
1917 Ekim devrimi yıllarında henüz bir çocuk olan Rus asıllı Amerika’lı yazar Ayn Rand da çocukluk ve gençlik yıllarının Rusya’sını eserlerinde yansıtmıştır. Özellikle “Yaşamak İstiyorum” adlı romanı, bu anlamda çok önemlidir. Diktatörlüğün hiçbir şeklini kabul etmeyen Rand, kendi yaşam tecrübelerini de aktararak, romanda yarattığı figürler üzerinden o dönemin gerçeklerini yansıtmıştır.
Çalışmamızda Rand’ın Sovyet sistemini ve o dönemin özelliklerini hangi yönleri ile nasıl ortaya koyduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız.

When we think of it as a whole, literature represents life. The effects of the cultural and social life that the writer leads can be seen in his novels. We can also discover many things about the writer and his view on life through his novels. Therefore it is not possible to separate social and cultural elements from literary analysis. Social and cultural elements can also be seen in Russian literature as they are in world literature.
Ayn Rand was a child during the October 1917 Revolution in Russia and reflects these years of youth in her novel. This can especially be seen in her novel “I Want To Live”. Rand never accepted dictatorship. She portrays his views through the use of fictitious characters.
In our work, we will attempt to put forwards how she portrays his views of the Soviet System and that time period.

In this interpretation attempt is analyzed the short prose text of Hertha Kraeftner in the two-layered framework of irony, which the writer uses, by means of the work immanent and reader-oriented interpretation methods. So this text improves direction of thought with the two-layered meaning relationship from the concrete to the abstract, from clearly visible to the symbolic extending.

Kitap Tanıtımı

Türkiye (Osmanlı Devleti)-Avusturya ilişkileri, 500 yıldan daha eski tarihlere dayanmaktadır. Ancak eğitim-öğretim ilişkileri Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine doğru yoğunlaşmaya başlamıştır. 1850'den sonra Avusturyalı bilim adamları ve öğretmenler, Osmanlı Devleti'nin çeşitli eğitim-öğretim kurumlarında görev yapmışlar, önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Osmanlı tebaasından pek çok kişinin de Avusturya okullarında okuduğu arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Belirleyebildiğimiz kadarıyla Avusturyalı öğretmenler ve din adamları Osmanlı topraklarında, özellikle 20. yüzyılın başlarında, on beş okul açmıştır. Bunlar arasında en köklü eğitim kurumlardan olan Avusturya Lisesi, 2012'de 130. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanmaktadır. Diğer okulların zaman içinde kapandığı anlaşılmaktadır. Avusturya ile Türkiye 10 Aralık 1923'te Ankara'da "Dostluk Antlaşması" imzalamıştır. Bu antlaşma, Lozan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ilk antlaşma olması bakımından önemlidir. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak onlarca Avusturyalı bilim adamı ve öğretmen, Türkiye'ye gelmiş ve çeşitli eğitim kurumlarında hizmetlerde bulunmuşlardır. Bunlar içerisinde Paul Wittek gibi Türk dili, tarihi ve kültürü; Clemens Holzmeister gibi mimarlık alanlarında uzmanlaşan bilim adamlarının da bulunması konuyu önemli kılmaktadır. Avusturya 1964 yılından itibaren Türkiye'den işçi almaya başlamıştır. İşçi göçü sebebiyle günümüzde Avusturya'daki Türklerin sayısı 220 bine yaklaşmıştır. Günümüzde yaklaşık 30 bin Türk çocuğu Avusturya okullarında eğitim ve öğretimine, pek çok sorunla birlikte, devam etmektedir. Avusturya'da okuyan Türk çocukları, iki ülkenin mutabakatı ile sorunlara çözüm beklemektedirler.

