Cilt: 4 - Sayı: 1

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Nisan 2012

Makaleler

Bu çalışmada, Niğde kent merkezinde yer isimlerinin siyasal yapıya göre bir değişiklik gösterdiğinin tespiti amaçlanmıştır. 1989-2011 yılları arasındaki dönemde bulvar, sokak, park ve bahçeler ile kavşak isimleri belediye başkanlık dönemleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında, 1989- 2011 dönemi görev yapan belediye başkanları, yazı işleri, arşiv taraması ve numaratoloji birimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yer isimleri değişiklikleri dönemler halinde tespit edilerek tablolar haline getirilmiştir.
Yer isimlerinin değişmesi bu bağlamda siyasal olguların en temel göstergelerinden biri olarak belirmektedir. Bu durum yerelde iktidar olan siyasal yapının seçmeniyle bağ kurmasının aracı olarak kullanılmaktadır.

In this study, it was aimed to find out how place name was changed related with political composition. İn Niğde city center. Street, park, garden and junction names were determined from 1989-2011 related dealt with mayoralty. In this study period with mayors, administators, archives and enumerator were conducted. Changes in place manes were determined dealt with periods and presented in a table.
Changes in place name was considered as one of the sign of political composition. It was thought that politicans who governed locally used these changes as one of the connection with ways their elector.

Bu makalede, XIX. yüzyıl ortalarında Hüdavendigâr Eyâleti, Kütahya Sancağı Dazkırı Kazası'na bağlı Başmakçı ve Aşağı Mahallesi ile ilgili 7697 ve 7702 numaralı temettüat defterleri verilerinden hareketle, köyün sosyo-ekonomik yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Başmakçı'nın gelirlerini tarım, hayvancılık, meslek ve diğerleri şeklinde gruplandırmak mümkün ise de köylü geçimini genellikle tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Hane reisleri vergi olarak da "vergi-yi mahsus" ve "öşr" ödemekte idi. İşte bu çalışmada önce köylünün meslekleri, tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri ortaya konulmaya çalışılacak, daha sonra bunlardan elde ettikleri gelirler, ödedikleri vergiler ve vergi yükleri üzerinde durulacaktır.

The present study aims at setting forth the social and economic structure of Başmakçı village near the town of Dazkırı in the sanjak of Kütahya connected to the province of Hüdavendigar, in the mid of XIXth century making use of the "temettuat registers" of Başmakçı and of Aşağı Quarter numbered 7697 and 7702.
Although it is possible to categorize the income of the inhabitants of Başmakçı as agriculture, animal husbandry, professions etc. , in fact the villagers mainly lived on agriculture and animal husbandry. The families in Başmakçı paid two kinds of taxes: speacial tax and tithe. This study will primarily try to put forward the professions of the villagers and their activities of agriculture and animal husbandry, and then will focus on their income, as well as the taxes they had paid and tax loads.

Bu araştırmanın amacı, eğitici oyuncaklarla verilen görsel algı eğitiminin çocukların görsel algı becerilerine olan etkisini incelemektir. Eğitici oyuncaklar Frostig tarafından belirlenen beş görsel algı basamağına uygun olarak, görsel algı gelişimini destekleyecek şekilde, tasarlanmıştır. Araştırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 35 çocuk (% 34) deney grubu, 35 öğrenci (% 34) plasebo grubu, 33 (% 32) öğrenci kontrol grubu olmak üzere üç farklı çalışma grubundan toplam 103 öğrenciye ulaşılmıştır. Deney grubuna haftada üç gün 35-45 dakika 14 hafta boyunca görsel algı eğitimine yönelik hazırlanmış eğitici oyuncaklarla eğitim verilmiş, plasebo grubuna deney grubunda olduğu gibi haftada üç gün 35-45 dakika on dört hafta boyunca piyasada bulunan eğitici oyuncaklarla eğitim verilmiş, kontrol grubuna hiçbir eğitim verilmemiştir. Dr. Marianne Frostig tarafından geliştirilen Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi eğitim öncesi, eğitimden sonra ve eğitimden bir yıl sonra uygulanmıştır. Araştırma sonuçları şu şekildedir: Eğitici oyuncaklarla verilmiş görsel algı eğitimi programı, çocukların Frostig gelişimsel görsel algı alt alanları düzeylerini artırmada etkili olmuş ve bu etki bir yıllık izleme dönemi sonunda da devam etmiştir. Ayrıca çocukların öntest, son test ve kalıcılık testine ilişkin görsel algı alt alanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı gözlenmiştir.

In this study, the effets of educational toys traninig designed to develop visual perception skills on the skills of visual perception in children were investigated. The educational toys are designed in accordance with the five visual perception steps determined by Frostig. The research was carried out with a sample of 103 preschool students [35 (34 %) experimental group, 33 (32 %) control group and 35 (% 34) placebo group]. For 14 weeks, three session per week, thirty five-forty five minutes, visual perception training with educational toys was applied to experimental group. Simultaneously, visual perception training with educational toys availeble on the market were conducted in placebo group while no treatment was applied to the control group. Frostig Developmental Test of Visual Perception developed by Dr. Marianne Frostig was administered to experimental, placebo and control groups before treatment, after the treatment and one year afterwards the treatment. In the study, the following findings were obtained: Visual perception training program with educational toys was effective on increasing the levels of childrens' sub-dimensions Frostig Developmental Test of Visial Perception, and this effect had remained the same after the end of one year follow-up period. Comparison of the pre-final test and follow-up test scores of the sub-dimensions of visual perception according to gender, showed no statistically significant diffrences.

Araştırma Çanakkale kent merkezinin en yoğun yerleşim alanı içinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, kentte motorlu araçlardan kaynaklanan yoğunluğu belirleyerek yapılacak ölçümlerle gürültü kirlilik düzeyinin saptanması, gürültü kirliliği haritasının oluşturulması ve alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu araştırmada ulaşım, inşaat, yerleşim ve ticaret gibi kentin önemli merkezlerinde16 sokak, cadde ile kavşakta; sabah 8.30-17.30 saatleri arasında 3 hafta süreyle çalışılmıştır. Gürültü kirliliği düzeyi olarak 63-76 db ortalamalarına ulaşılmıştır.
Sonuç kısmında ise kentteki trafik gürültüsünün tüm ölçüm sonuçlarından hareket ile yoğunluğunun dağılımına bağlı olarak gürültü önleyici ya da azaltıcı öneriler sunulmuştur.

Determination of noise pollution at quarters of center in Çanakkale has been searched to determine the source of noise. Measuring traffic noise amount in order to do noise pollution map and improving alternative solutions have been aimed because of motor vehicle. Important source of noise such as conveyance, industry construction, settlement, and commerce centers have been determined. The noise amount has been measured at the 16 different street and intersection points to do noise mapping during 3 week period at from 8 am to 5.30 pm. in order to determine the sensivity at inhabitants at the measurement results have been indicated 63-76 db.
At the conclusion of study; measures which are prevent or reduce noise have been improved by taking data's obtained from inquires into consideration the allocating of the traffic noise density in the research area.

Türklerde askerî müzik topluluklarının tarihi, Türklük tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Bu topluluklar, farklı kadrolar ve isimler ile günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Osmanlı Dönemi'nde mehter ismini alan bu topluluk, dünya askerî müzik topluluklarına esin kaynağı olacak bir teşkilat yapısına kavuşmuştur. Mehterin teşkilat yapısının ve tarihsel serüveninin sergilendiği bu betimsel çalışmada, kaynak taraması sonucu elde edilen veriler ışığında bu topluluğun yapısı vurgulanmıştır.

The history of Turkish Military Band is as old as Turkish history. These bands have been developed with different cadres and names until today. This band was named after "Mehter" in Ottoman period and it has gained the organizational structure which a source of inspiration of world military bands. In this study, which has been exhibited that organization of Mehter and Mehter's historical adventure, it has been emphasized that this band's structure in the light of information obtained literature research.

Takipçi (saplantılı) taciz olarak Türkçede karşıladığımız "stalking", İngilizce kökenlidir ve avcılık alan dilinde avı takip etme ve yaklaşma anlamında kullanılır. Bu kavram, insan sosyal davranışında tek yönlü iletişim, asimetrik bir ilişki kurma girişimi, başka bir söylemle biri diğerinin kendisini düşünmesini, onunla ilişkiye geçmesini isterken, diğeri de onu kafasından atmak isteyip de başaramaması anlamına gelir. Takip, taciz ve fiziksel şiddete kadar varan psikolojik terör bir bireyin, yalnızca yaşamını alt üst etmez aynı zamanda ruhsal ve fiziksel birçok hastalığın oluşmasına neden olur. Yalnızca ünlülerin değil, herkesin yaşam alanında ve her durumda ortaya çıkabildiğinden bu konu yalnızca psikolog, hemşire, doktor ve polis gibi uzmanlar için değil herkes için önemlidir. Bu derlemede takipçi taciz hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılacaktır.