Relationship between Turkey (Ottoman Empire) and Austria started nearly 500 years ago. Towards the end of the Ottoman Empire the educational relationship began to concentrate. After 1850, Austrian scientists and teachers have made valuable services at educational institutions for Ottoman Empire. When archival documents had evaluated, it was understood that some of Ottoman citizens had completed their education at Austrian schools. As far as we know, Austrian teachers and clergy in Ottoman lands established fifteen schools especially in the 20th beginning of the century. The most well-established educational institutions of the Austrian School has been preparing to celebrate 130th anniversary in 2012. Other schools closed over time is understood. Austria and Turkey signed "Friendship Treaty" on 10 December 1923 in Ankara. This treaty is important in terms of the first treaty of the Republic of Turkey after Lausanne. Dozens of Austrian scientists and teachers from the first year of the Republic, came to Turkey, and have made services in various educational institutions. This development is too important for Republic of Turkey. Paul Wittek a scientist studied on Turkish language, history and culture, and other scientists specializing in the fields of architecture, such as Clemens Holzmeister makes this development more important for us. Since 1964, labor migration began to Austria from Turkey. The number of Turks in Austria, close to 220.000 due to migration of workers today. Recently, about 30.000 Turkish children living abroad has received their education with so many difficulties. Turkish children studying in Austria has been waiting an agreement between two countries for solutions.

Özellikle Batılı ülkeler, dillerini öğretmek için birçok çalışma yapmışlar ve hâlâ yapmaktadırlar. Türkiye’de de benzer çalışmalar gözle görülür oranda artmakta ve yabancılara Türkçe öğretimi alanı hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında pek çok yerde Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Her geçen gün Türkçe öğrenimine olan talep artmaktadır. Bu doğrultuda nitelikli ders materyallerine ve programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Türkçe öğretimi yapan kurumlar, öğretim materyallerini kendileri hazırlamakta ve hazırlanan bu materyaller, kurumların belirlediği programlar doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu programlar da içerik açısından, farklı yaklaşımları sergilemektedir. Bunun sonucunda ders kitaplarının içeriğinde farklılıklar oluşmaktadır. Bu durum yaklaşım farklılığı olarak görülse de yabancılara Türkçe öğretiminde evrensel bir tutumun olmadığını göstermektedir. Ancak bu evrensel tutum şu anda birçok AB, AB adayı ve AB dışındaki ülkeler tarafından yabancı dil öğretiminde uygulanan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni doğrultusunda uygulanan dil öğretim programıyla sağlanabilir. Bu bağlamda biz de bu çalışmamızda ülkemizin kültürel yapısını ve dilimizin özelliklerini de dikkate alarak Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni doğrultusunda Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için A1, A2 seviyesinde Türkçe Öğretim Programı hazırlamaya çalıştık.

Especially western countries have made plenty of studies to teach their own languages. Those studies have increased obviously. Moreover, the area of teaching Turkish to foreigners have been progressing and becoming widespread rapidly. Turkish language teaching have been doing in a lot of places both at home and abroad. Interests in Turkish language have been increasing day by day. Accordingly, eligible course materials and syllabus are required. However, the institutions which teach Turkish prepare the course materials on the basis of the syllabus they prepare on their own. These syllabuses reflect different approaches in terms of content. As a result, there have been differences in the contents of coursebooks. This shows that there is not an international attitude towards teaching Turkish to foreigners although it is seen as a matter of approach. This international situation can only be overcome via CEF language teaching syllabus which is applied by European union, European Union member and non-member countries therefore, this study aims to prepare Turkish language teaching syllabus in line with the Common European Framework at A1 - A2 level for foreigners who want to learn Turkish by considering the cultural and structural aspects of our language.

Bu çalışmada, Mersin’in Erdemli İlçesi’ne bağlı Güzeloluk Köyü’ndeki Türk eserleri incelenmiştir. Arazi çalışması neticesinde bir cami, bir mektep, bir çeşme, bir de ilkokul ve lojmanı tespit edilmiştir. Cami, mektep ve çeşme Osmanlı döneminde; ilkokul ve lojmanı ise Cumhuriyet döneminde inşa edilmiştir. Asli hâllerini büyük ölçüde koruyan yapılar, mimari ve süsleme açısından inşa edildikleri dönemin özelliklerini yansıtmaktadır.

In this article, Turkish monuments in Güzeloluk Village of Erdemli County are studied. As a result of the field work one mosque, one school, one fountain, one primary school and school house are found. Mosque, school and fountain belong to Ottoman era, while primary school and school ouse belong to Republic era. Buildings maintain their original forms mostly and reflect their respective times in terms of architecture and decoration.

Bu çalışmada, Kayseri’nin önde gelen dinî liderlerinden Zeynel Abidin ve Seyyid Burhaneddin’in medfun olduğu türbeler incelenmiştir. Yapılar, plan, malzeme ve süsleme özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca arşiv vesikaları kullanılarak yapıların inşa süreci ortaya konmuştur. İncelediğimiz yapılarla ilgili arşiv belgeleri, imparatorluğun çeşitli sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bile imar faaliyetlerinin bir organizasyon dâhilinde yapıldığını göstermektedir. II. Abdülhamid Han’ın Anadolu’daki hayratlarından olan bu türbeler, yapıldıkları Batılılaşma Dönemi’nin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.