'Stalking' is an English term which is used to refer to the unlawful conduct involving repeated harassment, exaggerated contact, obsessive attention, or any other forms of unwanted behavior that might cause a person to feel fear. In other words, 'stalking' is a one-sided ostentatious behaviour. A person wishes another one to think of him/her, the other wants to banish this person from memory. This psychological terror of persecution and harassment that often results into physical violence not only turns an individual's life upside down, but also causes several diseases of mental or physical nature. Since it can break out in the life of not only a celebrity but of anyone and under any circumstance, this issue is important to everyone, and also being not limited to experts like psychologists, nurses, doctors, and police officers. The present study aims to provide detailed information on 'stalking'.

Bu çalışmada Almanya'da yaşamakta olan üçüncü ve dördüncü kuşak Türklerin Türkçe yazma ve konuşma becerileri ele alınmıştır. Almanya'da kesin kalıcı olacakları düşünülen bu nesillerden özellikle dördüncü kuşağın Türkçeyi neredeyse kullanamayacak düzeyde az bilmesi sorunu incelenmiştir. Milletlerin hayatlarında anadilin önemli olduğu vurgulanmış ve dilini kaybeden milletlerin milliyetlerini de kaybedebilecekleri hatırlatılmıştır. Bu düşüncelerden yola çıkılarak çalışmada anadilin öneminde değinilmiş, Almanya'daki aile ve eğitim hayatında Türkçenin yanlış kullanımı üzerinde durulmuştur. Örnek olarak son zamanlarda "Almanya Türkçesi" olarak adlandırılmaya başlanan kavramla ilgili sözcük, yazma ve konuşma alanından bazı örnekler verilerek durumun önemi ortaya konulmuş ve Türkçenin korunması için önerilerde bulunulmuştur.

In this study, Turkish writing and speaking skills of third and fourth Turkish generations still living in Germany was discussed. Among those generations thought to be permanent in Germany; especially the fourth generations' lower ability of using Turkish language issue has been analyzed. The importance of mother language in nations experience was stressed and it was emphasized that Nations who are not able keep their values could lose their nationalities. Referring this study and thoughts importance of mother language, the misuse of Turkish language in casual and education was highlighted. Recently, the significance of "German Turkish" notion was both exemplified and emphasized. In this respect, samples were analyzed in writing, speaking and vocabulary, and were made suggestions in terms of keeping Turkish.

Makalede Son Tunç-Erken Demir Çağı’nda Nahçıvan'daki, seramikçilik üzerinde durulmuştur. Seramikçilik, Nahçıvan'ın en eski sanat alanıdır. Bu dönemde Azerbaycan'ın diğer şehirleri gibi Nahçıvan da önemli bir sanat merkezi olmuştur. Seramik ürünler boyut, biçim, desen, yapıldığı malzeme ve yapılış teknolojisine göre birbirinden farklıdır. Nahçıvan seramikçilerinin yapmış olduğu kil kaplar, sofra veya mutfak seramiği olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Aynı çağa ait arkeolojik materyallerin benzerlerine Güney Kafkasya ve Ortadoğu'daki Urmiye Havzası ve Doğu Anadolu'da rastlanmıştır. Karşılaştırmalı araştırma sonucunda belirlenmiştir ki, Nahçıvan'da en eski çalışma aletleri taştan ve kemikten yapılmıştır. Metal işlemenin kulanılması ile ilgili sonraki dönemde yeni tip iş aletleri yapılmıştır. Tunç ve Demir döneminde taş ve kemik aletler az kulanılmıştır. Belirlenmiştir ki, Nahçıvan’da Son Tunç Çağ-Erken Demir Çağ sürecine tarihlenen yerleşimlerden ele geçen ok, hançer ve mızrak uçlarından, süslerden oluşan buluntu grupları Azerbaycan'ın Hocalı-Gedebey kültürel sürecine özgü özellikler göstermektedirler. Hançerlerin bazıları Ortadoğu kültürüne aittir.

The article handicraft have been learnt in the Nakhchivan late bronze-early iron age. It was defined that pottery wasone of the ancient craftsmanship areas in Nakhichivan. At that time Nakhichivan, as well as the other regions of Azerbaijan, was an important centre of craftsmanship. The pottery products differed from one another in their size, shape, ornaments on them, the material the were made of and the technology. The pottery products made by Nakhichivan potters were divided into two groups-welfare and kitchen ceramics. Their similar monuments in the South Caucasus and the Middle East in the same period, the archaeological materials found in the Urmia basin and Eastern Anatolia. As a result of comparative investigation it is defined that oldest labour tools producted from bone and stone in Nakchivan. New type of labour tools are producted connecting to treatmen of metal in following period. Stone and bone tools are used little in iron and bronz period. It is defined that daggers, arrow and spear heads, jewelry founded in archaeological monument belong to epoch late bronze-early iron age in the Nakhchivan have got peculiarity of culture of Khojalı-Gadabay in Azerbaijan. Some of daggers belong to culture Near East.

Günümüzde çevre sorunlarının, artık insanoğlunun geleceğini tehdit eden boyutlara ulaştığı pek çok örnekle açıkça görülebilmektedir. Değişen iklim koşulları, eriyen buzullar, yok olan türler ve çölleşen ormanlar bu örneklerden sadece birkaçı olarak sıralanabilir. Gelecekle ilgili bu karamsar tablonun oluşmasında insan kaynaklı etkenlerin büyük bir rolü bulunmaktadır. Çevresel değerlere karşı yapılan yanlış ve bilinçsiz uygulamalar, pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunları gerçek bir çözüme kavuşturabilmenin yolu ise toplumun bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Burada öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Çünkü çevre ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla dolu bir nesli, öğretmenler yetiştirecektir. Ancak öğretmenlerin öğrencilerine vereceği sorumluluk duygusunu, öncelikle kendilerinin taşıması gerekmektedir. İşte Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi ile öğretmen adaylarına bu sorumluluğun verilmesi hedeflenmektedir. Çevre bilincinin geliştirilmesinde THU dersinin önemini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma çerçevesinde, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretmen adaylarının gerçekleştirmiş oldukları çeşitli projeler ele alınacaktır.

Today, it can be clearly seen with too many examples that environmental problems now have reached the proportions that threaten the future of mankind. Changing climate conditions, melting glaciers, endangered species and deforestation can be listed as just a few of these examples. The human-induced factors have great role in the formation of this pessimistic picture. The unconscious and wrong practices against environmental values bring about many problems. The way to solve these problems depends on the awareness of society. Here, a big responsibility is on the teachers' shoulders. Because the teachers will educate a generation filled with a sense of responsibility towards the environment and society. However, teachers themselves should carry the sense of responsibility before passing it on to their students. With the community service practices course, the provision of this responsibility to the prospective teachers is aimed at. Within the framework of this study which aims at revealing the importance of the community service practices course in improving environmental awareness, the various projects done by the prospective teachers of Nigde University, Faculty of Education, Primary Education Department will be dealt with.

There are many valuable works on the Book of Dede Korkut, also known as Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzân. However, these studies were not considered as a matter of basic entertainment topics, (in places of entertainment shall be in contact was adopted) it was mentioned, touching upon the matter of entertainment when appropriate. In this paper, in the light of previous studies entertainment culture of Turkey, the information that the book of Dede Korkut embodies has been contextualized as a substantive issue. In this way, moving from this work that sheds light on many aspects of our culture, it was aimed to pay attention to the subjects that could provide the entertainment issue with deep meaning.

Türkiye'deki iç göç sürecinin sorunlu alanlarından biri üzerine kurgulanan bu çalışma, Dilovası ilçesi örneğinde sanayileşmenin fiziki ve toplumsal yapıda meydana getirdiği sorunları analiz etme çabasındadır. Sosyolojik açıdan göç ve kentleşme, toplumsal değişimlerin doğal bir çıktısıdır. Ancak dikkati çekici nokta göçün kendisinin toplumsal dönüşümlere yol açma kabiliyeti taşımasıdır. Çalışma alanı bağlamında değerlendirildiğinde bugünkü Dilovası'nın kentsel yoksulluk ve alt sınıf mekânsallaşma koşullarını belirgin biçimde yaşadığı ve çevre sorunlarıyla sürekli gündemde kaldığı söylenebilir. Zira "Dilovası, kanser ovası" başlıklarının gazetelerde yer aldığı günleri biraz eskitmiş olmakla birlikte sanayi kaynaklı sorunların gündemdeki yerini koruma özelliğini devam ettirdiği görülmektedir. Bu perspektiften hareketle çalışma, sınırlı da olsa Dilovası örneği üzerinden son yıllarda Türkiye'de yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümü göç olgusu üzerinden ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarıyla irdelemektedir.