In this study, the tombs where two of the religious leaders, Zeynel Abidin and Seyyid Burhaneddin, lived in Kayseri are burried are examined. The structures are evaluated according to their plan, material and decorative features. Furthermore, construction processes are defined under the lights of studied archive files. Investigated archive files show that even under various troubling circumstances, construction processes are made in a well organized manner. The tombs that are two of the charities in Anatolia made by II. Abdulhamid Han, represent the characteristic features of westernization period.

Sosyal bilimler ve kültürel çalışmaların içinde hem bir disiplin hem de bir sanat biçimi olarak yer bulan sinema, örtük ve açık göndermeleriyle en önemli ideolojik aygıtlardan biridir. Klasik oryantalizmden yeni oryantalizme değişen “ben” ve “öteki” algısını yarattığı karakterler üzerinden aktaran sinema, kültürler arası ontolojik ve epistemolojik ayrımın hem üreticisi hem de göstereni olarak önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada yeni oryantalizmin miladı olarak kabul edilen 11 Eylül öncesi ve sonrasında yapılan Hollywood yapımı filmlerden yola çıkarak “ben” ve “öteki” algısının kavramla birlikte nasıl değiştiği, diğer taraftan Türk Sineması’nda Kurtlar Vadisi Irak gibi filmler aracılığıyla bu negatif değişime nasıl yanıt verdiği üzerinde durulacaktır.

As an art form and an academic discipline that finds a place in cultural studies and social sciences, cinema is one of the most significant ideological apparatus. Expressing the changing perception of “I” and “the other” throughout the characters it creates, cinema has played important role both as the producer of the intercultural epistemological and ontological difference and signifier of it. In this study, setting out the films done before and after the 11 September which has been accepted as the birth of new orientalism, it is going to be stressed that how the perception of “I” and “ the other” has changed from classic orientalism to new orientalism and how it is reciprocated to this negative changes by the films such as Kurtlar Vadisi Irak in Turkish Cinema.

Kitap Tanıtımı

1929 ekonomik krizi dünyanın hemen hemen tamamını olumsuz etkilediği gibi Türkiye'yi de olumsuz olarak etkilemiştir. Takip edilen ekonomik politika başarısızlığa uğramıştır.
Bu dönemde Ahmet Hamdi Başar bir iktisatçı olarak görüşlerini dile getirmiş ve iktisadi devletçilik fikrini öne sürmüştür. Bu fikre göre; devlet özel sektörün yatırım yapamadığı alanlarda yatırım yapacak fakat idareyi eline almayacaktır. Özel sektörün güçlenmesinden sonra da sermayesini alarak alanı özel teşebbüse terk etmelidir.
Ahmet Hamdi Başar, iktisadi devletçiliğin ilk şirketi olarak İstanbul Liman Şirketi’ni ele almıştır. Burada gösterdiği başarıdan sonra şirketin devlet kontrolüne geçmesi ile Süngercilik Türk Anonim Şirketi’nin müdürlüğüne getirilmiştir.
Süngercilik Türk Anonim Şirketi, Başar’ın müdürlüğü sırasında ciddi atılımlarda bulunmuş ve gelir getiren bir kurum haline dönüşmüştür. Başar’ın müdürlükten ayrılmasından sonra şirket gerilemeye başlamış ve girdiği borç batağından kurtulamayarak kapanmıştır.

The 1929 economic crisis, influenced the nearly rest of the world and also Turkey. The economic politics which was followed couldn’t be successful.
At this period, Ahmet Hamdi Başar as a economist, said his opinions and propose the opinion of the economic etatism. For this opinion; the government is going to do some investments where the private companies couldn’t do but isn’t going to take the management. After the private companies get the power, the government is going to take its capital and than give the field to the private enterprises.
Ahmet Hamdi Başar took hand the İstanbul Habor Company – the first company of the economic etatism. After a successful period with the control of the company by the government, he became the director of Sponge Turkish Joint Stock Company.
This company got a good progress and became a bring profit association with the director of Başar. After the severance of Başar from the director of this company, the company started to worsen and than got into debt and finally closed.