Based on one of the problematic fields of internal migration process in Turkey, this study tries to analyse the problems arose from industrialisation in the physical and social structure in the case of Dilovası district. Sociologically, migration and urbanisation are natural outcomes of social changes. However, it is quiet striking that migration itself actually possesses the ability to lead up to social transformations. Considered in the context of a field of study, Dilovası today can be said to be experiencing urban poverty and lower class localisation conditions significantly and remaining on the agenda with environmental problems. In spite of the fact that the newspaper headings about Dilovası as "cancer plain" are left far behind, it seems that the industry originated problems still remain to be on the agenda. From this perspective, taking into account the case of Dilovası despite the fact that it is limited, the study scrutinises the economical, political and cultural aspects of the social change and transformation in Turkey in the last decade with regard to migration phenomenon.

Sultan Abdülaziz, 1867 yılında Avrupa seyahatine çıkan ilk sultan olarak Osmanlı tarihine geçmiştir. Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatinin İngiltere durağında, Londra ziyareti anısına bastırılan madalya önemli bir görsel belgedir. Madalyanın ön ve arka yüzündeki tasvirler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun kimliğine göndermeler yaptığı gibi, İngiltere'nin Osmanlıya karşı tavrını da özetlemektedir. Osmanlı ve İngiltere madalyanın iki yüzü gibi, birbirinden ayrılamayan ancak, aynı düzlemde birleşmeleri imkansız iki farklı kimlik olarak sunulmuştur. Sultan Abdülaziz'in İngiltere (Londra) ziyareti anısına bastırılan madalya üzerindeki imgeler, İngiltere (Batı) ve Osmanlı (Doğu) kimlikleri açısından siyasi, kültürel ve sosyal tarih verileri ile sanat tarihi merkezinde incelenecektir.

Sultan Abdülaziz went down in the Ottoman history as the first sultan traveling to Europe in 1897. The medal prepared by England in memory of Sultan Abdülaziz's London visit is an important visual document. The depictions on the obverse and reverse sides of the medal refer to Ottoman Empire's identity and also summarize England's attitude towards Ottoman. Ottoman and England as two different identities not diverging from each other but never merging at a same plane are observed on the diverse sides of the medal. The images on the medal prepared in memory of Sultan Abdülaziz's visit to England (London) is going to be examined in terms of European (Western) and Ottoman (Eastern) identity with its political, cultural and social, historical data in the centre of art history.

Ki'li birleşik cümleler, Türkçeye ilk olarak yabancı dillerden tercümelerin yapıldığı Uygur ve Eski Anadolu Türkçesi dönemlerinde girmiştir. Irak Türkmen Türkçesinde de ki'li birleşik cümleler çok az kullanılmasına rağmen, bu cümlelerle aynı yapıda olan sadece ki'si düşmüş birleşik cümleler çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Compound sentences with ki has found way to Turkish by foreign languages during Uygur and Ancient Anatolian Turkish periods. Although compound sentences with ki are used in Iraqi Turkman Turkish, these are much using without ki, in the same way as it was with ki.

Hamamlar, eski tarihlerden beri tüm yerleşimlerde önemli bir yere sahiptir. Mimarlık tarihi içinde önemli bir yer teşkil eden hamam mimarisi, birbirinden ayrı millet ve coğrafyalarda, değişik bir tipoloji ile farklı fonksiyonlar ortaya koymuştur. Türklerde yıkanma ve temizlik her zaman öncelik teşkil ettiğinden hamamlara da bu yönde bir anlam yüklenmiştir.
Temizliğin yanı sıra doğum, evlilik, sünnet gibi birçok sosyal olaya sahne olması açısından da önemli bir zenginliğe sahip Türk Hamamları, köklü bir kültürün yansımaları halinde karşımıza çıkar. Anadolu'nun bazı yörelerinde hamamlar, sosyal yaşantıdaki bu işlevlerini hala sürdürmektedir.
Bu çalışmada; biri Kayseri il merkezi, ikisi Tavlusun köyü ve birisi de Germir köyünde bulunan dört konak hamamı incelenmiştir. Kayseri konak hamamlarından ikisi Güpgüpoğlu konağı hamamı ve Osman Çetin hamamı konak ile bitişik olarak yapılmış, Tavlusun Bektaşoğlu ve Germir Sadık Çelen konaklarına ait hamamlar ise bağımsız olarak inşa edilmişlerdir.
Hamamlarda temel kurgunun "soyunmalık, ılıklık, sıcaklık" şeklinde dizilen yıkanmayla ilişkili ana mekânlar ile "su deposu ile külhandan" ibaret tesisat kısmı üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. Hamamlar, münferit plan tipinin örneklerindendir.
Bu çalışmada Kayseri konak hamamlarının, ev içindeki ya da arazideki bağımsız konumları, bina topografya ilişkisi, mimari ve yapı elemanları, dekoratif unsurlar, su tesisatı ve ısıtma tertibatı gibi yönleriyle tanıtılacak ve bu bağlamda elde edilecek bilgiler ışığında Türk Hamam mimarisi içindeki yeri belirlenmeye çalışılacaktır.

The baths has an important place in all the settlements since ancient times. Bath architecture which constitutes an important place in the history of architecture, revealed different functions with a different typology in separate nations and regions.
In Turkish culture, since bathing and cleaning always have a priority, baths are attributed a meaning in this way. Beside cleanliness, in many social events such as birth, marriage, and circumcision, Turkish baths which have an important wealth in the sense of being scene to these events appear us as the reflections of a deep-rooted culture. In some regions of Anatolia, the baths still maintain these functions in social life.
In this study, four mansion baths one of which is in the central city of Kayseri, two of which are in the village of Tavlusun and one of which is in the village of Germir have been surveyed. Two of Kayseri mansion baths were built as adjacent to Güpgüpoğlu mansion bath and Osman Çetin bath, and the baths belonging to Tavlusun Bektaşoğlu and Germir Sadık Çelen mansions were built separately.
The basic construction in baths is understood to be established upon the main places associated with bathing in the order of "dressing, warmness, hotness," with the installation part of "water tank and boiler room". The baths are examples of discrete plan types.
In this study, the mansion baths of Kayseri will be presented in some ways such as the independent locations of these baths in the houses or in the land, their building and topography relation, architecture and structural elements, decorative elements, plumbing and heating system and with the light of information to be obtained in this context, the place of Kayseri mansion baths in the Turkish bath architecture will be attempted to be determined.

Bu bilimsel araştırma yazısında, Sivas'ın Divriği ilçesinde 18. yüzyıl ve sonrasında büyük çapta inşa ve onarım faaliyetlerinde bulunan Köse Mustafa Paşa'nın bani kişiliği üzerinde durulmuştur. Paşa'nın vakfiye ve arşiv belgelerinden hareketle bölgede yaptırmış olduğu yapılar tespit edilmiş ve yapılan arazi çalışması neticesinde bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaşmadıkları belirlenmiştir. Günümüze ulaştıkları tespit edilen yapılar fotoğraf ve çizimler eşliğinde detaylı olarak tanıtılarak Osmanlı Mimarisi içerisindeki konumları değerlendirilmiştir. Çalışmanın ana kaynaklarını Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan Köse Mustafa Paşa'ya ait vakfiyeler oluşturmaktadır.

In this scientific research paper, the founder personality of Köse Mustafa Pasha who took part in large scale construction and repair activities in Divrigi district of Sivas in 18. Century and after has been focused on. Starting from Pasha's Foundation and archive documents, structures he built in the region were identified and as a result of the field work, whether these works reached today or not was determined. The structures which have been identified to reach today have been presented in detail with photographs and drawings and their positions in the Ottoman Architecture have been evaluated. The main resources of the study consist of the foundations, belonging to Köse Mustafa Pasha, in the archives of Prime Ministry Ottoman Archives and General Directorate of Foundations.

Halk takvimi ve sayılı günler, milletlerin hafızalarını yansıtmaktadır. Bir topluluğun geçmiş zaman ile ilgili tecrübelerini günümüze ulaştırmaktadır. Halk takviminin kaynağı geçmiş zamanlardan gelmekle birlikte; coğrafyaya ve insan meşguliyetlerine göre farklılık göstermektedir. Engebeli bir coğrafyaya sahip Trabzon ve çevresi, halk takvimi açısından pek çok orijinalliği bünyesinde bulundurmaktadır. Kaynağı Türk takvimleri olmakla birlikte bölgenin bol yağışlı olması, halkının tarım, hayvancılık ve denizcilikle uğraşması; Trabzon yöresinde halk takvimine farklı farklı renkler katmıştır. Trabzon ve yöresinde diğer Türk yurtlarında olduğu gibi gün bölümlere ayrılmıştır. Hafta, en yakın pazarın kurulduğu günden başlamaktadır. Kaynağı tamamıyla Türk kültüründen gelen ve yıl içerisinde kutlanan Kalandar, Mayıs Yedisi, Mart Dokuzu/Yılsırtı (Nevruz), Abrul Beşi, Hıdırellez, … en önemli sayılı günlerdendir. Mevsimler ise bahar, yaz, güz ve kış olarak sıralanmıştır. Yakın zamanlara kadar Trabzonlular, atalarından miras kalan sayılı günleri çok önemsemişler, her birini farklı farklı uygulamalarla kutlamışlardır. Ancak son yıllarda geçmişten gelen diğer gelenekler gibi bu geleneği de daha az önemsemeye başlamışlardır. Dolayısıyla şehirde yaşayan insanlar, halk takvimi ile ilgili bilgileri unutmuştur. Bu çalışmada yer alan bilgiler, şehir merkezlerinden uzak köylerde yaşayan kişilerden derlenmiştir. Bu bilgiler derlenirken Türkçe sözlüklerde daha önce bulunmayan kelime ve ifade biçimleri ile efsaneler de kayda alınmıştır.

Specific days in the folk calenders usually reflect the memories of the nations. They transmit past experiences of a community to the present day. The source of folk calenders dates back to ancient times and they show differences according to a particular geography and the occupations of the dwellers. Founded in a rugged terrain, Trabzon and its surroundings have a quite original folk calender. Though they are based on Turkish calenders, heavy rains and people working in agriculture, animal breeding and seamanship in the region have added variety to the folk calender used in the region. In the region as in the other Turkish homelands, a day is divided into some parts. A week starts on the day when the nearest bazaar (open market) is set up. Kalandar, Mayıs Yedisi (7th of May), Mart Dokuzu/Yılsırtı (Nevruz) (9th of March,Year's backbone,Nawruz), Abrul Beşi (5th of April), Hıdırellez (Old Turkish celebration of spring) are some of the most specific days coming from Turkish culture and celebrated annually. Seasons are sequenced as spring, summer, fall and winter. Until recently, inhabitants in Trabzon region have attached great importance to those momentous days inherited from their ancestors and regularly celebrated each with different social activities. However, they started to underestimate them in the last decades like the other similar customs dating from the past. Particularly, those living in the urban setting have been observed to forget those significant days in the folk calender. Data in this study were gathered from the inhabitants of the region living in the villages far from the city centers. While collecting data, especially words and expressions which are not present in Turkish dictionaries in addition to the legends (stories) were taken into account and analysed.

Book review

Çalışma alanımız, İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bölgede birçok faaliyetleri etkileyen, yerleşmeler üzerinde kontrol sağlayan, günümüzde yaşam faaliyetlerini etkisi altına alan, ekonomik faaliyetler üzerinde rol oynayan, önemli faktörlerden olan unsurlar sahanın yapısı, jeolojisi ve jeomorfolojik özellikleridir.
İncelememizde, çalışma sahasının en önemli jeolojik unsurlarından olan Neojen-Kuvaterner yaşlı volkanik kökenli Kapadokya Volkanik alanı içerisinde yer alan Kavak ve Ortahisar (Nevşehir) kasabalarındaki tüfler kazılarak yer altında oluşturulan doğal soğutmalı depoların yapımı ve kullanım özellikleri üzerinde durulacaktır.

Our study area is situated in Central Anatolia Region. They are the structural, geological and geomorpholigical features of the field that effects the many activities in the region, controls the settling, influnces the life activities and takes a part in economical activities. In our study we will focus on the construction and the using features of the natural cooled warehouses built underground by digging the tuffs in the towns of Kavak and Ortahisar that take place in Neojen Kuvaterner aged volcanoclastic Capadocia Volcanic area.

SUNUŞ